Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

577. Pravilnik o načrtovanju in poročanju v ribištvu, stran 1510.

Na podlagi 4., 11., 12. in 13. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o načrtovanju in poročanju v ribištvu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa:
– vodenje podatkov za načrt ribiškega upravljanja v ribiškem območju (v nadaljnjem besedilu: načrt), ribiškogojitveni načrt, letni program izvajalca ribiškega upravljanja (v nadaljnjem besedilu: letni program) in poročilo o izvajanju letnega programa (v nadaljnjem besedilu: poročilo);
– strokovne podlage in vsebino načrta;
– vsebino in način izdelave ribiškogojitvenega načrta;
– vsebino in način izdelave letnega programa;
– roke in podrobnejši postopek sprejemanja načrta, ribiškogojitvenega načrta in letnega programa;
– vsebino in način poročanja o izvajanju letnega programa.
2. člen
(vodenje podatkov)
(1) Podatki in temeljne prostorske podlage za načrt, ribiškogojitveni načrt, letni program in poročila se pripravijo v obliki, primerni za računalniško obdelavo in hranjenje v prostorskem informacijskem sistemu.
(2) Zbiranje in prikaz podatkov se opravita na način, ki omogoča primerjavo s predhodnimi načrti, ribiškogojitvenimi načrti, letnimi programi in poročili.
(3) Dokumente, podatke, analize in raziskave, ki so bile izdelane ali uporabljene v postopku priprave načrtov in ribiškogojitvenih načrtov mora Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) hraniti do sprejetja novih načrtov.
(4) Za vse podatke, uporabljene pri izdelavi načrta oziroma ribiškogojitvenega načrta, ki jih zavod ni pridobil samostojno, mora biti naveden njihov vir.
II. NAČRT RIBIŠKEGA UPRAVLJANJA V RIBIŠKEM OBMOČJU
3. člen
(namen načrta)
Z načrtom se določijo temeljne usmeritve za ohranitev in trajnostno rabo rib, pri poseganju v posamezne ribje populacije v skladu s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo, varstvo okolja in ohranjanje narave ter v skladu z usmeritvami iz programa upravljanja rib in naravovarstvenih smernic.
4. člen
(strokovne podlage in vsebina načrta)
(1) Strokovne podlage za izdelavo načrta vsebujejo:
– splošni opis ribiškega območja;
– analizo izvajanja ribiškega upravljanja v preteklem obdobju načrtovanja.
(2) Načrt vsebuje:
– temeljne usmeritve za ohranitev in trajnostno rabo rib;
– načela posegov v populacije rib;
– usmeritve za poribljavanje in gojitev rib.
5. člen
(splošni opis ribiškega območja)
Splošni opis ribiškega območja vsebuje:
– meje, površine in identifikacijske številke vseh revirjev ribiškega območja;
– pregledno karto ribiškega območja z označenimi ribiškimi okoliši, revirji in izločenimi vodami;
– pregledno karto ribiškega območja s prikazanimi območji, ki imajo v skladu s predpisi o ohranjanju narave poseben status;
– opis naravnih razmer, zlasti hidroloških in hidrogeoloških ter drugih značilnosti površinskih voda;
– opis, oziroma oceno biološke produktivnosti voda;
– seznam vrst rib in razširjenost posameznih vrst rib v ribiškem območju;
– oceno naseljenosti in dinamiko rasti ribjih populacij;
– podatke o drstiščih;
– podatke o ribogojnih obratih, ki imajo dovoljenje za gojitev rib za poribljavanje.
6. člen
(analiza izvajanja ribiškega upravljanja v ribiškem območju)
Analiza izvajanja ribiškega upravljanja v ribiškem območju v preteklem obdobju načrtovanja mora za presojo ohranitve avtohtonih ribjih populacij in trajnostnega upravljanja z ribolovnimi viri vsebovati:
– pregled in presojo uplena po posameznih vrstah rib;
– pregled in presojo vlaganj po posameznih vrstah rib;
– pregled realizacije načrtovanih ukrepov;
– oceno ustreznosti postavljenih usmeritev in ukrepov.
7. člen
(temeljne usmeritve za ohranitev in trajnostno rabo rib)
Temeljne usmeritve za ohranitev in trajnostno rabo rib v ribiškem območju se določijo ob upoštevanju ugotovljenega stanja ribjih populacij, analize izvajanja ribiškega upravljanja v preteklem obdobju načrtovanja ter na podlagi opravljenih bioloških in ihtioloških raziskav za:
– varstvene ukrepe za ohranjanje populacij domorodnih vrst rib;
– varstvo vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih so opredeljena območja Natura;
– varstvene ukrepe v delih ribiškega območja, ki imajo v skladu s predpisi o ohranjanju narave poseben status;
– usmeritve za trajnostno rabo rib po vrstah.
8. člen
(načela posegov v ribje populacije)
Načela posegov v ribje populacije določajo:
– ribolov posameznih vrst rib;
– obseg ribolova po posameznih vrstah rib;
– usmeritve za ribolovni režim;
– druge posege.
9. člen
(usmeritve za poribljavanje in gojitev rib)
Z usmeritvami za poribljavanje in gojitev rib se določijo smernice:
– za poribljavanje v ribolovne revirje;
– za vrsto in obseg sonaravne gojitve rib;
– za odvzem spolnih celic za nadaljnjo gojitev rib za poribljavanje.
III. RIBIŠKOGOJITVENI NAČRT V RIBIŠKEM OKOLIŠU
10. člen
(namen ribiškogojitvenega načrta)
Namen ribiškogojitvenega načrta je določitev ciljev in ukrepov s katerimi se zagotavlja trajnostna raba rib tako, da se ohranja stalež domorodnih vrst rib.
11. člen
(vsebina ribiškogojitvenega načrta)
Ribiškogojitveni načrt vsebuje:
– opis ribiškega okoliša;
– varovana in zavarovana območja, ki imajo v skladu s predpisi o ohranjanju narave poseben status;
– oceno stanja voda in ribjih populacij;
– vplive na ribiški okoliš;
– podatke o izvajalcu ribiškega upravljanja;
– analizo izvajanja ribiškega upravljanja v preteklem obdobju načrtovanja;
– opredelitev smernic in določitev ciljev;
– načrt ukrepov za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu;
– ekonomsko presojo izvajanja ribiškega upravljanja.
12. člen
(opis ribiškega okoliša)
Opis ribiškega okoliša vsebuje:
– opis meja ribiškega okoliša;
– seznam, meje, površine, identifikacijske številke in namembnost ribiških revirjev;
– pregledno karto ribiškega okoliša z njegovimi mejami, označenimi ribiškimi revirji, ter vodami, ki so izločene iz tega ribiškega okoliša v merilu 1 : 50.000;
– pregled območij, ki imajo v skladu s predpisi o ohranjanju narave poseben status;
– kategorizacijo ribolovnih revirjev z vidika sladkovodnega ribištva;
– seznam drstišč s karto drstišč v merilu 1 : 50.000;
– seznam vodnogospodarskih objektov s karto v merilu 1 : 50.000, ki otežujejo ali preprečujejo migracijo rib;
– potek in opis tekmovalnih tras;
– določitev in opis odsekov, kjer je dovoljen nočni ribolov.
13. člen
(varovana in zavarovana območja)
Varovana in zavarovana območja, ki imajo v skladu s predpisi o ohranjanju narave poseben status se:
– navedejo in prikažejo s pregledno karto v merilu 1 : 50.000 v ribiškega okolišu;
– obrazložijo s predpisanimi režimi in varstvenimi usmeritvami v delih ribiškega okoliša.
14. člen
(ocena stanja voda in ribjih populacij)
Ocena stanja voda in ribjih populacij ribiškega okoliša mora vsebovati:
– glavne značilnosti voda ribiškega okoliša;
– oceno ekološkega stanja voda;
– podatke o značaju voda;
– seznam vrst rib in razširjenost v ribiškem okolišu;
– dinamiko rasti ribjih populacij ribolovnih vrst;
– podatke o ogroženosti posameznih domorodnih vrst rib.
15. člen
(vplivi na ribiški okoliš)
Ribiškogojitveni načrt vsebuje podatke o vplivih na ribiški okoliš, in sicer:
– o posegih, ki vplivajo na vode v ribiškem okolišu;
– o onesnaženjih;
– o ribojedih pticah;
– o drugih vplivih.
16. člen
(podatki o izvajalcu ribiškega upravljanja)
(1) O izvajalcu ribiškega upravljanja se navedejo naslednji podatki:
– ime in naslov, oziroma naziv in sedež;
– identifikacijsko številko;
– podatke o registraciji;
– kopijo odločbe o podelitvi koncesije;
– kopijo koncesijske pogodbe;
– ime in priimek, podatke o telefonski številki in naslovu elektronske pošte odgovorne osebe in strokovnih delavcev ribištvu, ki jih na podlagi zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, posreduje izvajalec ribiškega upravljanja;
– podatke o številu članstva, če je izvajalec ribiškega upravljanja društvo;
– podatke o opremi za izvajanje ribiškega upravljanja.
(2) Podatki o izvajalcu ribiškega upravljanja se vodijo na obrazcu IZV, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(3) Izvajalec ribiškega upravljanja je dolžan vsako spremembo podatkov ali dejstev iz prvega odstavka tega člena sporočiti v ribiški kataster roku 14 dni.
17. člen
(analiza izvajanja ribiškega upravljanja v preteklem obdobju načrtovanja)
(1) Analiza izvajanja ribiškega upravljanja v preteklem obdobju načrtovanja se izvede glede na stanje ribiških revirjev in mora vsebovati predvsem presojo podatkov o:
– količini in strukturi uplena ribolovnih vrst rib v preteklem obdobju načrtovanja;
– odlovih in smukanju plemenk prostoživečih domorodnih vrst rib;
– sonaravni gojitvi;
– poribljavanjih;
– številu izkoriščenih ribolovnih dni in ribolovnem režimu;
– škodah na ribah.
(2) Presoja podatkov mora temeljiti na stanju vodnih teles površinskih voda.
18. člen
(opredelitev smernic in določitev ciljev)
Smernice in cilji izvajanja ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu se na podlagi podatkov o ribiškem okolišu, analizi izvajanja ribiškega upravljanja v preteklem obdobju načrtovanja ter ob upoštevanju načrta in naravovarstvenih smernic določijo za:
– ohranjanje naravnih ribjih populacij in njihovih habitatov;
– ohranjanje ali doseganje dobrega ekološkega stanja vodnih teles;
– trajnostno rabo rib;
– razvoj sladkovodnega ribištva in ribolova.
19. člen
(načrt ukrepov za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiškem območju)
(1) Načrt ukrepov za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu mora vsebovati:
– vrsto in obseg odvzema spolnih celic ter določitev drstišč za odvzem ter opredelitev in določitev nadaljnje gojitve domorodnih vrst rib za nadaljnja poribljavanja;
– vrsto in obseg sonaravne gojitve rib z opredelitvijo gojitvenega ciklusa;
– vrsto in obseg poribljavanj v ribolovne revirje;
– določitev ribolovnega režima;
– število razpoložljivih ribolovnih dni glede na naravni prirast in obseg poribljavanj;
– količino razpoložljivega uplena ribolovnih rib po vrstah;
– določitev tekmovalnih tras ter vrste in obsega ribiških tekmovanj;
– usposabljanja v ribištvu;
– organiziranost ribiškočuvajske službe.
(2) Načrt ukrepov za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu mora vsebovati tudi oceno vpliva na stanje vodnih teles, iz katere je mogoče oceniti, da ukrepi nimajo negativnih vplivov na ekološko stanje voda.
(3) Podatki iz prvega odstavka tega člena se vodijo na obrazcu NUK, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
20. člen
(ekonomska presoja izvajanja ribiškega upravljanja)
(1) Ekonomska presoja izvajanja ribiškega upravljanja se za ribiški okoliš opravi na podlagi pričakovanega prihodka od trženja ribolova ter stroškov za izvedbo ukrepov za načrtovane gojitvene in varstvene naloge in mora vsebovati:
1. Prihodke:
– od prodaje ribolovnih dovolilnic;
– od prodaje rib;
– druge prihodke.
2. Odhodke:
– za koncesijsko dajatev;
– za nabavo rib za poribljavanje;
– za stroške odlovov rib;
– za izvajanje ribiškočuvajske službe;
– za amortizacijo opreme;
– za druge odhodke za izvajanje javnih nalog v ribiškem okolišu.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka tega člena se vodijo na obrazcu EKP, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
IV. LETNI PROGRAM IZVAJALCA RIBIŠKEGA UPRAVLJANJA V RIBIŠKEM OKOLIŠU
21. člen
(vsebina letnega programa)
Letni program je sestavljen iz:
– ocene stanja izvajanja ribiškega upravljanja;
– programa predvidenih ukrepov;
– finančnega načrta.
22. člen
(ocena stanja izvajanja ribiškega upravljanja)
Ocena stanja izvajanja ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu vsebuje:
– splošni opis ribiškega okoliša;
– osnovne značilnosti izvajanja ribiškega upravljanja v preteklem letu;
– skladnost izvajanja ribiškega upravljanja v preteklem letu z ribiškogojitvenim načrtom;
– doseženo raven načrtovanih ciljev in usmeritev;
– vzroke za morebitne spremembe v stanju ribiškega okoliša.
23. člen
(program predvidenih ukrepov)
Program predvidenih ukrepov izvajalca ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu mora biti usklajen z ribiškogojitvenim načrtom in se določi predvsem za:
– odvzem spolnih celic na določenih drstiščih ter določitev oblike in mesta gojenja;
– odlove v gojitvenih revirjih za sonaravno gojitev;
– poribljavanja v gojitvene in ribolovne revirje;
– ribolovni režim;
– število predvidenih ribolovnih dni;
– predvideni uplen posameznih ribolovnih vrst rib;
– ribiška tekmovanja;
– usposabljanja v ribištvu;
– organiziranost ribiškočuvajske službe.
24. člen
(finančni načrt)
Finančni načrt letnega programa mora vsebovati:
1. Prihodke:
– od prodaje ribolovnih dovolilnic;
– od prodaje rib;
– druge prihodke.
2. Odhodke:
– za plačilo koncesijske dajatve;
– za nabavo rib za poribljavanje;
– za stroške odlova rib;
– za izvajanje ribiškočuvajske službe;
– za amortizacijo opreme;
– za izvajanje javnih nalog v ribiškem okolišu.
25. člen
(priloge in obrazci letnega programa)
Podatki iz 22., 23. in 24. člena se vodijo na obrazcu LPR, ki je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
26. člen
(prilagoditev letnega programa ribiškogojitvenemu načrtu)
(1) Letni program izvajalca ribiškega upravljanja se pripravi v skladu z ribiškogojitvenim načrtom tako, da se podrobneje določijo in opredelijo predvideni ukrepi v okviru, ki jih dopušča ribiškogojitveni načrt glede na trenutno stanje ribiškega okoliša ali drugih za izvajanje ribiškega upravljanja pomembnih okoliščin.
(2) V primeru večjih odstopanj od ribiškogojitvenega načrta je potrebno izvesti postopek spremembe ribiškogojitvenega načrta.
V. POSTOPKI PRIPRAVE IN SPREJEMANJA NAČRTA, RIBIŠKOGOJITVENEGA NAČRTA IN PROGRAMA
27. člen
(postopek priprave in sprejetje načrta)
(1) Pred pripravo osnutka načrta lahko zavod pridobi naravovarstvene smernice od Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.
(2) Osnutek načrta pripravi zavod do 30. aprila v letu pred ureditvenim obdobjem.
(3) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) izda sklep o objavi v javnem glasilu in javni razgrniti osnutka načrta, ki ga skupaj z osnutkom načrta objavi na svojih spletnih straneh.
(4) Pripombe se pošljejo na ministrstvo najpozneje do konca javne razgrnitve, ki traja 15 dni.
(5) Do danih pripomb in predlogov zavod zavzame stališče in pripravi osnutek načrta, ki ga pošlje ministrstvu najpozneje v 45 dneh od prejema pripomb.
(6) Za spremembe ali dopolnitve načrta je potrebno izvesti celoten postopek priprave in sprejetja načrta.
28. člen
(postopek priprave in sprejetje ribiškogojitvenega načrta)
(1) V skladu z načrtom za ribiško območje pripravi zavod osnutek ribiškogojitvenega načrta na podlagi mnenja izvajalca ribiškega upravljanja in lokalne skupnosti.
(2) Do podanih mnenj s strani izvajalca ribiškega upravljanja in lokalnih skupnosti zavod zavzame stališče in pripravi predlog ribiškogojitvenega načrta.
(3) Zavod pošlje osnutek ribiškogojitvenega načrta skupaj z mnenji ministrstvu najpozneje do 30. aprila v prvem letu ureditvenega obdobja.
(4) Za sprejetje sprememb in dopolnitev ribiškogojitvenega načrta se uporablja postopek rednega sprejetja.
(5) Do sprejetja novega ribiškogojitvenega načrta se za izdelavo letnega programa izvajanja ribiškega upravljanja uporablja ribiškogojitveni načrt preteklega obdobja.
29. člen
(postopek izdelave in sprejem letnega programa)
Letni program izvajanja se sprejme v skladu s postopkom, predvidenim v 13. členu Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06).
30. člen
(število izvodov načrta, ribiškogojitvenega načrta in programa ter njihovo hranjenje in arhiviranje)
(1) Načrt in ribiškogojitveni načrt se izdelata v treh izvodih, letni program pa se izdela v dveh izvodih.
(2) Do sprejetja novega načrta območja se po en izvod hrani na ministrstvu, pristojnem za ribištvo, druga dva izvoda pa na zavodu.
(3) Do sprejetja novega ribiškogojitvenega načrta se en izvod hrani na ministrstvu, pristojnem za ribištvo, en izvod na zavodu in en izvod pri izvajalcu ribiškega upravljanja.
(4) Do potrditve novega letnega programa se en izvod hrani na zavodu, en izvod pa pri izvajalcu ribiškega upravljanja.
(5) Po poteku veljavnosti načrta in ribiškogojitvenega načrta zavod trajno arhivira po en izvod obeh načrtov.
(6) Vsi zainteresirani lahko dobijo kopije vseh delov načrta, ribiškogojitvenega načrta in letnega programa proti plačilu materialnih stroškov.
VI. VODENJE EVIDENC IN POROČANJE O IZVAJANJU LETNEGA PROGRAMA
31. člen
(poročanje o izvajanju letnega programa)
(1) Izvajalec ribiškega upravljanja mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto poslati na zavod letno poročilo o izvajanju letnega programa.
(2) Letno poročilo o izvajanju letnega programa mora vsebovati podatke o:
– smukanju plemenk;
– odlovu v gojitvenih revirjih za sonaravno gojitev in drugi odlovi;
– poribljavanju v gojitvene in ribolovne revirje;
– izkoriščenih ribolovnih dnevih po vrstah ribolovnih dovolilnic;
– uplenu rib po številu in teži ločeno po vrstah;
– ulovu rib po vrstah in velikosti v revirjih v katerih velja ribolovni režim ujemi in spusti;
– ulovu rib po vrstah in velikosti iz priloge V Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str.7), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2006/105/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi direktiv 73/239/EGS, 74/557/EGS in 2002/83/ES na področju okolja zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str.368);
– ribiških tekmovanjih;
– škodi na ribah;
– posegih v ribiški okoliš;
– ribojedih pticah;
– izvajanju ribiškočuvajske službe;
– opravljenih raziskavah;
– strokovnih delavcih v ribištvu;
– članstvu, če je koncesionar društvo;
– drugih, za ribištvo pomembnih podatkih.
(3) Podatki iz prejšnjega odstavka tega člena se vodijo na obrazcu LPO, ki je kot priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
32. člen
(vsebina in način vodenja evidenc)
(1) Izvajalec ribiškega upravljanja mora o izvajanju letnega programa voditi evidence:
1. O odlovu in smukanju plemenk, ki mora vsebovati:
– ribje vrste;
– datum in čas odlova;
– identifikacijsko številko revirja;
– mesto odlova;
– število odlovljenih plemenk ločeno po spolu;
– število osmukanih plemenk ločeno po spolu;
– število osmukanih iker;
– število in mesto vrnitve plemenk;
– podpis vodje odlova in vodje smukanja.
V primeru premestitve plemenk v ribogojni objekt pa še naslednje podatke:
– ribogojni objekt z identifikacijsko številko;
– število premeščenih plemenk;
– datum smukanja;
– število osmukanih plemenk ločeno po spolu;
– število osmukanih iker;
– datum, število in mesto vrnitve plemenk.
2. O odlovu rib pri sonaravni gojitvi, ki mora vsebovati:
– datum odlova;
– identifikacijsko številko gojitvenega revirja in mesto odlova;
– število ujetih rib po vrstah in kategorijah;
– ime in priimek vodje odlova;
– podpis vodje odlova.
3. O interventnih odlovih, ki morajo vsebovati:
– datum odlova;
– identifikacijsko številko ribiškega revirja in mesto odlova;
– število ujetih rib po vrstah in kategorijah;
– mesto premestitve rib;
– ime in priimek vodje odlova;
– podpis vodje odlova.
4. O odlovih za znanstveno-raziskovalne, ki morajo vsebovati:
– datum odlova;
– identifikacijsko številko ribiškega revirja in mesto odlova;
– število ujetih rib po vrstah in kategorijah;
– namen raziskave;
– ime in priimek vodje odlova;
– podpis vodje odlova.
5. O vlaganjih, ki morajo vsebovati:
– datum vlaganja;
– identifikacijsko številko ribiškega revirja in mesto vlaganja;
– vrsta vlaganja;
– poreklo vloženih rib;
– število oziroma težo vloženih rib po vrstah in kategorijah;
– ime in priimek vodje vlaganja;
– podpis vodje vlaganja.
6. O izdanih ribolovnih dovolilnicah, ki morajo vsebovati:
– vrsto ribolovne dovolilnice;
– zaporedno številko dovolilnice;
– datum izdaje;
– ime in priimek oziroma naziv imetnika ribolovne dovolilnice ter točen naslov;
– rok veljavnosti;
– identifikacijsko številko ribolovnega revirja za katerega je bila izdana;
– vrste rib, ki jih je dovoljeno loviti;
– podpis izdajatelja.
7. O ribiških tekmovanjih, ki morajo vsebovati:
– datum tekmovanja;
– tekmovalno traso in identifikacijsko številko revirja;
– vrsto tekmovanja;
– število tekmovalcev;
– skupno število in težo ulova po vrstah;
– ime in priimek vodje tekmovanja;
– podpis vodje tekmovanja.
8. O poginih rib, ki morajo vsebovati:
– datum pogina;
– identifikacijsko številko revirja;
– mesto pogina s pripadajočo skico;
– število in teža poginjenih rib po vrstah in katergorijah;
– vzrok pogina;
– povzročitelj;
– ime in priimek zapisnikarja;
– podpis zapisnikarja.
9. O posegih v ribiški okoliš, ki morajo vsebovati:
– datum posega;
– identifikacijsko številko revirja;
– mesto posega;
– vrsto in obseg posega;
– nastalo škodo na ribah.
10. O izvajanju ribiškočuvajske službe, ki mora vsebovati:
– mesečna poročila ribiških čuvajev o izvajanju ribiškočuvajske službe.
11. O drugih dogodkih, ki morajo vsebovati:
– datum;
– identifikacijsko številko revirja;
– mesto;
– vrsta dogodka.
33. člen
(prva predložitev načrta)
Prvi predlog načrta mora zavod predložiti v sprejem ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najkasneje do 30. septembra 2010.
34. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ribiškogojitvenih načrtih ter o evidenci izvrševanja (Uradni list RS, št.68/00 in 29/01 – odl. US).
35. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-373/2007
Ljubljana, dne 5. februarja 2008
EVA 2007-2311-0018
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti