Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

614. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2009, stran 1616.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Polzela(Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 9. seji dne 12. februarja 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Polzela za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Polzela za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v EUR
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina        Proračun leta 2009
    kontov/Konto/Podkonto
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      4.192.066
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          3.752.279
70   DAVČNI PRIHODKI              3.344.127
    700 Davki na dohodek in dobiček      2.703.149
    703 Davki na premoženje           425.957
    704 Domači davki na blago in         215.021
    storitve
    706 Drugi davki
71   NEDAVČNI PRIHODKI              408.152
    710 Udeležba na dobičku in dohodki      121.756
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine           10.090
    712 Globe in druge denarne kazni         156
    713 Prihodki od prodaje blaga in         416
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         275.734
72   KAPITALSKI PRIHODKI             200.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč       200.000
    in neopredmetenih dolgoročnih
    sredstev
73   PREJETE DONACIJE
    730 Prejete donacije iz domačih
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI             239.787
    740 Transferni prihodki iz drugih      239.787
    javnofinančnih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        4.676.210
40   TEKOČI ODHODKI               1.005.370
    400 Plače in drugi izdatki          246.810
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za         37.310
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       534.750
    403 Plačila domačih obresti          75.500
    409 Rezerve                 111.000
41   TEKOČI TRANSFERI              1.358.930
    410 Subvencije                26.400
    411 Transferi posameznikom in        782.110
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim          155.610
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      394.810
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           1.732.740
    420 Nakup in gradnja osnovnih       1.732.740
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           579.170
    431 Investicijski transferi         444.740
    432 Investicijski transferi         134.430
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        –484.144
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        1.200
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         1.200
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova             1.200
    privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev
    in finančnih naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz
    naslova privatizacije
    443 Povečanje namenskega
    premoženja v javnih skladih in
    drugih osebah javnega prava, ki
    imajo premoženje v svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         1.200
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              570.000
50   ZADOLŽEVANJE                 570.000
    500 Domače zadolževanje           570.000
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)            100.000
55   ODPLAČILA DOLGA               100.000
    550 Odplačila domačega dolga         100.000
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      –12.944
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        470.000
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-      484.144
    IX.)
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
    12. 2008
9009  Splošni sklad za drugo            12.944
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Polzela.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe so zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za I. poletje in konec leta z zaključnim računom seznani oziroma poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko predlaga županu spreminjanje vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se, zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunski skladi v okviru proračuna so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 31.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 80.000 evrov kot nerazporejeni del proračunskih izdatkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1000 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 570.000 evrov, in sicer za naslednje investicije: za rekonstrukcijo in adaptacijo gradu Komenda v višini 410.000,00 evrov in za gradnjo lokalne ceste LC 490590 v višini 160.000,00 evrov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Polzela, se v letu 2009 ne smejo zadolžiti.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Polzela v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-30/2008
Polzela, dne 12. februarja 2008
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti