Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2008 z dne 4. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2008 z dne 4. 4. 2008

Kazalo

1325. Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic, stran 3146.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 – sklep US, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 14. seji dne 10. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o urejanju in čiščenju javnih tržnic
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok ureja na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) način opravljanja obvezne gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih tržnic (v nadaljnjem besedilu: javna služba) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih tržnic,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
2. člen
Javno službo zagotavlja MOL v obliki javnega podjetja na celotnem območju MOL v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom (v nadaljevanjem besedilu: izvajalec).
3. člen
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno z letnim poslovnim načrtom, ki ga sprejme Mestni svet MOL.
III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE
4. člen
MOL z javno službo zagotavlja javno dobrino oddajo urejenih in očiščenih prodajnih prostorov na javnih tržnicah v najem prodajalcem za trgovanje z blagom.
Javna služba obsega naslednje storitve:
– upravljanje javnih tržnic, ki obsega vzdrževanje in oddajo prodajnega prostora v najem ter njihovo uporabo,
– storitve v zvezi s prodajnimi prostori,
– čiščenje javnih tržnic.
S storitvami iz prejšnjega odstavka tega člena se na trgih iz 10. člena tega odloka zagotavlja najem prodajnih prostorov prodajalcem za prodajo in nakupovanje blaga pod pogoji, ki jih določajo ta odlok in drugi predpisi.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH TRŽNIC
5. člen
Pogoji za zagotavljanje najema prodajnih prostorov na javni tržnici so:
– prodajni prostor z opremo, ki je lahko stojnica, vitrina, kiosk, prodajna miza, trnovski voziček in podobno ter skladiščni prostor,
– oprema in naprave za čiščenje javnih tržnic,
– oprema in naprave za zbiranje odpadkov in ravnanje z odpadki ter
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca.
6. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:
– urejati javne tržnice,
– oddajati odprte in zaprte prodajne prostore v najem,
– oddajati zaprte skladiščne prostore v najem,
– organizirati sejemsko dejavnost na javnih tržnicah,
– organizirati in voditi poslovanje javnih tržnic,
– oddajati tržne pripomočke prodajalcem v uporabo,
– uporabljati javne tržnice kot dober gospodar,
– redno čistiti javne tržnice,
– vzdrževati in posodabljati objekte gospodarske infrastrukture javne službe,
– vzdrževati tržne pripomočke in jih zamenjevati z novimi,
– nabavljati potrebno opremo in material za čiščenje ter jo vzdrževati,
– vzdrževati in zamenjati neuporabno opremo za odlaganje in ravnanje z odpadki z novo,
– voditi evidenco – kataster o lokacijah javnih tržnic s prodajnimi prostori in skladiščnimi prostori ter številu in vrsti opreme,
– najemati prostor za izvajanje javne službe, kadar se s tem zagotovi prostorsko celovitost izvajanja storitev,
– organizirati kontrolno tehtanje na željo kupcev in
– izvajati druge naloge iz tega odloka.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
7. člen
Uporabniki javnih tržnic so vsi, ki na njih prodajajo in kupujejo.
8. člen
Na javnih tržnicah je prepovedano:
– odlagati ali odmetavati vse vrste odpadkov, razen v posode za odpadke,
– zlivati tekočine po tleh,
– voditi pse,
– voziti se s kolesom ali motorjem,
– parkirati vozila, razen kadar je to dovoljeno z drugim predpisom MOL,
– posedati ali poležavati na opremi javnih tržnic.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
9. člen
Javna služba se financira:
– iz sredstev, zbranih z oddajo prostorov v najem,
– iz sredstev, zbranih z oddajo tržnih pripomočkov,
– iz proračuna MOL in
– iz drugih virov.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
10. člen
Objekti gospodarske infrastrukture javne službe so na:
– Centralni ljubljanski tržnici,
– Tržnici Bežigrad,
– Tržnici Moste,
– Tržnici Koseze in
– Tržnici Žale.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
11. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem določb 3. in 6. člena tega odloka izvaja organ mestne uprave, pristojen za gospodarske javne službe, če župan ne odloči drugače. Nadzor nad izvajanjem določb odloka, za kršitev katerih je predpisana globa, opravlja Mestno redarstvo Mestne uprave MOL.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne zagotovi spoštovanja prepovedi iz 8. člena tega odloka.
Z globo 200 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če ne zagotovi spoštovanja prepovedi iz 8. člena tega odloka.
Z globo 100 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 8. člena tega odloka.
X. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., opravlja javno službo po tem odloku.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o tržnem redu trga Koseze (Uradni list RS, št. 26/93).
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-39/2007-8
Ljubljana, dne 10. marca 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost