Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1718. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji, stran 4283.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 15. redni seji dne 15. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Rečica ob Savinji določa pogoje, postopke ter merila za vrednotenje programov in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnih programov športa, ki so v občinskem javnem interesu.
2. člen
Izvajalci športnih programov, ki lahko kandidirajo za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji so:
– športna društva,
– športni klubi.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v Občini Rečica ob Savinji.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju;
– imajo sedež v Občini Rečica ob Savinji in vključujejo občane Občine Rečica ob Savinji;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti;
– imajo najmanj 20 aktivnih članov s plačano letno članarino;
– so izkazali namensko rabo sredstev proračuna v predhodnem proračunskem letu,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene v besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji.
4. člen
Sofinancira se naslednje vsebine športnih programov:
A) Redna dejavnost društev in klubov;
B) Športne prireditve in promocijska dejavnost (po programih športnih društev in športnih klubov);
C) Delovanje društev na nivoju lokalne skupnosti (športne prireditve ob občinskem prazniku);
D) Kakovostni šport: pomoč športnikom pri udeležbi na tekmovanjih v okviru državne reprezentance na EP in SP;
E) Športna rekreacija: organizirana redna rekreativna vadba skupin, ki sodelujejo v raznih ligaških tekmovanjih;
F) Športni objekti: investicije in investicijsko ter tekoče vzdrževanje in nakup opreme.
5. člen
Sredstva za sofinanciranje vsebin, navedenih v 4. členu tega pravilnika, so opredeljena v posebni postavki proračuna.
V primeru, da znotraj posameznih vsebin programa ni dovolj predlogov, se sredstva sorazmerno porazdelijo za tiste programe, za katere je prijavljenih predlogov več in bi zaradi prenizke mase sredstev lahko ostali nezadostno financirani. V nobenem primeru pa dodeljene sredstva ne smejo presegati višine zaprošenih sredstev.
6. člen
Postopek razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev poteka v naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve sredstev, namenjenih za programe športnih dejavnosti,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športnih dejavnosti (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
– obravnava in potrditev predlogov,
– sklep o izbiri programov,
– obveščanje predlagateljev o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb,
– obravnava poročil o izvedbi programov ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
7. člen
Sredstva za sofinanciranje programov se izvajalcem dodelijo na osnovi javnega razpisa. Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan s sklepom na predlog občinske uprave. Javni razpis se objavi v Savinjskih novicah in spletni strani občine ter na oglasni deski občine.
Pri razdelitvi razpoložljivih proračunskih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki v celoti izpolnjujejo pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Vloge je mogoče dopolniti v roku osmih dni.
Na zahtevo komisije za programe športa ali občinske uprave morajo izvajalci programe športa, s katerimi kandidirajo za sredstva, dopolniti z dokazili o izpolnjevanju pogojev.
8. člen
Izvajalci, ki na osnovi razpisa kandidirajo na proračunska sredstva, morajo zahtevano dokumentacijo, skladno s pogoji v razpisu, poslati v zaprti kuverti na naslov: »Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji«, s pripisom: »Za razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa«.
Odpiranje vlog izvede komisija za šport, v kraju in času, ki sta navedena v razpisu. Komisija pregleda vloge ter na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov izbere programe in predlaga delitev razpoložljivih proračunskih sredstev. O odpiranju in ocenjevanju vlog se vodi zapisnik. Ponudbe se odpirajo po vrstnem redu prejema.
V zapisniku o odpiranju in ocenjevanju ponudb se navede:
– naziv ponudnika,
– opis morebitnih pomanjkljivosti vloge, morebitnih izključitev prireditev ipd.,
– število prireditev posameznega izvajalca po posameznih vrstah prireditev,
– število dodeljenih točk posameznega izvajalca po posameznih vrstah prireditev,
– doseženo skupno število točk posameznega izvajalca,
– izračun razdelitve razpoložljivih sredstev med izvajalce.
9. člen
Komisijo za šport, ki jo s sklepom imenuje župan občine, sestavljajo trije člani:
– en član, predstavnik športnih društev;
– dva člana, predstavnika Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Občine Rečica ob Savinji.
Komisija ima predsednika, ki je član odbora za negospodarstvo in hkrati ni član društva, ki kandidira na javnem razpisu.
Za administrativno pomoč komisiji se zadolži občinska uprava.
Komisija za šport, ki vodi postopek javnega razpisa, v primeru ugotovitve, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, predlagatelja o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni. Po tem roku se iz nadaljnje obravnave izločijo vse nepopolne prijave in prijave, ki so v neskladju z določili tega pravilnika.
Komisija pripravljen predlog izbora športnih programov s predlogom razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev posreduje županu.
Končni izbor in predlog delitve razpoložljivih sredstev potrdi direktor s sklepom.
10. člen
Sprejeti sklep se pošlje vsem prijavljenim na razpis, s čemer se jih obvesti o izidu razpisa. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu občine najkasneje v roku osem dni od prejetega sklepa. O ugovoru odloča župan.
Predlagatelj programa ima pravico do vpogleda v tiste dele strokovnih mnenj, zapisnikov ali poročil, ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge in predloga sklepa o sofinanciranju.
11. člen
Župan z izbranimi izvajalci športnih programov sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se opredeli izbrani program, višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
12. člen
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava, lahko pa tudi komisija za programe športa in župan.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo pogodbenih obveznosti, se jim za ta del ukinejo finančna sredstva. Izvajalci, ki kršijo določila pogodbenih obveznosti, ne morejo kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
Določila drugega odstavka tega člena ne veljajo v primeru nastanka višje sile. Pod višjo silo se štejejo izredne in nepredvidene okoliščine ter dogodki, ki nastopijo po sklenitvi pogodbe brez volje pogodbenih strank in vplivajo na izpolnjevanje pogodbe. Za višjo silo se štejejo zlasti naravne nesreče, bolezni, vojno stanje, odsotnosti zaradi neodložljivih službenih obveznosti ipd.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2008-8
Rečica ob Savinji, dne 15. aprila 2008
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.
  Priloga:
  Merila za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rečica
ob Savinji
 
  Višina proračunskih sredstev namenjenih za športno dejavnost se deli v
razmerju 50% za redno dejavnost – delovanje društev in klubov (A), največ 20%
za športne prireditve in promocijsko dejavnost (B), največ 10% za prireditve
ob občinskemu prazniku (C), največ 10% za kakovostni šport (D) in največ 10%
za športno rekreacijo (E). Celotni znesek, namenjen tekočim transferom
programa športa se najprej razdeli za redno dejavnost (A) – 50% sredstev, nato
pa med posamezne subjekte v razmerju, ki izhaja iz zbranega število točk
znotraj vsebin B, C, D in E.
  V primeru, da znotraj posameznih vsebin programa ni dovolj predlogov, se
sredstva sorazmerno porazdelijo na tiste programe, za katere je prijavljenih
predlogov več in bi zaradi prenizke mase sredstev lahko ostali nezadostno
financirani. V nobenem primeru pa dodeljene sredstva ne smejo presegati višine
zaprošenih sredstev.
  Sredstva za investicije, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter nakup
opreme (F) se razdelijo ločeno, na osnovi programov izvajalcev in interesa
lokalne skupnosti.
  A) Redna dejavnost športnih društev in klubov
  Za sredstva namenjena redni dejavnosti lahko kandidirajo le športna
društva, ki imajo najmanj 20 rednih aktivnih članov društva in klubi, ki
tekmujejo v ligaškem tekmovanju. Vsa društva in športni klubi se razvrstijo v
tri kategorije, in sicer:
  – v prvo kategorijo se uvrstijo športna društva, ki imajo več kot 100
aktivnih rednih članov s plačano letno članarino društvu,
  – v drugo skupino se uvrstijo športna društva, ki imajo nad 50 in do
vključno 100 aktivnih rednih članov s plačano letno članarino,
  – v tretjo skupino se uvrstijo športna društva, ki imajo najmanj 20 in ne
več kot 50 aktivnih rednih članov s plačano letno članarino.
  Športni klubi se razvrstijo v tri skupine glede na število članov v klubu
in glede na nivo ligaškega tekmovanja.
  Društvo ali klub uvrščen v prvo skupino prejme 500 točk, v drugo 300 točk
in v tretjo 100 točk.
  Za redno dejavnost se izbrani izvajalci financirajo po dvanajstinah, glede
na zbrano število točk.
  B) Športne prireditve in promocijska dejavnost
  Za organizacijo in izvedbo pomembnejših prireditev v letu društvo ali klub
prejme 100 točk (za prireditev se štejejo turnirji, lige …). Dogodki iz
prejšnjega stavka se odobrijo na osnovi predloženega letnega načrta dejavnosti
društva. Financira se izvedba največ dveh dogodkov v organizaciji posameznega
športnega društva ali kluba.
  Za športne prireditve, ki pomenijo promocijsko dejavnost in delo z mladimi
(po programih športnih društev) se upoštevajo tiste športne prireditve, ki
pospešujejo motivacijo za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek
za šport, gospodarstvo in turizem v lokalni skupnosti.
  Za prireditve, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, se upoštevajo
naslednji kriteriji:
  – delo z mladimi (osnovnošolska mladina) – organizirana vadba, treningi,
tečaji, izobraževanje: 10 točk na udeleženca;
  – športno zabavne in promocijske prireditve, ki pomenijo množično
sodelovanje in druženje občanov (vaške igre ipd.): 100 točk.
  Športna prireditev se financira po končani izvedbi.
  C) Delovanje društev na nivoju lokalne skupnosti
  Za organizacijo in izvedbo prireditve, po dogovorjenem programu z občino,
v okviru občinskega praznika: 100 do 200 točk.
  D) Kakovostni šport
  Športni programi vrhunskega športa zajema pomoč športnikom pri udeležbi
tekmovanj v okviru državne reprezentance na EP in SP.
  E) Športna rekreacija v športnih društvih in klubih
  Športna rekreacija zajema organizirano redno rekreativno vadbo skupin, ki
sodelujejo v raznih ligaških tekmovanjih.
  Iz proračuna občine se pokrivajo stroška najema objekta (dvorane, igrišč
…), na osnovi predloženih računov, po izvedbi vadb.
  F) Športni objekti (investicije, investicijsko in tekoče vzdrževanje ter
nakup opreme)
  Iz proračunskih sredstev Občine Rečica ob Savinji se sofinancira odobrene
projekte društev, na osnovi investicijskih načrtov in računov izvajalcev
investicije, predloženih po izvedeni investiciji.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti