Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008

Kazalo

892. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta gospodarska cona Vzhodno Trnovlje I, stran 2273.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta gospodarska cona Vzhodno Trnovlje I
1. člen
S tem sklepom se podrobneje določajo programska izhodišča, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljevanju: IPA) za območje proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev IPA ter posamezne faze priprave IPA.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Zazidalni načrt Vzhodno Trnovlje 1 obsega območje, ki je bilo v preteklosti, razen manjšega ostanka stanovanjske soseske, namenjeno oskrbni, storitveni, servisni in proizvodni dejavnosti. Tako se je izgradil terminal za plinasto in tekoče gorivo, območje za predelavo sekundarnih surovin, trgovsko-skladiščno in proizvodno-servisno območje, ter gradbena baza Gradis.
V Celjskem prostorskem planu (prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01)) je območje opredeljeno kot območje proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti.
Ureditveno območje, ob Bežigrajski ter Obrtni cesti, je po veljavnem zazidalnem načrtu del gradbene baze Gradis. Zaradi delitve in spremenjene dejavnosti bi se območje nekdanjega tesališča E3, spremenilo skladno z možnostmi in željami investitorja. Spremembe in dopolnitve bi obsegale razširitev obstoječe proizvodne hale in izgradnjo upravne stavbe s potrebnimi garderobami, sanitarji in jedilnico.
Območje sprememb in dopolnitev leži v ureditvenem območju, katerega prostorsko urejanje opredeljuje Zazidalni načrt »Gospodarska cona« Vzhodne Trnovlje I (RC Planiranje Celje proj. št. 2/84; Uradni list SRS, št. 42-1892/86).
Razlog sprememb in dopolnitev je namera investitorja, podjetja Rakan d.o.o., Bukovžlak 71, 3000 Celje, ki s soglasjem Kovinotrade d.d., vlaga pobudo za spremembo veljavnega zazidalnega načrta, da se na mestu do sedaj odprtih skladišč E3, uredi proizvodno-upravne objekte s potrebno komunalno in prometno infrastrukturo.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vzhodno Trnovlje 1 je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podala pogoje prostorske umestitve proizvodno-poslovnega objekta.
Pobuda se nanaša na spremembo obstoječega območja E3, območja odprtih skladišč gradbenega material in gradbene opreme (tesališča).
Pri izdelavi upoštevati obstoječi komunalni koridor ob Obrtni cesti. Ohraniti oziroma ponovno zasaditi, z veljavnim zazidalnim načrtom predviden drevored, kot zeleno kuliso ob Obrtni cesti.
Zaradi izpostavljene lege ob Bežigrajski cesti, poskrbeti za arhitekturno ustrezno oblikovanje objekta ter z gradbeno linijo zagotoviti potrebne odmike od javne infrastrukture in sosednjih zemljišč.
S prostorsko ureditvijo zagotoviti ustrezno prometno dostopnost na obravnavano območje, kot znotraj gradbene parcele, zagotoviti potrebno število parkirnih mest in zadostne zelene površine.
Pri zasnovi prostorske ureditve smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
4. člen
Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta gospodarska cona Vzhodno Trnovlje I
Območje sprememb in dopolnitve zazidalnega načrta obsega parcele: 44, 47/4, 47/5, 47/7, 50/2, 1635/8, 1635/10, k.o. Teharje ter parcele 215/11, 215/13, 215/18, 215/20, k.o. Bukovžlak v skupni velikosti 6058 m2.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
5. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče izdela načrtovalec, ki ima pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in ga izbere pobudnik oziroma investitor. Investitor zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora. Spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo. IPA mora biti predan pripravljavcu v dveh izvodih v standardni obliki in elektronski obliki, na primernem nosilcu.
Potrebno je upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– ZN »Gospodarska cona« Vzhodne Trnovlje I (RC – Planiranje proj. št. 2/84; Uradni list SRS št. 42-1892/86).
6. člen
Roki za postopek sprejemanja sprememb IPA
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja IPA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi marca 2008.
7. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje;
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev IPA je podjetje Rakan d.o.o., Bukovžlak 71a, 3000 Celje. Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev IPA, si je investitor dolžan pridobiti od pooblaščenega izvajalca na stroške investitorja. Geodetski načrt za izdelavo lokacijskega načrta mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
9. člen
Končne določbe
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu.
Št. 3505-00002/2008 4200 DZ
Celje, dne 20. februarja 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Celje
mag. Marko Zidanšek l.r.

AAA Zlata odličnost