Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2008 z dne 4. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2008 z dne 4. 4. 2008

Kazalo

1282. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, stran 3071.

Na podlagi petega odstavka 14. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
1. člen
V Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00 in 75/05) se v petem odstavku 8. člena doda novi drugi stavek, ki se glasi:
»Za igrala, ki niso v skladu oziroma se skladnosti z navedenimi standardi ne da izkazati, se mora njihova varnost izkazati z oceno varnosti, ki jo opravi pooblaščena institucija.«
2. člen
V zadnjem stavku 9. člena se pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: »ki mora biti zdravstveno ustrezna.«
3. člen
V 10. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: »V topli polovici leta je potrebno v času od 10. do 16. ure zagotoviti primerno osenčenost, ki omogoča vsem otrokom, ki so hkrati na igrišču, izvajanje dejavnosti v senci. Priporočena je naravna osenčenost z zazelenitvijo«.
4. člen
V 31. členu se drugi stavek drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Če obstaja med kuhinjo in igralnico, v kateri se otroci prehranjujejo, etažna razlika, je potrebno za prevoz hrane zagotoviti dvigalo«.
5. člen
Na koncu tretjega odstavka 34. člena se pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: »prav tako ni obvezen priključek za vodo«.
6. člen
Uvodni stavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi: »Tla v vrtcu morajo ustrezati naslednjim zahtevam:«
7. člen
Na koncu drugega odstavka 48. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Kljuke na vseh vhodnih vratih morajo biti takšne, da otrok ne more sam odpreti vrat z notranje strani.«
8. člen
V četrtem odstavku 51. člena se besedilo: »tako, da je ustvarjen podtlak« nadomesti z besedama: »na način«.
9. člen
Za 53. členom se doda nov 53.a člen, ki se glasi:
»53.a člen
(vzdrževanje in čiščenje prostorov, pripadajočih zunanjih površin in opreme)
Za prostore in pripadajoče zunanje površine vrtca, kjer poteka dejavnost predšolske vzgoje ter opremo, mora biti izdelan načrt rednega vzdrževanja in čiščenja. O tem se vodi evidenca.«
10. člen
V petem odstavku 54. člena se besedi: »je treba« nadomestita z besedama: »je priporočljivo«.
11. člen
66. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika izvaja šolska inšpekcija, razen nadzora nad izvajanjem:
– petega odstavka 8. člena,
– 10. in 26. člena,
– četrtega odstavka 30. člena,
– zadnje alinee drugega odstavka in šestega odstavka 34. člena,
– četrtega odstavka 35. člena,
– 45. člena,
– četrtega in šestega odstavka 46. člena,
– 49. člena,
– prvega, tretjega in četrtega odstavka 50. člena,
– 51. člena,
– 53.a člena,
– petega odstavka 54. člena,
– četrtega odstavka 56. člena in
– drugega odstavka 59. člena, ki ga izvaja zdravstveni inšpektorat.
12. člen
V 68. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka vrtci, ki zaradi zagotovitve notranje igralne površine iz 19. člena tega pravilnika ne bi mogli sprejeti vseh vpisanih otrok oziroma občina ustanoviteljica vrtca v skladu s predpisi, ki določajo financiranje, nima zagotovljenih sredstev za ureditev prostorskih pogojev, ki jih določa ta pravilnik, zagotovijo najmanj 3 m2 notranje igralne površine na otroka najkasneje do 1. septembra 2010.«
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-93/2007
Ljubljana, dne 20. marca 2008
EVA 2007-3311-0093
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost