Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2008 z dne 4. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2008 z dne 4. 4. 2008

Kazalo

1293. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 3080.

Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 7. seji dne 12. 12. 2007 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr. in 64/07) se v 37. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) V okviru specialistično-ambulantne dejavnosti imajo ženske od dopolnjenega 18. leta starosti do dopolnjenega 43. leta starosti tudi pravico do oploditve z biomedicinsko pomočjo, in sicer do največ šestih ciklusov za prvi porod živorojenega otroka, za vsak nadaljnji pa do največ štirih ciklusov. Pri ženski, mlajši od 35 let starosti, se pri prvih dveh ciklusih zunajtelesne oploditve opravi elektivni prenos enega zarodka dobre kakovosti. Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo z odmrznjenimi zarodki se šteje v tisti ciklus, v katerem so bili zarodki zamrznjeni.«.
2. člen
V 65. členu se v prvem odstavku 12. točka spremeni tako, da se glasi:
»12. raztopine in materiale iz sedmega, osmega in devetega odstavka 89. člena pravil;«.
3. člen
V 84. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pravica do pripomočkov iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka se uveljavlja po postopku, ki velja za zdravstvene storitve.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
V 89. členu se za osmim odstavkom doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Zavarovana oseba z rakom v področju vratu ali glave je pri kombinaciji zdravljenja s kemoterapijo in obsevanjem upravičena do raztopine za zaščito ustne sluznice.«.
5. člen
95. člen se spremeni tako, da se glasi:
»95. člen
(1) Zavarovani osebi, ki boleha za dolgotrajno respiratorno boleznijo s tako stalno hipoksemijo, da ima v stabilni fazi bolezni pO2 v arterijski krvi pod 7,3 kPa ali pod 7,8 kPa, pri čemer je pri slednji vrednosti hkrati že prisotna pljučna hipertenzija ali pa je hematokrit >/=56%, je zagotovljena možnost zdravljenja s kisikom na domu s pomočjo koncentratorja kisika ali drugega vira kisika.
(2) Zavarovani osebi, ki je mlajša od 15 let in boleha za dolgotrajno respiratorno boleznijo s stalno hipoksemijo, je zagotovljeno zdravljenje na domu s pomočjo koncentratorja kisika ali drugega vira kisika.
(3) Zavarovani osebi z obstruktivno motnjo dihanja v spanju, dokazano s polisomnografsko preiskavo, in ob tem dokazano respiracijsko insuficienco, je zagotovljena možnost zdravljenja z aparatom za vzdrževanje stalnega pritiska v dihalnih poteh.
(4) Zavarovani osebi s stabilno kronično respiracijsko insuficienco, ki je v domači oskrbi in se zdravi zaradi kronične pljučne bolezni ali živčno mišične bolezni z oslabelostjo dihalnih mišic, je zagotovljena možnost zdravljenja z mehanično ventilacijo na domu – ventilator.
(5) Zavarovane osebe iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko namesto koncentratorja kisika ali drugega vira kisika uveljavijo pravico do zdravljenja s tekočim kisikom na domu. Zdravljenje s tekočim kisikom na domu se predpiše in odobri za največ eno leto z možnostjo podaljšanja zavarovani osebi, ki izpolnjuje enega od naslednjih meril:
1. je mlajša od 15 let;
2. je uvrščena na čakalno listo za transplantacijo pljuč;
3. stalno potrebuje odmerke kisika nad 4 litre na minuto;
4. z dodatkom kisika v Shuttle testu prehodi vsaj 300 metrov.«.
6. člen
V 101. členu se v 1. točki besedilo »predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja« nadomesti z besedilom »posebnih predpisih«.
7. člen
V 102. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravico do nujnega zdravljenja in neodložljivih zdravstvenih storitev iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 23. člena zakona brez doplačil imajo tudi zavarovane osebe, ki niso dopolnilno zdravstveno zavarovane, potem ko so v tekočem koledarskem letu za te storitve že doplačale znesek v višini:
1. dvakratnega zneska povprečne letne premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje veljavne v prvem mesecu tekočega leta, če gre za zavarovane osebe, katerih dohodek, preračunan na družinskega člana, dosega do 150% zneska, določenega kot cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu;
2. trikratnega zneska povprečne letne premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje veljavne v prvem mesecu tekočega leta, če gre za zavarovane osebe, katerih dohodek, preračunan na družinskega člana, znaša od 150 do 250% zneska, določenega kot cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu;
3. štirikratnega zneska povprečne polne letne premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje veljavne v prvem mesecu tekočega leta, če gre za zavarovane osebe, katerih dohodek, preračunan na družinskega člana, presega 250% zneska, določenega kot cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Povprečna letna premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje je povprečje letnih premij za dopolnilno zdravstveno zavarovanje brez popustov, vseh zavarovalnic, ponudnic tega zavarovanja v Republiki Sloveniji.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
V novem tretjem odstavku se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom »prvega odstavka tega člena«.
8. člen
V 107. členu se v 2. točki za besedo »materiali« dodata besedi »ter pripomočki«.
9. člen
V 116. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Zavarovana oseba z rakom v področju vratu ali glave je pri kombinaciji zdravljenja s kemoterapijo in obsevanjem upravičena do največ treh odmerkov raztopine za zaščito ustne sluznice dnevno za največ devet tednov.«.
10. člen
141. člen se spremeni tako, da se glasi:
»141. člen
(1) V osnovo za izračun nadomestila se ne vštevajo:
1. regres, jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomoč;
2. povračila stroškov v zvezi z delom;
3. dohodek prejet v naravi;
4. poračuni plač v tekočem letu za obdobja, na katera se nanaša osnova za obračun nadomestila;
5. nadomestila izplačana v breme pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
6. bonitete;
7. dohodki iz drugega pogodbenega razmerja.
(2) V osnovo se štejejo vsa nadomestila, ki jih je zavarovanec prejel iz naslova delovnega razmerja, nadomestila za brezposelnost, starševska nadomestila in nadomestila, izplačana v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.
(3) Če je zavarovanec v delovnem razmerju pri več delodajalcih in s tem dosega polni delovni čas ali če je v delovnem razmerju pri enem ali več delodajalcih za polni delovni čas, pri drugem pa največ za 8 ur na teden, se v osnovo za izračun nadomestila vštevajo plače in nadomestila, ki jih je prejel pri vseh delodajalcih.«.
11. člen
142. člen se spremeni tako, da se glasi:
»142. člen
Osnova za nadomestilo se, kadar ima zavarovanec osnovo iz preteklega ali tekočega koledarskega leta glede na obdobje zadržanosti, ne usklajuje. V tem primeru se pri izračunu nadomestila plače uporablja količnik 1,0000.«.
12. člen
143. člen se spremeni tako, da se glasi:
»143. člen
Če ima zavarovanec osnovo za nadomestilo najmanj iz predpreteklega koledarskega leta glede na obdobje zadržanosti, se osnova za nadomestilo plače uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december preteklega leta v primerjavi z istim obdobjem v letu pred tem, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.«.
13. člen
145. člen se črta.
14. člen
Za 167. členom se doda nov 167.a člen, ki se glasi:
»167.a člen
Izbira osebnega zdravnika se prekine, če oseba izgubi lastnost zavarovane osebe za neprekinjeno najmanj 90 dni.«.
15. člen
V 212. členu se v prvem odstavku v drugi alinei 1. točke besedilo »mehanskega injektorja za zdravljenje sladkorne bolezni in razpršilca zraka (inhalatorja)« nadomesti z besedilom »razpršilca zraka (inhalatorja), mehanskega injektorja za zdravljenje sladkorne bolezni in raztopine za zaščito ustne sluznice«.
V tretjem odstavku se beseda »fiziater« nadomesti z besedilom »specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine (FRM)«.
16. člen
V 221. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. zavarovanim osebam, ki so na zasebnem ali na službenem potovanju v tujini, za eno leto.«.
Prehodne in končne določbe
17. člen
Zavarovane osebe, ki so do uveljavitve teh sprememb in dopolnitev pravil prejele koncentrator kisika ali drug vir kisika, so pod pogoji iz 95. člena pravil upravičene do zdravljenja s tekočim kisikom na domu po poteku trajnostne dobe že prejetega koncentratorja kisika ali drugega vira kisika.
18. člen
(1) Pri obračunu nadomestila plač za vse mesece v letu 2007 se v primeru neprekinjene zadržanosti od dela s pričetkom 31. decembra 2006 ali prej, osnova poveča s količnikom valorizacije za december 2006, ki je bil določen na podlagi določb zakona in pravil, ki so bile razveljavljene z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06).
(2) Če je bil količnik valorizacije za december 2006 nižji od rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december 2006 v primerjavi z istim obdobjem v letu 2005, se v primeru neprekinjene zadržanosti od dela uskladitev izvede na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin.
19. člen
Te spremembe in dopolnitve pravil se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanje soglasje ministrica, pristojna za zdravje, in začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-9/2007-DI/6
Ljubljana, dne 12. decembra 2007
EVA 2008-2711-0055
Predsednica
Skupščine Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Pavlina Svetič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti