Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008

Kazalo

904. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Mozirje, stran 2298.

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB 1), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJU-UPB7), 8. in 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06) ter 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 15. redni seji dne 25. 2. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Mozirje
1. člen
V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 31/07), se za 7. členom doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
Predstavniku nadzornega odbora se za udeležbo na seji občinskega sveta določi nagrada v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer kot:
– sejnina za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta v višini 2,2%.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 25% sejnine. Za dopisno sejo se sejnina ne izplačuje.«
2. člen
Vse ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2008
Mozirje, dne 25. februarja 2008
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost