Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1710. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2007, stran 4255.

Na podlagi določb Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 66/97 in 89/99) 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) in na podlagi Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 16. redni seji dne 7. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mozirje za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2007 obsega:
A.     BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          
I.     SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   3.587.661
II.    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     4.699.345
III.    PRORAČUNSKI PRESEŽEK          –1.111.684
      (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)            
      (I. – II.)                    
      (Skupaj prihodki minus skupaj          
      odhodki)                     
III/1.   PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.  –1.079.841
      – 7102) – (II. – 403 – 404)           
      (Skupaj prihodki brez prihodkov od        
      obresti minus skupaj odhodki brez        
      plačil obresti)                 
III/2.   TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 +   +140.226
      71) – (40 + 41)                 
      (Tekoči prihodki minus tekoči          
      odhodki in tekoči transferi)           
B.     RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB        
IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        0
      PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV           
      (750+751+752)                  
75     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        0
      PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV           
V.     DANA POSOJILA IN POVEČANJE           0
      KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)        
VI.    PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         0
      SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –       
      V.)                       
C.     RAČUN FINANCIRANJA                
VII.    ZADOLŽEVANJE (500+501)         1.000.000
VIII.   ODPLAČILA DOLGA (550+551)         50.413
IX.    SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   –162.097
      (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            
X.     NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      949.587
XI.    NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     1.111.684
XII.    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN      3.085
      31. 12. PRETEKLEGA LETA
3. člen
Potrdi se presežek odhodkov nad prihodki v višini 162.097 €, ki se prenese na splošni sklad za drugo.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2008
Mozirje, dne 7. aprila 2008
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti