Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1716. Sklep o nadaljevanju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za plansko enoto P1-S8-P3/0, stran 4279.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), ter 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07) ter je župan Občine Pivka dne 15. 4. 2008 sprejel
S K L E P
o nadaljevanju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za plansko enoto P1-S8-P3/0
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)
Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) določa, da se priprava občinskih lokacijskih načrtov, ki je bila pričeta skladno z Zakonom o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek), nadaljuje skladno z 98. členom ZPNačtr. Ker v postopku še ni bila izvedena javna razgrnitev akta, se bo postopek sprejemanja nadaljeval v skladu z ZPNačrt, kot postopek sprejemanja – občinskega podrobnejšega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN).
V skladu z ZUreP-1 so bile do sedaj v postopku priprave izvedene naslednje aktivnosti:
– izvedena je bila prva prostorska konferenca za OLN, sprejet in objavljen je bil program priprave (Uradni list RS, št. 122/06),
– skladno z določilom 40. člena ZVO je občina z vlogo št. 3505-3/2006 z dne 10. 10. 2006 obvestila Ministrstvo za okolje in prostor o nameri priprave lokacijskega načrta. Ministrstvo je v odločbi št. 35409-283/2006, z dne 14. 11. 2006 odločilo, da v postopku izdelave OLN za predmetno območje ni treba izvesti Celovite presoje vplivov na okolje.
Na podlagi navedenih dejanj je postopek priprave OPPN v fazi priprave osnutka.
S tem sklepom se podrobneje opredeli ocena stanja in razlogi za pripravo, območje prostorskega načrta, način pridobitve strokovnih rešitev, roke, posamezne faze in nosilce urejanja ter obveznosti v zvezi s financiranjem.
Pravna podlaga za pripravo OPPN je v veljavni zakonodaji v ZPNačrt, ZUreP-1, Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka (Uradni list RS, št. 82/98, 75/04), Zakonu o varstvu okolja ZVO-1. OPPN mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
2. člen
(območje prostorskega načrta)
OPPN se izdela za območje kot je bilo določeno s programom priprave.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Potrebne strokovne podlage se izdelajo z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave OPPN. Strokovno rešitev izdela izvajalec OPPN izbran v skladu z zakonom o javnih naročilih, s tem da poleg smernic upošteva predhodno izdelane strokovne podlage.
Za predmetno ureditev so bile v predhodni fazi izvedene sledeče strokovne podlage. Za dokončen obseg sistema, ki se zaključuje na ČN Pivka, je bila izvedena novelacija študije odvajanja in čiščenja odpadnih vod za naselja v Pbčini Pivka, z dopolnitvijo, izvajalec Segis d.o.o., april 2007, ki je opredelila kapaciteto 6500 PE ter vključuje aglomeracijo Pivka, Trnje, Klenik in Selce.
Za objekt ČN so bile izdelane variantne rešitve. Primerjane so bile tri variante čiščenja odpadne vode, obravnavane v različicah s stroški investicije gradbenega, strojnega, elektro dela in obratovanja naprave. Izbrana je bila varianta tehnologije MBBR – Kuraray, ki je bila nadalje obravnavana v idejnem projektu – Idejni projekt KČN Pivka – 6500 PE, št. projekta 07017IDP, izdelan pri Segis d.o.o. iz Postojne v oktobru 2007. V sklopu priprave idejnega projekta je bil izveden geodetski posnetek območja, geomehansko poročilo in hidrotehnično poročilo.
4. člen
(roki za pripravo in posamezne faze)
Deli postopka, ki sledijo:
– pripravljavec pridobi pogoje in usmeritve za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora, ki dajejo pogoje in usmeritve,
– načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag ter v skladu z usmeritvami za načrtovanje prostorske ureditve izdela osnutek oziroma dopolnjen osnutek OPPN,
– pripravljavec z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na krajevno običajen način obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN, javna razgrnitev traja najmanj 30 dni, javno naznanilo je objavljeno najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve,
– pripravljavec v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov, jih v sodelovanju z načrtovalcem prouči ter zavzame stališče glede njihovega upoštevanja;
– pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju OPPN s stališči do njihovih pripomb in predlogov,
– načrtovalec izdela predlog OPPN in ga posreduje pripravljavcu za pridobitev mnenj,
– pripravljavec pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora k predlogu OPPN, nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu poziva, načrtovalec izdela usklajen predlog OPPN,
– pripravljavec predloži usklajen predlog OPPN v sprejem, občinski svet sprejme OPPN z odlokom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice)
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu s področno zakonodajo predstavljajo nosilce urejanja prostora, in ki v konkretnem postopku priprave OPPN odločajo o zadevah urejanja prostora, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica
– Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica
– Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o., Jeršice 3, Postojna
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper
– Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka za področje občinskih cest.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30. dneh po prejemu podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Na dopolnjen predlog OPPN pa morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
6. člen
(financiranje)
Obveznosti v zvezi s financiranje priprave prostorskega akta gredo iz proračuna Občine Pivka za leto 2008.
7. člen
(določitev objave)
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu ter se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2006
Pivka, dne 15. aprila 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti