Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1714. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2008, stran 4277.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 16. redni seji dne 7. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2008
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2008 (Uradni list RS, št. 124/07) se menja v celoti in se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
+----------+--------------------------------------+------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |  4.392.821|
+----------+--------------------------------------+------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    |  4.296.432|
+----------+--------------------------------------+------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK         |   96.389|
|     |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)      |      |
|     |(I. – II.)              |      |
|     |(Skupaj prihodki minus skupaj     |      |
|     |odhodki)               |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|III/1.  |PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. |   176.322|
|     |– 7102) – (II. – 403 – 404)      |      |
|     |(Skupaj prihodki brez prihodkov od  |      |
|     |obresti minus skupaj odhodki brez   |      |
|     |placil obresti)            |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|III/2.  |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + |   467.963|
|     |71) – (40 + 41)            |      |
|     |(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki |      |
|     |in tekoči transferi)         |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |      0|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|     |(750+751+752)             |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |      0|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |      0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)   |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |      0|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |      |
|     |V.)                  |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA          |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500+501)        |      0|
+----------+--------------------------------------+------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550+551)       |   86.108|
+----------+--------------------------------------+------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |   10.281|
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |   –86.108|
+----------+--------------------------------------+------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)    |   –96.389|
+----------+--------------------------------------+------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN   |   10.000|
|     |31.12. PRETEKLEGA LETA        |      |
+----------+--------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mozirje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2008.
Št. 032-0003/2008
Mozirje, dne 7. aprila 2008
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti