Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1715. Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Mozirje, stran 4278.

V skladu z 12. členom Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, 93/07 – UPB2), ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 16. redni seji dne 7. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Mozirje
1. člen
(1) Ta pravilnik določa merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: kmetija) v Občini Mozirje.
(2) S tem pravilnikom se določajo merila na podlagi katerih občinska uprava izda soglasje za obratovanje gostinskega obrata in kmetije, na kateri se opravlja gostinska dejavnost v podaljšanem obratovalnem času.
2. člen
(1) Gostinec določi obratovalni čas gostinskega obrata samostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi in z upoštevanjem določb tega pravilnika.
(2) Če v okviru gostinskega obrata obratuje več enot, ki samostojno opravljajo gostinsko dejavnost (npr. hotelska restavracija), gostinec prijavi obratovalni čas tudi za vsako tako enoto.
(3) Občinska uprava mora pri izdaji soglasja upoštevati vsa merila in pogoje po tem pravilniku.
3. člen
(1) Gostinec oziroma kmet določi redni dnevni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata (kmetije), kot sledi:
– gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo med 0. in 24. uro,
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 6. in 2. uro naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice med 6. in 24. uro,
– obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro oziroma glede na naročila,
– gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov med 0. in 24. uro oziroma v času njihovega obratovanja.
(2) Obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd.) mora biti določen v skladu z merili iz prejšnjega odstavka in ne sme biti v nasprotju z obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.
(3) Če gostinski obrat oziroma kmetija opravlja gostinsko dejavnost izven časa, določenega v prejšnjem odstavku, se šteje, da obratuje v podaljšanem obratovalnem času.
4. člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega člena smejo gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari), ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih območjih in izletniške kmetije na stanovanjskih območjih, obratovati le med 6. in 22. uro. To velja tudi za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.). Obratovanje izven tega časa se šteje za podaljšani obratovalni čas.
(2) Gostinec oziroma kmet lahko v primerih iz tretjega odstavka prejšnjega člena in iz prejšnjega odstavka tega člena obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje za gostinstvo pristojnega organa občine, ki o tem odloča na podlagi meril, sprejetih na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, 93/07 – UPB2). Izdajo soglasja lahko veže na vnaprej določeno časovno obdobje ali na predhodno izpolnitev določenih pogojev in ga ob neizpolnitvi teh pogojev tudi prekliče.
(3) Občinska uprava mora pri izdaji soglasja iz prejšnjega odstavka upoštevati potrebe gostov in značilnosti območja, kjer je gostinski obrat oziroma kmetija.
5. člen
(1) Soglasje za obratovanje k rednemu in podaljšanemu obratovalnemu v obratovalnem času iz 3. člena tega pravilnika se gostincu lahko med letom odvzame in skrajša na 22. uro v primeru:
– utemeljenih pisnih pritožb občanov oziroma bližnjih stanovalcev;
– na podlagi zapisnika ustreznih inšpekcijskih služb;
– da v roku enega leta policija posreduje več kot dvakrat, o čemer je sestavljeno poročilo oziroma predlog inšpekcijskim oziroma drugim pristojnim službam;
– ogrožanje prometne varnosti;
– preklic soglasja lastnika in nosilca dejavnosti v nastanitvenem objektu in
– drugih utemeljenih vzrokih
(2) V primeru odvzema soglasja na podlagi prejšnjega odstavka tega člena je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega soglasja za dobo šestih mesecev.
(3) Gostinec mora podaljšanje obratovalnega časa prijaviti na občinski upravi do 15. decembra za naslednje leto, oziroma 15 dni pred pretekom dovoljenja, če je le to drugače časovno omejeno. Kolikor gostinec ni lastnik objekta, v katerem se lokal nahaja, mora k vlogi za podaljšan obratovalni čas priložiti soglasje lastnika objekta.
(4) Dovoljenje za podaljšan obratovalni čas se praviloma izda za dobo enega leta, obdobje pa se po potrebi lahko določi tudi drugače.
6. člen
(1) Obratovalni čas se začne, ko gostje lahko vstopijo v gostinski obrat, če je ta v zaprtem prostoru, če pa dostopa v gostinski obrat ni mogoče zapreti, pa ko gostinec začne za goste opravljati gostinske storitve.
(2) Obratovalni čas se konča, ko gostje ne morejo več vstopati v gostinski obrat, če je ta v zaprtem prostoru, če pa dostopa v gostinski obrat ni mogoče fizično zapreti, ko gostinec preneha za goste opravljati gostinske storitve.
7. člen
(1) Gostje, ki so ob koncu obratovalnega časa še v gostinskem obratu, ga morajo zapustiti najkasneje v 30 minutah, če gostinski obrat streže le z enostavnimi jedmi, pijačami in napitki (kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari), oziroma najkasneje v 60 minutah, če gostinski obrat streže tudi z zahtevnejšimi jedmi (restavracije, gostilne).
(2) V gostinskih obratih je lahko ob razporedu obratovalnega časa objavljena tudi ura, do katere gostinec sprejema naročila za jedi. Tako določeni čas ne sme biti daljši od 30 minut pred koncem obratovalnega časa.
8. člen
(1) Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu občine 15 dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za gostinca ali kmeta, ki opravlja dejavnost v gostinskem obratu ali na kmetiji iz prve alineje ali gostinca, ki opravlja dejavnost v obratu iz četrte ali pete alineje 3. člena tega pravilnika šteje, da ima prijavljen obratovalni čas, ko ga objavi skladno s prvim odstavkom 11. člena tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbo prve alineje prvega odstavka tega člena gostincu, ki prijavi obratovalni čas v skladu s prvim odstavkom 3. člena tega pravilnika oziroma ne zaprosi za podaljšani obratovalni čas, po prvi potrditvi ni treba za vsako koledarsko leto ponovno prijavljati razporeda obratovalnega časa, če tega ne spreminja in če ni prišlo do sprememb, ki se nanašajo na podatke iz 1. točke 9. člena tega pravilnika.
(4) Občinska uprava lahko izjemoma tudi gostincu, ki zaprosi za podaljšani obratovalni čas, skladno s sprejetimi merili, ki morajo vsebovati tudi določbo o možnem preklicu take odločitve, izda soglasje k prijavljenemu obratovalnemu času za obdobje, daljše od enega koledarskega leta.
9. člen
(1) Prijava razporeda obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije zajema:
1. Osnovne podatke o gostinskem obratu oziroma kmetiji, ki prijavlja obratovalni čas:
– vrsto, naziv in naslov gostinskega obrata oziroma kmetije,
– naziv in sedež matične firme (ustanovitelja) gostinskega obrata.
2. Prijavo razporeda obratovalnega časa po dnevih v tednu:
– prijavo rednega obratovalnega časa,
– vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
3. Redni obratovalni čas, ki ga potrdi za gostinstvo pristojni organ občine, oziroma soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, ki ga izda ta organ.
(2) Gostinec ali kmet prijavi obratovalni čas na obrazcu, določenem v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
10. člen
(1) Občinska uprava v postopku ugotovi:
– da je vloga za prijavo obratovalnega časa popolna,
– so upoštevane vse določbe tega pravilnika,
– je obratovalni čas določen skladno z merili iz 3. člena tega pravilnika
– in soglaša z morebitnim predlaganim podaljšanim obratovalnim časom.
(2) Na podlagi ugotovitev iz prejšnjega odstavka se vlogi ugodi in se potrjen obrazec najpozneje v 15 dneh vrne gostincu ali kmetu. Ena kopija se zadrži za svojo evidenco, druga pa posreduje območni enoti pristojnega tržnega inšpekcijskega organa.
(3) Če občinska uprava ugotovi, da kateri iz prvega odstavka tega člena navedenih pogojev ni izpolnjen, z odločbo deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas.
11. člen
(1) Razpored obratovalnega časa mora biti objavljen na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat.
(2) Na enak način mora biti objavljeno tudi obvestilo o začasnem zaprtju gostinskega obrata (ob načrtovanem zaprtju najmanj sedem dni pred tem).
(3) Potrjen razpored obratovalnega časa mora gostinec hraniti v gostinskem obratu, tako da je dostopen inšpekcijskemu organu.
12. člen
(1) Gostinski lokal ali kmetija lahko brez dovoljenja občinske uprave obratuje dlje, kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), ter ob lokalnih prireditvah širšega pomena (krajevni prazniki, proslave društev, tradicionalne krajevne prireditve in podobno).
(2) Gostinski lokal ali kmetija lahko v primeru, če se v njih odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, zaključki, srečanja in podobno), obratujejo tudi preko podaljšanega obratovalnega časa med 0.–24. uro. Gostinec si je na občinski upravi dolžan pridobiti posebno soglasje za enkratno podaljšano obratovanje za vsako takšno prireditev posebej.
(3) Če je bilo dovoljenje izdano zaradi dogodka v lokalu, je gostinec dolžan poskrbeti, da v dodatnem podaljšanem času v gostinski obrat nimajo vstopa zunanji obiskovalci. Dovoljenja so vezana na točno določen datum.
13. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo pristojni tržni inšpekcijski organ in policisti.
14. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za kmetije.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha na območju Občine Mozirje veljati Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin št. 5/2000).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2008
Mozirje, dne 7. aprila 2008
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti