Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1719. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2008, stran 4285.

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB1) (Uradni list RS, št. 77/07) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 15. seji dne 15. 4. 2008 sprejel
L E T N I P R O G R A M
kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2008
1. UVOD
Javni interes za kulturo se določa z zakoni ter z nacionalnim in lokalnimi programi za kulturo.
Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni razvoj Slovenije in slovenskega naroda, za katerega skrbijo Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: država) in lokalne skupnosti.
Javni interes za kulturo se uresničuje predvsem z zagotavljanjem pogojev za:
– kulturno ustvarjalnost,
– dostopnost kulturnih dobrin,
– kulturno raznolikost,
– slovensko kulturno identiteto,
– skupen slovenski kulturni prostor.
Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2008 opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo, in investicije, ki so financirane s sredstvi občinskega proračuna ter višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu.
2. PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2008 FINANCIRALI IZ SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA
2.1. Na podlagi javnega razpisa, programa in meril ter v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev bodo sofinancirani programi kulturnih društev in drugih izvajalcev. Dejavnost knjižnic, vključno z nakupom knjig, se ne financira na podlagi javnega razpisa, temveč na osnovi sklenjene pogodbe o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe.
2.2. V letu 2008 se bodo po programu izvajale investicije v javno infrastrukturo in opremo, namenjeno kulturni dejavnosti.
3. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2008
V letu 2008 bo Občina Rečica ob Savinji namenila za programe kulture na proračunski postavki »1803 – Programi v kulturi« sredstva za sofinanciranje vsebin »18010 – Dejavnost knjižnic«, »18011 – Dejavnost knjižnic – nakup knjig« ter »18020 – Programi kulturnih društev«, kot sledi:
18020 – Programi kulturnih društev:
– 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja: 703 EUR;
– 402203 Voda in komunalne storitve: 44 EUR;
– 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme: 75 EUR;
– 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: 10.000 EUR;
– 431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Na tej postavki se zagotovi 2.000 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov in opreme.
4. DRUGA DOLOČILA
4.1. Občina Rečica ob Savinji lahko omeji obseg sredstev za leto 2008 tistim izvajalcem letnega programa kulture, pri katerih se na osnovi poročila oziroma nadzora ugotovi, da niso izpolnili obveznosti iz naslova sofinanciranja programov kulture v letu 2007.
4.2. Sredstva za sofinanciranje programov kulturne dejavnosti se v celoti razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih prijav za programe kulture na podlagi letnega načrta in Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa kulture v Občini Rečica ob Savinji.
Št. 007-0005/2008-5
Rečica ob Savinji, dne 15. aprila 2008
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti