Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2008 z dne 19. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2008 z dne 19. 2. 2008

Kazalo

555. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1A), stran 1255.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 6. februarja 2008.
Št. 003-02-2/2008-13
Ljubljana, dne 14. februarja 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU (ZDLov-1A)
1. člen
V Zakonu o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 120/06 – odločba US) se v 5. členu po abecednem vrstnem redu dodajo in razvrstijo naslednji pomeni izrazov:
»Izredni poseg pomeni poseg v populacije divjadi na lovnih ali nelovnih površinah in ne glede na lovno dobo.
Polhanje je lov navadnih polhov s pastmi.
Sokolarjenje je način lova s šolano ptico ujedo.«.
2. člen
V 14. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Dolgoročni načrt lovsko upravljavskega območja in dolgoročni načrt gozdnogospodarskega območja se pripravita kot skupen gozdnogospodarski in lovsko upravljavski načrt območja v skladu z zakonom, ki ureja gozdove.«.
3. člen
V prvem odstavku 21. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. izvajanje načrtovanega odvzema divjadi v skladu z načrti upravljanja z divjadjo ter izvajanje odstrela bolne ali poškodovane divjadi;«.
4. člen
V 22. členu se v drugi alineji številka »12« nadomesti s številko »11«.
5. člen
Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri podelitvi koncesije iz drugega odstavka 24. člena tega zakona se upošteva naslednji prednostni vrstni red:
1. lovska organizacija, ki ima večje število članov, ki so lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov na območju lovišča oziroma ki ima večje število članov s stalnim bivališčem na območju lovišča,
2. dosedanji koncesionar,
3. lovska organizacija, ki meji na lovišče dosedanjega koncesionarja.
(2) Prednostni vrstni red iz prejšnjega odstavka lahko uveljavlja lovska organizacija, ki ima najmanj 15 članov.
(3) Prednostni vrstni red lahko uveljavlja lovska organizacija samo za eno lovišče.«.
6. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen
(koncesijski akt)
(1) Podlaga za podelitev koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču je koncesijski akt, ki ga izda Vlada.
(2) Koncesijski akt vsebuje:
– predmet koncesije;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
– začetek in čas trajanja koncesije;
– določitev višine koncesijske dajatve;
– način in dinamiko plačevanja koncesijske dajatve;
– delež države in občine pri koncesijski dajatvi;
– nadzor koncedenta nad koncesionarjem;
– vsebino javnega razpisa;
– organ, ki pripravi in izvede javni razpis ter izbere koncesionarja;
– obliko in postopek javnega razpisa;
– vsebino koncesijske pogodbe;
– določitev organa, pooblaščenega za sklenitev koncesijske pogodbe;
– druge določbe, potrebne za izvajanje koncesije.«.
7. člen
Besedilo 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavezanec za plačilo koncesijske dajatve je koncesionar.
(2) Koncesijska dajatev se plačuje letno.
(3) Osnova za izračun koncesijske dajatve je petletno povprečje letnih prihodkov od dejavnosti gospodarjenja z loviščem (prihodek od prodane divjačine in prihodek iz lovnega turizma) v zadnjih petih letih.
(4) Koncesijska dajatev za posamezno lovišče znaša najmanj 10 odstotkov od povprečnega prihodka, ki ga za posamezno lovišče za koncesijsko obdobje v skladu s prejšnjim odstavkom izračuna Zavod.
(5) 50 odstotkov koncesijske dajatve je prihodek proračuna Republike Slovenije, 50 odstotkov pa prihodek proračuna občine. Posamezna občina prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej.
(6) Občini nakazana sredstva iz prejšnjega odstavka se v proračunu občine izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Podrobnejše pogoje, namen in način porabe teh sredstev občina uredi z odlokom.«.
8. člen
V 42. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(izredni poseg v populacije divjadi)«.
V prvem odstavku se besedilo »Poseg v populacije divjadi izven lovne dobe« nadomesti z besedama »Izredni poseg«.
Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena lahko lovski inšpektor pri taki poškodbi ali utemeljenem sumu na bolezen, zaradi katere osebek ni sposoben preživeti v naravnem okolju, za ta osebek dovoli izredni poseg v populacije divjadi in določi pogoje ter način posega.
(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko upravljavec lovišča ali lovišča s posebnim namenom glede na okoliščine izvede izredni poseg v populacijo divjadi ob taki poškodbi ali utemeljenem sumu na bolezen, zaradi katere osebek ni sposoben preživeti v naravnem okolju. O tem takoj po izrednem posegu obvesti lovskega inšpektorja.
(5) Kadar se dovoli ali izvede izredni poseg v populacijo divjadi zaradi utemeljenega suma na bolezen, mora o tem lovski inšpektor v primeru iz tretjega odstavka tega člena oziroma upravljavec lovišča ali lovišča s posebnim namenom v primeru iz četrtega odstavka tega člena obvestiti uradnega veterinarja.«.
9. člen
Za 43. členom se doda novi 43.a člen, ki se glasi:
»43.a člen
(polhanje in sokolarjenje)
(1) Polhanje je način lova, za katerega ni potreben lovski izpit, potrebna pa je polharska dovolilnica.
(2) Polharsko dovolilnico na obrazcu, ki ga predpiše minister, lahko izda posamezniku upravljavec, za svoje člane pa tudi registrirano polharsko društvo oziroma zveza društev, ki si pridobi dovolilnice od upravljavca.
(3) Izpolnjeno polharsko dovolilnico mora posameznik ali društvo oziroma zveza društev iz prejšnjega odstavka vrniti upravljavcu do 31. decembra tekočega leta.
(4) Sokolari se lahko samo z domorodnimi vrstami ptic ujed.
(5) Sokolarjenje je dovoljeno samo osebam, ki imajo opravljen lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico z dovoljenjem za sokolarjenje. Kdor nima lovskega izpita, sme sokolariti le v spremstvu osebe, ki ima lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico z dovoljenjem za sokolarjenje.
(6) Pogoja za pridobitev dovoljenja za sokolarjenje sta opravljen lovski izpit in uspešno opravljeno sokolarsko izobraževanje. Spričevalo o uspešno opravljenem sokolarskem izobraževanju se izda na obrazcu, ki ga predpiše minister. Dovoljenje za sokolarjenje je sestavni del lovske izkaznice, ki jo izda Zveza. Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci sokolarskega izobraževanja, ter program in izvedbo sokolarskega izobraževanja predpiše minister.
(7) Podrobnejše pogoje za sokolarjenje določi Vlada s predpisom.«.
10. člen
V prvem odstavku 44. člena se v 1. točki za besedo »drugega« doda vejica in besedilo »tretjega in četrtega«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. loviti divjad na površinah, ki so izločene z lovne površine lovišča, razen dejanj evidentiranja izgub v skladu s 46. členom tega zakona in ob izrednih posegih v populacije divjadi iz 42. člena tega zakona;«.
11. člen
V drugem odstavku 45. člena se na koncu prvega stavka črtata besedi »tega zakona«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Policija, upravljavci cest in veterinarsko higienska služba morajo o trku divjadi z vozili v prometu in o najdbi ranjene ali poginule divjadi na cestišču pred odstranitvijo divjadi obvestiti Regijski center za obveščanje, ki o tem obvesti upravljavca lovišča. Predstavnik upravljavca ima pred odstranitvijo poginule divjadi na cestišču pravico do pridobitve vseh tistih delov poginule divjadi, ki jih potrebuje za evidentiranje izgub.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
12. člen
V 49. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Minister, pristojen za varstvo narave, v soglasju z ministrom, pristojnim za divjad in lovstvo, dovoli zadrževanje divjadi v ujetništvu, če se divjad zadržuje v ujetništvu z namenom, da se prikaže javnosti v živalskem vrtu, v skladu s predpisom, ki ureja živalske vrtove.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
13. člen
Drugi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za postavitev vseh obor iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti dovoljenje v skladu s predpisi o varstvu okolja in urejanju prostora.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Reja divjadi v oborah se izvaja v skladu s predpisi o živinoreji in veterini.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se črta drugi stavek.
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek.
14. člen
V 53. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Minister na predlog Zavoda predpiše minimalne pogoje ustrezne zaščite posameznih nelovnih površin.«.
15. člen
V 54. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Republika Slovenija ni odgovorna za škodo, ki jo povzroči divjad, razen v primerih, določenih s tem zakonom.«.
Dosedanji prvi do sedmi odstavek postanejo drugi do osmi odstavek.
16. člen
59. člen se črta.
17. člen
V drugem odstavku 61. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Lovski pripravnik oziroma lovska pripravnica ima pravico do orožne listine v skladu s predpisi o orožju.«.
V šestem odstavku se v prvem stavku za besedo »mesecev« doda besedilo »in preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi o orožju«, v drugem stavku pa se za besedo »področij« doda vejica in besedilo »potrdila o opravljenem preizkusu znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi o orožju«.
18. člen
V prvem odstavku 75. člena se besedilo »500.000 do 30,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2.100 do 12.550 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »420 do 4.100 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »100.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »420 do 1.200 eurov«.
19. člen
V prvem odstavku 76. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »(1) Z globo od 4.200 do 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba:«.
Za 5. točko se dodata novi 6. in 7. točka, ki se glasita:
»6. ki izvede neutemeljen izredni poseg v populacijo ali po izrednem posegu v populacijo divjadi, pri taki poškodbi ali utemeljenem sumu na bolezen, zaradi katere osebek ni sposoben preživeti v naravnem okolju, ne obvesti lovskega inšpektorja (četrti odstavek 42. člena);
7. ki ne vrne upravljavcu izpolnjene polharske dovolilnice do 31. decembra tekočega leta (tretji odstavek 43.a člena);«.
Dosedanja 6. točka postane 8. točka.
V 7. točki, ki postane 9. točka, se beseda »tretji« nadomesti z besedo »četrti«.
Dosedanje 8. do 17. točka postanejo 10. do 19. točka.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo od 420 do 2.100 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
20. člen
V 77. členu se besedilo »100.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »420 do 1.200 eurov«.
Za 1. točko se doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. ki krmi divjad v nasprotju z načrti lovsko upravljavskih območij (prvi odstavek 41. člena);«.
Dosedanje 2. do 6. točka postanejo 3. do 7. točka.
Za 7. točko, ki postane 8. točka, se dodata novi 9. in 10. točka, ki se glasita:
»9. ki lovi polhe brez polharske dovolilnice (prvi odstavek 43.a člena) ali ki sokolari brez opravljenega lovskega izpita in veljavne lovske izkaznice z dovoljenjem za sokolarjenje ali brez spremstva osebe, ki ima lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico z dovoljenjem za sokolarjenje (peti odstavek 43.a člena);
10. ki ne vrne upravljavcu izpolnjene polharske dovolilnice do 31. decembra tekočega leta (tretji odstavek 43.a člena);«.
8. točka, ki postane 11. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»11. ki lovi prosto živeče sesalce in ptice, ki se ne lovijo oziroma niso divjad ali lovi divjad izven lovne dobe, razen izjem iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 42. člena tega zakona (1. točka prvega odstavka 44. člena);«.
Dosedanje 9. do 26. točka postanejo 12. do 29. točka.
21. člen
(1) Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se zaključijo v skladu z dosedanjimi predpisi.
(2) Obstoječi dolgoročni načrti lovsko upravljavskih območij veljajo do sprejema skupnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij iz petega odstavka 14. člena zakona.
(3) Prvi gozdnogospodarski in lovsko upravljavski načrti območij po tem zakonu morajo biti izdelani za obdobje 2011–2020.
(4) Minister izda predpis iz 14. člena tega zakona v enem letu po njegovi uveljavitvi.
22. člen
Pri prvi podelitvi koncesije iz drugega odstavka 24. člena zakona po uveljavitvi tega zakona se upošteva naslednji prednostni vrstni red:
1. lovska organizacija, ki je do javnega razpisa iz drugega odstavka 24. člena zakona v skladu s predpisi in načrti strokovno ustrezno upravljala z loviščem;
2. lovska organizacija, katere večji del članov so lastniki zemljišč in gozdov na območju lovišča oziroma katere večji del članov ima stalno bivališče na območju lovišča;
3. lovska organizacija, ki meji na lovišče sedanjega upravljavca.
23. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01/90-1/83
Ljubljana, dne 6. februarja 2008
EPA 1582-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti