Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2008 z dne 10. 3. 2008

Kazalo

887. Zakon o trgovini (ZT-1), stran 2269.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o trgovini (ZT-1)
Razglašam Zakon o trgovini (ZT-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. februarja 2008.
Št. 003-02-2/2008-28
Ljubljana, dne 6. marca 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O TRGOVINI (ZT-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa način in pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti ter nadzor nad izvajanjem zakona.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi uporabljeni v tem zakonu imajo naslednji pomen:
– trgovina je opravljanje trgovinske dejavnosti, ki obsega nakupovanje blaga z namenom nadaljnje prodaje ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem (obdelava, predelava in dodelava) stanju;
– trgovec je samostojni podjetnik posameznik ali samostojna podjetnica posameznica (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik) ali pravna oseba, ki ima v aktu o ustanovitvi ali v drugem temeljnem aktu vpisano trgovinsko dejavnost ali določeno, da opravlja trgovinsko dejavnost, in ki to dejavnost tudi opravlja. Za trgovca se šteje tudi samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v svojem imenu in za račun drugega trgovca ali v imenu in za račun drugega trgovca;
– trgovina na drobno je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja potrošnikom ali potrošnicam (v nadaljnjem besedilu: potrošnik);
– trgovina na debelo je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja trgovcem in drugim samostojnim podjetnikom posameznikom, pravnim osebam in drugim posameznikom, ki ga kupujejo za opravljanje svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.
II. TRGOVINSKA DEJAVNOST
3. člen
(opravljanje trgovinske dejavnosti)
(1) Trgovinska dejavnost se opravlja v prodajnih objektih (v nadaljnjem besedilu: prodajalna) ali zunaj njih, pod pogoji določenimi s tem zakonom in drugimi predpisi.
(2) Prodajalna je poslovni prostor. Trgovec lahko zaradi značilnosti izdelkov ali zaradi zahtev drugih predpisov opravlja trgovinsko dejavnost tudi na ustrezno urejenem prostoru ob prodajalni.
(3) Če se v prodajalni opravlja tudi druga dejavnost mora biti prostor namenjen tej dejavnosti vidno ločen od dela prodajalne, ki je namenjen trgovinski dejavnosti ali pa kot tak določen v internem načrtu tega prostora.
(4) Trgovec lahko v svoji prodajalni dodatno obdela hrano, tako da je primerna za uživanje, ne sme pa potrošniku omogočiti uživanja hrane ali pijače v prodajalni ali pred njo. Ne glede na določbo prejšnjega stavka lahko trgovec zaradi zaokrožitve svoje ponudbe brez izpolnjevanja posebnih pogojev, ki jih določa zakon, ki ureja gostinstvo, v prodajalni nudi potrošnikom določene vrste napitkov in živil (kava, čaj, brezalkoholne pijače in drugi topli in hladni napitki, pecivo, krofi, izdelki iz dopeke, sendviči, mini pizze in podobno).
(5) V prodajalni ali pred njo so dovoljene brezplačne degustacije posameznih vrst blaga.
(6) Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja s potujočo prodajalno, na premični stojnici, s prodajnim avtomatom, od vrat do vrat, na daljavo in na tržnici.
(7) Prodaja blaga v trgovini na debelo se lahko opravlja tudi na posebej urejenem prostoru ali v tranzitu.
4. člen
(smiselna uporaba določb tega zakona)
Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in druge posameznike, ki prodajajo lastne izdelke ali pridelke potrošniku, če drug zakon ne določa drugače.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE TRGOVINSKE DEJAVNOSTI
5. člen
(minimalni tehnični pogoji in drugi pogoji)
(1) Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
– prostor, opremo in naprave v prodajalni,
– zunanjost prodajalne,
– način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
– način, opremo in naprave na posebej urejenem prostoru v trgovini na debelo,
– minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini.
(2) Minimalne tehnične in druge pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za trgovino.
6. člen
(soglasje za prodajo zunaj prodajaln)
(1) Za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno mora trgovec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga. Lokalna skupnost v svojem aktu določi prostor, kjer se blago lahko prodaja na tak način.
(2) Za prodajo blaga na način, določen v prejšnjem odstavku, se šteje tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmi, shodi in podobno). V tem primeru lahko organizator prireditve ali organizatorka prireditve pridobi pisno soglasje za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi.
7. člen
(podatki o trgovskem blagu)
(1) Trgovec mora zagotoviti evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi s stanjem blaga v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
(2) Trgovec mora na prodajnem mestu zagotoviti pristojnim inšpekcijskim organom naslednje podatke o stanju blaga:
– številko in datum prevzemnega dokumenta,
– ime dobavitelja,
– številko in datum dobaviteljevega dokumenta,
– ime, mersko enoto in količino blaga,
– prodajno ceno blaga,
– podatke o spremembi prodajne cene blaga.
(3) Kadar se evidenca o spremembi prodajne cene blaga ne vodi na prodajnem mestu, je trgovec dolžan predložiti navedene podatke najpozneje v 24 urah po zahtevi pristojnega inšpektorja.
8. člen
(obratovalni čas)
(1) Trgovec določi obratovalni čas prodajalne v skladu s svojo poslovno odločitvijo in ob upoštevanju potreb potrošnikov. Prodajalna mora obratovati skladno z objavljenim urnikom obratovalnega časa prodajalne.
(2) Trgovec mora pri določitvi obratovalnega časa upoštevati število zaposlenih delavcev v prodajalni in njihove pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, določene z zakonom, ki ureja delovna razmerja, in kolektivno pogodbo s področja dejavnosti trgovine Slovenije, zlasti določbe, ki se nanašajo na ureditev delovnega časa, odmorov, počitkov in dodatkov, ki izhajajo iz razporeditve za delavce manj ugodnega delovnega časa.
9. člen
(javno pooblastilo)
(1) Minister, pristojen za trgovino, s podzakonskim aktom uredi pravila sezonske razprodaje tekstilnega blaga in obutve in stopnje običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara).
(2) Minister, pristojen za trgovino, lahko reprezentativni ali drugi zbornici, ki izpolnjuje vsaj enega od kriterijev iz drugega odstavka 4. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list Republike Slovenije št. 60/06), z odločbo na podlagi javnega razpisa podeli javno pooblastilo za izdajanje aktov iz prejšnjega odstavka.
IV. IZVAJANJE NADZORA
10. člen
(pristojni inšpekcijski organ)
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja tržni inšpekcijski organ.
11. člen
(upravni ukrep)
(1) Če pristojni tržni inšpekcijski organ ugotovi, da trgovec:
– ne izpolnjuje minimalnih tehničnih in drugih pogojev za opravljanje trgovinske dejavnosti (5. člen),
– ne evidentira poslovnih dogodkov oziroma ne zagotovi pristojnim inšpekcijskim organom podatke o stanju blaga iz drugega odstavka 7. člena tega zakona, z odločbo določi rok za odpravo nepravilnosti.
(2) Če pristojni tržni inšpekcijski organ ugotovi, da trgovec opravlja prodajo zunaj prodajaln brez ustreznega pisnega soglasja, z odločbo prepove opravljanje trgovinske dejavnosti do odprave nepravilnosti (6. člen).
12. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 1.000 do 100.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
– če se v prodajalni opravlja tudi druga dejavnost pa prostor namenjen tej dejavnosti ni vidno ločen od dela prodajalne, ki je namenjen trgovinski dejavnosti ali pa kot tak ni določen v internem načrtu tega prostora (tretji odstavek 3. člena),
– če omogoči potrošniku uživanje hrane in pijače v prodajalni ali pred njo (četrti odstavek 3. člena),
– če pri opravljanju trgovinske dejavnosti ne izpolnjuje minimalnih tehničnih in drugih pogojev (5. člen),
– če ne pridobi soglasja pri prodaji blaga zunaj prodajaln (6. člen),
– če ne zagotovi podatkov o trgovskem blagu (7. člen),
– če ne posluje v objavljenem obratovalnem času (8. člen),
– če opravlja trgovinsko dejavnost kljub prepovedi (11. člen).
(2) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 100 do 200 eurov se kaznuje posameznik ali posameznica, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednji predpisi:
– Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo);
– Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, po zahtevnosti posameznih vrst trgovinskih opravil (Uradni list RS, št. 28/93, 57/93 in 60/07);
– Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93, 34/93 – popravek, 57/93 in 110/02 – ZVPot-A) in
– Pravilnik o vodenju evidenc v trgovini (Uradni list RS, št. 51/99, 69/99 – popravek in 71/03).
14. člen
(podzakonski predpisi)
(1) Podzakonski predpis iz drugega odstavka 5. člena tega zakona izda minister, pristojen za trgovino, v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do uveljavitve predpisa iz prejšnjega odstavka se uporabljata Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93, 34/93 – popravek, 57/93 in 110/02 – ZVPot-A) in Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, po zahtevnosti posameznih vrst trgovinskih opravil (Uradni list RS, št. 28/93, 57/93 in 60/07), v kolikor ni v nasprotju s tem zakonom.
15. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-01/92-4/52
Ljubljana, dne 27. februarja 2008
EPA 1809-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti