Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1717. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji, stran 4281.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (uradno prečiščeno besedilo) (ZUJIK-UPB1) (Uradni list RS, št. 77/07), 2. člena Zakona o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 15. redni seji dne 15. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji
1. člen
Ta pravilnik določa merila, pogoje in postopke za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v javnem interesu, v Občini Rečica ob Savinji.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih za ljubiteljsko kulturno dejavnost lokalnega pomena, zagotavlja občina v občinskem proračunu.
2. člen
Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske in video dejavnosti ter kulturne dediščine.
3. člen
Praviloma se financirajo naslednje vsebine:
A) redna dejavnost:
– redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
B) Kulturne prireditve, ki so namenjene občanom in promociji občine,
C) Projekti in dejavnosti posebnega pomena,
D) Kulturne prireditve ob občinskem prazniku,
E) Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.
4. člen
Izvajalci kulturne dejavnosti, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so:
– kulturna društva,
– registrirani samostojni kulturni ustvarjalci.
5. člen
Izvajalci kulturne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo v sedež v Občini Rečica ob Savinji,
– da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Rečica ob Savinji.
Izjemoma lahko pridobijo sredstva po tem pravilniku tudi tista društva s sedežem izven Občine Rečica ob Savinji, v katerih bistveno prispevajo k promociji občine.
Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati Občino Rečica ob Savinji.
6. člen
Pravico do sofinanciranja ljubiteljske kulturne dejavnosti imajo izvajalci, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega razpisa.
7. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto sofinancirala ljubiteljsko kulturno dejavnost v skladu z merili za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki so sestavni del tega pravilnika.
V primeru, da znotraj posameznih vsebin programa ni dovolj predlogov, se sredstva sorazmerno porazdelijo za tiste programe, za katere je prijavljenih predlogov več in bi zaradi prenizke mase sredstev lahko ostali nezadostno financirani. V nobenem primeru pa dodeljene sredstva ne smejo presegati višine zaprošenih sredstev.
8. člen
Postopek razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev poteka v naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve sredstev, namenjenih za programe ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
– obravnava in potrditev predlogov,
– sklep o izbiri programov,
– obveščanje predlagateljev o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb,
– obravnava poročil o izvedbi programov ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
9. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan s sklepom, na predlog občinske uprave.
Javni razpis se objavi v Savinjskih novicah, na spletu in na oglasni deski občine.
10. člen
Izvajalci, ki na osnovi razpisa kandidirajo na proračunska sredstva, morajo zahtevano dokumentacijo, skladno s pogoji v razpisu, poslati v zaprti kuverti na naslov: »Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji«, s pripisom: »Za razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti«.
Odpiranje vlog izvede komisija za kulturo, v kraju in času, ki sta navedena v razpisu. Komisija pregleda vloge ter na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov izbere programe in predlaga delitev razpoložljivih proračunskih sredstev. O odpiranju in ocenjevanju vlog se vodi zapisnik. Vloge se odpirajo po vrstnem redu prejema.
V zapisniku o odpiranju in ocenjevanju vlog se navede:
– naziv izvajalca,
– opis morebitnih pomanjkljivosti vloge, morebitnih izključitev prireditev ipd.,
– število prireditev posameznega izvajalca po posameznih vrstah prireditev,
– število dodeljenih točk posameznega izvajalca po posameznih vrstah prireditev,
– doseženo skupno število točk posameznega izvajalca,
– izračun razdelitve razpoložljivih sredstev med izvajalce.
11. člen
Komisijo za kulturo, ki jo s sklepom imenuje župan občine, sestavljajo trije člani:
– en član, predstavnik kulturnih društev;
– dva člana, predstavnika Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Občine Rečica ob Savinji.
Komisija ima predsednika, ki je član odbora za negospodarstvo in hkrati ni član društva, ki kandidira na javnem razpisu.
Za administrativno pomoč komisiji se zadolži občinska uprava.
Komisija za kulturo, ki vodi postopek javnega razpisa, v primeru ugotovitve, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, predlagatelja o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni. Po tem roku se iz nadaljnje obravnave izločijo vse nepopolne prijave in prijave, ki so v neskladju z določili tega pravilnika.
Komisija pripravljen predlog izbora kulturnih programov s predlogom razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev, posreduje županu.
Končni izbor in predlog delitve razpoložljivih sredstev potrdi direktor s sklepom.
12. člen
Sprejeti sklep se pošlje vsem prijavljenim na razpis, s čemer se jih obvesti o izidu razpisa. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu občine najkasneje v roku osem dni od prejetega sklepa. O ugovoru odloča župan.
Predlagatelj kulturnega programa ima pravico do vpogleda v tiste dele strokovnih mnenj, zapisnikov ali poročil, ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge in predloga sklepa o sofinanciranju.
13. člen
Župan z izbranimi izvajalci kulturnih programov sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se opredeli izbrani program, višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
14. člen
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo pogodbenih obveznosti, se jim za ta del ukinejo finančna sredstva. Izvajalci, ki kršijo določila pogodbenih obveznosti, ne morejo kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
Določila drugega odstavka tega člena ne veljajo v primeru nastanka višje sile. Pod višjo silo se štejejo izredne in nepredvidene okoliščine ter dogodki, ki nastopijo po sklenitvi pogodbe brez volje pogodbenih strank in vplivajo na izpolnjevanje pogodbe. Za višjo silo se štejejo zlasti naravne nesreče, bolezni, vojno stanje, odsotnosti zaradi neodložljivih službenih obveznosti ipd.
O nastanku okoliščin ali dogodkov, ki predstavljajo višjo silo, mora pogodbena stranka, ki je zaradi višje sile prizadeta, takoj obvestiti občinsko upravo. O upravičenosti razlogov višje sile odloča komisija za kulturo.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2008-6
Rečica ob Savinji, dne 15. aprila 2008
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.
  Priloga:
  Merila za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne
dejavnosti
 
  Višina proračunskih sredstev, namenjenih za ljubiteljsko kulturno
dejavnost se deli v razmerju 50% za redno dejavnost (A), najmanj 20% za
prireditve (B), največ 10% za prireditve ob občinskem prazniku (D) in največ
10% za projekte in dejavnost posebnega pomena (C). Celotni znesek, namenjen
tekočim transferom neprofitnim organizacijam in ustanovam v kulturi, se
najprej razdeli na redno dejavnost, nato pa med posamezne subjekte v razmerju,
ki izhaja iz zbranega števila točk znotraj vsebin B, C in D.
  Dejavnost, prireditve in projekti, ki se sofinancirajo iz katerekoli druge
postavke občinskega proračuna, niso predmet sofinanciranja po merilih tega
pravilnika.
  A) Redna dejavnost
  Vsa društva z večino članstva iz prebivalstva občine prejmejo za aktivno
leto delovanja po 500 točk, društva s sedežem v občini in članstvom iz dveh
ali več občin, pa prejmejo za aktivno leto delovanja proporcionalno število
točk od 500 točk, glede na delež članov izmed prebivalstva občine v celotnem
številu članov društva.
  Dogodki iz prejšnjega stavka se razberejo iz predloženega letnega načrta
dejavnosti društva.
  Za redno dejavnost se izbrani izvajalci financirajo po dvanajstinah, glede
na zbrano število točk.
  B) Kulturne prireditve
  Kulturna prireditev je tista, ki predstavlja program ljubiteljske kulturne
dejavnosti (predstava, koncert, razstava, proslava, okrogla miza …). Kulturna
prereditev se financira po končani izvedbi. Za prireditve, ki se sofinancirajo
iz občinskega proračuna, se upoštevajo naslednji kriteriji:
+--------------------------------------+-----------------------+
|1. organizacija prireditve v občini  |        100 točk|
|brez lastnega izvajalca        |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|2. Organizacija prireditve z do    |        150 točk|
|vključno 50% lastnih izvajalcev    |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|3. Organizacija prireditve z nad 50% |        200 točk|
|lastnih izvajalcev          |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|4. sodelovanje na prireditvi v občini |        20 točk|
+--------------------------------------+-----------------------+
|5. sodelovanje na prireditvi v tujini |  10 točk/sodelujočega|
+--------------------------------------+-----------------------+
 
  Kadar je pri posamezni prireditvi več organizatorjev, se točke
organizacije delijo med soorganizatorje, ki so se prijavili na razpis za
izvedbo iste prireditve.
  Odobren znesek ne more presegati zneska, za katerega je prijavitelj
zaprosil na razpisu.
  Kolikor pride iz kakršnihkoli razlogov do presežka v proračunu predvidenih
sredstev nad zaprošenimi in upravičenimi, se presežek na koncu leta sorazmerno
razdeli med prireditve, ki so bile izvedene.
  C) Projekti in dejavnosti posebnega pomena
  Med projekte posebnega pomena sodijo enkratni projekti, ki bistveno
pripomorejo k razvoju kulture na območju Občine Rečica ob Savinji oziroma k
promociji občine v širšem okolju. Sem sodijo npr. izdaja leposlovnega dela,
obnova kulturnega spomenika, projekti na področju varovanja kulturne dediščine
lokalnega pomena, izdaja zgoščenke …
  Med dejavnosti posebnega pomena sodijo kontinuirane dejavnosti, ki se
sicer ne financirajo iz redne dejavnosti, imajo pa velik pomen za lokalno
skupnost: npr. galerijska dejavnost, stalne razstave …
  Za opravljanje dejavnosti posebnega pomena se sofinancira vzdrževanje
prostorov in opreme, ki so namenjeni tej dejavnosti. Prijavitelj mora biti
lastnik prostora, v katerem se dejavnost posebnega pomena odvija, ali pa mora
imeti sklenjeno veljavno pogodbo za obdobje najmanj 10 let.
  Komisija pripravi seznam projektov in dejavnosti posebnega pomena in jih
razvrsti glede na njihov pomen za lokalno skupnost. O izboru posameznega
projekta oziroma dejavnosti in višini odobrenih sredstev odloči župan. Za
projekte oziroma dejavnosti, ki niso bili izbrani, komisija pripravi pisno
utemeljitev.
  D) Prireditve ob občinskem prazniku
  Za prireditve ob občinskem prazniku veljajo kriteriji iz točke B) Kulturne
prireditve
  E) Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
  Na tej postavki se zagotovijo sredstva za investicije in investicijsko
vzdrževanje kulturnih objektov in opreme. Dodelijo se odobrenim projektom
društev, na osnovi investicijskih načrtov predloženih pred začetkom
investicije in računov izvajalcev investicije, predloženih po izvedeni
investiciji.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti