Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008

Kazalo

900. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1451/7, k.o. Kostanjek in o prodaji predmetne nepremičnine ter o nakupu nepremičnin parc. št. 1482/6 in parc. št. 508/2, k.o. Kostanjek in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 2290.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 18. seji dne 21. 2. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1451/7, k.o. Kostanjek in o prodaji predmetne nepremičnine ter o nakupu nepremičnin parc. št. 1482/6 in parc. št. 508/2, k.o. Kostanjek in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 1451/7 – pot v izmeri 2 17 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 485, k.o. Kostanjek, ker v naravi ne služi kot javno dobro.
II.
Lastninska pravica na parc. št. 1451/7 – pot v izmeri 2 17 m2, k.o. Kostanjek se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Krško. Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško na parc. št. 1451/7 – pot v izmeri 2 17 m2, k.o. Kostanjek, se sklene prodajna pogodba.
III.
Občina Krško sklene pogodbo o nakupu nepremičnin parc. št. 1482/6 – cesta v izmeri 370 m2 in parc. št. 508/2 – pot v izmeri 88 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 57, k.o. Kostanjek in sta v lasti Zorko Franca, Ravne pri Zdolah 40a. Nepremičnina parc. št. 1482/6, k.o. Kostanjek je bila uporabljena pri izgradnji cestnega telesa, ki je kategorizirano pod št. J1 691781: odcep za Cerino–Graben, in sicer v skladu z odlokom o kategorizaciji cest v Občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04).
IV.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na nepremičninah parc. št. 1482/6 in parc. št. 508/2, k.o. Kostanjek ustanovi javno dobro v upravi Občine Krško.
V.
Nakup in prodaja nepremičnin bosta izvedeni v skladu s predpisi in po ocenjeni vrednosti, ki jo je v mesecu septembru 2007 izdelal sodno zapriseženi cenilec za kmetijstvo Kranjc Rafko, Presladol 62a, Brestanica in znaša v neto znesku za nepremičnino parc. št. 1451/7, k.o. Kostanjek 1.073,71 EUR (z besedo: tisočtriinsedemdeset 71/00) in za nepremičnini parc. št. 1482/6 in parc. št. 508/2, k.o. Kostanjek v neto znesku 994,76 EUR (z besedo: devetstoštiriindevetdeset 76/00 EUR).
VI.
S tem sklepom se razveljavi sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1451/7, k.o. Kostanjek in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 1482/6 in parc. št. 508/2, k.o. Kostanjek in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah (Uradni list RS, št. 3/08).
VII.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 465-14/2004-O605
Krško, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost