Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1692. Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil predstavnikov ustanovitelja javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci, stran 4242.

Na podlagi desetega odstavka 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS, UPB1 – Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 46/06) je Občinski svet Občine Beltinci na 10. redni seji dne 10. 1. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil predstavnikov ustanovitelja javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil predstavnikov ustanovitelja javnih podjetij (nadzorni svet …), katerih ustanoviteljica je Občine Beltinci (v nadaljevanju: občina), če z zakonom ni določeno drugače.
2. člen
Plača direktorja obsega osnovno plačo in dodatek za delovno dobo.
Višino osnovne plače direktorja na podlagi meril, določenih v tem pravilniku določi nadzorni svet javnega podjetja. Pogodbo o zaposlitvi direktorja sklene v imenu delodajalca predsednik nadzornega sveta javnega podjetja.
Osnovna plača direktorja znaša najmanj 70% in največ 90% plače župana (za profesionalno funkcijo župana), brez njegovega dodatka za delovno dobo.
Dodatek za delovno dobo direktorja se določi v višini, določeni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.
3. člen
Osnovna plača direktorja je sestavljena iz izhodiščne plače in dveh dodatkov. Izhodiščna plača direktorja se določi v višini 70% plače župana (za profesionalno funkcijo župana), brez njegovega dodatka za delovno dobo.
K izhodiščni plači se prištejeta dodatek za število zaposlenih in dodatek za obseg poslovanja, ki se ovrednotita v odstotku od županove plače in znašata:
1. dodatek na število zaposlenih – povprečno število zaposlenih v javnem podjetju v zadnjem poslovnem letu:
– do 5 zaposlenih 2,50%
– od 5 do 10 zaposlenih 5,00%
– od 11 do 20 zaposlenih7,50%
– nad 21 zaposlenih10,00%
2. dodatek za obseg poslovanja – prihodki od poslovanja v zadnjem poslovnem letu
– do 250.000,00 EUR 2,50%
– od 250.000,00 EUR do 500.000,00 EUR 5,00%
– od 500.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR 7,50%
– nad 1.000.000,00 EUR10,00%.
4. člen
Direktorju poleg osnovne plače pripada tudi nagrada za uspešnost poslovanja javnega podjetja, ki se ugotavlja enkrat letno po sprejemu finančnega poročila. Nagrada se izplača največ v višini ene povprečne plače delojemalca – direktorja v preteklem letu. Nagrado za uspešnost določi nadzorni svet javnega podjetja. V primeru, če javno podjetje posluje negativno, direktorju nagrada za uspešnost ne pripada.
5. člen
V skladu z merili iz tega pravilnika določena plača direktorja ne sme presegati plače župana občine ustanoviteljice javnega podjetja (za profesionalno funkcijo župana). Za primerjavo se ne upošteva dodatkov za delovno dobo.
6. člen
Plačila predstavnikov ustanovitelja (nadzorni svet …) v javnih podjetjih, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci so sejnine.
Sejnine v nadzornih svetih javnih podjetij prejemajo predsednik in člani nadzornega sveta. Sejnina vključuje plačilo za pripravo in udeležbo na seji. Če se član nadzornega sveta ne udeleži seje nadzornega sveta, mu sejnina ne pripada.
Predsednik nadzornega sveta podjetja je upravičen do plačila sejnine v višini 6% osnovne plače direktorja. Član nadzornega sveta podjetja je upravičen do plačila sejnine v višini 4% osnovne plače direktorja. V primeru nadomeščanja predsednika nadzornega sveta je namestnik predsednika nadzornega sveta upravičen do plačila sejnine, ki je določena za predsednika nadzornega sveta.
Zneski izračunanih sejnin predstavljajo bruto zneske sejnin in se izplačujejo po opravljeni seji.
7. člen
Sklenjene pogodbe o določitvi plač direktorjev javnih podjetij se morajo uskladiti s tem pravilnikom v roku enega meseca po začetku veljavnosti tega pravilnika.
Plače direktorjev javnih podjetij se letno usklajujejo z višino plače župana, pri čemer se opravi tudi nov izračun, ki jih določa ta pravilnik. Uskladitev se opravi z aneksom k pogodbi o zaposlitvi.
8. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 032-01/2008-10-146/IV
Beltinci, dne 10. januarja 2008
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti