Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008

Kazalo

1447. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica, stran 3496.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06), 56. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07) in na podlagi 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08, 21/08) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 27. marca 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
V drugem stavku tretjega člena Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 61/05, 66/05, 41/07, v nadaljevanju: odlok) se za besedo »območju« doda naslednje besedilo:
», lahko pa jih vanjo prepeljejo.«.
2. člen
Druga alinea drugega odstavka četrtega člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»– 6 mest na Kidričevi ulici, in sicer; 4 mesta pred hotelom Perla, 1 pred avtobusno postajo in 1 mesto pred občinsko stavbo,«.
3. člen
20. člen odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Avtotaksi vozilo mora biti opremljeno v skladu s predpisi, ki urejajo oznake in opremo vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu.«.
4. člen
V prvem odstavku 21. člena odloka se za besedo »odloka« doda naslednje besedilo:
»,razen določb 3. in 20. člena,«.
Za prvim odstavkom 21. člena odloka se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb 3. in 20. člena odloka opravlja, skladno z Zakonom o prevozih v cestnem prometu, prometni inšpektorat«.
5. člen
22. člen odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Z globo 1.200,00 evrov se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če opravlja prevoze z vozili oziroma vozniki, ki niso navedeni v dovoljenju (13. člen).
Z globo 600 evrov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.«.
6. člen
23. člen odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Z globo 400 evrov se kaznuje voznik, če:
– brez upravičenega razloga odkloni prevoz oseb (16. člen);
– ne sprejme prevoza prtljage (16. člen);
– ne opravi prevoza v skladu z naročilom oziroma po najkrajši ali najprimernejši poti (18. člen);
– ne zagotovi nadomestnega prevoza (18. člen).
Z globo 300 evrov se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik oziroma odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, če:
– nima nalepke na avtotaksi vozilu (7. člen);
– nima v avtotaksi vozilu izvoda dovoljenja (13. člen).«.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-1/2002
Nova Gorica, dne 27. marca 2008
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.

AAA Zlata odličnost