Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

593. Sklep o pripravi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Anhovo, stran 1587.

Na podlagi 57. in 99. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), sprejetega dne 29. 3. 2007 (Uradni list RS, št. 33/07) in 7. ter 30. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (UO Primorske novice 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07) izdajam
S K L E P
o pripravi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Anhovo
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta
S tem sklepom župan Občine Kanal ob Soči določa, da se priprava »Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Anhovo« po programu priprave št. 3505-03/2006-1 z dne 16. 5. 2006 nadaljuje po postopku, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju in ta sklep.
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Nova Gorica za obdobje 1986–2000 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin št. 1/87, 3/90, 1/93, Uradne objave časopis Primorske novice št. 32/96) ter Občine Kanal ob Soči (Primorske novice, Uradne objave, št. 22/99, 29/04) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Nova Gorica za obdobje 1986–1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin št. 7/87, 3/90, 1/93, Uradne objave časopis Primorske novice št. 32/96) ter Občine Kanal ob Soči (Primorske novice, Uradne objave, št. 22/99, 29/04) določa za območje naselja Anhovo pripravo prostorskega izvedbenega akta: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Anhovo.
2. Območje PUP
Območje urejanja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Anhovo je določeno grafično.
Glej prilogo 1: Grafični prikaz območja urejanja, M 1: 2500.
3. Način pridobitve strokovnih podlag
Za pripravo PUP se uporabijo:
– geodetski podatki o območju urejanja,
– veljavni prostorski plan Občine Kanal ob Soči v digitalni obliki.
Pripravijo se posebne strokovne podlage, s katerimi se podrobneje prikaže in razčleni ustvarjene razmere v naselju Anhovo:
– značilnosti grajene strukture,
– namembnosti objektov in površin,
– nepremična kulturna in oblikovana naravna dediščina,
– prometna, vodna, komunalna, energetska infrastrukturna omrežja, objekti in naprave ter sistemi zvez,
– motnje v okolju po vrsti in izvoru,
– gradbeno tehnično stanje stavbnega fonda,
– lastništvo oziroma pravica uporabe objektov in površin,
– ambientalne kvalitete grajenega prostora,
– druge ustvarjene razmere.
Obstoječe geodetske načrte, ki jih zagotovita Občina Kanal in investitor Salonit Anhovo, d.d., je potrebno preveriti in po potrebi dopolniti.
4. Roki za pripravo prostorskega akta oziroma posameznih faz
Po programu priprave št. 3505-03/2006-1 z dne 16. 5. 2006 za »PUP za naselje Anhovo« so bile doslej opravljene in zaključene naslednje faze priprave prostorskega izvedbenega akta:
1. prostorska konferenca,
2. pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora,
3. izdelava strokovnih podlag in predloga PUP.
V skladu z ZPNačrt so za dokončanje PUP potrebne še naslednje faze:
Izvedba celovite presoje vplivov na okolje za PUP za naselje Anhovo v skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-157/2006 IL z dne 30. 6. 2006 ni potrebna.
Javna razgrnitev in javna obravnava: Pripravljalec s sklepom odredi javno razgrnitev v prostorih Občine Kanal ob Soči in izdelovalec razgrne dopolnjeni osnutek PUP. Pripravljalec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Primorskih novicah, ter na krajevno običajen način, najmanj en teden pred pričetkom javne razgrnitve.
Pripravljalec in izdelovalec organizirata v času javne razgrnitve javno obravnavo.
V času javne obravnave Občinski svet obravnava dopolnjeni osnutek Odloka o PUP.
Pripravljalec v času javne razgrnitve in obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe ter predloge organov, organizacij in posameznikov.
Izdelovalec v sodelovanju s pripravljalcem in investitorjem preuči vse pripombe in predloge z javne razgrnitve in občinskega sveta in pripravi strokovna stališča do pripomb in predlogov.
Občinski svet (druga obravnava odloka) s sklepom sprejme stališča do pripomb in predlogov.
Izdelava predloga PUP: Izdelovalec izdela na podlagi sprejetih stališča do pripomb predlog PUP. Izdelovalec, po pooblastilu pripravljalca, pozove nosilce urejanja prostora, da podajo mnenje k predlogu PUP.
Mnenje nosilcev urejanja prostora: Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v roku 30 dni po prejemu vloge. Na podlagi pridobljenih mnenj izdelovalec izdela usklajen predlog PUP za sprejem na OS.
Sprejem predloga PUP: Pripravljalec posreduje usklajen predlog PUP Občinskemu svetu Občine Kanal ob Soči v sprejem.
Uradna objava: Pripravljalec objavi sprejeti odlok o PUP v Uradnem listu RS.
Okvirni terminski plan izdelave prostorskega akta (v mesecih):
Okvirni terminski plan izdelave prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Anhovo (v mesecih):
+------------+-----------+----+----+---+--+---+-----+----+-----+
|      |Čas    | 1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|      |trajanja/ |  |  |  | |  |   |  |   |
|      |meseci   |  |  |  | |  |   |  |   |
+------------+-----------+----+----+---+--+---+-----+----+-----+
|Opravila v |Akterji  |  |  |  | |  |   |  |   |
|postopku  |      |  |  |  | |  |   |  |   |
+------------+-----------+----+----+---+--+---+-----+----+-----+
|strokovne  |načrtovalec| XXX|  |  | |  |   |  |   |
|podlage,  |      |  |  |  | |  |   |  |   |
|preučitve, |      |  |  |  | |  |   |  |   |
|variante,  |      |  |  |  | |  |   |  |   |
|izdelava  |      |  |  |  | |  |   |  |   |
|posebnih  |      |  |  |  | |  |   |  |   |
|strokovnih |      |  |  |  | |  |   |  |   |
|podlag   |      |  |  |  | |  |   |  |   |
+------------+-----------+----+----+---+--+---+-----+----+-----+
|dopolnjeni |načrtovalec|XXXX|  |  | |  |   |  |   |
|osnutek PUP |      |  |  |  | |  |   |  |   |
+------------+-----------+----+----+---+--+---+-----+----+-----+
|objava   |občina,  |  | X |  | |  |   |  |   |
|razgrnitve |uradno   |  |  |  | |  |   |  |   |
|in razprave |glasilo  |  |  |  | |  |   |  |   |
|7 dni prej |      |  |  |  | |  |   |  |   |
+------------+-----------+----+----+---+--+---+-----+----+-----+
|javna    |občina,  |  |XXX |XX | |  |   |  |   |
|razgrnitev |načrtovalec|  |  |  | |  |   |  |   |
|– 30 dni  |      |  |  |  | |  |   |  |   |
+------------+-----------+----+----+---+--+---+-----+----+-----+
|javna    |občina,  |  |  | X | |  |   |  |   |
|obravnava  |načrtovalec|  |  |  | |  |   |  |   |
+------------+-----------+----+----+---+--+---+-----+----+-----+
|1.     |OS,    |  |  | X | |  |   |  |   |
|obravnava  |načrtovalec|  |  |  | |  |   |  |   |
|odloka o  |      |  |  |  | |  |   |  |   |
|PUP na OS  |      |  |  |  | |  |   |  |   |
+------------+-----------+----+----+---+--+---+-----+----+-----+
|zapisnik o |župan   |  |  | X | |  |   |  |   |
|pripombah  |      |  |  |  | |  |   |  |   |
|in     |      |  |  |  | |  |   |  |   |
|predlogih  |      |  |  |  | |  |   |  |   |
+------------+-----------+----+----+---+--+---+-----+----+-----+
|strokovna  |načrtovalec|  |  |  |XX|  |   |  |   |
|stališča  |      |  |  |  | |  |   |  |   |
+------------+-----------+----+----+---+--+---+-----+----+-----+
|stališča do |župan   |  |  |  |XX|  |   |  |   |
|pripomb in |      |  |  |  | |  |   |  |   |
|predlogov  |      |  |  |  | |  |   |  |   |
+------------+-----------+----+----+---+--+---+-----+----+-----+
|predlog PUP |načrtovalec|  |  |  | | XX|   |  |   |
+------------+-----------+----+----+---+--+---+-----+----+-----+
|mnenja k  |občina,  |  |  |  | |  |XXXX |  |   |
|predlogu  |nosilci  |  |  |  | |  |   |  |   |
|PUP– 30dni |urej.   |  |  |  | |  |   |  |   |
+------------+-----------+----+----+---+--+---+-----+----+-----+
|2. sprejem |OS,    |  |  |  | |  |   |XXXX|   |
|odloka o  |načrtovalec|  |  |  | |  |   |  |   |
|PUP na OS  |      |  |  |  | |  |   |  |   |
+------------+-----------+----+----+---+--+---+-----+----+-----+
|objava v  |občina,  |  |  |  | |  |   |  |XXXX |
|uradnem   |uradno   |  |  |  | |  |   |  |   |
|glasilu   |glasilo  |  |  |  | |  |   |  |   |
+------------+-----------+----+----+---+--+---+-----+----+-----+
|izdelava  |načrtovalec|  |  |  | |  |   |  |XXXX |
|končnega  |      |  |  |  | |  |   |  |   |
|elaborata  |      |  |  |  | |  |   |  |   |
+------------+-----------+----+----+---+--+---+-----+----+-----+
+------------------------------------------------------------+
|Tolmač oznak iz terminskega plana:             |
+-----------+----------------+-------------+-----------------+
|obč.    |Občina –    |PA      |prostorski akt  |
|      |pripravljavec  |       |         |
+-----------+----------------+-------------+-----------------+
|OS     |Občinski svet  |načrtovalec |planer      |
+-----------+----------------+-------------+-----------------+
|nosilci  |nosilci     |PUP     |prostorski akt: |
|urej.   |urejanja,    |       |Prostorski    |
|      |soglasjedajalci |       |ureditveni pogoji|
+------------------------------------------------------------+
|Izvajanje posameznih faz je vezano na usklajevanje terminov |
|javne obravnave in sej OS.                 |
+------------------------------------------------------------+
5. Nosilci urejanja prostora:
Nosilci urejanja prostora – infrastruktura:
– lokalne ceste: Občina Kanal,
– vodovod: Občina Kanal,
– kanalizacija: Občina Kanal,
– komunala – odpadki: Komunala Nova Gorica,
– javna razsvetljava: Občina Kanal,
– elektro omrežje: Elektro Primorska, d.d.,
– telefonsko omrežje: Telekom Slovenije,
– plin: Geoplin Ljubljana d.d.,
– železnica: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za železniški promet.
Nosilci urejanja prostora – varstveni režimi:
– kulturne dediščine: Zavod za varstvo kulturne dediščine Gorica,
– ohranjanje narave: Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica,
– gospodarjenje z vodami: ARSO, Pisarna Nova Gorica in ARSO, Sektor za gospodarjenje z vodami, Vojkova 1b, Ljubljana,
– požarna varnost: Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; Izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9.
Pobudnik izdelave PUP: Salonit Anhovo d.d. in Občina Kanal.
Pripravljalec: Občina Kanal ob Soči.
Izdelovalec: Urbi, d.o.o. – Oblikovanje prostora.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem PUP
Postopek priprave vodi Občina Kanal.
Projekt priprave akta financira Salonit Anhovo d.d.
Št. 3505-01/07-1
Kanal ob Soči, dne 27. avgusta 2007
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti