Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008

Kazalo

894. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del obrtne cone Dobje - I. faza, stran 2284.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 17. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) je župan Občine Dobje dne 3. 3. 2008 sprejel
S K L E P o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del obrtne cone Dobje – I. faza
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Dobje začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del obrtne cone Dobje (v nadaljevanju OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski predpisi uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje 1986–1990 za območje Občine Dobje dopolnjenega v letu 2004 (Uradni list RS, št. 89/04) je območje na vzhodni strani regionalne ceste Planina–Šentjur v naselju Brezje pri Dobjem v Občini Dobje, opredeljeno za poslovne in stanovanjske dejavnosti, zato je interes investitorjev za gradnjo.
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obravnava zemljišča na parc. št. 630, 631 in 625, vse k.o. Brezje. Območje je priključeno na regionalno cesto z nekategorizirano cesto.
(2) Območje urejanja z OPPN je velikosti cca 10.000 m2.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana in investicijskih namer, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
(2) V postopku priprave OPPN mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag:
– geodetske podlage v digitalni in analogni obliki za izdelavo OPPN,
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– idejne zasnove načrtovane ureditve,
– idejne zasnove priključitve območja urejanja na regionalno cesto in ostale prometne ureditve,
– idejne zasnove komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
(3) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi dodatne strokovne podlage.
(4) Pri izdelavi strokovnih podlag se morajo upoštevati smernice nosilcev urejanja prostora.
(5) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga izbere naročnik.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO),
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje (varstvo voda),
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (varstvo okolja),
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami),
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Celje, Lava 42, 3000 Celje (upravljanje z državnimi cestami),
6. Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje (električna energija),
7. Režijski obrat Občine Dobje,
8. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje (telekomunikacije),
9. Javne naprave JP, Teharska cesta 49, 3000 Celje (odpadki),
10. Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini.
(2) Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo smernice, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(5) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
6. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
+-----------------------+------------------+-------------------+
|Faza          |  Rok izdelave  |Nosilec      |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|– sklep župana o    |  marec 2008  |župan       |
|začetku priprave OPPN |         |          |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|– izdelava osnutka   |  junij 2008  |izdelovalec OPPN  |
|OPPN za pridobitev   |         |          |
|smernic        |         |          |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|– pridobivanje smernic |  avgust 2008  |izdelovalec OPPN  |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|– usklajevanje smernic |  avgust 2008  |izdelovalec OPPN  |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|– izdelava       | september 2008 |izdelovalec OPPN  |
|dopolnjenega osnutka  |         |          |
|OPPN          |         |          |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|– javno naznanilo   |  oktober 2008  |Občina Dobje    |
|javne razgrnitve in  |         |          |
|javne obravnave OPPN  |         |          |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|– javna razgrnitev   |  oktober 2008  |Občina Dobje    |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|– izdelava gradiva za | november 2008  |izdelovalec OPPN  |
|javno obravnavo    |         |          |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|– sodelovanje in    | november 2008  |izdelovalec OPPN, |
|obrazložitev na javni |         |Občina Dobje    |
|obravnavi       |         |          |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|– izdelava stališč do | november 2008  |izdelovalec OPPN  |
|pripomb        |         |          |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|– uskladitev stališč  | november 2008  |izdelovalec OPPN, |
|do pripomb z Občino  |         |Občina Dobje    |
|Dobje         |         |          |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|– obravnava stališč do | december 2008  |Občina Dobje,   |
|pripomb        |         |izdelovalec OPPN  |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|– obvestilo lastnikom | december 2008  |Občina Dobje    |
|o stališčih do     |         |          |
|njihovih pripomb    |         |          |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|– izdelava predloga  | december 2008  |izdelovalec OPPN  |
|OPPN za pridobitev   |         |          |
|mnenj         |         |          |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|– pridobivanje mnenj  |  januar 2009  |izdelovalec OPPN  |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|– usklajevanje mnenj  |  januar 2009  |izdelovalec OPPN  |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|– izdelava usklajenega |  januar 2009  |izdelovalec OPPN  |
|predloga OPPN za    |         |          |
|sprejem        |         |          |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|– priprava gradiva za |  januar 2009  |Občina Dobje    |
|sejo OS        |         |          |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|– sodelovanje in    |  februar 2009  |izdelovalec OPPN, |
|obrazložitev      |         |Občina Dobje    |
|usklajenega predloga  |         |          |
|na seji OS in odborih |         |          |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|– objava odloka o OPPN |  februar 2009  |Občina Dobje    |
|v Uradnem listu RS   |         |          |
+-----------------------+------------------+-------------------+
|– izdelava končnega  |  februar 2009  |izdelovalec OPPN  |
|dokumenta       |         |          |
+-----------------------+------------------+-------------------+
7. člen
(obveznosti s financiranjem OPPN)
Izdelavo OPPN financira Občina Dobje.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
(2) Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2008-01
Dobje, dne 3. marca 2008
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

AAA Zlata odličnost