Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1711. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Mozirje, stran 4255.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odločba US, 8/96), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-UPB5 (Uradni list RS, št. 16/07), Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji, na dan 31. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 53/07), 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) sta Občinski svet Občine Mozirje na 16. redni seji dne 7. 4. 2008 in Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 14. redni seji dne 11. 3. 2008 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Mozirje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na osnovi Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Dogovor), Občina Mozirje, s sedežem Šmihelska cesta 2, Mozirje in Občina Rečica ob Savinji, s sedežem Rečica ob Savinji 55 (v nadaljevanju:ustanoviteljici), prevzemata ustanoviteljske pravice za Javni vzgojno izobraževalni zavod Mozirje (v nadaljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice uresničujeta občinska sveta Občin Mozirje in Rečica ob Savinji, v skladu z določbami Dogovora.
Glede vprašanj, ki s tem odlokom niso urejena, se uporabljajo zakonske določbe.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Ime zavoda je: JVIZ, Javni vzgojno-izobraževalni zavod Mozirje.
Skrajšano ime je: JVIZ Mozirje.
Sedež zavoda je: Šolska ulica 25, 3330 Mozirje.
V sestavo JVIZ Mozirje spadata:
1. Organizacijska enota Osnovna šola Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: šola), s sedežem Rečica ob Savinji 152, Rečica ob Savinji.
Skrajšano ime: OE OŠ Rečica ob Savinji.
2. Organizacijska enota Vrtec Mozirje (v nadaljevanju: vrtec), s sedežem Šolska ulica 25, Mozirje.
Skrajšano ime: OE Vrtec Mozirje.
Zavod lahko spremeni ime in sedež, organizira delo v novi organizacijski enoti oziroma ukine katero od obstoječih organizacijskih enot, le po predhodnem soglasju ustanoviteljic.
3. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo.
Organizacijski enoti sta znotraj zavoda samostojni vsaka s svojim poslovanjem ter svojim transakcijskim računom. V pravnem prometu imata na svojem področju pooblastila, dana s tem odlokom in pravili Zavoda.
Vsa poročila za zavod pripravi in sestavi na podlagi podatkov, posredovanih na predpisanih obrazcih iz obeh OE JVIZ Mozirje, direktor zavoda.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju in v razvid izvajalcev javno veljavnih programov, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo in predšolsko vzgojo.
4. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm. Na tem pečatu je zgoraj zapisano polno ime zavoda: Javni vzgojno-izobraževalni zavod, na sredini pečata je grb Republike Slovenije, na spodnjem robu pa besedilo: Mozirje.
Organizacijski enoti imata pečat premera 35 mm. Na tem pečatu je zgoraj zapisano polno ime zavoda: Javni vzgojno izobraževalni zavod Mozirje, na sredini pečata je grb Republike Slovenije, na spodnjem robu pa besedilo z imenom organizacijske enote.
Zavod in organizacijski enoti imajo in uporabljajo tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z isto vsebino.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za vse akte, dokumente in dopise, s katerimi posluje s strankami.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporabljata organizacijski enoti za dokumente, ki jih izdajata v okviru svojih pooblastil.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja, hrambo ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor zavoda.
5. člen
Zavod zastopa in predstavlja brez omejitev direktor.
Direktor zavoda je eden od ravnateljev organizacijskih enot.
Direktor ima namestnika, ki je ravnatelj organizacijske enote. Za čas svoje odsotnosti lahko direktor zavoda pisno pooblasti drugega delavca zavoda.
6. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v naslednjem šolskem okolišu: Rečica ob Savinji, Dol Suha del (PO 36), Grušovlje, Homec, Nizka, Poljane, Sp. Pobrežje, Sp. Rečica, Trnovec, Šentjanž, Varpolje, Zg. Pobrežje.
Zavod pa s svojo dejavnostjo lahko zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju tudi iz drugih šolskih okolišev.
Vrtec vpisuje v programe, ki jih izvaja za predšolske otroke s stalnim ali začasnim prebivališčem v občinah Mozirje in Rečica ob Savinji in tudi za otroke iz drugih občin.
III. DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih:
– P 85.100 – predšolska vzgoja,
– P 85.200 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– P 85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– P 85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– P 85.500 – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– Q 88.910 – dnevno varstvo otrok,
– I 56.290 – druga oskrba z jedmi,
– O 84.120 – urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti,
– H 49.310 – mestni in primestni kopenski potniški promet,
– H 49.391 – medkrajevni in drug cestni potniški promet,
– R 93.110 – obratovanje športnih objektov,
– R 93.190 – druge športne dejavnosti,
– S 96.010 – dejavnost pralnic in čistilnic,
– R 90.010 – umetniško uprizarjanje,
– R 90.030 – umetniško ustvarjanje,
– G 47.890 – trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
– N 81.100 – vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
– R 91.011 – dejavnost knjižnice,
– M. 69.200 – računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje,
– N 82.300 – organizacija razstav, sejmov, srečanj,
– I 56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
– I 56.300 – strežba pijač.
Za racionalno delovanje zavoda se po potrebi lahko naloge, ki so pomembne za obe organizacijski enoti, združujejo in opravljajo na ravni zavoda v skupnih službah. Naloge, ki se izkažejo ob potrebi organizacije skupnih služb so:
– računovodstvo in knjigovodstvo,
– šolska kuhinja,
– vzdrževanje in čiščenje objektov,
– splošna pravna in kadrovska služba,
– informacijska služba, ki opravlja knjižnično in informacijsko dejavnost,
– svetovalna služba, ki opravlja svetovalne in druge pedagoške naloge.
Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljicama, ki sta dolžni preveriti, če so izpolnjeni vsi predpisani pogoji in zagotovljena tehnična opremljenost, dejavnost razširi ali spremeni.
8. člen
OE Osnovna šola Rečica ob Savinji je 9-razredna OŠ in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od prvega do devetega razreda obvezne osnovne šole. Šola izdaja spričevalo o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
OE Vrtec Mozirje opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok v dveh notranjih organizacijskih enotah.
9. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
10. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda in
– direktor zavoda, ki je istočasno ravnatelj ene od OE,
– ravnatelj druge OE.
Strokovni organi šole so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktiv.
Strokovni organi vrtca so:
– vzgojiteljski zbor,
– strokovni aktiv.
11. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima devet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja (dva predstavnika Občine Mozirje, eden predstavnik Občine Rečica ob Savinji);
– trije predstavniki delavcev šole in vrtca (eden predstavnik OE Vrtec Mozirje – enota Mozirje, eden predstavnik OE Vrtec Mozirje – enota Rečica ob Savinji in eden predstavnik OE OŠ Rečica ob Savinji);
– trije predstavniki staršev (eden predstavnik OE Vrtec Mozirje – enota Mozirje, eden predstavnik OE Vrtec Mozirje – enota Rečica ob Savinji in eden predstavnik OE OŠ Rečica ob Savinji).
Svet zavoda poleg nalog, določenih z zakonom in drugimi predpisi, opravlja še naslednje naloge:
– sprejme letni delovni načrt šole in vrtca in poročilo o njihovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt šole in vrtca,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandarnih programov,
– imenuje in razrešuje direktorja in ravnatelja po postopku in pod pogoji določenimi z zakonom in mnenjem ustanoviteljic,
– sprejema program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki, pridobljenih s prodajo storitev in proizvodov, ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s predpisi,
– obravnava poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa zakon ali ta odlok,
– sprejema zaključne račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov pedagoških in drugih strokovnih delavcev v svet zavoda in imenuje volilno komisijo,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– v soglasju z ustanoviteljicama odloča o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– ocenjuje delovno uspešnost direktorja in ravnatelja,
– potrjuje cene prehrane in najemnin,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge,
– obravnava zadeve, ki mu jih predložita vzgojiteljski in učiteljski zbor, šolska inšpekcijska služba, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev obeh OE.
12. člen
Predstavnike ustanoviteljic imenujeta občinska sveta izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov.
Predstavnike pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in načinu, kot ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan z vpisom njihovih otrok v zavodu.
13. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom, največ 90 dni in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe z objavo na oglasni deski zavoda. Volitve se opravijo najmanj 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima najmanj 5 delavcev zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Glasovanje na volišču vodi volilni odbor. Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev zagotovi možnost predčasnih volitev. Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
Za člane sveta iz vrst delavcev je izvoljenih toliko kandidatov, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov.
O poteku dela na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku pet dni od dneva izvedbe glasovanja na enak način kot razpis volitev.
14. člen
Članu sveta preneha mandat v svetu pred potekom dobe, za katero je bil izvoljen, če:
– je imenovan v drugo funkcijo, ki je s to nezdružljiva,
– odstopi od funkcije,
– izgubi status, v katerem je bil izvoljen,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v zavodu ali ne dela več v okviru tiste organizacijske enote, za predstavnika katere je bil izvoljen.
Odstop je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu. Svet obravnava pisno izjavo o odstopu na svoji seji in sprejme odstopno izjavo člana v roku največ dveh mesecev po prejemu le-te. Član je dolžan opravljati svojo funkcijo do sprejema njegovega odstopa na svetu, vendar največ do preteka dveh mesecev po prejemu njegove odstopne izjave na svetu.
Članom sveta, katerih mandat je vezan na status, preneha mandat v svetu s prenehanjem statusa.
Imenovanega predstavnika ustanoviteljice lahko le-ta razreši, če ugotovi, da predstavnik svoje funkcije ne izvršuje vestno oziroma ne zastopa interesov ustanoviteljice, ki ga je imenovala.
15. člen
Ko svet ugotovi, da je kateremu izmed članov prenehal mandat, obvesti o tem pristojna telesa oziroma organe za volitve oziroma imenovanja, ki morajo v skladu z določbami tega odloka najkasneje pa v osmih dneh po prejemu obvestila, začeti postopek nadomestnih volitev oziroma imenovanja svojega predstavnika v svet zavoda in ga izvesti najkasneje v 30 dneh po razpisu volitev oziroma podanem predlogu za postopek imenovanja.
Nadomestne volitve oziroma imenovanje se izpeljejo na enak način kot redne volitve oziroma imenovanja v skladu z določbami tega odloka.
Nadomestno imenovanje oziroma volitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot 1/3 članov in je do izteka mandata sveta manj kot šest mesecev.
Izvoljeni oziroma imenovani predstavnik nastopi mandat člana sveta z dnem izvolitve oziroma imenovanja. Izvoljeni oziroma imenovani nadomestni član ima mandat do izteka mandata sveta, če mu mandat ne preneha prej.
16. člen
Direktor zavoda opravlja naslednje naloge:
– pripravlja program zavoda in je odgovoren za njegovo izvajanje,
– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost njegovega poslovanja,
– določi sistemizacijo delovnih mest za skupne službe v soglasju z ustanoviteljicama,
– koordinira delo vrtca, šole in skupnih služb,
– določi ukrepe za varovanje osebnih podatkov v evidencah zavoda in pooblasti delavce za zbiranje in uporabo teh podatkov v skladu s predpisi,
– odloča o napredovanju delavcev skupnih služb v plačilne razrede,
– sklepa delovna razmerja z delavci skupnih strokovnih služb,
– razporeja sredstva za skupne materialne stroške zavoda,
– razporeja sredstva za učinkovitost dela delavcev skupnih služb,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Funkcijo direktorja opravlja ravnatelj ene izmed organizacijskih enot.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda. Pred imenovanjem in razrešitvijo si mora pridobiti mnenje ministra, razen če se direktor razreši na njegov predlog.
Mandat direktorja traja pet let.
17. člen
Ravnatelj šole opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo šole,
– odgovarja za strokovno vodenje šole,
– pripravlja razvojni program šole in odgovarja za njegovo uresničevanje,
– sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so odgovorni zanje,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta šole in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– odgovarja za namensko uporabo sredstev šole,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov šole,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev šole,
– organizira mentorstvo za pripravnike v šoli,
– prisostvuje pri vzgojno izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev šole v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev šole v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje šole s starši,
– obvešča starše o delu šole,
– zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost dela v okviru svojih pooblastil,
– odloča o sistemizaciji delovnih mest,
– sklepa delovna razmerja z delavci šole,
– predlaga uvedbo postopkov za ugotavljanje disciplinskih odgovornosti delavcev šole,
– odgovarja za varstvo pri delu,
– razporeja sredstva za materialne stroške v šoli,
– razporeja sredstva za učinkovitost dela delavcev šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
– predlaga razporejanje sredstev za investicije, investicijsko vzdrževanje in posodabljanje vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda. Za ravnatelja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež,
– mnenje sveta staršev.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate.
Ravnatelj šole lahko za nadomeščanje v času odsotnosti ali za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti pisno pooblasti delavca šole.
18. člen
Ravnatelj vrtca opravlja:
– organizira, načrtuje in vodi delo vrtca,
– odgovarja za strokovno vodenje vrtca,
– pripravlja razvojni program vrtca in odgovarja za njegovo uresničevanje,
– sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov vrtca ter določi delavce, ki so odgovorni zanje,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta vrtca in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– odgovarja za namensko porabo sredstev vrtca,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov vrtca,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev vrtca,
– organizira mentorstvo za pripravnike v vrtcu,
– prisostvuje pri izobraževalnem delu strokovnih delavcev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev vrtca v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev vrtca v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje vrtca s starši,
– obvešča starše o delu vrtca,
– zastopa in predstavlja vrtec in je odgovoren za zakonitost dela v okviru svojih pooblastil,
– določa sistemizacijo delovnih mest v vrtcu v soglasju z ustanoviteljicama,
– sklepa delovna razmerja z delavci vrtca,
– predlaga uvedbo postopkov za ugotavljanje disciplinskih odgovornosti delavcev vrtca,
– odgovarja za varstvo pri delu,
– razporeja sredstva za materialne stroške v vrtcu,
– razporeja sredstva za učinkovitost dela delavcev vrtca,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
– predlaga razporejanje sredstev za investicije, investicijsko vzdrževanje in posodabljanje vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega zbora,
– mnenje ustanoviteljic,
– mnenje sveta staršev.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate.
Ravnatelj vrtca lahko za nadomeščanje v času odsotnosti ali za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti pisno pooblasti delavca vrtca.
19. člen
Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor opravljata naslednje naloge:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja organizacijske enote,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
20. člen
Strokovne aktive učiteljev sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetni učitelji.
21. člen
Strokovne aktive vzgojiteljev sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev posameznega starostnega obdobja otrok.
22. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli in vrtcu oblikujeta sveta staršev, ki sta sestavljena tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na roditeljskem sestanku.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike v svet zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
23. člen
Ustanoviteljici zagotavljata zavodu sredstva za opravljanje javne službe v skladu z zakonom, drugimi predpisi in Dogovorom o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji.
Obveznosti, ki nastanejo iz poslovanja OE Vrtec Mozirje, se delijo med novonastali Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji v razmerju števila varovancev med oddelki v Mozirju in na Rečici. Obveznosti, ki nastanejo iz poslovanja OŠ Rečica, prevzame Občina Rečica.
24. člen
Zavod lahko pridobiva sredstva tudi s prodajo storitev in proizvodov ter iz drugih virov.
Način, pogoje in obseg storitev iz prejšnjega odstavka določi zavod v letnem delovnem načrtu.
Sredstva iz drugega odstavka tega člena mora zavod voditi ločeno od javnih sredstev in drugih sredstev, namenjenih za opravljanje javne službe.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo storitev oziroma proizvodov, ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijskega vzdrževanja in investicij, po predhodnem soglasju ustanoviteljic, pa tudi za plače, v skladu z merili, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo.
Delitev presežkov prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programa prioritet za delitev teh sredstev, ki ga sprejme svet zavoda.
S sredstvi, ki jih posamezna organizacijska enota pridobi od pravnih ali fizičnih oseb kot darilo ali volilo, razpolaga sama in samostojno v okviru svoje dejavnosti.
25. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod je last ustanoviteljic. Zavod je dolžan upravljati premoženje, ki mu je dano v uporabo s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali ga bremeniti s stvarnim in drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljic.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju z ustanoviteljicama dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krijeta ustanoviteljici.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
26. člen
Zavod je pravna oseba in odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerim razpolaga.
Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih je zavodu dolžna posamezna ustanoviteljica zagotoviti v skladu z zakonom in Dogovorom.
VII. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
27. člen
Delo zavoda je javno.
O delu zavoda obvešča javnost direktor zavoda ali oseba, ki jo pooblasti.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
28. člen
Zavod sprejme za zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno podrobneje urediti – pravila, po predhodnem soglasju ustanoviteljic.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja notranja vprašanja in zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in drugi splošni akti ne smejo biti v nasprotju s tem odlokom.
Splošne akte sprejme svet zavoda ali direktor. Razmejite pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Občine Mozirje (Uradno glasilo ZSO, št. 8/00 in Uradni list RS, št. 33/00).
30. člen
Svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Mozirje uskladi pravila z določbami tega odloka najkasneje v roku 90 dni od uveljavitve odloka. Organizacijski enoti sta dolžni uskladiti svoje interne akte v roku 6 mesecev.
Svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Mozirje se konstituira skladno s tem odlokom najkasneje do zakonsko določenega roka – 10. 9. 2008.
31. člen
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Mozirje, se objavi v Uradnem listu RS, ko ga sprejeta občinska sveta obeh občin ustanoviteljic.
Odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-003/2008
Mozirje, dne 7. aprila 2008
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.
 
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti