Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008

Kazalo

330. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lada v Šempetru pri Gorici, stran 701.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) župan Občine Šempeter - Vrtojba sprejme
S K L E P
o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lada v Šempetru pri Gorici
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Lada v Šempetru pri Gorici – v nadaljevanju OPPN
Občina Šempeter - Vrtojba je v oktobru 2007 pričela postopek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov, med spremembe je vključena tudi sprememba namenske rabe območja Lada v Šempetru pri Gorici in sicer iz zemljišča, namenjenega za gradnjo v kmetijske namene v zemljišče, namenjeno stanovanjski gradnji, kot način urejanja območja je predviden OPPN.
Zaradi racionalizacije postopkov bo postopek za pripravo OPPN Lada voden sočasno s postopkom za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine.
2. Območje
Območje OPPN Lada obsega površine v urejevalni planski enoti ŠE-K/1 v veljavnem prostorskem planu občine oziroma površine v urejevalni enoti, ki bodo kot območje OPPN opredeljena s spremembami in dopolnitvami prostorskega plana občine.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in podzakonskimi akti.
4. Roki za pripravo
Priprava osnutka OPPN Lada je predvidena v februarju 2008, javna razgrnitev dopolnjenega osnutka v maju 2008, obravnava in sprejem na seji občinskega sveta v oktobru 2008.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Pripravljalec OPPN je Občina Šempeter - Vrtojba.
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 58. in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pripravijo smernice na osnutek OPPN ter podajo mnenje k predlogu OPPN so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode, Pisarna Nova Gorica, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica;
4. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica, Nova Gorica, Delpinova 16;
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Nova Gorica, Delpinova 16;
6. Direkcija RS za ceste, Območna pisarna Nova Gorica, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica;
7. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
8. Komunala d.d. Nova Gorica, Nova Gorica, Cesta 25. junija 1;
9. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Nova Gorica, Erjavčeva 22;
10. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b;
11. Telekom Slovenije, PE Nova Gorica, Nova Gorica, Kidričeva 17;
12. Kabelska televizija Nova Gorica, Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2;
13. Adria plin d.o.o. Ljubljana, Dunajska c. 7; 1000 Ljubljana;
14. Občina Šempeter - Vrtojba, Šempeter pri Gorici, Cesta goriške fronte 11.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljalec OPPN k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančne obveznosti priprave OPPN prevzame družba Vrtnarija Lada d.o.o.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35051-1/2008-1
Šempeter pri Gorici, dne 18. januarja 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.