Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2008 z dne 18. 4. 2008

Kazalo

1580. Uredba o koncesiji za gojenje školjk na I., II., III., IV., V. in VI. parceli gojitvenega območja Strunjan, stran 3842.

Na podlagi 137. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A in 41/04 – ZVO-1), 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US in 33/07 – ZPNačrt) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za gojenje školjk na I., II., III., IV., V. in VI. parceli gojitvenega območja Strunjan
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev koncesije za rabo morja za gojenje školjk – mediteranskih klapavic (Mytilus gallprovicialis) in ladink (Venus verrucosa) na I., II., III., IV., V. in VI. parceli gojitvenega območja Strunjan ter ureja druga vprašanja v zvezi s podelitvijo koncesije.
(2) Gojitveno območje Strunjan je določeno s predpisom, ki določa dele morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev.
(3) Parcele iz prvega odstavka tega člena so določene s koordinatami na površini morja, ki so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji) ter odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1:5000 in navedene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Gojitveno območje Strunjan in lega parcel iz prejšnjega odstavka sta prikazana v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
Predmet koncesije po tej uredbi je raba morja za gojenje morskih školjk za namen dajanja na trg.
3. člen
(1) Koncesionar mora:
– opravljati koncesijsko dejavnost sam ali s svojimi zaposlenimi,
– omogočiti nemoteno izvajanje pravice do rabe morskega dobra drugim koncesionarjem,
– ohranjati biološko raznovrstnost in varstvo habitatov ter biološko ravnotežje tam, kjer je to mogoče in dolgoročno stabilno,
– ravnati v skladu z zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti,
– zagotoviti varstvo uporabnikov morja in njihovega premoženja pred škodo, ki bi lahko nastala zaradi posledic rabe morja za gojenje školjk,
– izvajati redno kontrolo stanja objektov in redno vzdrževati celotno konstrukcijo, da zagotovi potrebno stabilnost celotnega objekta in opreme tudi ob intenzivnem delovanju morja ali ob drugih izrednih dogodkih na morju,
– odstraniti poškodovane ali odtrgane dele ali opremo,
– vidno označiti objekte in opremo (napis, identifikacijska številka), predložiti popis naprav in opreme za gojitev Agenciji Republike Slovenije za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: Agencija),
– v skladu s predpisi, ki urejajo pomorstvo, skupaj z drugimi koncesionarji označiti s pomorskimi oznakami celotno gojitveno območje med točkami ST1, ST2, ST3 in ST4, ki so prikazane v prilogi 2 te uredbe,
– po prenehanju izvajanja koncesije odstraniti vse naprave in opremo za gojitev v predpisanem roku in vzpostaviti prejšnje stanje.
(2) Ukrepi in posledice kršitve iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar ima pravico do izključne rabe morja na območju koncesije, ki mu je bilo podeljeno z odločbo o izboru, pri čemer pa mora na območju koncesije omogočiti varen dostop nadzornim organom iz 19. člena te uredbe.
II. PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
4. člen
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) O izbiri koncesionarja odloči v imenu koncendenta Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo na podlagi predloga razpisne komisije Agencije. Koncesija se podeli za obdobje desetih let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko začne izvajati z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Koncesionar mora začeti gojiti školjke, to je postaviti opremo in vložiti mladice, najpozneje v enem letu po podpisu koncesijske pogodbe in to dejavnost opravljati v polnem obsegu ves čas trajanja koncesijskega razmerja.
5. člen
Koncesionar mora ves čas koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
1. je samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ustanovljena v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe, in ima priglašeno dejavnost, ki je predmet te uredbe,
2. zoper njega ne teče kazenski postopek in ni bil s pravnomočno sodno odločbo spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine, zoper gospodarstvo in zoper delovna razmerja ter socialno varnost,
3. proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
4. je lastnik ali najemnik čolna, vpisanega v evidenco morskih čolnov, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za promet, in ima pravico do uporabe priveza za ta čoln in
5. ima v skladu s predpisom o ravnanju z odpadki kot povzročitelj odpadkov urejeno oddajo odpadkov, ki nastajajo zaradi gojenja školjk.
III. JAVNI RAZPIS
6. člen
(1) Javni razpis za podelitev koncesije izvede razpisna komisija Agencije.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in vsebuje:
1. podatke o koncedentu in izvajalcu javnega razpisa,
2. predmet koncesije,
3. višino najnižjega plačila za koncesijo,
4. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za pridobitev koncesije,
5. začetek in čas trajanja koncesije,
6. merila in prednostna merila za izbiro koncesionarja,
7. obvezne sestavine prijave na javni razpis,
8. čas in kraj oddaje prijav,
9. rok za izbiro koncesionarja,
10. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri,
11. odgovorne osebe za dajanje informacij med trajanjem javnega razpisa in
12. druge podatke, ki so pomembni za izvajanje koncesije in izvedbo javnega razpisa.
7. člen
(1) Javni razpis traja najmanj 30 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Med objavo javnega razpisa je treba prijaviteljem omogočiti vpogled v razpisno dokumentacijo.
(3) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki iz 5. člena te uredbe.
(4) Javni razpis je uspešen, če prispe vsaj ena pravočasna in popolna prijava.
(5) Če prijavitelj v prijavi ne predloži podatkov iz 1., 3. in 4. točke 5. člena te uredbe, pooblasti razpisno komisijo Agencije, da jo priskrbi sama, in sicer vsaj 10 dni pred javnim odpiranjem prijav.
(6) Prijava, ki prispe po preteku razpisnega roka, je prepozna.
(7) Prijava je popolna, če so v njej navedeni vsi podatki, predpisani v javnem razpisu.
(8) Če javni razpis ne uspe, se lahko ponovi.
8. člen
(1) Prijavitelj se lahko prijavi na javni razpis samo z eno prijavo.
(2) Če prijavitelj odda več prijav, se vse njegove prijave izločijo iz postopka javnega razpisa.
(3) Prijavitelj lahko prijavo dopolnjuje oziroma spreminja do izteka razpisnega roka.
(4) Prijavitelj lahko v prijavi navede številko ali več številk parcel iz priloge 1 te uredbe, za katere je zainteresiran.
9. člen
(1) Postopek odpiranja prispelih prijav vodi razpisna komisija Agencije.
(2) Prijave morajo biti poslane v pravilno označenih kuvertah.
(3) Prejete prijave se odprejo javno.
(4) Prepozno prijavo Agencija neodprto vrne prijavitelju z navedbo, da je prepozna. Nepravilno označeno prijavo Agencija vrne prijavitelju z navedbo, da ni pravilno označena.
10. člen
(1) Razpisna komisija Agencije vodi zapisnik o postopku odpiranja prijav, ki vsebuje:
1. naslov, prostor in čas odpiranja prijav,
2. predmet javnega razpisa,
3. imena članov razpisne komisije Agencije,
4. imena oziroma naziv prijaviteljev,
5. ugotovitev o predložitvi vseh dokumentov,
6. navedbo prijaviteljev, ki so oddali prepozno prijavo ali so oddali več prijav, in
7. navedbo prijaviteljev, ki niso dostavili popolne prijave.
(2) Zapisnik podpišejo predsednik in člani razpisne komisije Agencije.
11. člen
(1) Posameznemu prijavitelju je lahko podeljena samo ena parcela iz priloge 1 te uredbe.
(2) Izvajalec javnega razpisa upošteva pri določanju številke parcele izbranemu koncesionarju želje prijavitelja, kolikor je to mogoče.
12. člen
(1) Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– ponujena višina plačila za koncesijo,
– strokovna usposobljenost za gojenje školjk in
– tehnična opremljenost za gojenje školjk.
(2) Izbira koncesionarja poteka tako, da so proste parcele podeljene najprej tistim osebam, ki na podlagi meril iz prejšnjega odstavka dosežejo višje število točk. Če na podlagi teh meril več oseb doseže enako število točk, kot je prostih parcel, se izbira koncesionarja opravi z uporabo prednostnih meril, ki se uporabijo eno za drugim:
1. višje ponujeno plačilo za koncesijo in
2. pred objavo javnega razpisa podana pobuda za gojenje školjk na gojitvenem območju Strunjan.
13. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Ob morebitnem neskladju med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.
IV. PLAČILO ZA KONCESIJO
14. člen
(1) Koncesionar mora plačevati za koncesijo za gojenje školjk za vsako leto gojenja školjk posebej ves čas trajanja koncesije.
(2) Plačilo za koncesijo se začne plačevati eno leto po podpisu koncesijske pogodbe.
(3) Koncesionar krije tudi vse stroške povzročanja obremenitve okolja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in nadomestne stroške ureditve prostora, ki nastanejo zaradi gojenja školjk, ki je predmet koncesije.
15. člen
(1) Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna Republike Slovenije in proračuna Občine Piran.
(2) Plačilo za koncesijo se med državo in Občino Piran razdeli v razmerju 50:50.
(3) Razdelitev plačila za koncesijo med državo in Občino Piran je določena na podlagi podatkov o razvitosti infrastrukture lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja v tej občini v skladu s predpisom, ki ureja merila za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini.
16. člen
(1) Najnižje plačilo za koncesijo se izračuna na naslednji način:
– določi se za vsako koledarsko leto posebej, na podlagi ocenjene letne količine vzgojenih školjk,
– ocenjena letna količina vzgojenih školjk iz prejšnje alinee se izračuna kot zmnožek površine posamezne gojitvene parcele iz tabele iz priloge 1 te uredbe in povprečne letne količine vzgojenih školjk na 1 ha površine gojitvenih parcel, ki je enaka 25 t/ha,
– višina plačila za koncesijo je enaka najmanj 3,5 odstotka prodajne vrednosti ocenjene letne količine vzgojenih školjk oziroma višjemu odstotku te vrednosti, če je koncesionar v prijavi na razpis ponudil višji odstotek prodajne vrednosti ocenjene letne količine vzgojenih školjk,
– prodajno vrednost za eno tono školjk določi minister, pristojen za okolje, na podlagi podatkov ministrstva, pristojnega za ribištvo, o odkupni ceni školjk v tekočem letu do 31. decembra za naslednje leto s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Če koncesionar v prijavi na javni razpis ni ponudil višjega plačila za koncesijo, mora plačevati najnižje plačilo za koncesijo v skladu s prejšnjim odstavkom.
17. člen
(1) Koncesionar mora sproti obveščati Agencijo o vseh spremembah podatkov, ki se nanašajo na izračun in način plačila za koncesijo.
(2) Koncesionar, ki je med letom prenehal izvajati dejavnost gojenja školjk, mora v tridesetih dneh od prenehanja izvajanja te dejavnosti predložiti dokazila.
18. člen
(1) Koncesionar mora za koncesijo plačati v dveh obrokih na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
(2) Plačilo prvega obroka zapade v plačilo zadnji delovni dan junija, drugega obroka pa zadnji delovni dan decembra.
(3) Agencija izstavi račun za posamezni obrok.
(4) Znesek obroka znaša polovico zadnjega plačila za koncesijo, povečanega ali zmanjšanega sorazmerno odstotku spremembe cene osnove plačila za koncesijo.
(5) Za nepravočasno plačane zneske plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonsko določene zamudne obresti.
V. NADZOR
19. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za vode.
(2) Nadzor nad izvajanjem četrte alinee prvega odstavka 3. člena opravljajo tudi inšpektorji, pristojni za veterinarstvo.
VI. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35501-16/2008/10
Ljubljana, dne 10. aprila 2008
EVA 2008-2511-0070
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik