Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

592. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Mašun, stran 1586.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) je župan Občine Ilirska Bistrica dne 6. 2. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Mašun
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega prostorskega načrta
1.1. Ocena stanja
Območje obdelave se nahaja v poselitvenem območju naselja Mašun, ki se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št 30/87 in 36/90) in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave PN, št. 30/87, Uradni list RS, št. 7/99, 93/02 – dopolnjen 2001, 46/04, 63/04 – popravek, 65/04, 78/04).
Lokacija občinskega podrobnega prostorskega načrta za Mašun (v nadaljevanju: OPPN Mašun) je opredeljena kot območje za šport in rekreacijo v ureditveni enoti 1R.
Grajena struktura gozdarske naselbine je umeščena v valovit, razgiban teren planote med okoliškimi vzpetinami. Robove določajo gozdne površine, veduta se odpira samo v smeri večje jase v območju lovskega dvorca.
1.2. Razlogi
Razlogi za sprejem OPPN Mašun so:
– ureditev obstoječega turističnega naselja s kvalitetnim celovitim pristopom,
– ponudba novih dejavnosti,
– ustrezna ureditev komunalne infrastrukture.
Pri pripravi OPPN Mašun je potrebno upoštevati tudi druga možna programska izhodišča, ki se kot posledica pojavijo v samem postopku izdelave prostorskega akta.
2. Območje podrobnega prostorskega načrta
Območje OPPN – Mašun vključuje parcelne št.:
– 1665/1 del, 1669/1 del, 1744 del, 1853, 1856/4 del, 1857 del, 1858, 1859, 1865 del, 1866/1, 1866/2, 1868, 1871 del, k.o. Snežnik in
– 68* del, 1369/8 del, 2020/2 del, 2020/3 del, 2023/2 del, k.o. Koritnice.
Velikost območja je približno 5,5 ha.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Potrebne strokovne podlage in strokovno rešitev izdela načrtovalec z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave OPPN.
Načrtovalec OPPN Mašun izdela dve strokovni rešitvi. Če se izkaže na podlagi izdelanih strokovnih analiz potreba po izdelavi več rešitev, se izdela več variant.
V fazi izdelave strokovnih podlag se obravnava širše območje OPPN Mašun, da se preuči možnost nadaljnjega razvoja območja.
Načrtovalec pridobi geodetski načrt območja urejanja, ki mora ustrezati tudi pripravi PGD in je izdelan skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
OPPN Mašun se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
Pripravljavec bo pridobil tudi vse dodatne strokovne podlage, preveritve, rešitve in varstvene zahteve nosilcev urejanja prostora pridobljenih v smernicah, ki so določene na podlagi sprejete zakonodaje.
4. Roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
+----------------------------+-------------------+-------------+
|      Faza      |   Nosilec   |   Rok   |
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Sklep o pričetku postopka  |župan       |Februar 2008 |
|in objava          |          |       |
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Izdelava geodetskega    |načrtovalec    |21 dni    |
|posnetka          |          |       |
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Izdelava strokovnih podlag |načrtovalec    |39 dni    |
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Izdelava osnutka      |načrtovalec    |21 dni    |
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Pridobivanje smernic    |nosilci urejanja  |30 dni    |
|              |prostora      |       |
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Dopolnitev osnutka na    |načrtovalec    |30 dni    |
|podlagi smernic       |          |       |
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Javna razgrnitev in javna  |občina,      |30 dni    |
|obravnava          |načrtovalec    |       |
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Stališča do pripomb –    |občina,      |7 dni    |
|predlog           |načrtovalec    |       |
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Obravnava dopolnjenega   |občinski svet   |       |
|osnutka in zavzem stališč  |          |       |
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Izdelava predloga      |načrtovalec    |30 dni    |
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Pridobivanje mnenj     |nosilci urejanja  |30 dni    |
|              |prostora      |       |
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Usklajen predlog      |načrtovalec    |7 dni    |
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Sprejem odloka       |občinski svet   |       |
+----------------------------+-------------------+-------------+
|Izdelava dokončnega OPPN  |načrtovalec    |7 dni    |
+----------------------------+-------------------+-------------+
5. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za OPPN občine so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPPN in so določeni s tem sklepom.
Pristojna ministrstva, ki so zadolžena za posamezna obvezna izhodišča za pripravo OPN občine in podajo smernice, so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Postojna, Kolodvorska 5, 6230 Postojna;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna, Kolodvorska 5, 6230 Postojna;
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 29, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje, prostor, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, 6000 Koper;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Koper, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper;
– Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
– Komunalno podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica;
– Elektro Primorska, d.d., DE Sežana, Partizanska 47, 6210 Sežana;
– Telekom Slovenije, d.d., PE Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper;
– Teles, telekomunikacije, d.o.o., Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica;
– Petrol plin, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 58. in 61. členom ZP Načrt podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
6. Financiranje
Finančna sredstva za izdelavo OPPN Mašun, elaborata nove razdelitve zemljišč, geodetskega načrta, strokovnih podlag in programa opremljanja zagotovi pripravljavec – Občina Ilirska Bistrica.
Pobudnik, investitor in pripravljavec OPPN-ja je Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Načrtovalec OPPN je bil izbran v skladu z določili postopka javnega naročanja, in sicer Studio 3 d.o.o., Fabčič Viljem, Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina.
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Ilirska Bistrica se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v svetovnem spletu in posreduje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-02/2007
Ilirska Bistrica, dne 6. februarja 2008
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti