Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2008 z dne 21. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2008 z dne 21. 4. 2008

Kazalo

1637. Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda, stran 4112.

Na podlagi sedmega odstavka 77. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A in 41/04 – ZVO-1) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrico za zdravje
P R A V I L N I K
o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2006/7/ES z dne 15. februarja 2006 o upravljanju kakovosti kopalnih voda in razveljavitvi Direktive 76/160/EGS (UL L št. 64 z dne 4. 3. 2006, str. 37) določa podrobnejše kriterije za ugotavljanje kopalnih voda.
(2) Ta pravilnik določa tudi obdobje, v katerem se pričakuje, da se bo kopalo veliko število kopalcev (v nadaljnjem besedilu: kopalna sezona).
2. člen
(kriteriji za ugotavljanje kopalnih voda)
(1) Za kopalno vodo se določi vodno telo površinske vode ali njegov del, kjer se kopa ali se pričakuje, da se bo kopalo, veliko število ljudi, če:
– kopanje ni v nasprotju z drugimi rabami vode na tem območju,
– kopanje ne zmanjšuje, omejuje ali onemogoča izvajanja obstoječih vodnih pravic na tem območju,
– na tem območju ni izpustov odpadnih voda,
– na prispevnem območju tega območja niso prisotni takšni viri onesnaževanja ali takšna raba zemljišč, ki bi onemogočali, da se s tehnično izvedljivimi in sorazmernimi ukrepi doseže ustrezna kakovost vode,
– kopanje nima negativnega vpliva na obratovanje objektov vodne infrastrukture,
– obratovanje objektov vodne infrastrukture ne predstavlja tveganja za varnost in zdravje kopalcev,
– je breg reke, obala jezera ali obala morja primerna za kopanje na odseku dolžine najmanj 100 m in
– je za območja na rekah in jezerih skupna širina brega in priobalnega zemljišča, ki je na voljo kopalcem, najmanj 10 m.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za kopalno vodo ne sme določiti vodno telo površinske vode ali njegov del, ki sam ali pa njegovo priobalno zemljišče sega na:
– ožje vodovarstveno območje po predpisih, ki urejajo določitev vodovarstvenih območij,
– varovano ali zavarovano območje po predpisih o ohranjanju narave, če kopanje in z njim povezane dejavnosti ali ureditve lahko ogrozijo tiste lastnosti tega območja, zaradi katerih je območje pridobilo status varovanega ali zavarovanega območja, ali
– erozijsko območje ali plazljivo območje po predpisih o vodah.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se za kopalno vodo ne sme določiti vodno telo površinske vode ali njegov del, ki sam ali pa njegovo priobalno zemljišče sega na območje, kjer naravne hidromorfološke značilnosti izkazujejo tveganje za varnost ali življenje kopalcev.
(4) Ne glede na število kopalcev iz prvega odstavka tega člena se za kopalno vodo določi tudi vodno telo površinske vode ali njegov del, kjer se izvaja dejavnost kopališča v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred utopitvami, če so izpolnjeni kriteriji iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, razen kriterijev iz sedme in osme alinee prvega odstavka tega člena.
(5) Za kopalno vodo se določi del vodnega telesa, ki sega do črte v oddaljenosti 150 m od obalne črte na morju in 100 m od obalne črte na stoječi celinski površinski vodi.
3. člen
(ustrezna kakovost vode)
Za ustrezno kakovost vode iz četrte alinee prvega odstavka prejšnjega člena se šteje, če je za vodno telo ugotovljeno dobro kemijsko in dobro ekološko stanje po predpisih, ki urejajo kemijsko in ekološko stanje vodnih teles površinskih voda, vrednosti mikrobioloških parametrov pa ne presegajo mejnih vrednosti, ki veljajo za zadostno kakovost kopalne vode po predpisu, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda.
4. člen
(kopalna sezona)
(1) Kopalna sezona na kopalnih vodah na morju traja od 1. junija do 15. septembra, na kopalnih vodah na celinskih površinskih vodah pa od 15. junija do 31. avgusta.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v letnem programu monitoringa kopalnih voda v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kakovosti kopalnih voda, lahko določi drugačno trajanje kopalne sezone, kadar gre za kopalno vodo na območju s posebnimi geografskimi omejitvami.
5. člen
(veliko število kopalcev)
Za veliko število kopalcev iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika se šteje, če se na vodnem telesu površinske vode ali njegovem delu vsaj trikrat v kopalni sezoni iz prejšnjega člena ob trenutnem pregledu v času opazovanja zadevnega območja oceni prisotnost vsaj 300 kopalcev.
6. člen
(prehodne določbe)
(1) Do prve razvrstitve vodnih teles površinskih voda po kemijskem in ekološkem stanju se za ustrezno kakovost vode iz 3. člena tega pravilnika šteje, če je za vodno telo v skladu s predpisi, ki urejajo načrte upravljanja voda, ocenjeno, da bodo kemijsko in ekološko stanje ter cilji, določeni s predpisi o kopalnih vodah, doseženi ali vsaj verjetno doseženi.
(2) Ne glede na 4. člen tega pravilnika traja kopalna sezona v letu 2008 na morju od 15. junija do 30. septembra.
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje območij kopalnih voda (Uradni list RS, št. 79/03 in 88/04).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3552-24/2006
Ljubljana, dne 28. februarja 2008
EVA 2008-2511-0010
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
 
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost