Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

594. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta površinski kopi Salonit Anhovo – za kamnolome Rodež in Perunk, stran 1589.

Na podlagi 57. in 99. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), sprejetega dne 29. 3. 2007 (Uradni list RS, št. 33/07), in 7. ter 30. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (UO Primorske novice, št. 41/03, 17/06, in Uradni list RS, št. 70/07) izdajam
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta površinski kopi Salonit Anhovo – za kamnolome Rodež in Perunk
1. Ocena
S tem sklepom Župan Občine Kanal ob Soči določa, da se priprava Občinskega lokacijskega načrta »Površinski kopi Salonit Anhovo – za kamnolome Rodež in Perunk« po programu priprave št. 3505-2/2006-1 z dne 16. 5. 2006 nadaljuje in konča kot Občinski podrobni prostorski načrt po postopku in na način, ki ga določata zakon o prostorskem načrtovanju in ta sklep.
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Nova Gorica za obdobje 1986–2000 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 1/87, 3/90, 1/93, Uradne objave časopis Primorske novice, št. 32/96) ter Občine Kanal ob Soči (Primorske novice, Uradne objave, št. 22/99, 29/04) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Nova Gorica za obdobje 1986–1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin št. 7/87, 3/90, 1/93, Uradne objave časopis Primorske novice št. 32/96) ter Občine Kanal ob Soči (Primorske novice, Uradne objave, št. 22/99, 29/04) s programsko zasnovo za lokacijski načrt površinskih kopov Salonita Anhovo ter rudarski projekt za izvajanje del na površinskem kopu Rodež (IRGO, maj 1996) so pravna osnova za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Proizvodnja cementa v Salonitu Anhovo je odvisna od mineralnih surovin. Pridobivalni prostori mineralnih surovin se nahajajo na pobočjih nad dolino reke Soče in Banjške planote. Zaloge mineralnih surovin v sedanjih odprtih kopih ne zadoščajo več. Zato je potrebno za nadaljnjo proizvodnjo, za naslednjih 30 let, razširiti in odpreti nove kope na območju Rodeža. Ostale opuščene površinske kope bo potrebno sanirati.
2. Območje OPPN:
Območje urejanja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom površinski kopi Salonit Anhovo – za kamnolome Rodež in Perunk je določeno grafično.
Glej prilogo 1: Grafični prikaz območja urejanja, M 1 : 2500.
3. Način pridobitve strokovnih podlag
Za pripravo OPPN se uporabijo:
– obstoječi geodetski podatki, ki jih je treba preveriti in po potrebi dopolniti,
– veljavni prostorski plan občine Kanal ob Soči v digitalni obliki,
– rudarski projekt za izvajanje del na površinskem kopu Rodež (IRGO, maj 1996).
Pripravijo se posebne strokovne podlage, v katerih se razčleni in prikaže:
– stanje objektov in naprav ter ureditev,
– geomorfologija terena,
– krajinske značilnosti odprtega prostora in druge naravne značilnosti prostora,
– prikaz vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji,
– geološka sestava tal,
– analiza lastništva zemljišč in določitev meje območja urejanja,
– zasnova eksploatacije,
– zasnova sanacije.
4. Celovita presoja vplivov na okolje
V skladu z Odločbo Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-137/2006IL z dne 16. 6. 2006, se izdela Okoljsko poročilo in izvede postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu z zakonom.
5. Roki
Po programu priprave št. 3505-2/2006-1 z dne 16. 5. 2006 za OLN »Površinski kopi Salonit Anhovo – za kamnolome Rodež in Perunk« so bile doslej opravljene in zaključene naslednje faze priprave prostorskega izvedbenega akta:
1. prostorska konferenca,
2. pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora,
3. izdelava strokovnih podlag in predloga OLN.
V skladu z ZPNačrt so za dokončanje OPPN potrebne naslednje faze:
Pripravi se okoljsko poročilo. Z dopolnjenim osnutkom OPPN se ga pošlje ministrstvu, ki v 15 dneh preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in v skladu s predpisi.
Javna razgrnitev in javna obravnava: Pripravljalec s sklepom odredi javno razgrnitev in izdelovalec razgrne dopolnjeni osnutek OPPN in Okoljskega poročila. Pripravljalec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Primorskih novicah, ter na krajevno običajen način, najmanj en teden pred pričetkom javne razgrnitve.
Pripravljalec in izdelovalec organizirata v času javne razgrnitve javno obravnavo.
V času javne obravnave občinski svet obravnava dopolnjeni osnutek Odloka o OPPN.
Pripravljalec v času javne razgrnitve in obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe ter predloge organov, organizacij in posameznikov.
Izdelovalec v sodelovanju s pripravljalcem in investitorjem strokovno preuči vse pripombe in predloge z javne razgrnitve in občinskega sveta in pripravi strokovna stališča do pripomb in predlogov.
Občinski svet (druga obravnava odloka) s sklepom sprejme stališča do pripomb in predlogov.
Izdelava predloga OPPN: Izdelovalec izdela na podlagi sprejetih stališč do pripomb predlog OPPN.
Izdelovalec, po pooblastilu pripravljalca, posreduje predlog OPPN nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje k predlogu OPPN. Prav tako se pošlje predlog OPPN tudi ministrstvu pristojnemu za varstvo okolja, ki odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje in izda potrdilo.
Mnenje nosilcev urejanja prostora: Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v roku 30 dni po prejemu vloge.
Na podlagi pridobljenih mnenj izdelovalec izdela usklajen predlog OPPN za sprejem na OS.
Sprejem predloga OPPN: Pripravljalec posreduje usklajen predlog OPPN Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči v sprejem.
Uradna objava: Pripravljalec objavi sprejeti odlok o OPPN v Uradnih objavah.
Okvirni terminski plan izdelave prostorskega akta (v mesecih):
Terminski plan
Okvirni terminski plan izdelave OPPN (v mesecih) skupaj s postopkom CPVO:
+-------------+-----------+---+----+-----+----+----+--+----+---+
|       |Meseci   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 |
+-------------+-----------+---+----+-----+----+----+--+----+---+
|Opravila v  |Akterji  |  |  |   |  |  | |  |  |
|postopku   |      |  |  |   |  |  | |  |  |
+-------------+-----------+---+----+-----+----+----+--+----+---+
|strokovne  |načrtovalec|XXX|  |   |  |  | |  |  |
|podlage +  |      |  |  |   |  |  | |  |  |
|idejne    |      |  |  |   |  |  | |  |  |
|rešitve za  |      |  |  |   |  |  | |  |  |
|OPPN     |      |  |  |   |  |  | |  |  |
+-------------+-----------+---+----+-----+----+----+--+----+---+
|izdelava   |načrtovalec|  |XXXX|   |  |  | |  |  |
|okoljskega  |      |  |  |   |  |  | |  |  |
|poročila   |      |  |  |   |  |  | |  |  |
+-------------+-----------+---+----+-----+----+----+--+----+---+
|potrditev  |MOP-ARSO  |  |  |XXXX |  |  | |  |  |
|okoljskega  |      |  |  |   |  |  | |  |  |
|poročila   |      |  |  |   |  |  | |  |  |
+-------------+-----------+---+----+-----+----+----+--+----+---+
|izdelava   |načrtovalec|  |  |   |XXXX|  | |  |  |
|dopolnjenega |      |  |  |   |  |  | |  |  |
|osnutka OPPN |      |  |  |   |  |  | |  |  |
+-------------+-----------+---+----+-----+----+----+--+----+---+
|objava    |občina   |  |  |   |  |XXXX| |  |  |
|razgrnitve 7 |      |  |  |   |  |  | |  |  |
|dni prej   |      |  |  |   |  |  | |  |  |
+-------------+-----------+---+----+-----+----+----+--+----+---+
|javna    |občina   |  |  |   |  |XXXX| |  |  |
|razgrnitev  |      |  |  |   |  |  | |  |  |
|OPPN in OP – |      |  |  |   |  |  | |  |  |
|30 dni    |      |  |  |   |  |  | |  |  |
+-------------+-----------+---+----+-----+----+----+--+----+---+
|javna    |občina   |  |  |   |  | X | |  |  |
|obravnava  |      |  |  |   |  |  | |  |  |
+-------------+-----------+---+----+-----+----+----+--+----+---+
|1. obravnava |OS     |  |  |   |  | X | |  |  |
|dopolnjenega |      |  |  |   |  |  | |  |  |
|osnutka OPPN |      |  |  |   |  |  | |  |  |
+-------------+-----------+---+----+-----+----+----+--+----+---+
|zapisnik o  |občina   |  |  |   |  |  |XX|  |  |
|pripombah in |      |  |  |   |  |  | |  |  |
|predlogih  |      |  |  |   |  |  | |  |  |
+-------------+-----------+---+----+-----+----+----+--+----+---+
|strokovna  |načrtovalec|  |  |   |  |  |XX|  |  |
|stališča   |      |  |  |   |  |  | |  |  |
+-------------+-----------+---+----+-----+----+----+--+----+---+
|stališča do |župan, OS |  |  |   |  |  |X |  |  |
|pripomb in  |      |  |  |   |  |  | |  |  |
|predlogov  |      |  |  |   |  |  | |  |  |
+-------------+-----------+---+----+-----+----+----+--+----+---+
|dopolnitev  |načrtovalec|  |  |   |  |  |XX|  |  |
|predloga OLN |      |  |  |   |  |  | |  |  |
+-------------+-----------+---+----+-----+----+----+--+----+---+
|mnenja k   |obč.,   |  |  |   |  |  | |XXXX|  |
|predlogu OLN |nosilci  |  |  |   |  |  | |  |  |
|– 30 dni   |urej.   |  |  |   |  |  | |  |  |
+-------------+-----------+---+----+-----+----+----+--+----+---+
|potrdilo   |MOP ARSO  |  |  |   |  |  | |XXXX|  |
|MOP-ARSO na |      |  |  |   |  |  | |  |  |
|okolje – 30 |      |  |  |   |  |  | |  |  |
|dni     |      |  |  |   |  |  | |  |  |
+-------------+-----------+---+----+-----+----+----+--+----+---+
|2. obravnava |OS     |  |  |   |  |  | |  | X |
|OPPN –    |      |  |  |   |  |  | |  |  |
|sprejem z  |      |  |  |   |  |  | |  |  |
|odlokom   |      |  |  |   |  |  | |  |  |
+-------------+-----------+---+----+-----+----+----+--+----+---+
|objava v   |občina   |  |  |   |  |  | |  | X |
|uradnem   |      |  |  |   |  |  | |  |  |
|glasilu   |      |  |  |   |  |  | |  |  |
+-------------+-----------+---+----+-----+----+----+--+----+---+
|končni    |načrtovalec|  |  |   |  |  | |  | XX|
|elaborat   |      |  |  |   |  |  | |  |  |
+-------------+-----------+---+----+-----+----+----+--+----+---+
+--------------------------------------------------------------+
|Tolmač oznak iz terminskega plana:              |
+------------+---------------+-------------+-------------------+
|obč.    |Občina –    |OPPN     |občinski podrobni |
|      |pripravljavec |       |prostorski načrt  |
+------------+---------------+-------------+-------------------+
|OS     |Občinski svet |CPVO     |celovita presoja  |
|      |        |       |vplivov na okolje |
+------------+---------------+-------------+-------------------+
|nosilci   |nosilci    |OP      |okoljsko poročilo |
|urej.    |urejanja    |       |          |
|      |prostora,   |       |          |
|      |soglasjedajalci|       |          |
+------------+---------------+-------------+-------------------+
|      |        |načrtovalec |planer, podjetje z |
|      |        |       |registrirano    |
|      |        |       |dejavnostjo    |
+------------+---------------+-------------+-------------------+
6. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora – infrastruktura:
– notranje cestno omrežje: Salonit Anhovo d.d.,
– lokalne ceste: Občina Kanal,
– vodovod: Salonit Anhovo d.d.,
– kanalizacija: Salonit Anhovo d.d.,
– komunala- odpadki: Komunala Nova Gorica,
– notranje elektro omrežje in javna razsvetljava: Salonit Anhovo d.d.,
– telefonsko omrežje: Salonit Anhovo d.d.
Nosilci urejanja prostora – varstveni režimi:
– kulturne dediščine: Zavod za varstvo kulturne dediščine Gorica,
– ohranjanje narave: Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica,
– gospodarjenje z vodami: ARSO, Pisarna Nova Gorica in ARSO, Sektor za gospodarjenje z vodami, Vojkova 1b, Ljubljana,
– požarna varnost: Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; Izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9.
Pobudnik izdelave: Salonit Anhovo d.d. in Občina Kanal.
Pripravljalec: Občina Kanal ob Soči.
Izdelovalec: Urbi, d.o.o. – Oblikovanje prostora.
7. Obveznost v zvezi s financiranjem OPPN
Postopek priprave vodi Občina Kanal ob Soči. Projekt priprave akta financira Salonit Anhovo d.d.
Št. 350-02/07-2
Kanal ob Soči, dne 27. avgusta 2007
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti