Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1730. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Škofljica, stran 4292.

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo), določil Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 13. redni seji dne 18. 3. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Škofljica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih pristojni organ lokalne skupnosti izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Škofljica, razloge za preklic soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času, izjemno podaljšanje obratovalnega časa ter nadzor nad obratovanjem v podaljšanem obratovalnem času.
2. člen
Gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, obratujejo v rednem obratovalnem času, ki se evidentira in potrdi pri pristojnem organu občine. Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega organa občine, ki o tem odloča na podlagi meril, sprejetih s tem pravilnikom.
3. člen
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu in na način, ki ga določa Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07).
K vlogi za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času mora gostinec priložiti soglasja sosedov, katerih stanovanjski objekti so oddaljeni 25 m od gostinskega obrata ali kmetije, na katerem se opravlja gostinska dejavnost.
II. OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
4. člen
Podaljšan obratovalni čas pomeni obratovanje gostinskega obrata izven rednega obratovalnega časa, ki ga določata 3. in 4. člen Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 23/00, 30/06, 93/07).
Gostinski obrati na območju Občine Škofljica, ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih območjih in izletniške kmetije na stanovanjskih območjih, imajo redni obratovalni čas med 6.00 uro in 22.00 uro.
5. člen
Gostinskim lokalom, ki nudijo storitve v prednovoletnem času od 23. decembra do 30. decembra na prireditvenem prostoru, ki ga določi občina, se dovoli obratovanje najdlje do 24.00 ure, če je naslednji dan delavnik oziroma najdlje do 2.00 ure naslednjega dne, če je naslednji dan dela prost, 31. decembra pa najdlje do 4.00 ure naslednjega dne. Gostinski lokal mora v tem primeru k vlogi priložiti pogodbo z organizatorjem prireditve in odločbo pristojnega upravnega organa, iz katere bosta razvidna časovna opredelitev in kraj izvajanja gostinske dejavnosti.
6. člen
Obratovalni čas gostinskega lokala se začne, ko gostje lahko vstopijo v lokal oziroma ko gostinec začne za goste opravljati gostinske storitve, konča pa se, ko gostje ne morejo več vstopati v gostinski lokal oziroma ko gostinec preneha za goste opravljati gostinske storitve.
Gostje, ki so ob koncu obratovalnega časa še v gostinskem lokalu, ga morajo zapustiti najkasneje v 30 minutah, če gostinski lokal streže z enostavnimi jedmi, pijačami in napitki oziroma najkasneje v 60 minutah, če gostinski obrat streže tudi z zahtevnejšimi jedmi (restavracije, gostilne).
7. člen
Soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata izda organ občine, ki mora pri tem upoštevati:
– potrebe gostov in značilnosti območja, kjer se nahaja gostinski lokal ali kmetija,
– potrebe po razvoju turizma v občini,
– vključevanje gostinskega obrata oziroma kmetije v kulturne in športne programe,
– število pritožb oziroma kršitev javnega reda in miru, posredovanj policije in inšpekcijskih služb,
– vrsto gostinskega obrata,
– lokacijo gostinskega obrata.
8. člen
1. Organ občine poda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata v obliki pisnega soglasja, ki je priloga obrazcu prijave obratovalnega časa. V soglasju so navedeni pogoji za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
2. Pred izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času občina zaprosi tržno inšpekcijo in policijo za posredovanje podatkov o morebitnih kršitvah obratovalnega časa gostinskega lokala, ki je zaprosil za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
3. Občina lahko zavrne izdajo pozitivnega soglasja k podaljšanju obratovalnega časa, če so podani naslednji razlogi:
– da je policija posredovala trikrat v šestmesečnem obdobju veljavnosti soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času zaradi kršenja javnega reda in miru ali tržna inšpekcija zaradi kršenja obratovalnega časa, kar se dokazuje s pravnomočno odločbo.
– utemeljenih pisnih pritožb občanov, bližnjih sosedov oziroma ožjih delov lokalne skupnosti zaradi kaljenja nočnega miru,
– da je iz zapisnika tržnega inšpektorja, policista ali občinskega nadzora razvidno, da je gostinec trikrat prekoračil podaljšani obratovalni čas v koledarskem letu, za katerega je bilo izdano zadnje soglasje,
– da gostinec ali kmet ne skrbi za nemoteč odhod gostov iz gostinskega lokala oziroma kmetije,
– v drugih utemeljenih primerih, ko to narekuje javni interes.
4. Zaradi neizpolnjevanja pogojev lahko občina že izdano soglasje k obratovanju v podaljšanem obratovalnem času takoj prekliče. Po preklicu soglasja gostinski obrat obratuje v rednem obratovalnem času, soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času pa se gostincu ne izda za dobo 1 leta po preklicu. Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času občina izda za eno koledarsko leto.
III. PRITOŽBA ZOPER OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU IN PREKLIC SOGLASJA
9. člen
Pritožba občanov zoper obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega lokala se lahko upošteva v primeru, če je podana s strani najmanj treh sosedov, kolikor se gostinski obrat nahaja v samostojnem objektu ali stanovanjski hiši v stanovanjskem naselju, oziroma v primeru, če je podana s strani najmanj treh stanovanjskih enot, če se gostinski obrat nahaja v objektu z več stanovanjskimi enotami. Podpisniki pritožbe morajo imeti na lokaciji, kjer se nahaja gostinski obrat, stalno ali začasno prebivališče. Pritožba se vloži pisno na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. Organ po postopku odloča o preklicu soglasja.
10. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se gostinskemu obratu lahko takoj prekliče in odvzame oziroma skrajša na redni obratovalni čas iz kateregakoli razloga iz 7. člena ter v primeru, da je policija posredovala zaradi fizičnega obračunavanja v lokalu ali pred njim in je zaradi tega nastala telesna poškodba.
11. člen
V primeru odvzema soglasja na podlagi določil 10. člena tega pravilnika je gostincu odvzeta možnost pridobitve soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času najmanj za dobo enega leta.
IV. ENODNEVNO IZJEMNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
12. člen
Občinska uprava lahko posameznemu gostincu na podlagi 17. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00 in 30/06, 93/07) izda odločbo za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala
Odločba o izjemnem podaljšanju obratovalnega časa se gostincu izda v primeru, kadar se v gostinskem obratu odvijajo različne prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, različna srečanja, degustacije idr.) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, športne prireditve idr.). V primeru da se prireditev izvaja izven lokala in je ozvočena, mora gostinec vlogi za izjemno podaljšanje obratovalnega časa priložiti tudi potrdilo pristojne policijske postaje o priglasitvi javnega shoda oziroma javne prireditve.
13. člen
Gostincu se lahko odobri izjemno podaljšanje obratovalnega časa največ šestkrat letno. Za vsako izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala mora gostinec zaprositi z vlogo, ki jo odda na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
14. člen
Gostinec mora za izdajo odločbe o izjemnem podaljšanju obratovalnega časa gostinskega lokala zaprositi vsaj 5 dni pred prireditvijo, v vlogi pa mora natančno navesti vzrok za izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala.
15. člen
V primeru pritožb, kršitev javnega reda in miru ali posredovanja policije ali tržne inšpekcije v času obratovanja v izjemnem podaljšanem obratovalnem času, se gostinskemu lokalu najmanj 3 mesece od zadnjega izjemnega podaljšanja ne odobri ponovnega izjemnega podaljšanja obratovalnega časa.
V. NADZOR
16. člen
Nadzor nad uresničevanjem teh določil opravljajo tržna inšpekcija, policija ter občinski organ.
VI. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Za ostala vprašanja v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, ki niso opredeljena s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določila Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07).
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Škofljica (Uradno glasilo Občine Škofljica, št. 14/00).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi pa se tudi na spletnih straneh in v Uradnem Glasilu Občine Škofljica.
Št. 007-06/2008
Škofljica, dne 8. aprila 2008
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti