Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1720. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2008, stran 4285.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 15. redni seji dne 15. 4. 2008 sprejel
L E T N I P R O G R A M
športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2008
1. UVOD
Na osnovi Zakona o športu (ZSpo), (Uradni list RS, št. 22/98) se izvajanje nacionalnega programa športa določi z letnim programom, ki ga sprejme vlada in letnimi programi, ki jih sprejmejo lokalne skupnosti. Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem proračunu in proračunih lokalnih skupnostih.
Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da:
– zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in sredstva za izvedbo lokalnega programa športa,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.
Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2008, določa tiste programe, ki se bodo v letu 2008 financirali iz sredstev občinskega proračuna in s tem izvajalcem športnih programov nameni določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu.
Z javnim razpisom za zbiranje prijav programov, ki se bodo financirali iz proračunskih sredstev, bo zagotovljena možnost prijave vsem zainteresiranim izvajalcem in enakopravnost izvajalcev. Razpis objavi občinska uprava Občine Rečica ob Savinji. Podlaga za izbor programov so poleg letnega programa športa merila za vrednotenje, ki so se stavni del Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji. Z vsakim izbranim izvajalcem programa športa bo sklenjena pogodba. Zagotovljeno bo spremljanje namenskega koriščenja sredstev.
2. PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2008 FINANCIRALI IZ SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA
2.1. Na podlagi javnega razpisa, letnega programa in pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa ter v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev bodo sofinancirani programi športnih društev in športnih klubov.
2.1.1. Delovanje društev in športnih klubov na nivoju lokalne skupnosti
Športna društva in športni klubi na lokalni ravni za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih in drugih stroškov.
2.1.2. Športne prireditve, promocijska dejavnost in tekmovanja (po programih športnih društev in klubov)
Športne prireditve pospešujejo motivacijo za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem v lokalni skupnosti.
2.1.3. Športne prireditve ob občinskem prazniku (športne prireditve lokalnega pomena)
Športne prireditve dogovorjene v okviru praznovanja občinskega praznika.
2.1.4. Kakovostni šport
Športni programi vrhunskega športa zajema pomoč športnikom pri udeležbi tekmovanj v okviru državne reprezentance na EP in SP.
2.1.5. Športna rekreacija v športnih društvih
Športna rekreacija zajema organizirano redno rekreativno vadbo skupin, ki sodelujejo v raznih ligaških tekmovanjih.
2.2. V letu 2008 se bodo po programu izvajale investicije v javno športno infrastrukturo in opremo: investicije, investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme.
2.2.1. Športni objekti (investicijsko in tekoče vzdrževanje ter nakup opreme)
Iz proračunskih sredstev Občine Rečica ob Savinji se sofinancira vzdrževanje športnih objektov, naprav in površin, tako kot je navedeno v merilih. Kandidirajo lahko samo športna društva in športni klubi.
3. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2008
V letu 2008 bo Občina Rečica ob Savinji namenila za programe športa na proračunski postavki »1805 – Šport in prostočasne aktivnosti« sredstva za sofinanciranje vsebine »18070 – Financiranje športa v društvih«, kot sledi:
– 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Na tej postavki se zagotovi 10.000 EUR za programe športa, ki jih bodo v letu 2008 izvajali letni izvajalci športa v Občini Rečica ob Savinji.
– 431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Na tej postavki se zagotovi 4.000 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.
4. DRUGA DOLOČILA
4.1. Občina Rečica ob Savinji lahko omeji obseg sredstev za leto 2008 tistim izvajalcem letnega programa športa, pri katerih se na osnovi poročila oziroma nadzora ugotovi, da niso izpolnili obveznosti iz naslova sofinanciranja programov športa v letu 2007.
4.2. Sredstva za sofinanciranje športnih programov in dejavnosti se v celoti razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih prijav za športne programe na podlagi letnega načrta in Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji.
4.3. V primeru, da znotraj posameznih vsebin programa ni dovolj predlogov, se sredstva sorazmerno porazdelijo na tiste programe, za katere je prijavljenih predlogov več in bi zaradi prenizke mase sredstev lahko ostali nezadostno financirani. V nobenem primeru pa dodeljene sredstva ne smejo presegati višine zaprošenih sredstev.
Št. 007-0005/2008-7
Rečica ob Savinji, dne 15. aprila 2008
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti