Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1724. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 2007, stran 4289.

Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - 2759, 110/02 - 5389, 127/06 - 5348 in 14/07 - 600), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US, 67/97 – odločba US, 56/98, 59/99 – odločba US, 61/99 – odločba US, 89/99 – odločba US, 90/05, 32/06 in 123/06) in Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 11. redni seji dne 14. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2007.
2. člen
Zaključni račun splošnega dela proračuna je izkazan v naslednjih zneskih:
(v EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               
I.   Skupaj prihodki               3.741.875
II.  Skupaj odhodki               3.232.107
III.  Proračunski primanjkljaj (I. – II.)      509.768
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB            
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja    9.410
    kapitalskih deležev                 
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih       0
    deležev                       
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe    9.410
    kapitalskih deležev (IV. – V.)            
C. RAČUN FINANCIRANJA                    
VII.  Zadolževanje                  41.233
VIII. Odplačila dolga                15.048
IX.  Povečanje sredstev na računih (I. + IV.    545.363
    + VII. – II. – V. – VIII.)              
X.   Neto zadolževanje (VII. – VIII.)        26.185
XI.  Neto financiranje (VI. + VII. – VIII. –   –509.768
    IX.)                         
    Stanje sredstev na računih dne 31. 12.    745.099
    2007
3. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu, kot tudi stanja sredstev in njihovih virov, je prikazan v splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna Občine Rogatec za leto 2007, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-0003/2008-23
Rogatec, dne 14. aprila 2008
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič
 
po pooblastilu št. 030-0004/2006,
z dne 15. 11. 2006
Podžupan
Občine Rogatec
Anton Roškar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti