Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

596. Ugotovitveni sklep o stanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ML1 – Mlaka Zahod, stran 1593.

Na podlagi tretje točke 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Mestne občine Kranj dne 12. 2. 2008 sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
o stanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ML1 – Mlaka Zahod
1. Ocena stanja pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta
1.1 Temeljne ugotovitve
– Z dnem 28. 4. 2007 je pričel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07).
– Priprava prostorskega akta, ki je bila začeta v skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-1), se nadaljuje v skladu z 98. členom ZPNačrt.
– Ker v postopku še ni bila izvedena javna razgrnitev prostorskega akta, se bo postopek nadaljeval po postopku za sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).
1.2 Ocena stanja
– Postopek priprave predmetnega prostorskega izvedbenega načrta za gradnjo stanovanjske soseske na Mlaki pri Kranju se je pričel s Programom priprave občinskega lokacijskega načrta območja ML1 – Mlaka Zahod s komasacijo, ki ga je na podlagi takrat veljavnega Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) dne 14. 2. 2005 sprejel župan Mestne občine Kranj.
– V prehodnih in končnih določbah ZPNačrt (98. člen) določa, da se postopki priprave občinskih lokacijskih načrtov, ki so se začeli na podlagi določb ZUreP-1 in pred uveljavitvijo novega zakona (ZPNačrt) še niso bili javno razgrnjeni, nadaljujejo in končajo po določbah novega zakona kot občinski podrobni prostorski načrti.
– Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 354-19-64/2004 z dne 5. 1. 2005 odločilo, da v postopku priprave in sprejemanja Občinskega lokacijskega načrta območja ML1 – Mlaka Zahod, celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) ni potrebno izvesti.
– Dne 1. 12. 2004 je Mestna občina Kranj v skladu z 28. členom ZureP-1 sklicala prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve.
– V skladu z ZUreP-1 so bile do sedaj v postopku priprave OPPN izvedene naslednje aktivnosti:
• izvedena je bila prva prostorska konferenca (1. 12. 2004),
– pridobljena je bila odločbe, da CPVO ni potrebno izvesti (5. 1. 2005),
• objavljen je bil Program priprave Občinskega lokacijskega načrta območja ML1 Mlaka Zahod s komasacijo (Uradni list RS, št. 20/05 z dne 3. 3. 2005), (v nadaljevanju Program priprave),
• pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora (marec 2005),
• za območje obravnave LN je bil izdelan geodetski načrt,
• izdelan je bil osnutek predloga LN (marec 2007).
Na podlagi navedenih uradnih dejanj je na podlagi določil ZPNačrt postopek priprave predmetnega OPPN v fazi osnutka.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage, ki jih pridobi naročnik pripravijo izbrani izvajalci.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev, ki jo obravnava prostorski akt se pridobijo z izdelavo dveh variantnih rešitev, ki jih pripravi načrtovalec OPPN.
3. Roki za pripravo OPPN
+------------------------------------+-------------------------+
|Dodatne strokovne podlage      |40 dni po sprejetju tega |
|(infrastrukturno omrežje)      |sklepa (40. dan)     |
+------------------------------------+-------------------------+
|Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN |30 dni po pridobitvi   |
|                  |strokovnih podlag (70.  |
|                  |dan)           |
+------------------------------------+-------------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava |30 dni (100. dan)    |
|dopolnjenega osnutka OPPN      |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Prva obravnava odloka OPPN na Svetu |V času javne razgrnitve |
|MOK                 |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Priprava stališč do pripomb in   |15 dni po javni     |
|predlogov iz javne razgrnitve in  |razgrnitvi (115. dan)  |
|javne obravnave ter seznanitev   |             |
|lastnikov zemljišč s stališči do  |             |
|pripomb               |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|Priprava predloga OPPN       |15 dni po sprejetju   |
|                  |stališč do pripomb (130. |
|                  |dan)           |
+------------------------------------+-------------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja |40 dni po izdelavi    |
|prostora              |predloga OOPN (170. dan) |
+------------------------------------+-------------------------+
|Izdelava in sprejem usklajenega   |30 dni po prejemu    |
|predloga OPPN (druga obravnava na  |pozitivnih mnenj     |
|Svetu MOK)             |nosilcev urejanja    |
|                  |prostora (200. dan)   |
+------------------------------------+-------------------------+
|Objava odloka v Uradnem listu RS  |20 dni (220. dan)    |
+------------------------------------+-------------------------+
Roki posameznih faz se lahko podaljšajo v primerih zahtev nosilcev urejanja prostora za dodatne strokovne analize in študije, zaradi planiranih aktivnosti občinskega sveta oziroma zaradi ponovne javne razgrnitve in javne obravnave.
4. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovano prostorsko ureditev
Nosilci urejanja prostora, ki so pripravili smernice in strokovne podlage za OPPN, so ministrstva in njihovi organi v sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPPN in so bili določeni s Programom priprave.
Nosilci urejanja prostora so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Gorenjska, Gorenjska cesta 15, 4240 Radovljica,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Kranj, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj,
– Telekom Slovenije, PE Kranj, Ul. Mirka Vadnova 13, 4000 KRANJ,
– Elektro Gorenjska, Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj,
– Komunala Kranj, Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj kanalizacija,
– Komunala Kranj, Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj vodovod,
– Geoplin d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj,
– Zavod za varstvo narave, Tomšičeva 9, 4000 Kranj,
– Tele TV, Golniška 113, 4000 Kranj,
– Mestna občina Kranj, Oddelek za gospodarske javne službe, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
– RS, Ministrstvo za zdravje, OE Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
– Domplan, Bleiweisova 14, 4000 Kranj.
Smernice po ZUreP-1 so podali vsi navedeni nosilci urejanja prostora in nosilci javnih pooblastil, razen Tele TV d.d.
Na izdelan predlog OPPN Mestna občina Kranj pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora.
5. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Izdelava OPPN se delno financira iz proračuna Mestne občine Kranj, delno pa iz sredstev zainteresiranih investitorjev.
6. Veljavnost programa priprave
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Program priprave občinskega lokacijskega načrta območja ML1 Mlaka Zahod s komasacijo (Uradni list RS, št. 20/05 z dne 3. 3. 2005).
7. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in Mestne občine Kranj in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-0004/2004-48/01
Kranj, dne 12. februarja 2008
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti