Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1524. Zakon o sodnih taksah (ZST-1), stran 3653.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o sodnih taksah (ZST-1)
Razglašam Zakon o sodnih taksah (ZST-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. aprila 2008.
Št. 003-02-4/2008-3
Ljubljana, dne 9. aprila 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SODNIH TAKSAH (ZST-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(temeljna določba)
Pred sodišči v Republiki Sloveniji se plačujejo takse po določbah tega zakona in taksne tarife, ki je njegov sestavni del.
2. člen
(področje veljavnosti)
Takse se plačujejo:
1. v pravdnem postopku,
2. v postopku o delovnih in socialnih sporih, razen če za posamezne vrste postopkov o delovnih in socialnih sporih zakon ne določa drugače,
3. v postopku izvršbe in zavarovanja, razen za izvršitev odločb delovnih in socialnih sodišč v sporih delavcev iz delovnih razmerij oziroma v zvezi z delom,
4. v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave in v likvidacijskem postopku,
5. v postopku v upravnem sporu,
6. v kazenskem postopku,
7. v postopku o prekrških,
8. v nepravdnih postopkih,
9. v drugih primerih, ki jih določa ta zakon in taksna tarifa.
3. člen
(zavezanec za plačilo)
(1) S tem zakonom predpisane takse mora plačati tisti, ki predlaga uvedbo postopka ali opravo posameznega dejanja, razen če ta zakon ne določa drugače.
(2) Povprečna taksa v stečajnem postopku se šteje za dolg stečajne mase. To takso mora plačati stečajna upraviteljica oziroma stečajni upravitelj (v nadaljnjem besedilu: stečajni upravitelj).
(3) Povprečno takso za prisilno poravnavo plača tisti, v korist katerega je potrjena prisilna poravnava.
(4) Takso za izdajo sklepa o zavarovanju po uradni dolžnosti mora plačati dolžnik, takso za vpis v zemljiško knjigo, ki se opravi po uradni dolžnosti, pa tisti, v korist katerega se opravi vpis.
(5) V kazenskem postopku o kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti, mora plačati takso obdolženka oziroma obdolženec (v nadaljnjem besedilu: obdolženec), ki mu je bila pravnomočno izrečena kazenska sankcija ali mu je bila kazen pravnomočno odpuščena. Pri vstopu oškodovanke kot tožilke oziroma oškodovanca kot tožilca (v nadaljnjem besedilu: oškodovanca kot tožilca) v postopek mora ob vstopu v postopek plačati takso oškodovanec kot tožilec. Če je v tem postopku obdolžencu pravnomočno izrečena kazenska sankcija ali mu je kazen pravnomočno odpuščena, mora doplačati takso obdolženec, sicer pa mora takso doplačati oškodovanec kot tožilec. Določba prejšnjega stavka velja smiselno tudi za kazenski postopek na zasebno tožbo.
(6) V postopku o prekrških mora plačati takso storilka oziroma storilec (v nadaljnjem besedilu: storilec) prekrška, ki mu je bila pravnomočno izrečena ali odpuščena sankcija za prekršek.
(7) V postopku za določitev odškodnine na prvi stopnji mora plačati takso udeleženka oziroma udeleženec (v nadaljnjem besedilu: udeleženec), ki mu je naloženo plačilo odškodnine, v postopku s pravnimi sredstvi pa vložnica oziroma vložnik (v nadaljnjem besedilu: vložnik) pravnega sredstva.
(8) Če morata dve ali več oseb skupaj plačati takso, je njihova obveznost nerazdelna; v zapuščinskem postopku pa so dediči dolžni plačati takso v sorazmerju s podedovanim premoženjem.
4. člen
(posebni primeri zavezanca za plačilo)
(1) Skrbnica oziroma skrbnik (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) odsotnega, katerega prebivališče je neznano, in skrbnik za premoženje, katerega lastnica oziroma lastnik (v nadaljnjem besedilu: lastnik) je neznan, ter začasna zastopnica oziroma začasni zastopnik (v nadaljnjem besedilu: začasni zastopnik) stranke v postopku, ki ga je postavilo sodišče, niso dolžni plačevati taks za tistega, ki ga zastopajo.
(2) Te takse se izterjajo iz premoženja zastopanega.
(3) Neplačane takse vpiše sodišče v seznam taks in ravna po določbah o izterjavi neplačane takse.
5. člen
(nastanek taksne obveznosti, zapadlost v plačilo)
(1) Takso je treba plačati takrat, ko nastane taksna obveznost.
(2) Če ni v tem zakonu ali taksni tarifi določeno drugače, nastane taksna obveznost:
1. za vsak postopek, ki ga vodi sodišče, ob vložitvi tožbe, predloga za začetek postopka ali pravnega sredstva, če je ta vloga dana na zapisnik, pa ob dokončanju zapisnika, razen če ni v naslednjih točkah določeno drugače;
2. za pravdni postopek, če je pred njim tekel postopek za izdajo plačilnega ali izpraznitvenega naloga oziroma postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine, takrat, ko prispe spis k pristojnemu sodišču, pred katerim bo tekel pravdni postopek;
3. za postopek o socialnih sporih pred sodiščem prve stopnje takrat, ko je sodna odločba vročena stranki;
4. za povprečno takso v stečajnem postopku ob pravnomočnosti odločbe o delitvi; v postopku prisilne poravnave pa ob pravnomočnosti odločbe, s katero se potrdi sklenjena poravnava;
5. za postopek v upravnem sporu v stvareh socialnega varstva pred sodiščem prve stopnje takrat, ko je sodna odločba vročena stranki;
6. za kazenski postopek o kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti, če vstopi v postopek oškodovanec kot tožilec, ob njegovem vstopu, sicer pa ob pravnomočnosti sodbe ali sklepa, s katerim izreče sodišče sodni opomin; za kazenski postopek na zasebno tožbo za takso, ki se naknadno doplača, ob pravnomočnosti sodbe ali sklepa, s katerim izreče sodišče sodni opomin; za pravna sredstva v kazenskem postopku ob pravnomočnosti odločbe o pravnem sredstvu;
7. za postopek o prekrških, ob pravnomočnosti odločbe, s katero izreče sodišče sankcijo za prekršek ali storilcu prekrška sankcijo odpusti; za pravna sredstva v postopku o prekrških, ob pravnomočnosti odločbe o pravnem sredstvu;
8. za takso v zapuščinskem postopku pred sodiščem prve stopnje, takrat, ko je zapuščinska obravnava končana; če sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave, nastane taksna obveznost za dodatni sklep o dedovanju z vročitvijo tega sklepa dedičem;
9. za postopek za določitev odškodnine pred sodiščem prve stopnje, z vročitvijo sklepa o odškodnini udeležencu, ki mu je naloženo plačilo odškodnine;
10. za takso za vpis v zemljiško knjigo, z vročitvijo sklepa o dovolitvi vpisa zavezancu za plačilo oziroma s pravnomočnostjo odločbe, na podlagi katere se opravi vpis po uradni dolžnosti;
11. za takso, ki jo je treba plačati ob domnevi umika oziroma ob zavrženju vloge zaradi neplačila takse za postopek, ob pravnomočnosti ustreznega sklepa;
12. za poravnavo, pri kateri vrednost predmeta poravnave presega vrednost predmeta postopka, za tisti del vrednosti predmeta poravnave, ki presega vrednost predmeta postopka, ob sklenitvi poravnave;
13. za takso zaradi zavlačevanja sodnih postopkov ter za takse po tarifnih številkah 3005, 7401, 7402, 8401 in 8402 ob pravnomočnosti ustrezne odločbe;
14. za takso za sklep o zavarovanju, ki ga izda sodišče po uradni dolžnosti, ter za takse po tarifnih številkah 7408, 74010, 74012 in 8406 ob pravnomočnosti ustreznega sklepa;
15. za pritožbeni postopek, če ustrezen procesni zakon določa napoved pritožbe, ob napovedi pritožbe;
16. za sodne prepise takrat, ko se prepis zahteva;
17. za druga dejanja takrat, ko se dejanje zahteva oziroma ko sodišče začne postopek.
6. člen
(način plačila)
(1) Sodne takse se plačujejo v gotovini, z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi sredstvi.
(2) Takso vplača taksna zavezanka oziroma taksni zavezanec (v nadaljnjem besedilu: taksni zavezanec) na prehodni podračun, določen za plačevanje sodnih taks sodišča, ki je pristojno za opravo dejanja oziroma vodenje postopka.
(3) Po opravljenem plačilu sodne takse taksni zavezanec ni dolžan dostavljati sodišču nikakršnih dokazil o plačilu, razen če ta zakon ne določa drugače.
(4) Plačilo takse za sodne prepise iz 16. točke drugega odstavka in za druga dejanja iz 17. točke drugega odstavka 5. člena tega zakona mora stranka dokazati s potrdilom o opravljenem plačilu.
7. člen
(način določanja taksne obveznosti)
Taksne obveznosti se določajo v eurih glede na vrednost zahtevka oziroma predmeta postopka ali v nespremenljivih zneskih.
8. člen
(plačilo sodne takse kot procesna predpostavka)
Plačilo sodne takse je procesna predpostavka za izvedbo postopka ali opravo dejanja sodišča, če to določa ustrezen procesni zakon.
9. člen
(zastaranje pravice zahtevati plačilo sodne takse)
(1) Pravica zahtevati plačilo sodne takse zastara v petih letih po zapadlosti takse v plačilo.
(2) Zastaranje pravice zahtevati plačilo takse oziroma prisilno izterjavo takse prekine vsako uradno dejanje pristojnega organa, katerega namen je plačilo oziroma izterjava takse. Zastaranje pa nastane v vsakem primeru v desetih letih po zapadlosti takse v plačilo.
II. OPROSTITEV, ODLOG IN OBROČNO PLAČILO TAKS
10. člen
(taksne oprostitve na podlagi zakona)
(1) Plačila sodnih taks so oproščeni država in državni organi, samoupravne lokalne skupnosti in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, humanitarne organizacije ter tuja država in tuji državljani, če tako določa mednarodna pogodba ali če velja vzajemnost.
(2) Če nastane dvom, ali velja vzajemnost, se mora sodišče obrniti za pojasnilo na ministrstvo, pristojno za pravosodje.
(3) Plačila sodnih taks so oproščene tudi invalidske organizacije v postopkih v zvezi z izvajanjem namena, za katerega so ustanovljene, in invalidi v postopkih, povezanih z diskriminacijo zaradi invalidnosti.
(4) V postopku za odločanje o dodelitvi brezplačne pravne pomoči se taksa ne plača.
(5) Taksa se tudi ne plača, kadar tako določa poseben zakon.
11. člen
(pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks na podlagi sodne odločbe)
(1) Sodišče oprosti stranko plačila taks, če bi bila s tem plačilom občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski člani.
(2) Sodišče stranki odloži plačilo taks ali ji dovoli obročno plačilo, če bi bila s takojšnjim plačilom ali s takojšnjim plačilom v celotnem znesku občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski člani. Čas odloga plačila oziroma skupni čas plačevanja obrokov ne sme biti daljši od 12 mesecev.
(3) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi za podjetnika posameznika v postopkih v zvezi z njegovo dejavnostjo in za pravne osebe glede plačila taks za vloge, pri katerih je plačilo takse procesna predpostavka, če nimajo sredstev za plačilo takse in jih tudi ne morejo zagotoviti oziroma jih ne morejo zagotoviti takoj v celotnem znesku brez ogrožanja svoje dejavnosti.
(4) Pri odločanju o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks mora sodišče skrbno presoditi vse okoliščine, zlasti pa upoštevati premoženjsko stanje stranke in njenih družinskih članov, vrednost predmeta postopka in število oseb, ki jih stranka preživlja. Pri odločanju o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks iz prejšnjega odstavka mora sodišče upoštevati premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje stranke.
12. člen
(postopek za uveljavitev oprostitve, odloga ali obročnega plačilo taks na podlagi sodne odločbe)
(1) O oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks odloči sodišče prve stopnje na predlog stranke.
(2) Stranka mora predlogu priložiti pisno izjavo o svojem premoženjskem stanju in premoženjskem stanju svojih družinskih članov (v nadaljnjem besedilu: izjava o premoženjskem stanju), ki jo poda pod kazensko in premoženjsko odgovornostjo.
(3) Izjava o premoženjskem stanju vsebuje zlasti podatke stranke in njenih družinskih članov o premoženju, prihrankih in dohodkih (dohodki in prejemki, ki so vir dohodnine, dediščine, darila in podobno) v Republiki Sloveniji in v tujini. Izjava o premoženjskem stanju stranke iz tretjega odstavka 11. člena tega zakona vsebuje zlasti podatke stranke o premoženju, denarnih sredstvih in dohodkih iz dejavnosti v Republiki Sloveniji in v tujini. Podrobnejšo vsebino izjave o premoženjskem stanju in obliko obrazca, na katerem se izpolni izjava, predpiše minister, pristojen za pravosodje.
(4) Če sodišče dvomi o resničnosti navedb v izjavi o premoženjskem stanju, jih po uradni dolžnosti preveri. V ta namen pridobi potrebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilcev javnih pooblastil in drugih oseb javnega prava, iz evidenc bank, pri katerih ima stranka odprte svoje račune, ter z računov imetnikov, ki jih vodi Centralna klirinško-depotna družba in ki se nanašajo na podatke o posameznem imetniku vrednostnih papirjev. Če gre za podatke, ki so davčna tajnost, jih sodišče pridobi pri pristojnem davčnem organu v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek. Če se o teh podatkih vodijo evidence ali registri v informatizirani obliki in je zagotovljena tehnična izvedljivost neposrednega dostopa do teh podatkov, jih sodišče pridobi pri upravljavcu evidence ali registra na podlagi neposrednega in brezplačnega elektronskega dostopa v skladu s predpisi, ki urejajo področje davčne tajnosti. Sodišče dostopa do teh podatkov z navedbo osebnega imena in naslova prebivališča stranke ali njenih družinskih članov, po potrebi tudi enotne matične številke ali davčne številke, namena pridobivanja podatkov in opravilne številke zadeve. Če sodišče ne more samo pridobiti podatkov, s katerimi bi preverilo resničnost navedb stranke v izjavi o premoženjskem stanju, jih mora predložiti stranka. Sodišče lahko o premoženjskem stanju stranke in njenih družinskih članov zasliši tudi nasprotno stranko.
(5) Zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu stranke, ni pritožbe.
13. člen
(obseg veljavnosti in razveljavitev sklepa o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks)
(1) Če ni v drugem zakonu določeno drugače, učinkuje sklep o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks od dne, ko je pri sodišču vložen predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo, in velja za takse za vse vloge in dejanja, za katere je nastala taksna obveznost oziroma obveznost povrnitve takse drugemu udeležencu postopka tega dne ali pozneje, razen za takso zaradi zavlačevanja sodnih postopkov ter za takse po tarifnih številkah 3005, 7401, 7402, 8401 in 8402.
(2) Sklep o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks velja samo v postopku, za katerega je bil sklep izdan.
(3) Sklep o oprostitvi plačila taks lahko sodišče med postopkom razveljavi, če ugotovi, da jih stranka zmore plačati. Pri tem odloči, ali naj stranka plača tudi takse, ki jih je bila oproščena. Če je sklep razveljavljen zato, ker je stranka v izjavi o premoženjskem stanju navedla neresnične podatke, mora plačati dvakratnik taks, ki jih je bila oproščena.
(4) Sklep o odložitvi ali o obročnem plačilu takse lahko sodišče med postopkom razveljavi, če ugotovi, da stranka zmore takoj plačati celotno takso. Če je sklep razveljavljen zato, ker je stranka v izjavi o premoženjskem stanju navedla neresnične podatke, mora plačati dvakratnik taks, katerih plačilo ji je bilo odloženo ali za katere ji je bilo dovoljeno obročno plačilo.
14. člen
(osebna veljavnost sklepa o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks)
(1) Sklep o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks je v korist le tistemu, ki mu je s tem sklepom priznana oprostitev, odlog ali obročno plačilo.
(2) Če izroči vlogo skupaj več oseb ali če skupaj opravijo procesno dejanje, pa je za eno ali več oseb izdan sklep o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks, mora tista, za katero ta sklep ne velja, plačati takso tako, kakor da ta sklep ne bi bil izdan, razen v primerih formalnega sosporništva.
15. člen
(obseg plačila in povrnitve sodnih taks kot stroškov postopka)
(1) Takse, katerih plačila je bila stranka oproščena, so del stroškov postopka.
(2) Takse stranke, ki je bila oproščena plačila taks in je v postopku uspela, mora plačati nasprotnik te stranke.
(3) Sodišče prve stopnje po uradni dolžnosti naloži plačilo taks stranki iz prejšnjega odstavka, ki jih mora plačati.
(4) Če stranka, ki je bila oproščena plačila taks, v postopku delno uspe in na podlagi pravnomočnega izvršilnega naslova pridobi premoženje, ki presega del takse, ki bi jo morala plačati, če ne bi bila oproščena plačila taks, mora plačati ta del takse. Plačilo takse naloži stranki sodišče prve stopnje.
III. TAKSE GLEDE NA VREDNOST PREDMETA POSTOPKA
16. člen
(takse glede na vrednost spornega predmeta)
Če se takse določajo glede na vrednost spornega predmeta, znaša taksa s količnikom 1,0 pri vrednosti spornega predmeta do 300 eurov 17 eurov. Taksa se poviša:
+----------------------+-----------------------+---------------+
|  pri vrednosti   | za vsak začeti znesek |   za    |
| spornega predmeta  |  nadaljnjih... EUR  |  ... EUR  |
|   do... EUR    |            |        |
+----------------------+-----------------------+---------------+
|         1.500|          300|       7|
+----------------------+-----------------------+---------------+
|         5.000|          500|       5|
+----------------------+-----------------------+---------------+
|        10.000|         1.000|       9|
+----------------------+-----------------------+---------------+
|        25.000|         3.000|       16|
+----------------------+-----------------------+---------------+
|        50.000|         5.000|       20|
+----------------------+-----------------------+---------------+
|        200.000|         15.000|       67|
+----------------------+-----------------------+---------------+
|        500.000|         30.000|      100|
+----------------------+-----------------------+---------------+
|      nad 500.000|         50.000|      100|
+----------------------+-----------------------+---------------+
V prilogi 1, ki je sestavni del tega zakona, so navedene višine taks pri vrednostih spornega predmeta do 500.000 eurov.
17. člen
(takse glede na vrednost predmeta v nepravdnih postopkih)
Če se takse v nepravdnih postopkih določajo glede na vrednost predmeta postopka in je v tarifnem delu tega zakona tako posebej določeno, znaša taksa s količnikom 1,0 pri vrednosti predmeta do 1000 eurov 30 eurov. Taksa se poviša:
+----------------------+-----------------------+---------------+
|  pri vrednosti   | za vsak začeti znesek |  za... EUR  |
| predmeta postopka  |  nadaljnjih... EUR  |        |
|   do... EUR    |            |        |
+----------------------+-----------------------+---------------+
|         5.000|         1.000|       24|
+----------------------+-----------------------+---------------+
|        50.000|         3.000|       18|
+----------------------+-----------------------+---------------+
|       1.000.000|         10.000|       12|
+----------------------+-----------------------+---------------+
|       5.000.000|         10.000|       10|
+----------------------+-----------------------+---------------+
|      25.000.000|         25.000|       11|
+----------------------+-----------------------+---------------+
|      50.000.000|         50.000|       8|
+----------------------+-----------------------+---------------+
|    nad 50.000.000|        250.000|       5|
+----------------------+-----------------------+---------------+
V prilogi 2, ki je sestavni del tega zakona, so navedene višine taks pri vrednostih predmeta postopka do enega milijona eurov.
18. člen
(načelo enkratnega plačila takse, obseg plačila takse za pravna sredstva)
(1) Za postopek na posamezni stopnji, vključno z odločbo, ki jo v tem postopku izda sodišče, se plača enkratna taksa, razen če ta zakon ne določa drugače.
(2) Če višje sodišče razveljavi odločbo nižjega sodišča ali če je v kazenskem postopku izdana zavrnilna sodba zaradi nepristojnosti, se taksa, plačana za prejšnji postopek na nižji stopnji, všteje v takso za novi postopek na nižji stopnji. Če je taksa, ki naj se všteje, večja od takse za novi postopek, se presežek ne vrne.
(3) Če se s pravnim sredstvom odločba le deloma izpodbija, se vzame kot podlaga za plačilo takse za pravno sredstvo le vrednost izpodbijanega dela.
(4) Če vložita pravno sredstvo obe stranki, se odmeri taksa za pravno sredstvo vsaki stranki posebej in je odvisna od vrednosti tistega dela odločbe, ki se s pravnim sredstvom izpodbija.
(5) Za pravno sredstvo, ki se vloži samo zoper odločbo o stranskih terjatvah, se plača taksa samo po znesku stranskih terjatev.
IV. UGOTOVITEV VREDNOSTI PREDMETA POSTOPKA
19. člen
(splošna določba o vrednosti)
(1) Sodne takse se plačajo od vrednosti zahtevka oziroma predmeta, če je ta ocenljiv, oziroma od vrednosti, določene po tem zakonu.
(2) Za ugotavljanje vrednosti zahtevka oziroma predmeta se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek, če ni v tem zakonu določeno drugače.
(3) Za plačilo sodne takse je odločilna vrednost zahtevka oziroma predmeta ob vložitvi vloge oziroma opravi dejanja, razen če zakon ne določa drugače.
20. člen
(vrednosti več spornih predmetov)
(1) V istem postopku se na isti stopnji vrednosti več spornih predmetov seštejejo, razen če zakon ne določa drugače.
(2) Če se obravnava v sporu za razvezo zakonske zveze ali za ugotovitev očetovstva hkrati tudi zahtevek za varstvo, vzgojo in preživljanje otroka ali zahtevek za preživljanje zakonca, se plača taksa samo po vrednosti predmeta v postopku za razvezo zakonske zveze oziroma v postopku za ugotovitev očetovstva.
21. člen
(omejitev vrednosti predmeta postopka)
(1) Če se taksa odmerja po tabeli iz 16. člena tega zakona, znaša vrednost predmeta postopka največ 30 milijonov eurov.
(2) Če se taksa odmerja po tabeli iz 17. člena tega zakona, znaša vrednost predmeta postopka največ 60 milijonov eurov.
22. člen
(najemna in zakupna razmerja ter spori za izpraznitev in izročitev nepremičnine)
(1) V sporih o obstoju ali trajanju najemnega, zakupnega ali podobnega razmerja in v sporih za izpraznitev in izročitev nepremičnine se vrednost spornega predmeta določi po znesku nadomestila, ki ga je treba plačati za sporni čas, pri čemer vrednost spornega predmeta ne sme presegati enoletnega nadomestila. Nadomestilo poleg osnovnega neto nadomestila vključuje stranske stroške, če so dogovorjeni kot pavšal in se ne obračunajo posebej.
(2) Pri zahtevkih za zvišanje ali znižanje najemnine, zakupnine ali podobnega nadomestila se vrednost spornega predmeta določi po znesku zahtevane razlike v nadomestilu, pri čemer vrednost spornega predmeta ne sme presegati enoletne razlike v nadomestilu.
23. člen
(spori v zvezi z zakonito preživnino)
V sporih o pravici do zakonite preživnine ali o terjatvi posameznih zneskov zakonite preživnine se izračuna vrednost za plačilo takse tako, da se seštejejo dajatve za tri mesece, razen če se ne zahteva preživnina za krajši čas.
24. člen
(stečajni postopek in postopek prisilne poravnave)
(1) Za prijavo terjatev v stečajnem postopku se vrednost predmeta določi po vsoti prijavljenih terjatev posameznega upnika.
(2) Za povprečno takso v stečajnem postopku se vrednost predmeta določi po vsoti zneskov, ki so bili uporabljeni ali so na razpolago za poravnavo dolgov stečajne mase.
(3) Za povprečno takso v postopku prisilne poravnave se vrednost predmeta določi po vsoti zneskov, s katerimi je bila dosežena prisilna poravnava.
25. člen
(zapuščinski postopek)
(1) Če gre v sporu za dedno pravico na vsej zapuščini, se vzame kot vrednost postopka vrednost čiste zapuščine; če pa gre v sporu samo za del zapuščine ali za določeno stvar iz zapuščine, se vzame kot vrednost postopka za plačilo takse čista vrednost tega dela oziroma te stvari.
(2) V zapuščinskem postopku se taksa plača od čiste vrednosti zapuščine.
(3) Za dodatni sklep o dedovanju se plača taksa od vrednosti pozneje ugotovljene zapuščine.
(4) Sodišče ugotavlja vrednost, ki je odločilna za odmero takse v zapuščinskem postopku, po prostem preudarku na podlagi izjav dedičev in podatkov, s katerimi razpolaga. Če je treba, lahko odredi, da ocenijo vrednost izvedenci na stroške dedičev. Vrednost čiste zapuščine se ugotovi po vrednosti, ki jo ima ob cenitvi.
26. člen
(postopek za določitev odškodnine)
V postopku za določitev odškodnine, se taksa za postopek pred sodiščem prve stopnje plača po višini določene oziroma v poravnavi dogovorjene odškodnine.
27. člen
(delitveni postopek)
V postopku delitve stvari ali skupnega premoženja se vrednost predmeta postopka določi po vrednosti stvari ali premoženja, ki se deli.
28. člen
(zemljiškoknjižni postopek)
V zemljiškoknjižnem postopku se vrednost predmeta za vknjižbo ali predznambo lastninske pravice določi po vrednosti nepremičnine, ki je predmet vpisa.
29. člen
(spori zaradi motenja posesti, spori o stvarnih in osebnih služnostih ter spori o dosmrtnem preživljanju)
Kot vrednost zahtevka za odmero takse se vzame:
1. v sporih zaradi motenja posesti znesek v višini 2.500 eurov;
2. v sporih o stvarnih služnostih znesek v višini 1.500 eurov;
3. v sporih o osebnih služnostih in o dosmrtnem preživljanju znesek v višini 600 eurov.
30. člen
(določitev vrednosti predmeta postopka po prostem preudarku)
(1) Če vrednosti predmeta postopka ni mogoče določiti v skladu z določbami 19. do 29. člena tega zakona, se določi po prostem preudarku ob upoštevanju vseh okoliščin posameznega primera, predvsem obsega in pomena predmeta ter premoženja in dohodkov strank.
(2) Vrednost predmeta postopka v nepremoženjskih sporih, določena na način iz prejšnjega odstavka, lahko znaša največ en milijon eurov.
(3) Če vrednosti predmeta postopka ni mogoče določiti niti v skladu s prvim odstavkom tega člena, znaša:
– v postopkih pred okrajnimi sodišči 700 eurov in
– v postopkih pred okrožnimi sodišči 3500 eurov.
31. člen
(sodna določitev vrednosti predmeta postopka)
(1) Če se pojavi utemeljen sum, da je stranka vrednost predmeta oziroma zahtevka ocenila prenizko, sodišče po uradni dolžnosti s sklepom določi pravo vrednost potem, ko jo na primeren način preveri. Tudi na ugovor druge stranke, da je navedena vrednost zahtevka oziroma predmeta nepravilna, sodišče na ta način določi pravo vrednost za plačilo takse.
(2) Zoper odločbo o ugotovitvi prave vrednosti iz prejšnjega odstavka je dopustna posebna pritožba samo, kadar se stranka ne more pritožiti zoper odločbo o glavni stvari.
32. člen
(sprememba vrednosti predmeta med postopkom)
(1) Prvotna vrednost ostane podlaga za plačilo takse ne glede na to, ali se ta vrednost med postopkom spremeni, če ni v naslednjih odstavkih določeno drugače.
(2) Če sodišče po 31. členu tega zakona ugotovi novo vrednost, se vzame kot podlaga za plačilo takse nova vrednost. Če je nova vrednost višja od prvotne, mora stranka doplačati ustrezni del takse, če pa je nižja, je treba stranki vrniti že plačani presežek.
(3) Če se spremeni vrednost predmeta postopka zaradi razširitve tožbenega zahtevka, se vzame kot vrednost za plačilo takse povečana vrednost. Taksa, plačana za prvotno vrednost, se všteje v takso za povečano vrednost.
V. TAKSA ZARADI ZAVLAČEVANJA SODNIH POSTOPKOV
33. člen
(opredelitev takse zaradi zavlačevanja sodnih postopkov)
(1) Če je zaradi krivde stranke ali njenega zastopnika oziroma pooblaščenca treba preložiti glavno obravnavo ali pa se je postopek zavlekel zaradi naknadnega navajanja dejstev in dokazov, ki bi se lahko navedli prej, lahko sodišče po uradni dolžnosti naloži stranki ali njenemu zastopniku oziroma pooblaščencu posebno takso v višini ene tretjine takse za postopek na prvi stopnji. Taksa se lahko zniža na višino ene šestine takse za postopek na prvi stopnji. Enako velja za stranskega intervenienta, za osebe, vabljene na narok in za vse njihove zastopnike oziroma pooblaščence.
(2) Zoper sklep o plačilu takse zaradi zavlačevanja sodnih postopkov je dovoljena posebna pritožba, če vrednost izpodbijanega dela presega 150 eurov.
(3) V kazenskem postopku in postopku o prekrških se ne plača taksa po prvem odstavku tega člena.
VI. IZTERJAVA NEPLAČANE TAKSE
34. člen
(postopek za plačilo takse)
(1) Če prejme sodišče po pošti vlogo za začetek postopka, za katerega sploh ni plačana ali ni plačana vsa taksa, pošlje sodišče taksnemu zavezancu plačilni nalog, naj v 15 dneh, v postopku izvršbe in zavarovanja pa v osmih dneh od vročitve naloga plača dolžno takso. Plačilni nalog mora vsebovati osebno ime in naslov, za pravno osebo pa ime in sedež, višino dolžne sodne takse in pravno podlago za njeno odmero, številko računa za nakazilo ter referenco.
(2) Če je taksni zavezanec ob nastanku taksne obveznosti navzoč v sodnem postopku ali pri sodnem dejanju, za katero mora plačati takso, in je ne plača takoj ali v celoti, mu sodišče izroči ali pošlje plačilni nalog, naj plača dolžno takso v 15 dneh, razen če ta zakon ne določa drugače. Plačilni nalog mora vsebovati sestavine, določene v prejšnjem odstavku.
(3) Če taksni zavezanec ob nastanku taksne obveznosti ni navzoč v sodnem postopku ali pri sodnem dejanju, za katero mora plačati takso, mu pošlje sodišče plačilni nalog, naj v roku, določenem v odločbi o stroških postopka, plača dolžno takso. Plačilni nalog mora vsebovati sestavine, določene v prvem odstavku tega člena.
(4) V primerih iz prejšnjih odstavkov sodišče taksnega zavezanca tudi opozori na posledice, če takse v roku ne bi plačal.
(5) Zoper plačilni nalog iz prejšnjih odstavkov je dopustno v osmih dneh od vročitve naloga vložiti ugovor iz razlogov, da je taksa že plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo. O ugovoru odloči sodišče prve stopnje v 15 dneh. S sklepom, ki ga izda o ugovoru, sodišče ugovoru ugodi ali ga zavrne ali pa zavrže kot prepoznega, nepopolnega ali nedovoljenega.
(6) Če se vloga šteje za umaknjeno ali se zavrže, ker taksa za postopek o vlogi ni bila plačana, mora stranka plačati takso, ki je v tarifnem delu tega zakona določena za umik vloge. Če ta taksa v tarifnem delu zakona ni določena, se plača tretjina takse za postopek o vlogi. Za postopek plačila te takse smiselno velja določba tretjega odstavka tega člena.
35. člen
(postopek zaradi izterjave neplačane takse)
(1) Če taksni zavezanec, ki ima stalno prebivališče ali sedež v Republiki Sloveniji, ne plača takse v roku, ki je določen v prejšnjem členu oziroma če v tem roku ne zaprosi za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks po drugem zakonu ali če ne vloži ugovora po petem odstavku 34. člena tega zakona, potrdi sodišče izvršljivost plačilnega naloga in ga v nadaljnjem roku 15 dni pošlje davčnemu uradu, na območju katerega ima taksni zavezanec svoje stalno prebivališče ali sedež, naj takso izterja.
(2) Če taksni zavezanec, ki ima stalno prebivališče ali sedež v tujini, ne plača takse v roku, ki je določen v 34. členu tega zakona oziroma če v tem roku ne zaprosi za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks po drugem zakonu ali če ne vloži ugovora po petem odstavku 34. člena tega zakona, potrdi sodišče izvršljivost plačilnega naloga in ga v nadaljnjem roku 15 dni pošlje organu, ki je po zakonu pristojen za zastopanje in uveljavljanje premoženjskih pravic in koristi Republike Slovenije v tujini.
VII. VRNITEV TAKSE
36. člen
(pravica do vrnitve takse)
(1) Pravico do vrnitve takse ima, kdor je plačal takso, ki je sploh ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso, večjo od predpisane, in tudi, kdor je plačal takso za sodno dejanje, ki ni bilo opravljeno.
(2) Pravico do vrnitve takse ima tudi, kdor je plačal takso za postopek in je v tem postopku uspel, če ne obstaja dolžnost druge stranke oziroma udeleženca v postopku, da mu povrne takso za ta postopek.
37. člen
(postopek vrnitve takse)
(1) Sodišče, ki je odločalo v postopku na prvi stopnji, odredi vrnitev takse po uradni dolžnosti.
(2) Taksa se vrne v breme ustreznega podračuna, odprtega pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.
VIII. POSEBNA DOLOČBA
38. člen
(nadzor nad uporabo predpisov o sodnih taksah)
Uporabo predpisov o sodnih taksah nadzira ministrstvo, pristojno za pravosodje.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(splošno pravilo o postopkih, ki že potekajo)
Takse v postopkih, ki so začeli teči pred uveljavitvijo tega zakona, se do pravnomočnega zaključka postopka plačujejo po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi. Smiselno enako velja za postopke z izrednimi pravnimi sredstvi, ki so začeli teči pred uveljavitvijo tega zakona.
40. člen
(začetek uporabe določb, ki se nanašajo na takse v kazenskem postopku ali postopku o prekrških)
(1) Določbe normativnega dela in taksne tarife tega zakona, ki se nanašajo na takse v kazenskem postopku ali postopku o prekrških, se začnejo uporabljati z začetkom uporabe sprememb tistih določb zakona, ki ureja kazenski postopek oziroma zakona, ki ureja prekrške, ki se nanašajo na plačevanje povprečnine.
(2) Tudi za takse v kazenskem postopku ali postopku o prekrških smiselno velja določba 39. člena tega zakona.
41. člen
(spremembe zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje)
Do začetka uporabe spremembe oziroma dopolnitve zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje, ki bo določila plačilo sodne takse kot procesne predpostavke za odločanje o ugovoru, velja, da mora biti ob vložitvi ugovora v postopku izvršbe in zavarovanja plačana sodna taksa. Če sodna taksa ni plačana v skladu z določbami 34. člena tega zakona in ni vložen predlog ter niso izpolnjeni pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, se šteje, da je vloga umaknjena.
42. člen
(sprejem predpisa)
Minister, pristojen za pravosodje, sprejme predpis iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
43. člen
(razveljavitev predpisov in prehodna ureditev glede sodnih kolkov)
(1) Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati:
1. Zakon o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78, 10/79, 36/83, 46/86, 34/88 in 1/90 ter Uradni list RS, št. 48/90 – ZFJP, 14/91, 38/96, 20/98, 50/98 – odločba US, 70/00, 93/01, 99/02 – odločba US, 73/03 – odločba US in 121/03);
2. 5. točka prvega odstavka 146. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03);
3. 40.b člen Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in 93/07);
4. Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov (Uradni list RS, št. 101/06, 50/07 in 126/07 – ZUT-G) v delu, ki velja za sodne kolke;
5. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v Zakonu o sodnih taksah (Uradni list RS, št, 98/07).
(2) Fizične in pravne osebe lahko od 1. oktobra 2008 do 1. decembra 2008 zamenjajo sodne kolke za gotovino pri blagajnah pravnih in fizičnih oseb, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno, v nominalni vrednosti.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko fizične in pravne osebe od 1. oktobra 2008 do 31. decembra 2008 zamenjajo sodne kolke tudi na območnih enotah Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP), pri čemer UJP izplača 90 odstotkov nominalne vrednosti kolkov z brezgotovinskim nakazilom.
(4) Fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno in so prodajale kolke, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil lahko od 1. oktobra 2008 do 31. decembra 2008 zamenjajo sodne kolke, ki jih imajo v zalogi, na območnih enotah UJP, pri čemer UJP izplača 90 odstotkov nominalne vrednosti kupljenih kolkov z brezgotovinskim nakazilom.
(5) Neuporabljene sodne kolke, ki so jih upravni in drugi državni organi prejeli brezplačno, morajo v času od 1. oktobra do 31. decembra 2008 vrniti UJP.
(6) UJP sodne kolke komisijsko uniči.
44. člen
(končna določba)
Ta zakon začne veljati 1. oktobra 2008.
Št. 436-03/89-1/39
Ljubljana, dne 1. aprila 2008
EPA 1845-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
             TAKSNA TARIFA

           1. PRAVDNI POSTOPEK

            1.1 Redni postopek
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Količnik za |
|  številka |     odmeri taksa      |odmero takse|
|       |                 |po 16. členu|
|       |                 |  ZST-1  |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|1.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje          |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   1111  |Postopek na splošno       |  3,0   |
|       |                 |      |
|       |Opomba: Če je pred tem postopkom |      |
|       |zaradi istega predmeta spora   |      |
|       |tekel postopek za izdajo     |      |
|       |plačilnega ali izpraznitvenega  |      |
|       |naloga oziroma postopek za    |      |
|       |izvršbo na podlagi verodostojne |      |
|       |listine, se taksa za postopek za |      |
|       |izdajo naloga oziroma za izvršbo |      |
|       |na podlagi verodostojne listine |      |
|       |všteje v takso po tej tarifni  |      |
|       |številki, in sicer po vrednosti |      |
|       |predmeta spora, ki je prešel v  |      |
|       |pravdni postopek.        |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   1112  |Postopek se konča:        |      |
|       |1. z umikom tožbe pred razpisom |  1,0   |
|       |naroka za glavno obravnavo, če  |      |
|       |se odloča brez obravnave, pa   |      |
|       |pred izdajo odločbe,       |      |
|       |2. s sodbo na podlagi odpovedi  |      |
|       |ali s sodbo na podlagi      |      |
|       |pripoznave, izdano najpozneje na |      |
|       |prvem naroku za glavno      |      |
|       |obravnavo,            |      |
|       |3. s sklenitvijo sodne poravnave |      |
|       |pred izdajo odločbe.       |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 1111  |      |
|       |se zniža na           |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|1.1.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve    |
|stopnje o glavni stvari                   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   1121  |Postopek na splošno       |  3,0   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   1122  |Postopek se konča:        |      |
|       |1. z umikom pritožbe pred    |  1,5   |
|       |razpisom naroka za obravnavo   |      |
|       |oziroma pred začetkom seje    |      |
|       |senata, če o pritožbi odloča   |      |
|       |sodnik posameznik in ni bila   |      |
|       |razpisana obravnava, pa pred   |      |
|       |izdajo odločbe,         |      |
|       |2. s sklenitvijo sodne poravnave |      |
|       |pred izdajo odločbe.       |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 1121  |      |
|       |se zniža na           |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|1.1.3 Izredna pravna sredstva                |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   1131  |Postopek o predlogu za      |  1,0   |
|       |dopustitev revizije       |      |
|       |                 |      |
|       |Opomba: če sodišče dopusti    |      |
|       |revizijo, se ta taksa všteje v  |      |
|       |takso za postopek o reviziji.  |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   1132  |Postopek o reviziji       |  3,0   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   1133  |Postopek se konča z umikom    |      |
|       |revizije pred začetkom seje   |  2,0   |
|       |senata              |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 1132  |      |
|       |se zniža na           |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   1134  |Obnova postopka         |  2,4   |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 1.1:
  a) V postopku o tožbi za razveljavitev sodne poravnave se
plača taksa kot za postopek, v katerem je bila sklenjena sodna
poravnava, in sicer po vrednosti predmeta, ki ga zajema sodna
poravnava.
  b) V rednem pravdnem postopku je treba plačati tudi takse iz
tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej
določeno.

  1.2 Postopek v zakonskih sporih, v sporih o ugotovitvi ali
 izpodbijanju očetovstva ali materinstva in v sporih o varstvu,
         vzgoji in preživljanju otrok
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Znesek takse|
|  številka |     odmeri taksa      |ali količnik|
|       |                 | za odmero |
|       |                 | takse po |
|       |                 | tarifnih |
|       |                 | številkah |
|       |                 |1211 oziroma|
|       |                 |  1212  |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|1.2.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje          |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   1211  |Postopek v zakonskih sporih na  |  66 EUR  |
|       |splošno             |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   1212  |Postopek v sporih o ugotovitvi  |      |
|       |ali izpodbijanju očetovstva ali |  41 EUR  |
|       |materinstva in v sporih o    |      |
|       |varstvu, vzgoji in preživljanju |      |
|       |otrok na splošno         |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   1213  |Postopek se konča:        |      |
|       |1. z umikom tožbe ali predloga  |      |
|       |za sporazumno razvezo oziroma  |  0,33  |
|       |zaradi odstopa enega od zakoncev |      |
|       |od predloga za sporazumno    |      |
|       |razvezo pred razpisom naroka za |      |
|       |glavno obravnavo,        |      |
|       |2. s sklenitvijo sodne poravnave |      |
|       |pred izdajo odločbe.       |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 1211  |      |
|       |oziroma 1212 se zniža na     |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|1.2.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve    |
|stopnje o glavni stvari                   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   1221  |Postopek na splošno       |  0,5   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   1222  |Postopek se konča:        |      |
|       |1. z umikom pritožbe pred    |      |
|       |razpisom naroka za obravnavo   |      |
|       |oziroma pred začetkom seje    |      |
|       |senata,             |      |
|       |2. z umikom tožbe za razvezo   |      |
|       |zakonske zveze ali predloga za  |  0,25  |
|       |sporazumno razvezo pred razpisom |      |
|       |naroka za obravnavo oziroma pred |      |
|       |začetkom seje senata,      |      |
|       |3. s sklenitvijo sodne poravnave |      |
|       |pred izdajo odločbe.       |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 1221  |      |
|       |se zniža na           |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|1.2.3 Izredna pravna sredstva                |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   1231  |Postopek o predlogu za      |  0,16  |
|       |dopustitev revizije       |      |
|       |                 |      |
|       |Opomba: Če sodišče dopusti    |      |
|       |revizijo, se ta taksa všteje v  |      |
|       |takso za postopek o reviziji.  |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   1232  |Postopek o reviziji       |  0,5   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   1233  |Postopek se konča z umikom    |      |
|       |revizije pred začetkom seje   |      |
|       |senata.             |  0,33  |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 1232  |      |
|       |se zniža na           |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   1234  |Obnova postopka         |  0,5   |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|1.2.4 Posebne takse                     |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   1241  |Postopek o posebnih pritožbah,  |  10 EUR  |
|       |ki niso posebej taksirane in   |      |
|       |niso takse proste        |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 1.2:
  V postopku v zakonskih sporih, v sporih o ugotovitvi ali
izpodbijanju očetovstva ali materinstva in v sporih o varstvu,
vzgoji in preživljanju otrok je treba plačati tudi takse iz
tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej
določeno.


 1.3 Postopek za izdajo plačilnega ali izpraznitvenega naloga
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Količnik za |
|  številka |     odmeri taksa      |odmero takse|
|       |                 |po 16. členu|
|       |                 |  ZST-1  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   1301  |Postopek za izdajo plačilnega  |  1,2   |
|       |ali izpraznitvenega naloga    |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


      2. POSTOPEK O DELOVNIH IN SOCIALNIH SPORIH

   2.1 Postopek o socialnih sporih premoženjske narave
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Količnik za |
|  številka |     odmeri taksa      |odmero takse|
|       |                 |po 16. členu|
|       |                 |  ZST-1  |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|2.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje          |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   2111  |Postopek na splošno       |  0,9   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   2112  |Postopek se konča:        |      |
|       |1. z umikom tožbe pred razpisom |      |
|       |naroka za glavno obravnavo, če  |      |
|       |se odloča brez obravnave, pa   |  0,3   |
|       |pred izdajo odločbe,       |      |
|       |2. s sodbo na podlagi odpovedi  |      |
|       |ali s sodbo na podlagi      |      |
|       |pripoznave, izdano najpozneje na |      |
|       |prvem naroku za glavno      |      |
|       |obravnavo,            |      |
|       |3. s sklenitvijo sodne poravnave |      |
|       |pred izdajo odločbe.       |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 2111  |      |
|       |se zniža na           |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|2.1.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve    |
|stopnje o glavni stvari                   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   2121  |Postopek na splošno       |  0,9   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   2122  |Postopek se konča:        |      |
|       |1. z umikom pritožbe pred    |      |
|       |razpisom naroka za obravnavo   |      |
|       |oziroma pred začetkom seje    |      |
|       |senata,             |  0,45  |
|       |2. s sklenitvijo sodne poravnave |      |
|       |pred izdajo odločbe.       |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 2121  |      |
|       |se zniža na           |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|2.1.3 Izredna pravna sredstva                |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   2131  |Postopek o predlogu za      |  0,3   |
|       |dopustitev revizije       |      |
|       |                 |      |
|       |Opomba: Če sodišče dopusti    |      |
|       |revizijo, se ta taksa všteje v  |      |
|       |takso za postopek o reviziji.  |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   2132  |Postopek o reviziji       |  0,9   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   2133  |Postopek se konča z umikom    |      |
|       |revizije pred začetkom seje   |  0,6   |
|       |senata              |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 2132  |      |
|       |se zniža na           |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   2134  |Obnova postopka         |  0,72  |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|2.1.4 Posebne takse                     |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   2141  |Postopek o posebnih pritožbah,  |  10 EUR  |
|       |ki niso posebej taksirane in   |      |
|       |niso takse proste        |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 2.1:
  V postopku o socialnih sporih premoženjske narave je treba
plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih
je to posebej določeno.


  2.2 Postopek o socialnih sporih nepremoženjske narave in o
   individualnih delovnih sporih o posamičnih pravicah in
  obveznostih iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim
       razmerjem, ki niso premoženjske narave
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Znesek takse|
|  številka |     odmeri taksa      |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|2.2.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje          |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   2211  |Postopek na splošno       |  41 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   2212  |Postopek se konča:        |      |
|       |1. z umikom tožbe pred razpisom |      |
|       |naroka za glavno obravnavo, če  |      |
|       |se odloča brez obravnave, pa   |      |
|       |pred izdajo odločbe,       |      |
|       |2. s sodbo na podlagi odpovedi  |  14 EUR  |
|       |ali s sodbo na podlagi      |      |
|       |pripoznave, izdano najpozneje na |      |
|       |prvem naroku za glavno      |      |
|       |obravnavo,            |      |
|       |3. s sklenitvijo sodne poravnave |      |
|       |pred izdajo odločbe.       |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 2211  |      |
|       |se zniža na           |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|2.2.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve    |
|stopnje o glavni stvari                   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   2221  |Postopek na splošno       |  20 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   2222  |Postopek se konča:        |      |
|       |1. z umikom pritožbe pred    |      |
|       |razpisom naroka za obravnavo   |  10 EUR  |
|       |oziroma pred začetkom seje    |      |
|       |senata,             |      |
|       |2. s sklenitvijo sodne poravnave |      |
|       |pred izdajo odločbe.       |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 2221  |      |
|       |se zniža na           |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|2.2.3 Izredna pravna sredstva                |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   2231  |Postopek o predlogu za      |  7 EUR  |
|       |dopustitev revizije       |      |
|       |                 |      |
|       |Opomba: Če sodišče dopusti    |      |
|       |revizijo, se ta taksa všteje v  |      |
|       |takso za postopek o reviziji.  |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   2232  |Postopek o reviziji       |  20 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   2233  |Postopek se konča z umikom    |      |
|       |revizije pred začetkom seje   |      |
|       |senata              |  14 EUR  |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 2232  |      |
|       |se zniža na           |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   2234  |Obnova postopka         |  20 EUR  |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|2.2.4 Posebne takse                     |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   2241  |Postopek o posebnih pritožbah,  |  10 EUR  |
|       |ki niso posebej taksirane in   |      |
|       |niso takse proste        |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 2.2:
  a) Takse ne plača delavec v individualnih delovnih sporih o
sklenitvi, obstoju in prenehanju delovnega razmerja in dijak
ali študent v individualnih delovnih sporih zoper organizacijo
oziroma delodajalca v zvezi s kadrovsko štipendijo ter začasnim
ali občasnim opravljanjem dela.
  b) V postopku o socialnih sporih nepremoženjske narave in o
individualnih delovnih sporih o posamičnih pravicah in
obveznostih iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim
razmerjem, ki niso premoženjske narave, je treba plačati tudi
takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej
določeno.


            3. POSEBNE TAKSE

+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Količnik za |
|  številka |     odmeri taksa      |odmero takse|
|       |                 |po 16. členu|
|       |                 | ZST-1 ali |
|       |                 |znesek takse|
+-------------+---------------------------------+------------+
|   3001  |Postopek o predlogu za      |  50 EUR  |
|       |zavarovanje dokazov pred     |      |
|       |začetkom postopka        |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   3002  |Postopek o predlogu za      |  16 EUR  |
|       |zavarovanje dokazov med     |      |
|       |postopkom            |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   3003  |Postopek o predlogu za poskus  |  8 EUR  |
|       |sklenitve sodne poravnave pred  |      |
|       |uvedbo postopka         |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   3004  |Sklenitev sodne poravnave, pri  |  0,25  |
|       |kateri vrednost predmeta     | ali 10%  |
|       |poravnave presega vrednost    | takse za |
|       |predmeta postopka        |postopek na |
|       |                 |  prvi  |
|       |                 |stopnji, če |
|       |                 | vrednosti |
|       |Opomba: Ta taksa se plača le za | predmeta |
|       |tisti del predmeta poravnave, ki |postopka ni |
|       |presega vrednost predmeta    |  mogoče  |
|       |postopka.            | določiti |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   3005  |Sklep o zavrnitvi zahteve za   |      |
|       |izločitev sodnika, sodnika    | 100 EUR  |
|       |porotnika, strokovnega sodelavca |      |
|       |ali zapisnikarja, če je iz    |      |
|       |izreka in obrazložitve sklepa  |      |
|       |razvidno, da gre za očitno    |      |
|       |neutemeljeno zahtevo, podano z  |      |
|       |namenom zavlačevanja postopka  |      |
|       |ali spodkopavanja avtoritete   |      |
|       |sodišča             |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   3006  |Taksa zaradi zavlačevanja sodnih |kakor določi|
|       |postopkov po 33. členu tega   | sodišče  |
|       |zakona              |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   3007  |Postopek o pritožbi zoper sklep |  40 EUR  |
|       |o taksi zaradi zavlačevanja   |      |
|       |sodnih postopkov po 33. členu  |      |
|       |tega zakona           |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   3008  |Postopek o pritožbi zoper sklep, |  8 EUR  |
|       |s katerim se tožba zavrže    |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   3009  |Postopek o pritožbi zoper    |40% takse za|
|       |poseben sklep o stroških     |postopek na |
|       |postopka             |  prvi  |
|       |                 | stopnji  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  30010  |Postopek o posebnih pritožbah,  |  33 EUR  |
|       |ki niso posebej taksirane in   |      |
|       |niso takse proste        |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  30011  |Postopek o predlogu za priznanje |  16 EUR  |
|       |odločbe tujega sodišča      |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 3:
  a) Takso po tarifni številki 3002 je treba plačati v rednem
pravdnem postopku, v postopku v zakonskih sporih, v sporih o
ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva in v
sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok ter v vseh
postopkih o delovnih in socialnih sporih.
  b) Takse po tarifnih številkah 3004, 3006, in 3007 je treba
plačati v rednem pravdnem postopku, v postopku v zakonskih
sporih, v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali
materinstva in v sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju
otrok, v vseh postopkih o delovnih in socialnih sporih, v vseh
postopkih v upravnem sporu in v nepravdnih postopkih.
  c) Takso po tarifni številki 3005 je treba plačati v rednem
pravdnem postopku in v postopku v tistih upravnih sporih, ki
niso spori v zadevah socialnega varstva.
  č) Taksi po tarifnih številkah 3008 in 3009 je treba plačati
v rednem pravdnem postopku, v postopku v zakonskih sporih, v
sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva
in v sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok ter v vseh
postopkih o delovnih in socialnih sporih.
  d) Takso po tarifni številki 30010 je treba plačati v rednem
pravdnem postopku, v postopkih po zakonu, ki ureja izvršbo in
zavarovanje in v postopku v tistih upravnih sporih, ki niso
spori v zadevah socialnega varstva.

   4. POSTOPKI PO ZAKONU, KI UREJA IZVRŠBO IN ZAVAROVANJE

+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Znesek takse|
|  številka |      odmeri taksa     |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|4.0.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje          |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   4011  |Postopek o predlogu za izvršbo  |  45 EUR  |
|       |za eno sredstvo izvršbe     |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   4012  |Postopek o predlogu za izvršbo  |  36 EUR  |
|       |za eno sredstvo izvršbe, če je  |      |
|       |predlog vložen v elektronski   |      |
|       |obliki              |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   4013  |V predlogu za izvršbo sta    |      |
|       |navedeni dve ali več sredstev  |      |
|       |izvršbe.             |  5 EUR  |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 4011  |      |
|       |oziroma 4012 se za drugo in   |      |
|       |vsako nadaljnje navedeno     |      |
|       |sredstvo izvršbe poveča za    |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   4014  |Postopek o predlogu upnika, po  |      |
|       |katerem naj sodišče poleg že   |  12 EUR  |
|       |dovoljenih sredstev oziroma   |      |
|       |predmetov dovoli izvršbo še z  |      |
|       |drugimi sredstvi in na drugih  |      |
|       |predmetih oziroma namesto že   |      |
|       |dovoljenih sredstev in predmetov |      |
|       |z drugimi sredstvi oziroma    |      |
|       |drugimi predmeti, če je v    |      |
|       |predlogu navedeno samo eno    |      |
|       |sredstvo oziroma predmet izvršbe |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   4015  |V predlogu upnika po tarifni   |      |
|       |številki 4014 sta navedeni dve  |      |
|       |ali več sredstev oziroma     |      |
|       |predmetov izvršbe.        |  6 EUR  |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 4014  |      |
|       |se za drugo in vsako nadaljnje  |      |
|       |navedeno sredstvo oziroma    |      |
|       |predmet izvršbe poveča za    |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   4016  |Postopek o predlogu za odlog   |  28 EUR  |
|       |izvršbe             |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   4017  |Postopek o zahtevi upnika, da o |  30 EUR  |
|       |obračunu plačila za delo in   |      |
|       |stroškov izvršitelja odloči   |      |
|       |sodišče             |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   4018  |Vložitev zahteve za odpravo   |      |
|       |nepravilnosti, ki jo je     |  10 EUR  |
|       |izvršitelj ali druga oseba, ki  |      |
|       |sodeluje v postopku, storila pri |      |
|       |opravljanju izvršbe       |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   4019  |Sklep o odpravi nepravilnosti,  |      |
|       |ki jo je izvršitelj ali druga  |  20 EUR  |
|       |oseba, ki sodeluje v postopku,  |      |
|       |storila pri opravljanju izvršbe |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  40110  |Postopek o predlogu za      |  16 EUR  |
|       |zavarovanje po zakonu, ki ureja |      |
|       |izvršbo in zavarovanje      |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|4.0.2 Ugovorni postopek                   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   4021  |Postopek o ugovoru zoper sklep o |  40 EUR  |
|       |izvršbi             |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   4022  |Postopek o ugovoru zoper sklep, |      |
|       |s katerim sodišče odloči o    |  12 EUR  |
|       |predlogu upnika, navedenega pod |      |
|       |tarifno številko 4014      |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   4023  |Postopek o ugovoru zoper sklep o |      |
|       |zavarovanju po zakonu, ki ureja |  16 EUR  |
|       |izvršbo in zavarovanje      |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   4024  |Postopek o ugovorih, ki niso   |  15 EUR  |
|       |posebej navedeni in niso takse  |      |
|       |prosti              |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|4.0.3 Pritožbeni postopek                  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   4031  |Postopek o pritožbi zoper sklep | 100 EUR  |
|       |o ugovoru zoper sklep o izvršbi |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   4032  |Postopek o pritožbi zoper sklep |  50 EUR  |
|       |o ugovoru zoper sklep, s katerim |      |
|       |sodišče odloči o predlogu    |      |
|       |upnika, navedenega pod tarifno  |      |
|       |številko 4014          |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   4033  |Postopek o pritožbi zoper sklep |  50 EUR  |
|       |o predlogu za odlog izvršbe   |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 4:
  a) V postopku nasprotne izvršbe se plačujejo enake takse kot
v postopku izvršbe.
  b) Taksa se ne plača v postopku za izvršitev zahtevka za
preživljanje otroka ali zakonca oziroma osebe, ki je po
predpisih rodbinskega prava izenačena z zakoncem.
  c) Za postopek o predlogu za zavarovanje se plača ena taksa
tudi tedaj, kadar se odloča o več sredstvih za zavarovanje, ne
glede na to, ali istočasno ali drugo za drugim.
  č) Za sklep o zavarovanju, ki ga izda sodišče po uradni
dolžnosti, se plača taksa, kot je določena pod tarifno številko
40110.
  d) Če je med postopkom za razvezo zakonske zveze ali med
postopkom v zvezi s preživljanjem otroka predlagana začasna
odredba, se za postopek o tem predlogu ne plača taksa. Enako
velja, če sodišče v teh postopkih izda začasno odredbo po
uradni dolžnosti.
  e) Za postopek na predlog upnika, po katerem naj sodišče v
izvršilnem postopku s sklepom naloži delodajalcu, naj upniku
poravna vse zneske, ki jih ni odtegnil in izplačal po sklepu o
izvršbi, se ne plača posebna taksa.
  f) V izvršilnem postopku je treba plačati tudi takse iz
tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej
določeno.

 5. STEČAJNI POSTOPKI, POSTOPEK PRISILNE PORAVNAVE IN POSTOPEK
           PRISILNE LIKVIDACIJE

  5.1 Stečajni postopek nad pravno osebo, postopek prisilne
      poravnave in postopek prisilne likvidacije
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Količnik za |
|  številka |     odmeri taksa      |odmero takse|
|       |                 |po 16. členu|
|       |                 | ZST-1 ali |
|       |                 |znesek takse|
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|5.1.1 Postopek na prvi stopnji               |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   5111  |Postopek o predlogu za uvedbo  | 246 EUR  |
|       |stečajnega postopka       |      |
|       |                 |      |
|       |Opomba: Taksa se ne plača za   |      |
|       |postopek o predlogu za uvedbo  |      |
|       |stečajnega postopka, ki ga vloži |      |
|       |upravitelj, ko ugotovi, da je  |      |
|       |pravna oseba, nad katero je bil |      |
|       |začet postopek prisilne     |      |
|       |likvidacije, insolventna.    |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   5112  |Postopek o predlogu za uvedbo  | 164 EUR  |
|       |postopka prisilne poravnave   |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   5113  |Postopek o predlogu za uvedbo  |  82 EUR  |
|       |postopka prisilne likvidacije  |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   5114  |Prijava terjatev         |  0,9   |
|       |                 |      |
|       |Opomba: Ne plača se taksa za   |      |
|       |prijavo terjatev delavcev po   |      |
|       |zakonu, ki ureja finančno    |      |
|       |poslovanje, postopke zaradi   |      |
|       |insolventnosti in prisilno    |      |
|       |prenehanje.           |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   5115  |Stečajni postopek – povprečna  |  1,2   |
|       |taksa              |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   5116  |Postopek prisilne poravnave –  |  0,7   |
|       |povprečna taksa         |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   5117  |Postopek o ugovoru proti vodenju |  50 EUR  |
|       |postopka prisilne poravnave   |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|5.1.2 Pritožbeni postopek                  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   5121  |Postopek o pritožbi zoper sklep | 410 EUR  |
|       |o prvi razdelitvi        |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   5122  |Postopek o pritožbi zoper druge |  82 EUR  |
|       |odločbe             |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 5.1:
  Taksa za predlog, da se uvede stečajni postopek ali postopek
prisilne poravnave, se ne plača, če predlog vloži dolžnik.

    5.2 Postopek osebnega stečaja in stečaja zapuščine
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Znesek takse|
|  številka |     odmeri taksa      |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   5201  |Postopek o predlogu za odpust  |  20 EUR  |
|       |obveznosti pri osebnem stečaju  |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   5202  |Postopek o ugovoru proti odpustu |  20 EUR  |
|       |obveznosti pri osebnem stečaju  |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 5.2:
  a) Razen taks po tarifnih številkah 5201 in 5202 se v
postopku osebnega stečaja in stečaja zapuščine plačujejo takse
v višini ene četrtine istovrstnih taks, ki so določene v
oddelku 5.1.
  b) Taksa za predlog, da se uvede stečajni postopek, se ne
plača, če predlog vloži dolžnik oziroma dedič zapustnika.


         6. POSTOPEK V UPRAVNEM SPORU

 6.1 Postopek v upravnem sporu in postopek za sodno varstvo po
 zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov, zakonu, ki ureja
  zavarovalništvo, zakonu, ki ureja bančništvo in zakonu, ki
            ureja revidiranje
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Znesek takse|
|  številka |     odmeri taksa      |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|6.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje          |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   6111  |Postopek na splošno       | 148 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   6112  |Postopek se konča:        |      |
|       |1. z umikom tožbe pred razpisom |      |
|       |naroka za glavno obravnavo, če  |      |
|       |se odloča brez obravnave, pa   |      |
|       |pred izdajo odločbe,       |  50 EUR  |
|       |2. s sodbo na podlagi odpovedi  |      |
|       |ali s sodbo na podlagi      |      |
|       |pripoznave, izdano najpozneje na |      |
|       |prvem naroku za glavno      |      |
|       |obravnavo,            |      |
|       |3. s sklenitvijo sodne poravnave |      |
|       |pred izdajo odločbe.       |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 6111  |      |
|       |se zniža na           |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|6.1.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve    |
|stopnje o glavni stvari                   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   6121  |Postopek na splošno       | 164 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   6122  |Postopek se konča:        |      |
|       |1. z umikom pritožbe pred    |      |
|       |razpisom naroka za obravnavo   |      |
|       |oziroma pred začetkom seje    |  82 EUR  |
|       |senata,             |      |
|       |2. s sklenitvijo sodne poravnave |      |
|       |pred izdajo odločbe.       |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 6121  |      |
|       |se zniža na           |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|6.1.3 Izredna pravna sredstva                |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   6131  |Postopek o reviziji       | 164 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   6132  |Postopek se konča z umikom    |      |
|       |revizije pred začetkom seje   |      |
|       |senata              | 110 EUR  |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 6131  |      |
|       |se zniža na           |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   6133  |Obnova postopka         | 164 EUR  |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|6.1.4 Začasno pravno varstvo                |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   6141  |Postopek o zahtevi za izdajo   |  74 EUR  |
|       |začasne odredbe         |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   6142  |Postopek o pritožbi zoper sklep |  41 EUR  |
|       |o zahtevi za izdajo začasne   |      |
|       |odredbe             |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 6.1:
  a) Razen v postopku v upravnem sporu v zadevah socialnega
varstva se v postopku v upravnem sporu plačujejo takse po
tarifnih številkah 6111 do 6142.
  b) Če se postopek uvede z drugim pravnim sredstvom, veljajo
ustrezno določbe v zvezi s tožbo.
  c) Če je v postopku v upravnem sporu upravna odločba na
tožbo razveljavljena ali spremenjena, je treba stranki vrniti
plačano takso.
  č) V postopku v upravnem sporu je treba plačati tudi takse
iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej
določeno.


  6.2 Postopek v upravnem sporu v zadevah socialnega varstva
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Znesek takse|
|  številka |     odmeri taksa      |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|6.2.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje          |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   6211  |Postopek na splošno       |  41 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   6212  |Postopek se konča:        |      |
|       |1. z umikom tožbe pred razpisom |      |
|       |naroka za glavno obravnavo, če  |      |
|       |se odloča brez obravnave, pa   |      |
|       |pred izdajo odločbe,       |  14 EUR  |
|       |2. s sodbo na podlagi odpovedi, |      |
|       |izdano najpozneje na prvem    |      |
|       |naroku za glavno obravnavo,   |      |
|       |3. s sklenitvijo sodne poravnave |      |
|       |pred izdajo odločbe.       |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 6211  |      |
|       |se zniža na           |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|6.2.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve    |
|stopnje o glavni stvari                   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   6221  |Postopek na splošno       |  20 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   6222  |Postopek se konča:        |      |
|       |1. z umikom pritožbe pred    |      |
|       |razpisom naroka za obravnavo   |      |
|       |oziroma pred začetkom seje    |  10 EUR  |
|       |senata,             |      |
|       |2. s sklenitvijo sodne poravnave |      |
|       |pred izdajo odločbe.       |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 6221  |      |
|       |se zniža na           |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|6.2.3 Izredna pravna sredstva                |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   6231  |Postopek o reviziji       |  20 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   6232  |Postopek se konča z umikom    |      |
|       |revizije pred začetkom seje   |      |
|       |senata.             |  10 EUR  |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 6231  |      |
|       |se zniža na           |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   6233  |Obnova postopka         |  20 EUR  |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|6.2.4 Začasno pravno varstvo                |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   6241  |Postopek o zahtevi za izdajo   |  20 EUR  |
|       |začasne odredbe         |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   6242  |Postopek o pritožbi zoper sklep |  10 EUR  |
|       |o zahtevi za izdajo začasne   |      |
|       |odredbe             |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|6.2.5 Posebne takse                     |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   6251  |Postopek o posebnih pritožbah,  |  10 EUR  |
|       |ki niso posebej taksirane in   |      |
|       |niso takse proste        |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 6.2:
  a) Če se postopek uvede z drugim pravnim sredstvom, veljajo
ustrezno določbe v zvezi s tožbo.
  b) V postopku v upravnem sporu v zadevah socialnega varstva
se taksa plača samo, če stranka v postopku ni uspela.
  c) V postopku v upravnem sporu v zadevah socialnega varstva
je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri
katerih je to posebej določeno.


        6.3 Premoženjskopravni zahtevek
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Količnik za |
| številka  |     odmeri taksa      |odmero takse|
|       |                 |po 16. členu|
|       |                 |  ZST-1  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  6301   |Postopek o predlogu za      |  1,0   |
|       |uveljavitev premoženjskopravnega |      |
|       |zahtevka kot adhezijskega    |      |
|       |zahtevka             |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 6.3:
  Taksa se plača za vsako stopnjo postopka glede na vrednost
zahtevka.

           7. KAZENSKI POSTOPEK

 7.1 Kazenski postopek o kaznivem dejanju, ki se preganja po
            uradni dolžnosti
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Znesek takse|
|  številka |     odmeri taksa      |ali količnik|
|       |                 | za odmero |
|       |                 | takse po |
|       |                 | tarifnih |
|       |                 | številkah |
|       |                 | 7111 do  |
|       |                 |  71113  |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|7.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje          |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7111  |Izrek kazni zapora do šestih   | 120 EUR  |
|       |mesecev ali denarne kazni do 16 |      |
|       |dnevnih zneskov ali denarne   |      |
|       |kazni do 400 eurov        |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7112  |Izrek kazni zapora do enega leta | 240 EUR  |
|       |ali denarne kazni do 32 dnevnih |      |
|       |zneskov ali denarne kazni do 800 |      |
|       |eurov              |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7113  |Izrek kazni zapora do dveh let  | 360 EUR  |
|       |ali denarne kazni do 60 dnevnih |      |
|       |zneskov ali denarne kazni do   |      |
|       |1.500 eurov           |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7114  |Izrek kazni zapora do treh let  | 480 EUR  |
|       |ali denarne kazni do 120 dnevnih |      |
|       |zneskov ali denarne kazni do   |      |
|       |3.000 eurov           |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7115  |Izrek kazni zapora do petih let | 600 EUR  |
|       |ali denarne kazni do 200 dnevnih |      |
|       |zneskov ali denarne kazni do   |      |
|       |5.000 eurov           |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7116  |Izrek kazni zapora do desetih  | 720 EUR  |
|       |let ali denarne kazni do 320   |      |
|       |dnevnih zneskov ali denarne   |      |
|       |kazni do 8.000 eurov       |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7117  |Izrek kazni zapora do petnajstih | 840 EUR  |
|       |let ali denarne kazni do 500   |      |
|       |dnevnih zneskov ali denarne   |      |
|       |kazni do 12.500 eurov      |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7118  |Izrek kazni zapora nad petnajst | 1.000 EUR |
|       |let ali denarne kazni nad 500  |      |
|       |dnevnih zneskov ali denarne   |      |
|       |kazni nad 12.500 eurov      |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7119  |Izrek stranske kazni       |  60 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  71110  |Izrek enega ali več varnostnih  |  60 EUR  |
|       |ali vzgojnih ukrepov       |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  71111  |Izrek varnostnega ukrepa, ki se | 100 EUR  |
|       |izreče kot samostojna kazenska  |      |
|       |sankcija             |      |
|       |                 |      |
|       |Opomba: Taksa po tej tarifni   |      |
|       |številki se plača namesto takse |      |
|       |po tarifni številki 71110.    |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  71112  |Izrek sodnega opomina ali    |  50 EUR  |
|       |odpustitev kazni         |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  71113  |Izrek pogojne obsodbe      |  0,8   |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|7.1.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve    |
|stopnje o glavni stvari                   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7121  |Zavrženje pritožbe        |  0,5   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7122  |Zavrnitev pritožbe        |  1,5   |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|7.1.3 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča druge    |
|stopnje o glavni stvari                   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7131  |Zavrženje pritožbe        |  1,0   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7132  |Zavrnitev pritožbe        |  2,0   |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|7.1.4 Obnova postopka                    |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7141  |Zavrženje zahteve za obnovo   |  0,5   |
|       |postopka             |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7142  |Zavrnitev zahteve za obnovo   |  1,5   |
|       |postopka             |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7143  |Zavrženje ali zavrnitev pritožbe |      |
|       |zoper sklep o zavrženju ali   |  1,5   |
|       |zavrnitvi zahteve za obnovo   |      |
|       |postopka             |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|7.1.5 Izredna omilitev kazni                |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7151  |Zavrženje zahteve za izredno   |  1,0   |
|       |omilitev kazni          |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7152  |Zavrnitev zahteve za izredno   |  2,0   |
|       |omilitev kazni          |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|7.1.6 Zahteva za varstvo zakonitosti            |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7161  |Zavrženje zahteve za varstvo   |  1,0   |
|       |zakonitosti           |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7162  |Zavrnitev zahteve za varstvo   |  2,0   |
|       |zakonitosti           |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7163  |Zavrženje ali zavrnitev pritožbe |      |
|       |zoper sklep, s katerim sodišče  |  2,0   |
|       |prve stopnje zavrže zahtevo za  |      |
|       |varstvo zakonitosti       |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 7.1:
  a) V kazenskem postopku o kaznivem dejanju, ki se preganja
po uradni dolžnosti, se takse na vseh stopnjah odmerjajo glede
na pravnomočno izrečeno kazensko sankcijo oziroma odločbo o
odpustu kazni.
  b) Po tarifnih številkah 7111 do 7118 so določene takse, ki
se plačajo glede na pravnomočno izrečeno glavno kazen. Če
izreče sodišče denarno kazen v dnevnih zneskih, se upošteva
taksa, določena glede na število dnevnih zneskov, če pa izreče
sodišče denarno kazen v določenem znesku, se upošteva taksa,
določena glede na določeni znesek denarne kazni.
  c) Če izreče sodišče v isti odločbi več vrst kazni ali več
vrst kazenskih sankcij, ki so posebej taksirane, se plača
taksa, ki je vsota posameznih taks, določenih za te vrste kazni
ali kazenskih sankcij.
  č) Če je v postopku več obdolžencev, se taksa zaračuna
vsakemu glede na njemu izrečeno kazensko sankcijo oziroma
odpust kazni.
  d) Če se pri obsodbi zaradi več kaznivih dejanj pravno
sredstvo omejuje na posamezna kazniva dejanja, se takse v
postopku s pravnimi sredstvi zaračunajo glede na kazenske
sankcije oziroma odpust kazni, določene za ta dejanja.
  e) Če sodišče v pravnomočni odločbi, ki jo izda v
obnovljenem postopku, izreče, da prejšnja odločba ostane v
veljavi, plača obsojenec za vse stopnje novega postopka enake
takse, kot jih je na teh stopnjah plačal v prejšnjem postopku.
Takse, plačane v prejšnjem postopku, se ne vračajo.
  f) Če sodišče v obnovljenem postopku prejšnjo odločbo deloma
ali v celoti razveljavi, se obsojencu vrne tisti del takse,
plačane v prejšnjem postopku, ki presega takso, kakršno bi
moral plačati v novem postopku glede na novo pravnomočno
izrečeno kazensko sankcijo oziroma odpust kazni. Sorazmerni del
takse se vrne za vse stopnje postopka, na katerih je tekel
prejšnji postopek. Če pa obnovljeni postopek teče tudi na višji
stopnji, na kateri prejšnji postopek ni tekel, se za to stopnjo
plača taksa glede na sankcijo, ki je pravnomočno izrečena v
obnovljenem postopku.
  g) Če vrhovno sodišče v postopku za izredno omilitev kazni
spremeni pravnomočno sodbo glede odločbe o kazni, se obdolžencu
vrne sorazmerni del takse, plačane na podlagi spremenjene
sodbe.
  h) Če vrhovno sodišče v postopku o zahtevi za varstvo
zakonitosti spremeni pravnomočno odločbo, zoper katero je bila
vložena zahteva za varstvo zakonitosti, se obdolžencu vrne
sorazmerni del takse, plačane na podlagi spremenjene odločbe.
Če vrhovno sodišče v celoti ali delno razveljavi odločbo
sodišča prve in druge stopnje ali samo prve stopnje in vrne
zadevo v novo sojenje ali odločitev, se obdolžencu vrne tisti
del takse, plačane na podlagi razveljavljene odločbe, ki
presega takso, kakršno bi moral plačati na podlagi nove
pravnomočne odločbe.

 7.2 Kazenski postopek na zasebno tožbo, vstop oškodovanca kot
            tožilca v postopek
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Znesek takse|
|  številka |     odmeri taksa      |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|7.2.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje          |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7211  |Vložitev zasebne tožbe ali vstop | 120 EUR  |
|       |oškodovanca kot tožilca v    |      |
|       |postopek             |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7212  |Postopek se konča s sodbo ali  |      |
|       |sklepom, s katerim izreče    | 240 EUR  |
|       |sodišče sodni opomin.      |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 7211  |      |
|       |se poviša na           |      |
+-----------------------------------------------+------------+
|                        |      |
|7.2.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo    |      |
|sodišča prve stopnje o glavni stvari      |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7221  |Zavrženje pritožbe        | 120 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7222  |Zavrnitev pritožbe        | 360 EUR  |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|7.2.3 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča druge    |
|stopnje o glavni stvari                   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7231  |Zavrženje pritožbe        | 240 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7232  |Zavrnitev pritožbe        | 480 EUR  |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|7.2.4 Obnova postopka                    |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7241  |Zavrženje zahteve za obnovo   | 120 EUR  |
|       |postopka             |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7242  |Zavrnitev zahteve za obnovo   | 360 EUR  |
|       |postopka             |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7243  |Zavrženje ali zavrnitev pritožbe |      |
|       |zoper sklep o zavrženju ali   | 360 EUR  |
|       |zavrnitvi zahteve za obnovo   |      |
|       |postopka             |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|7.2.5 Izredna omilitev kazni                |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7251  |Zavrženje zahteve za izredno   | 240 EUR  |
|       |omilitev kazni          |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7252  |Zavrnitev zahteve za izredno   | 480 EUR  |
|       |omilitev kazni          |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|7.2.6 Zahteva za varstvo zakonitosti            |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7261  |Zavrženje zahteve za varstvo   | 240 EUR  |
|       |zakonitosti           |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7262  |Zavrnitev zahteve za varstvo   | 480 EUR  |
|       |zakonitosti           |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7263  |Zavrženje ali zavrnitev pritožbe |      |
|       |zoper sklep, s katerim sodišče  | 480 EUR  |
|       |prve stopnje zavrže zahtevo za  |      |
|       |varstvo zakonitosti       |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 7.2:
  a) Takse v zvezi z nasprotno tožbo se zaračunavajo posebej.
  b) Če vloži vlogo več zasebnih tožilcev ali če obsega več
kaznivih dejanj, se plača ena sama taksa.
  c) Če je vloga vložena zoper več obdolžencev, se plača taksa
za vsakega obdolženca posebej.
  č) Če izda sodišče zavrnilno sodbo na podlagi umika zasebne
tožbe zaradi sklenjene sodne poravnave, se ne doplača taksa po
tarifni številki 7212.
  d) Če sodišče v pravnomočni odločbi, ki jo izda v
obnovljenem postopku, izreče, da prejšnja odločba ostane v
veljavi, plača vložnik zahteve za obnovo postopka za vse
stopnje novega postopka enake takse, kot so bile na teh
stopnjah plačane v prejšnjem postopku.
  e) Če sodišče v obnovljenem postopku prejšnjo odločbo
razveljavi in izda novo obsodilno sodbo ali sklep o sodnem
opominu, se obsojenčeva obveznost za plačilo takse, kot izhaja
iz prejšnje odločbe, ne spremeni. V novem postopku plača
obsojenec takse le za tiste stopnje postopka, na katerih
prejšnji postopek ni tekel.
  f) Če sodišče v obnovljenem postopku prejšnjo odločbo
razveljavi in izda zavrnilno ali oprostilno sodbo, mora zasebni
tožilec oziroma oškodovanec kot tožilec povrniti obdolžencu
celotni znesek taks, ki ga je obdolženec plačal v prejšnjem
postopku. V novem postopku plača zasebni tožilec oziroma
oškodovanec kot tožilec takse le za tiste stopnje postopka, na
katerih prejšnji postopek ni tekel.
  g) Če vrhovno sodišče v postopku za izredno omilitev kazni
ugodi zahtevi za izredno omilitev kazni, se za postopek o
zahtevi za izredno omilitev kazni taksa ne plača.
  h) Če vrhovno sodišče v postopku o zahtevi za varstvo
zakonitosti ugotovi, da je zahteva za varstvo zakonitosti
utemeljena, se za postopek o zahtevi za varstvo zakonitosti
taksa ne plača.
  i) Če državni tožilec prevzame pregon, preneha obveznost
plačila takse oškodovanca kot tožilca. Že plačana taksa se
vrne.
  j) Če je državni tožilec prevzel pregon od oškodovanca kot
tožilca, mora oškodovanec za pritožbeni postopek plačati takso
po tarifnih številkah 7221, 7222, 7231 in 7232, razen če
izpodbija samo odločbo sodišča o stroških kazenskega postopka.

        7.3 Premoženjskopravni zahtevek

+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Količnik za |
| številka  |     odmeri taksa      |odmero takse|
|       |                 |po 16. členu|
|       |                 |  ZST-1  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  7301   |Predlogu za uveljavitev     |      |
|       |premoženjskopravnega zahtevka v |  1,0   |
|       |kazenskem postopku se v celoti  |      |
|       |ali deloma ugodi         |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 7.3:
  a) Takso plača obdolženec.
  b) Taksa se plača za vsako stopnjo kazenskega postopka glede
na vrednost priznanega zahtevka.


       7.4 Posebne takse v kazenskem postopku

+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Znesek takse|
|  številka |      odmeri taksa     |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7401  |Taksa zaradi krivdne povzročitve |      |
|       |preložitve preiskovalnega    | 100 EUR  |
|       |dejanja ali glavne obravnave ali |      |
|       |nevložitve napovedane pritožbe  |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7402  |Sklep o zavrženju zahteve za   | 100 EUR  |
|       |izločitev sodnika, sodnika    |      |
|       |porotnika, državnega tožilca,  |      |
|       |osebe, ki je po zakonu o     |      |
|       |državnem tožilstvu upravičena  |      |
|       |zastopati državnega tožilca v  |      |
|       |postopku, zapisnikarja, tolmača, |      |
|       |strokovnjaka ali izvedenca, če  |      |
|       |je iz izreka in obrazložitve   |      |
|       |sklepa razvidno, da gre za    |      |
|       |očitno neutemeljeno zahtevo,   |      |
|       |podano z namenom zavlačevanja  |      |
|       |postopka ali spodkopavanja    |      |
|       |avtoritete sodišča        |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7403  |Zavrženje ugovora zoper     |  30 EUR  |
|       |kaznovalni nalog         |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7404  |Zavrženje ali zavrnitev pritožbe |  50 EUR  |
|       |zoper odločbo o stroških     |      |
|       |postopka             |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7405  |Zavrženje ali zavrnitev pritožbe |      |
|       |zoper odločbo o odvzemu     |  50 EUR  |
|       |predmetov, ki se po kazenskem  |      |
|       |zakonu smejo ali morajo vzeti,  |      |
|       |denarja ali premoženja      |      |
|       |nezakonitega izvora ter     |      |
|       |protipravno dane ali sprejete  |      |
|       |podkupnine            |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7406  |Zavrženje ali zavrnitev pritožbe |  50 EUR  |
|       |drugega prejemnika koristi    |      |
|       |oziroma pravne osebe zoper    |      |
|       |odločbo o odvzemu premoženjske  |      |
|       |koristi, ki je bila pridobljena |      |
|       |s kaznivim dejanjem ali zaradi  |      |
|       |njega              |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7407  |Zavrženje ali zavrnitev zahteve |  30 EUR  |
|       |drugega prejemnika koristi    |      |
|       |oziroma pravne osebe za obnovo  |      |
|       |kazenskega postopka glede    |      |
|       |odločbe o odvzemu premoženjske  |      |
|       |koristi             |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7408  |V obnovljenem postopku sodišče  |      |
|       |odloči, da prejšnja odločba o  |  50 EUR  |
|       |odvzemu premoženjske koristi   |      |
|       |drugemu prejemniku koristi    |      |
|       |oziroma pravni osebi ostane v  |      |
|       |veljavi             |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   7409  |Zavrženje ali zavrnitev pritožbe | 100 EUR  |
|       |zoper sodbo, s katero sodišče  |      |
|       |zavrne obtožbo, zoper sodbo, s  |      |
|       |katero sodišče obtoženca oprosti |      |
|       |obtožbe, zoper sklep o ustavitvi |      |
|       |postopka ali zoper sklep o    |      |
|       |zavrženju obtožnice oziroma   |      |
|       |obtožnega predloga        |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  74010  |Preklic pogojne obsodbe ali   |  50 EUR  |
|       |določitev novega roka za     |      |
|       |izpolnitev obveznosti v postopku |      |
|       |za preklic pogojne obsodbe    |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  74011  |Zavrženje ali zavrnitev pritožbe |  60 EUR  |
|       |zoper odločbo o preklicu pogojne |      |
|       |obsodbe oziroma pritožbe zoper  |      |
|       |odločbo o določitvi novega roka |      |
|       |za izpolnitev obveznosti     |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  74012  |Sklep, s katerim sodišče odredi, |  30 EUR  |
|       |da se varnostni ukrep obveznega |      |
|       |psihiatričnega zdravljenja na  |      |
|       |prostosti izvršuje v ustreznem  |      |
|       |zdravstvenem zavodu       |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  74013  |Zavrženje ali zavrnitev drugih  |  30 EUR  |
|       |pritožb, ki niso posebej     |      |
|       |taksirane in niso takse proste  |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 7.4:
  a) Takso po tarifni številki 7401 plača obdolženec,
oškodovanec, oškodovanec kot tožilec, zasebni tožilec,
zagovornik, zakoniti zastopnik, pooblaščenec, priča, izvedenec,
tolmač ali strokovnjak, ki je povzročil dejanje, navedeno pod
to tarifno številko.
  b) Takso po tarifni številki 7402 plača obdolženec,
oškodovanec kot tožilec ali zasebni tožilec, ki je vložil
zahtevo za izločitev, oziroma zagovornik, zakoniti zastopnik
ali pooblaščenec, če je sam vložil zahtevo za izločitev.
  c) Takso po tarifni številki 7404 je treba plačati, če
sodišče zavrže ali zavrne pritožbo zoper poseben sklep o
stroških kazenskega postopka oziroma če zavrže ali zavrne
pritožbo, vloženo samo zoper odločbo o stroških, ki jo je
sodišče sicer izdalo v odločbi o glavni stvari. V primeru
pritožbe zoper odločbo sodišča o glavni stvari v celoti se
taksa po tarifni številki 7404 ne plača. Smiselno enako velja
za taksi po tarifnih številkah 7405 in 7406.


          8. POSTOPEK O PREKRŠKIH
          8.1 Redni sodni postopek
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Znesek takse|
|  številka |     odmeri taksa      |ali količnik|
|       |                 | za odmero |
|       |                 | takse po |
|       |                 | tarifnih |
|       |                 | številkah |
|       |                 |8111 do 8115|
+------------------------------------------------------------+
|8.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje          |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   8111  |Izrek globe           |   10   |
|       |                 | odstotkov |
|       |                 |zneska globe|
|       |                 |– najmanj 40|
|       |                 |  EUR   |
|       |                 | – največ |
|       |                 | 10.000 EUR |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   8112  |Izrek opomina          |  30 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   8113  |Izrek vzgojnega ukrepa      |  30 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   8114  |Izrek ene ali več stranskih   |      |
|       |sankcij             |      |
|       |                 |  50 EUR  |
|       |Taksa po tarifni številki 8111, |      |
|       |8112 ali 8113 se poviša za    |      |
|       |dodatnih             |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   8115  |Odpustitev globe in drugih    |  20 EUR  |
|       |sankcij             |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|8.1.2 Postopek o ugovoru                  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   8121  |Zavrženje ugovora zoper sodbo,  |  20 EUR  |
|       |izdano v skrajšanem postopku   |      |
+-----------------------------------------------+------------+
|                        |      |
|8.1.3 Postopek o pritožbi zoper odločbo    |      |
|sodišča prve stopnje o glavni stvari      |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   8131  |Zavrženje pritožbe        |  0,5   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   8132  |Zavrnitev pritožbe        |  1,5   |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 8.1:
  a) V postopku o prekrških se takse na vseh stopnjah
odmerjajo glede na pravnomočno izrečeno ali odpuščeno sankcijo
za prekršek.
  b) Če je v postopku več storilcev, se taksa zaračuna vsakemu
glede na njemu izrečeno ali odpuščeno sankcijo za prekršek.
  c) Če se pravno sredstvo omejuje na posamezne prekrške, se
takse v postopku s pravnimi sredstvi zaračunajo glede na
sankcije, določene za te prekrške.

      8.2 Postopek o zahtevi za sodno varstvo
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Znesek takse|
|  številka |     odmeri taksa      |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|8.2.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje          |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   8211  |Zavrženje ali zavrnitev zahteve |  25 EUR  |
|       |za sodno varstvo         |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   8212  |Umik zahteve za sodno varstvo  |  10 EUR  |
|       |pred razpisom naroka za ustno  |      |
|       |obravnavo, če se odloča brez   |      |
|       |obravnave, pa pred izdajo    |      |
|       |odločbe             |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|8.2.2 Pritožbeni postopek                  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   8221  |Zavrženje ali zavrnitev pritožbe |      |
|       |zoper sklep sodišča, s katerim  |  30 EUR  |
|       |je bila zahteva za sodno varstvo |      |
|       |zavržena             |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 8.2:
  Razen za zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sklep
sodišča, s katerim je bila zahteva za sodno varstvo zavržena,
se v pritožbenem postopku plačajo enake takse kot v pritožbenem
postopku v rednem sodnem postopku o prekrških.


        8.3 Premoženjskopravni zahtevek
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Količnik za |
| številka  |     odmeri taksa      |odmero takse|
|       |                 |po 16. členu|
|       |                 |  ZST-1  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  8301   |Predlogu za uveljavitev     |      |
|       |premoženjskopravnega zahtevka v |  1,0   |
|       |postopku o prekrških se v celoti |      |
|       |ali deloma ugodi         |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 8.3:
  a) Takso plača storilec prekrška.
  b) Taksa se plača za vsako stopnjo postopka o prekrških
glede na vrednost priznanega zahtevka.


      8.4 Posebne takse v postopku o prekrških
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Znesek takse|
|  številka |      odmeri taksa     |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   8401  |Taksa zaradi krivdne povzročitve |  50 EUR  |
|       |preložitve dejanja v postopku o |      |
|       |prekršku             |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   8402  |Sklep o zavrnitvi zahteve za   |  50 EUR  |
|       |izločitev sodnika, zapisnikarja, |      |
|       |tolmača, strokovnjaka ali    |      |
|       |izvedenca, če je iz izreka in  |      |
|       |obrazložitve sklepa razvidno, da |      |
|       |gre za očitno neutemeljeno    |      |
|       |zahtevo, podano z namenom    |      |
|       |zavlačevanja postopka ali    |      |
|       |spodkopavanja avtoritete sodišča |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   8403  |Zavrnitev ali zavrženje pritožbe |  30 EUR  |
|       |zoper sklep o redovni globi   |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   8404  |Zavrnitev ali zavrženje pritožbe |      |
|       |zoper sklep, s katerim se zavrže |  30 EUR  |
|       |ugovor zoper sodbo, izdano v   |      |
|       |skrajšanem postopku       |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   8405  |Zavrnitev ali zavrženje pritožbe |  30 EUR  |
|       |lastnika predmetov glede izreka |      |
|       |o odvzemu predmetov       |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   8406  |Izdaja sklepa o prenehanju    |      |
|       |veljavnosti vozniškega      |  30 EUR  |
|       |dovoljenja ali          |      |
|       |sklepa o določitvi uklonilnega  |      |
|       |zapora ali            |      |
|       |sklepa, s katerim se zavrže ali |      |
|       |zavrne predlog storilca za    |      |
|       |nadomestitev globe z opravo   |      |
|       |določene naloge v splošno korist |      |
|       |ali korist samoupravne lokalne  |      |
|       |skupnosti            |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   8407  |Zavrnitev ali zavrženje pritožbe |  40 EUR  |
|       |zoper sklepe, navedene pod    |      |
|       |tarifno številko 8406      |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   8408  |Zavrnitev ali zavrženje drugih  |  20 EUR  |
|       |pritožb, ki niso posebej     |      |
|       |taksirane in niso takse proste  |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 8.4:
  a) Takso po tarifni številki 8401 plača obdolženec,
zastopnik obdolžene pravne osebe, oškodovanec, zagovornik,
zakoniti zastopnik, pooblaščenec, priča, izvedenec ali tolmač,
ki je povzročil dejanje, navedeno pod to tarifno številko.
  b) Takso po tarifni številki 8402 plača obdolženec,
zastopnik obdolžene pravne osebe ali predlagatelj postopka, ki
je vložil zahtevo za izločitev, oziroma zagovornik, zakoniti
zastopnik ali pooblaščenec, če je sam vložil zahtevo za
izločitev.


           9. NEPRAVDNI POSTOPKI

           9.1 Splošne določbe
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Znesek takse|
|  številka |     odmeri taksa      |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje          |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9111  |Postopek na splošno       |  25 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9112  |Postopek se konča:        |      |
|       |1. z umikom predloga pred    |      |
|       |razpisom naroka, če se odloča  |  8 EUR  |
|       |brez naroka, pa pred izdajo   |      |
|       |odločbe,             |      |
|       |2. s sklenitvijo sodne poravnave |      |
|       |pred izdajo odločbe.       |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 9111  |      |
|       |se zniža na           |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.1.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve    |
|stopnje o glavni stvari                   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9121  |Postopek na splošno       |  16 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9122  |Postopek se konča:        |      |
|       |1. z umikom pritožbe pred    |      |
|       |razpisom naroka za obravnavo   |  8 EUR  |
|       |oziroma pred začetkom seje    |      |
|       |senata,             |      |
|       |2. s sklenitvijo sodne poravnave |      |
|       |pred izdajo odločbe.       |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 9121  |      |
|       |se zniža na           |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.1.3 Izredna pravna sredstva                |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9131  |Postopek o reviziji       |  16 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9132  |Postopek se konča z umikom    |      |
|       |revizije pred začetkom seje   |  11 EUR  |
|       |senata.             |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 9131  |      |
|       |se zniža na           |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9133  |Obnova postopka         |  16 EUR  |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.1.4 Posebne takse, povezane z nepravdnim postopkom    |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9141  |Postopek o posebnih pritožbah,  |  10 EUR  |
|       |ki niso posebej taksirane in   |      |
|       |niso takse proste        |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 9.1:
  a) Takse po tarifnih številkah 9111 do 9141 se plačujejo v
vseh nepravdnih postopkih, razen tistih, za katere so takse v
tej taksni tarifi posebej določene.
  b) V postopku za razglasitev za mrtvo osebo, ki je pogrešana
v vojni, se ne plačajo takse po tarifnih številkah 9111 do
9141.
  c) Takse za pritožbeni postopek v postopku za odvzem
poslovne sposobnosti ne plača tisti, zoper katerega je
predlagan odvzem poslovne sposobnosti oziroma njegov zakoniti
zastopnik ali skrbnik.
  č) V nepravdnih postopkih je treba plačati tudi takse iz
tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej
določeno.

          9.2 Zapuščinski postopek
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Količnik za |
|  številka |     odmeri taksa      |odmero takse|
|       |                 |po 17. členu|
|       |                 |  ZST-1  |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.2.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje          |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9211  |Obravnava zapuščine v postopku, |  1,5   |
|       |ki se konča s sklepom o     |      |
|       |dedovanju            |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.2.2 Pritožbeni postopek                  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9221  |Postopek na splošno       |  16 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9222  |Postopek se konča:        |      |
|       |1. z umikom pritožbe,      |      |
|       |2. s sklenitvijo sodne poravnave |      |
|       |pred izdajo odločbe.       |  8 EUR  |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 9221  |      |
|       |se zniža na           |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 9.2:
  Taksa za delitev zapuščine se ne plača posebej, če jo dediči
sporazumno predlagajo in je sporazum o delitvi vpisan v sklep o
dedovanju.


         9.3 Sestava in hramba oporoke
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Znesek takse|
|  številka |     odmeri taksa      |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9301  |Sestava sodne oporoke      |  25 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9302  |Hramba oporoke pri sodišču    |  8 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9303  |Preklic oporoke pred sodiščem  |  8 EUR  |
|       |ali vrnitev oporoke, ki je v   |      |
|       |hrambi pri sodišču        |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 9.3:
  a) Ne plača se nova taksa za hrambo, če se oporoka nadomesti
z drugo, pač pa se plača taksa za vrnitev oporoke, ki se
nadomešča z drugo.
  b) Ne plača se taksa za preklic, če se s poznejšo oporoko
prekliče prejšnja in hkrati sestavi nova oporoka.

       9.4 Postopek za določitev odškodnine
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Količnik za |
|  številka |     odmeri taksa      |odmero takse|
|       |                 |po 16. členu|
|       |                 | ZST-1 ali |
|       |                 |znesek takse|
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.4.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje          |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9411  |Postopek na splošno, če se konča |  1,2   |
|       |s sklepom o določitvi odškodnine |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9412  |Postopek se konča s sklenitvijo |  0,4   |
|       |sodne poravnave pred izdajo   |      |
|       |odločbe             |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 9411  |      |
|       |se zniža na           |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.4.2 Postopek s pravnimi sredstvi             |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9421  |Pritožbeni postopek       |  16 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9422  |Postopek o reviziji       |  16 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9423  |Obnova postopka         |  16 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 9.4:
  a) Takso po tarifni številki 9421 je treba plačati za vsako
pritožbo v postopku za določitev odškodnine, ki ni takse
prosta.
  b) V postopku za določitev odškodnine je treba plačati tudi
takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je posebej
določeno, da se plačajo v nepravdnih postopkih.


      9.5 Postopek za cenitev in prodajo stvari
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Količnik za |
|  številka |     odmeri taksa      |odmero takse|
|       |                 |po 16. členu|
|       |                 | ZST-1 ali |
|       |                 |znesek takse|
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.5.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje          |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9511  |Postopek na splošno       |  1,2   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9512  |Postopek se konča z umikom    |      |
|       |predloga pred razpisom      |      |
|       |prodajnega naroka.        |  0,4   |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 9511  |      |
|       |se zniža na           |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.5.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve    |
|stopnje o glavni stvari                   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9521  |Postopek na splošno       |  1,2   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9522  |Postopek se konča z umikom    |      |
|       |pritožbe pred začetkom seje   |      |
|       |senata.             |  0,6   |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 9521  |      |
|       |se zniža na           |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.5.3 Izredna pravna sredstva                |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9531  |Obnova postopka         |  1,2   |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.5.4 Posebne takse                     |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9541  |Postopek o posebnih pritožbah,  |  15 EUR  |
|       |ki niso posebej taksirane in   |      |
|       |niso takse proste        |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 9.5:
  V postopku za cenitev in prodajo stvari je treba plačati
tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je
posebej določeno, da se plačajo v nepravdnih postopkih.


           9.6 Delitveni postopek
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Količnik za |
|  številka |     odmeri taksa      |odmero takse|
|       |                 |po 17. členu|
|       |                 | ZST-1 ali |
|       |                 |znesek takse|
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.6.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje          |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9611  |Postopek na splošno       |  3,2   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9612  |Postopek se konča:        |      |
|       |1. z umikom predloga pred    |      |
|       |razpisom naroka,         |      |
|       |2. s sklenitvijo sodne poravnave |      |
|       |pred izdajo odločbe.       |  1,0   |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 9611  |      |
|       |se zniža na           |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.6.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve    |
|stopnje o glavni stvari                   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9621  |Postopek na splošno       |  2,1   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9622  |Postopek se konča:        |      |
|       |1. z umikom pritožbe pred    |      |
|       |začetkom seje senata,      |  1,0   |
|       |2. s sklenitvijo sodne poravnave |      |
|       |pred izdajo odločbe.       |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 9621  |      |
|       |se zniža na           |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.6.3 Izredna pravna sredstva                |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9631  |Obnova postopka         |  2,1   |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.6.4 Posebne takse                     |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9641  |Postopek o posebnih pritožbah,  |  30 EUR  |
|       |ki niso posebej taksirane in   |      |
|       |niso takse proste        |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 9.6:
  V delitvenem postopku je treba plačati tudi takse iz
tretjega dela taksne tarife, pri katerih je posebej določeno,
da se plačajo v nepravdnih postopkih.

 9.7 Postopek za ureditev meje in postopek za določitev nujne
               poti
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Znesek takse|
|  številka |     odmeri taksa      |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.7.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje          |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9711  |Postopek na splošno       | 150 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9712  |Postopek se konča:        |      |
|       |1. z umikom predloga pred    |      |
|       |razpisom naroka,         |  50 EUR  |
|       |2. s sklenitvijo sodne poravnave |      |
|       |pred izdajo odločbe.       |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 9711  |      |
|       |se zniža na           |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.7.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve    |
|stopnje o glavni stvari                   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9721  |Postopek na splošno       | 100 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9722  |Postopek se konča:        |      |
|       |1. z umikom pritožbe pred    |      |
|       |začetkom seje senata,      |  50 EUR  |
|       |2. s sklenitvijo sodne poravnave |      |
|       |pred izdajo odločbe.       |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 9721  |      |
|       |se zniža na           |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.7.3 Izredna pravna sredstva                |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9731  |Obnova postopka         | 100 EUR  |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.7.4 Posebne takse                     |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9741  |Postopek o posebnih pritožbah,  |  30 EUR  |
|       |ki niso posebej taksirane in   |      |
|       |niso takse proste        |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 9.7:
  V postopku za ureditev meje in postopku za določitev nujne
poti je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne
tarife, pri katerih je posebej določeno, da se plačajo v
nepravdnih postopkih.

      9.8 Overitev podpisov, pisave in prepisov
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Količnik za |
|  številka |     odmeri taksa      |odmero takse|
|       |                 |po 17. členu|
|       |                 | ZST-1 ali |
|       |                 |znesek takse|
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9801  |Overitev podpisa (ročnega    | 2,46 EUR |
|       |znaka), pisave ali prepisa    |      |
|       |oziroma fotokopije        |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9802  |Overitev listine, pisane v tujem | 5,0 EUR  |
|       |jeziku              |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9803  |Overitev podpisa na pogodbi,   |  0,3   |
|       |katere vrednost je ocenljiva   |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9804  |Overitev podpisa na pogodbi,   | 12,3 EUR |
|       |katere vrednost ni ocenljiva   |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9805  |Overitev podaljšanja veljavnosti |  0,15  |
|       |pogodbe, katere vrednost je   |      |
|       |ocenljiva            |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9806  |Overitev podaljšanja veljavnosti | 6,0 EUR  |
|       |pogodbe, katere vrednost ni   |      |
|       |ocenljiva            |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 9.8:
  a) Taksa za overitev pisave ali prepisa se plača od vsakega
lista.
  b) Za overitev podpisov na pooblastilih in za overitev
podpisov na pogodbah se ob istočasni overitvi plača ena sama
taksa ne glede na to, ali se overja en podpis ali več, in ne
glede na to, koliko izvodov se overja.
  c) Ne plača se taksa za overitev listine, potrebne za
uveljavljanje pravic iz socialnega zavarovanja v tujini.
  č) Ne plača se taksa za overitev podpisa na listini ali za
overitev prepisa listine, na podlagi katere se pridobi pomoč iz
solidarnostno zbranih sredstev za odpravo posledic naravnih
nesreč.
  d) Taksi po tarifnih številkah 9803 in 9805 se plačata po
vrednosti predmeta pogodbe.
  e) Če taksa ni plačana, se overitev ne opravi.
  f) Podpisi na listini, ki jo izda državni organ ali pravna
oseba, se štejejo za en podpis, če sta po predpisih ali
pravilih pooblaščeni za podpisovanje dve osebi ali več.


 9.9 Vpisi ladij v vpisnike, ustanavljanje sklada za omejitev
      odgovornosti ladjarja, pomorski protest
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Količnik za |
|  številka |     odmeri taksa      |odmero takse|
|       |                 |po 16. členu|
|       |                 | ZST-1 ali |
|       |                 |znesek takse|
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.9.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje          |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9911  |Postopek o predlogu za dovolitev |      |
|       |prvega vpisa ladje, s katero se | 123 EUR  |
|       |opravlja ribiška dejavnost, v  |      |
|       |vpisnik ladij          |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9912  |Postopek o predlogu za dovolitev | 1,5% od  |
|       |prvega vpisa drugih ladij, ki se | vrednosti |
|       |vpisujejo, v vpisnik ladij    |  ladje,  |
|       |                 |  vendar  |
|       |                 |  največ  |
|       |                 | 2463 EUR |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9913  |Postopek o predlogu za druge   |      |
|       |vpise glede ladje, s katero se  |  62 EUR  |
|       |opravlja ribiška dejavnost, v  |      |
|       |vpisnik ladij          |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9914  |Postopek o predlogu za druge   | 0,75% od |
|       |vpise drugih ladij v vpisnik   | vrednosti |
|       |ladij              |  ladje,  |
|       |                 |  vendar  |
|       |                 |največ 1231 |
|       |                 |  EUR   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9915  |Postopek o predlogu za      |  2,4   |
|       |ustanovitev sklada za omejitev  |      |
|       |odgovornosti ladjarja      |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9916  |Postopek se konča z zavrnitvijo |      |
|       |ali zavrženjem predloga.     |  35 EUR  |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifnih številkah   |      |
|       |9911, 9912, 9913, 9914 in 9915  |      |
|       |se zniža na           |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9917  |Postopek se konča z umikom    |      |
|       |predloga pred izdajo sklepa.   |  20 EUR  |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifnih številkah   |      |
|       |9911, 9912, 9913, 9914 in 9915  |      |
|       |se zniža na           |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9918  |Sklep o delitvi sklada za    |  2,4   |
|       |omejitev odgovornosti ladjarja  |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.9.2 Pritožbeni postopek                  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9921  |Postopek o pritožbi zoper sklep |  82 EUR  |
|       |o vpisu             |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9922  |Postopek o pritožbi zoper sklep |      |
|       |o vpisu se konča z umikom    |      |
|       |pritožbe.            |  41 EUR  |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 9921  |      |
|       |se zniža na           |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9923  |Postopek o pritožbi zoper sklep |  2,4   |
|       |o delitvi sklada za omejitev   |      |
|       |odgovornosti ladjarja      |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9924  |Postopek o pritožbi zoper sklep |      |
|       |o delitvi sklada za omejitev   |      |
|       |odgovornosti ladjarja se konča z |      |
|       |umikom pritožbe.         |  1,2   |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 9923  |      |
|       |se zniža na           |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.9.3 Pomorski protest                   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|   9931  |Pomorski protest         |  16 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 9.9:
  Če se v vlogi zahteva prvi vpis za več ladij, se plača taksa
za vsako ladjo posebej.
         9.10 Zemljiškoknjižni postopek
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Količnik za |
|  številka |     odmeri taksa      |odmero takse|
|       |                 |po 17. členu|
|       |                 | ZST-1 ali |
|       |                 |znesek takse|
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.10.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje         |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  91011  |Vknjižba ali predznamba     |  0,3   |
|       |lastninske pravice        |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  91012  |Vknjižba ali predznamba drugih  |  50 EUR  |
|       |pravic, ki se vpisujejo v    |      |
|       |zemljiško knjigo         |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  91013  |Zaznamba             |  12 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  91014  |Sklep o pozivnem postopku    |  8 EUR  |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.10.2 Postopek s pravnimi sredstvi             |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  91021  |Postopek o ugovoru ali pritožbi |  16 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  91022  |Postopek se konča z umikom    |  8 EUR  |
|       |ugovora ali pritožbe       |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 9.10:
  a) Predlog za vpis je takse prost.
  b) Takso je treba plačati tudi, če se vpis opravi po uradni
dolžnosti, razen če ne gre za vpis, ki je takse oproščen
(opomba č).
  c) Taksa za vpis se plača tudi, kadar se opravi vpis med
pravdnim, nepravdnim postopkom ali postopkom izvršbe in
zavarovanja.
  č) Ne plača se taksa za naslednje vpise:
  1. za vpis opravičbe predznambe;
  2. za popolni ali delni izbris vpisane pravice;
  3. za vpis v korist države ali samoupravne lokalne
skupnosti;
  4. za uradna dejanja v postopku nastavitve in dopolnitve
zemljiških knjig, razen če je napaka nastala po krivdi nosilca
pravice, ter za prilagoditev zemljiških knjig dejanskemu stanju
in stanju v katastru;
  5. za ponovni vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice zaradi
pravdnega postopka ali postopka izvršbe in zavarovanja v korist
iste osebe. Če je vrednost vpisane pravice večja, se plača
predpisana taksa za presežno vrednost;
  6. za vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice na več
nepremičninah, ki jih vodi v knjigah eno ali več sodišč; za
prenos iste pravice z ene nepremičnine na drugo nepremičnino
istega lastnika; za omejitev ali utesnitev iste pravice na del
iste nepremičnine; za razširitev iste pravice še na druge
nepremičnine istega lastnika; za razširitev skupnega poroštva
na posamezna zemljiškoknjižna telesa. Ta oprostitev velja samo,
če niso nastale spremembe glede obsega pravice in glede
upravičenca;
  7. za vpis delitve lastninske pravice, pravice uporabe ali
služnostne užitne pravice med vpisanimi udeleženci, če so bile
te pravice vpisane kot skupne;
  8. za vpis na podlagi sklepa o dedovanju;
  9. za vpis zastavne pravice na nepremičnino poroka, če je ta
pravica že vpisana na nepremičnino glavnega dolžnika in če je
bila za ta vpis plačana taksa;
  10. za poznejši vpis lastninske pravice zakonca na
nepremičnini, ki je njuna skupna lastnina, če je samo eden od
zakoncev vpisan kot lastnik v zemljiški knjigi, in za vpis, s
katerim se označi idealni del vsakega zakonca na nepremičninah,
ki so njuna skupna lastnina.
  d) Če se vpis vknjižbe ali predznambe z odločbo višjega
sodišča popolnoma ali deloma razveljavi, se vrne vsa plačana
taksa oziroma sorazmeren del.
  e) Taksi po tarifnih številkah 91021 in 91022 je treba
plačati za vsak postopek o pritožbi ali ugovoru.


 9.11 Nepravdni postopki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Znesek takse|
|  številka |     odmeri taksa      |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.11.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje         |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  91111  |Postopek na splošno       | 150 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  91112  |Postopek se konča:        |      |
|       |1. z umikom predloga pred    |      |
|       |razpisom naroka,         |      |
|       |2. s sklenitvijo sodne poravnave |  50 EUR  |
|       |pred izdajo odločbe.       |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 91111 |      |
|       |se zniža na           |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.11.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve    |
|stopnje o glavni stvari                   |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  91121  |Postopek na splošno       | 100 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  91122  |Postopek se konča:        |      |
|       |1. z umikom pritožbe pred    |      |
|       |začetkom seje senata,      |  50 EUR  |
|       |2. s sklenitvijo sodne poravnave |      |
|       |pred izdajo odločbe.       |      |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 91121 |      |
|       |se zniža na           |      |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.11.3 Izredna pravna sredstva               |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  91131  |Postopek o reviziji       | 100 EUR  |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  91132  |Postopek se konča z umikom    |      |
|       |revizije pred začetkom seje   |      |
|       |senata.             |  67 EUR  |
|       |                 |      |
|       |Taksa po tarifni številki 91131 |      |
|       |se zniža na           |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  91133  |Obnova postopka         | 100 EUR  |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
|9.11.4 Posebne takse                    |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  91141  |Postopek o posebnih pritožbah,  |  30 EUR  |
|       |ki niso posebej taksirane in   |      |
|       |niso takse proste        |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 9.11:
  V nepravdnih postopkih po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne
tarife, pri katerih je posebej določeno, da se plačajo v
nepravdnih postopkih.


           10. POSEBNI PRIMERI

   10.1 Sodna potrdila, preslikave, izdajanje podatkov v
            elektronski obliki
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Znesek takse|
|  številka |     odmeri taksa      |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  10101  |Izdaja potrdila         | 2,46 EUR |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  10102  |Potrdilo se izda v dveh ali več | 0,41 EUR |
|       |izvodih – za vsak nadaljnji   |      |
|       |izvod              |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  10103  |Preslikava listine iz sodnega  |      |
|       |spisa ali iz zbirke listin z   | 0,20 EUR |
|       |uporabo tehničnih sredstev    |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  10104  |Kopiranje in izdaja DVD (do 4,2 |  12 EUR  |
|       |GB)               |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  10105  |Kopiranje in izdaja CD (do 700  |  10 EUR  |
|       |MB)               |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  10106  |Izbiranje podatkov, ki se nato  | 8 EUR za |
|       |kopirajo na izdani medij     |vsake začete|
|       |                 |pol ure dela|
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 10.1:
  a) Ne plača se taksa po tarifnih številkah 10101 in 10102 za
potrdila:
  1. izdana strankam, pričam, izvedencem in tolmačem o tem, da
so navzoči na naroku, če so morali priti na narok;
  2. o pravnomočnosti in izvršljivosti sodne odločbe;
  3. za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka ali
uveljavljanje pravice iz zdravstvenega, invalidskega in
pokojninskega zavarovanja.
  b) Za preslikavo sodnega zapisnika, ki se izdela na naroku,
se taksa ne plača.
  c) Potrdilo oziroma preslikava se ne izda, če taksa ni
plačana.
  č) Taksa po tarifni številki 10106 se prišteje taksi po
tarifni številki 10104 ali 10105.


         10.2 Izpiski iz javnih knjig
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Znesek takse|
|  številka |      odmeri taksa     |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  10201  |Izpisek iz sodnega registra – za | 3,28 EUR |
|       |vsako začeto stran        |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  10202  |Overjena fotokopija registrskega | 1,64 EUR |
|       |lista              |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  10203  |Izpisek iz zemljiške ali druge  |      |
|       |javne knjige, ki jo vodijo    | 3,28 EUR |
|       |sodišča, če se izda na zahtevo  |      |
|       |stranke – za vsak list      |      |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 10.2:
  a) Za vsak nadaljnji izvod izpiska ali če napravi izpisek
ali fotokopijo sama stranka in ga predloži sodišču v potrditev,
se plača polovica takse po tej tarifni številki.
  b) Ne plača se taksa po tej tarifni številki za izpiske iz
zemljiških knjig in drugih javnih knjig o nepremičninah, ki se
izdajo strankam, da bi mogle uveljaviti pravico do otroškega
dodatka ali pravice iz zdravstvenega, invalidskega in
pokojninskega zavarovanja.
  c) Izpisek ali fotokopija se ne izda, če taksa ni plačana.

            10.3 Sodni pologi
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |  Znesek  |
|  številka |     odmeri taksa      |letne takse|
+-------------+---------------------------------+------------+
|  10301  |Polog denarja, stvari in     |  15% od  |
|       |vrednostnih papirjev na zahtevo | vrednosti |
|       |stranke             | pologa – |
|       |                 | največ 410 |
|       |                 |  EUR   |
+-------------+---------------------------------+------------+


  Opomba 10.3:
  a) Taksa se plača za prvo leto naprej, za preostala leta pa
takrat, ko se polog dvigne. Začeto leto se šteje za celo leto.
  b) Če se prenese polog od enega sodišča k drugemu na zahtevo
položnika, se plača za prenos enoletna taksa.
  c) Taksna obveznost nastane z izdajo sklepa, s katerim
sodišče ugodi predlogu za sodni polog.


            10.4 Pravna pomoč
+-------------+---------------------------------+------------+
|  Tarifna  |  Dejstva, zaradi katerih se  |Znesek takse|
|  številka |     odmeri taksa      |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  10401  |Sestava vloge, ki se da ustno na | 40% takse, |
|       |zapisnik zunaj naroka      |ki se plača |
|       |                 |za postopek |
|       |                 | na podlagi |
|       |                 | te vloge |
+-------------+---------------------------------+------------+
|  10402  |Poslovanje sodnika ali sodnega  |  8 EUR  |
|       |delavca zunaj sodišča      |      |
+-------------+---------------------------------+------------+
  PRILOGA 1:

  Višina taks s količnikom 1,0 po tabeli iz 16. člena tega
zakona pri vrednostih spornega predmeta do 500.000 eurov:

+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|Pri vrednosti|  znaša  | Pri vrednosti |   znaša   |
|  spornega | taksa…EUR |  spornega  |  taksa…EUR  |
|predmeta do …|       |  predmeta  |         |
|   EUR   |       |  do …EUR   |         |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|   300   |   17   |   40.000   |    265    |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|   600   |   24   |   45.000   |    285    |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|   900   |   31   |   50.000   |    305    |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|  1.200  |   38   |   65.000   |    372    |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|  1.500  |   45   |   80.000   |    439    |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|  2.000  |   50   |   95.000   |    506    |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|  2.500  |   55   |  110.000   |    573    |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|  3.000  |   60   |  125.000   |    640    |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|  3.500  |   65   |  140.000   |    707    |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|  4.000  |   70   |  155.000   |    774    |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|  4.500  |   75   |  170.000   |    841    |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|  5.000  |   80   |  185.000   |    908    |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|  6.000  |   89   |  200.000   |    975    |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|  7.000  |   98   |  230.000   |   1.075   |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|  8.000  |   107   |  260.000   |   1.175   |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|  9.000  |   116   |  290.000   |   1.275   |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|  10.000  |   125   |  320.000   |   1.375   |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|  13.000  |   141   |  350.000   |   1.475   |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|  16.000  |   157   |  380.000   |   1.575   |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|  19.000  |   173   |  410.000   |   1.675   |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|  22.000  |   189   |  440.000   |   1.775   |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|  25.000  |   205   |  470.000   |   1.875   |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|  30.000  |   225   |  500.000   |   1.975   |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
|  35.000  |   245   |        |         |
+-------------+-------------+----------------+-----------------+
  PRILOGA 2:

  Višina taks s količnikom 1,0 po tabeli iz 17. člena tega
zakona pri vrednostih predmeta postopka do enega milijona
eurov:
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
|  Pri  | znaša |   Pri   | znaša |  Pri  | znaša |
| vrednosti | taksa | vrednosti | taksa |vrednosti | taksa |
| predmeta | … EUR| predmeta  | … EUR | predmeta | …EUR |
| postopka |    | postopka  |    | postopka |    |
| do … EUR |    | do … EUR  |    | do … EUR |    |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
|  1.000  |  30 |  250.000  | 636 | 640.000 | 1.104 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
|  2.000  |  54 |  260.000  | 648 | 650.000 | 1.116 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
|  3.000  |  78 |  270.000  | 660 | 660.000 | 1.128 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
|  4.000  | 102 |  280.000  | 672 | 670.000 | 1.140 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
|  5.000  | 126 |  290.000  | 684 | 680.000 | 1.152 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
|  8.000  | 144 |  300.000  | 696 | 690.000 | 1.164 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 11.000  | 162 |  310.000  | 708 | 700.000 | 1.176 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 14.000  | 180 |  320.000  | 720 | 710.000 | 1.188 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 17.000  | 198 |  330.000  | 732 | 720.000 | 1.200 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 20.000  | 216 |  340.000  | 744 | 730.000 | 1.212 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 23.000  | 234 |  350.000  | 756 | 740.000 | 1.224 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 26.000  | 252 |  360.000  | 768 | 750.000 | 1.236 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 29.000  | 270 |  370.000  | 780 | 760.000 | 1.248 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 32.000  | 288 |  380.000  | 792 | 770.000 | 1.260 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 35.000  | 306 |  390.000  | 804 | 780.000 | 1.272 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 38.000  | 324 |  400.000  | 816 | 790.000 | 1.284 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 41.000  | 342 |  410.000  | 828 | 800.000 | 1.296 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 44.000  | 360 |  420.000  | 840 | 810.000 | 1.308 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 47.000  | 378 |  430.000  | 852 | 820.000 | 1.320 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 50.000  | 396 |  440.000  | 864 | 830.000 | 1.332 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 60.000  | 408 |  450.000  | 876 | 840.000 | 1344 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 70.000  | 420 |  460.000  | 888 | 850.000 | 1.356 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 80.000  | 432 |  470.000  | 900 | 860.000 | 1.368 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 90.000  | 444 |  480.000  | 912 | 870.000 | 1.380 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 100.000 | 456 |  490.000  | 924 | 880.000 | 1.392 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 110.000 | 468 |  500.000  | 936 | 890.000 | 1.404 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 120.000 | 480 |  510.000  | 948 | 900.000 | 1.416 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 130.000 | 492 |  520.000  | 960 | 910.000 | 1.428 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 140.000 | 504 |  530.000  | 972 | 920.000 | 1.440 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 150.000 | 516 |  540.000  | 984 | 930.000 | 1.452 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 160.000 | 528 |  550.000  | 996 | 940.000 | 1464 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 170.000 | 540 |  560.000  | 1.008 | 950.000 | 1.476 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 180.000 | 552 |  570.000  | 1.020 | 960.000 | 1.488 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 190.000 | 564 |  580.000  | 1.032 | 970.000 | 1.500 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 200.000 | 576 |  590.000  | 1.044 | 980.000 | 1.512 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 210.000 | 588 |  600.000  | 1.056 | 990.000 | 1.524 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 220.000 | 600 |  610.000  | 1.068 |1.000.000 | 1.536 |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 230.000 | 612 |  620.000  | 1.080 |     |    |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+
| 240.000 | 624 |  630.000  | 1.092 |     |    |
+-----------+-------+-------------+-------+----------+-------+

AAA Zlata odličnost