Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008

Kazalo

896. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za komunalno opremljanje naselja Struževo, stran 2286.

Na podlagi 74., 79. in 104. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 14. seji dne 20. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za komunalno opremljanje naselja Struževo
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za komunalno opremljanje naselja Struževo (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 6424.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Sestavni deli programa opremljanja so:
– besedilo odloka;
– izračun skupnih in obračunskih stroškov opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele oziroma na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– roki za gradnjo in rekonstrukcijo komunalne opreme;
– grafični prikaz obravnavane komunalne opreme;
– grafični izris obračunskih območij posameznih vrst komunalne opreme.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Mestni občini Kranj.
3. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
4. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
5. Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
6. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
7. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA
5. člen
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo novogradnjo komunalne opreme v naselju Struževo:
– novogradnja kanalizacije in priključitev na obstoječe kanalizacijsko omrežje v naselju Struževo.
(2) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme v naselju Struževo je razviden v programu opremljanja.
6. člen
Rok za dokončanje izgradnje oziroma rekonstrukcije obravnavane komunalne opreme je leto 2010.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA
7. člen
(1) Obračunsko območje za posamezno komunalno opremo je na vpogled v grafičnem izrisu v programu opremljanja in zajema parcele v naselju Struževo.
(2) Obračunsko območje za primarno kanalizacijsko omrežje zajema območje celotnega kanalizacijskega sistema na območju Kranja in je na vpogled v grafičnem izrisu v programu opremljanja.
(3) Grafična izrisa sta na vpogled na Mestni občini Kranj na Oddelku za okolje in prostor.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
8. člen
Skupni stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme so:
+----------------------------------+---------------------------+
|     Komunalna oprema     |Skupni stroški investicije |
|                 |   (EUR brez DDV)    |
+----------------------------------+---------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje      |         1.010.543|
+----------------------------------+---------------------------+
9. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja so:
+----------------------------------+---------------------------+
|     Komunalna oprema     |  Obračunski stroški   |
|                 |investicije (EUR brez DDV) |
+----------------------------------+---------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje      |           23.242|
+----------------------------------+---------------------------+
(2) Drugi viri financiranja so:
+----------------------------------+---------------------------+
|     Komunalna oprema     | Drugi viri financiranja |
|                 |   (EUR brez DDV)    |
+----------------------------------+---------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje      |          987.301|
+----------------------------------+---------------------------+
(3) Skupni in obračunski stroški opremljanja za obstoječ primarni del kanalizacijskega sistema v Kranju znašajo 36.657.203 EUR.
V. PRERAČUNANI OBRAČUNSKI STROŠKI NA ENOTO MERE
10. člen
Preračun na enoto mere je:
+----------------------------+----------------+----------------+
|   Komunalna oprema   | Cp (EUR/m2)  | Ct (EUR/m2)  |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Kanalizacijsko omrežje –  |   0,17   |   0,57   |
|načrtovano sekundarno    |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Kanalizacijsko omrežje –  |   5,99   |   12,97   |
|obstoječe primarno     |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
Cp preračunani obračunski strošek na m2 parcele
Ct preračunani obračunski strošek na m2 neto tlorisne površine.
VI. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca in po uradni dolžnosti.
12. člen
(1) Za indeksiranje stroškov iz 10. člena se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve programa opremljanja.
13. člen
Za kanalizacijsko omrežje se določi komunalni prispevek na naslednji način:
KP = (A(parcela)·Cp·Dp)+(K(dejavnost)·A(tlorisna)·Ct·Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KP        znesek komunalnega prispevka;
A(parcela)    površina parcele;
Cp        preračunani obračunski strošek na
         m2 parcele iz 10. člena;
Dp        delež parcele pri izračunu komunalnega
         prispevka iz 14. člena;
K(dejavnosti)  faktor dejavnosti iz 14. člena;
Ct        preračunani obračunski strošek na m2
         neto tlorisne površine iz 10. člena;
A(tlorisna)   neto tlorisna površina objekta;
Dt        delež neto tlorisne površine objekta
         pri izračunu komunalnega prispevka iz
         14. člena.
14. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila stavbnega zemljišča in merila neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,5:0,5.
(2) Faktor dejavnosti je 1 razen za podzemne in nadzemne garaže za katere se upošteva faktor dejavnosti 0,7.
(3) Vsem obstoječim objektom se upošteva dosedanja vlaganja v izgradnjo komunalne infrastrukture, kjer se za vlaganje v kanalizacijsko omrežje šteje strošek začasne izgradnje greznice za vsak posamezni objekt. Na podlagi dosedanjih vlaganj se vsem obstoječim objektom prizna 66,5% olajšava pri plačilu komunalnega prispevka.
(4) Možno je obročno odplačevanje komunalnega prispevka, in sicer v največ 24 mesečnih obrokih.
15. člen
Program opremljanja je na vpogled na Mestni občini Kranj na Oddelku za okolje in prostor.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35-0517/2007-48/05
Kranj, dne 20. februarja 2008
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.

AAA Zlata odličnost