Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1698. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev tekstualnega dela Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4), stran 4246.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 8. in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in 102/07) je župan Občine Jesenice sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev tekstualnega dela Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)
1. člen
S tem sklepom župan Občine Jesenice določa pripravo sprememb in dopolnitev tekstualnega dela Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4) (Uradni list RS, št. 131/04 in 88/07) (v nadaljevanju PUP).
2. člen
Občina Jesenice je pristopila k pripravi sprememb in dopolnitev PUP na pobudo družbe ONIKS INVEST, d.d., Spodnji Plavž 6, 4270 Jesenice, ki predlaga gradnjo varovanih stanovanj za starejše občane na lokaciji opuščenega trgovskega objekta. Hkrati podaja predlog investitor EXEDRA NEPREMIČNINE Tolar Maja s.p., C. maršala Tita 18A, Jesenice, da ob obstoječem stanovanjsko poslovnem objektu zgradi stanovanjsko-poslovni objekt z enakim višinskim gabaritom, kot je že zgrajeni stanovanjski poslovni objekt.
Občina Jesenice ugotavlja, da rešitve v veljavnem PUP ne opredeljuje gradnje varovanih stanovanj na mestu obstoječega trgovskega objekta ter gradnje stanovanjsko poslovnega objekta z enakim višinskim gabaritom, kot je že zgrajeni stanovanjski poslovni objekt.
V ta namen bo Občina Jesenice spremenila in dopolnila določbe PUP-a v takem smislu, da bo možna izvedba posegov navedenih v prvem odstavku tega člena.
3. člen
Občina bo pri pripravi sprememb in dopolnitev UN upoštevala do sedaj sprejete in veljavne prostorske akte Občine Jesenice, ki so:
– Družbeni plan Občine Jesenice za obdobje 1986–1999 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99 in 113/04),
– Odlok o urbanistični zasnovi mesta Jesenice (Uradni list RS, št. 107/99 in 113/04),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4) (Uradni list RS, št. 131/04 in 88/07).
Občina Jesenice bo pri pripravi sprememb in dopolnitev UN upoštevala tudi naslednje dokumente:
– Strategija razvoja Občine Jesenice (sprejeta na 29. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 29. septembra 2005).
Občina Jesenice bo pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP-a pridobila in analizirala smernice vseh nosilcev urejanja prostora ter jih v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP-a poskušala med seboj uskladiti.
Kolikor bo potrebno, bo Občina Jesenice ob pripravi sprememb in dopolnitev PUP-a izvedla celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu CPVO) ter zagotovila okoljsko poročilo.
4. člen
Občina Jesenice izdela spremembe in dopolnitve PUP-a za celotno ureditveno območje, ki ga ureja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4) (Uradni list RS, št. 131/04 in 88/07).
Občina Jesenice zagotovi sredstva, ki so potrebna za formalno izvedbo postopka sprejema sprememb in dopolnitev PUP-a (pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora ter javne in uradne objave).
Vsa ostala sredstva za pridobitev materialnih podlag, potrebnih za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP-a, za pokritje stroškov za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev PUP-a ter za izvedbo CPVO ter pridobitev okoljskega poročila v celoti zagotovita ONIKS INVEST, d.d., Spodnji Plavž 6, 4270 Jesenice in EXEDRA NEPREMIČNINE Tolar Maja s.p., C. maršala Tita 18A, Jesenice.
5. člen
Občina Jesenice za pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a in njegovih posameznih faz določi naslednje roke:
osnutek PUP-a              60 dni
pridobitev smernic nosilcev       30 dni
urejanja prostora               
dopolnjen osnutek PUP-a         60 dni
okoljsko poročilo            30 dni
revizija in potrditev okoljskega    15 dni
poročila                   
usklajevanje smernic          30 dni
javna razgrnitev PUP-a in        37 dni
okoljskega poročila              
preučitev pripomb in predlogov z     7 dni
javne razgrnitve               
potrditev stališč in seznanitev     8 dni
javnosti                   
predlog PUP-a              30 dni
pridobitev mnenj na predlog PUP-a    30 dni
in opredelitev o sprejemljivosti       
PUP-a                     
sklep o potrditvi sprejemljivosti    30 dni
vplivov izvedbe PUP-a             
sprejem PUP-a              30 dni
objava PUP-a v uradnem glasilu     15 dni.
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter podajo mnenje k predlogu PUP-a, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za civilno obrambo, Ljubljana
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Ljubljana
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Kranj
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana
7. Holding Slovenske železnice, d.d., Jesenice
8. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Kranj
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Kranj, Kranj
10. JEKO-IN, d.o.o., javno komunalno podjetje, Jesenice
11. ELES – Elektro Slovenije, d.o.o., Ljubljana
12. Elektro Gorenjska d.d., Kranj
13. Enos – Energetika, d.o.o., Jesenice
14. Telekom, d.d., Ljubljana
15. Telesat, d.o.o., Jesenice
16. UPC Telemach, Podružnica Gorenjska, d.o.o., Jesenice
17. drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP-a izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje, ter se določijo z dodatnim dopolnilnim sklepom.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in uradni spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam.
Št. 3500-6/2008
Jesenice, dne 9. aprila 2008
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti