Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1700. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Krško, stran 4248.

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), 159. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES in 47/06 – ZEN), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 19. seji dne 3. 4. 2008 sprejel
O D LO K
o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi proračunski stanovanjski sklad Občine Krško ter določa njegov namen, čas za katerega je ustanovljen, upravljanje proračunskega sklada in vire financiranja.
2. člen
Proračunski stanovanjski sklad je evidenčni račun v okviru računa proračuna Občine Krško in se vzpostavlja zaradi ločenega vodenja prejemkov in izdatkov na stanovanjskem področju in zaradi uresničevanja namena, za katerega je proračunski sklad ustanovljen.
3. člen
Namen proračunskega stanovanjskega sklada je financiranje stanovanjskega gospodarstva občine, in sicer:
– za gospodarjenje in upravljanje s stanovanji v lasti občine,
– za financiranje ali sofinanciranje gradnje, nakupa ter prenove in vzdrževanja stanovanj v lasti občine,
– za zagotavljanje sredstev za pridobivanje neprofitnih in službenih stanovanj ter bivalnih enot,
– opravljanje drugih nalog v skladu s stanovanjskim zakonom, statutom občine in drugimi predpisi.
4. člen
Proračunski stanovanjski sklad se ustanovi za nedoločen čas z namenom izvajanja nalog na področju stanovanjskega gospodarstva.
II. VIRI FINANCIRANJA PRORAČUNSKEGA SKLADA
5. člen
Proračunski stanovanjski sklad se financira iz:
– sredstev občinskega proračuna, zagotovljenih v proračunu za tekoče leto,
– sredstva pridobljena s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš,
– sredstva pridobljena od najemnin stanovanj,
– sredstva pridobljena s krediti ali javnimi razpisi,
– sredstva iz naslova vračil stanovanjskih posojil,
– sredstva iz naslova namenskih donacij,
– prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega stanovanjskega sklada,
– drugih virov.
Obveznosti proračunskega stanovanjskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
III. UPRAVITELJ SKLADA IN RAZPOLAGANJE S SREDSTVI
6. člen
(1) Upravitelj proračunskega stanovanjskega sklada je župan.
(2) Župan je odredbodajalec za sredstva sklada, lahko pa izvrševanje s pooblastilom prenese na drugo osebo.
(3) Administrativna in druga opravila za sklad opravlja občinska uprava.
7. člen
Izplačila v breme proračunskega sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzemajo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega sklada.
8. člen
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene, določene s tem odlokom.
9. člen
Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu leta se prenesejo v naslednje leto.
IV. PRENEHANJE SKLADA
10. člen
(1) Proračunski stanovanjski sklad preneha:
– če je dosežen namen proračunskega sklada,
– če proračunski stanovanjski sklad ne izpolnjuje namena, za katerega je ustanovljen,
– če sredstva proračunskega stanovanjskega sklada ne zadostujejo več za izpolnjevanje njegovega namena,
– če se proračunski stanovanjski sklad preoblikuje.
(2) Župan Občine Krško v 30 dneh po nastopu pogojev za prenehanje proračunskega stanovanjskega sklada, predlaga občinskemu svetu spremembo tega odloka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Sredstva iz naslova poslovanja proračunskega stanovanjskega sklada se vodijo na posebnem podračunu v okviru enotnega zakladniškega računa Občine Krško.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Krško (Uradni list RS, št. 78/01).
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/2008-O406
Krško, dne 3. aprila 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti