Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008

Kazalo

899. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Krško, stran 2290.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – ZJU-UPB3), 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) ter v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06 in 9/07) in Uredbo o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07 in 122/07) je Občinski svet Občine Krško na 18. seji dne 21. 2. 2008 sprejel
O D L O K
spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Krško
1. člen
S tem odlokom se v prvem odstavku 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Krško (Uradni list RS, št. 108/03 in 15/05) doda nova peta alinea, ki glasi:
»– opravlja naloge zaščite, reševanja ter požarnega varstva.«.
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se črta četrta alinea.
V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Znotraj službe za pravne in splošne zadeve se oblikuje glavna pisarna kot samostojen referat. V okviru glavne pisarne deluje tudi informacijska pisarna.«.
3. člen
Šesti odstavek 16. člena se spremeni tako, da glasi:
»Direktor mora izpolnjevati pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.«.
4. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da glasi:
»Kabinet župana neposredno vodi direktor občinske uprave.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 102-02-4/2003-O200
Krško, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost