Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008

Kazalo

329. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Romsko naselje Poganški vrh, stran 699.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Romsko naselje Poganški vrh
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje predvidenega OPPN Romsko naselje Poganški vrh se nahaja v južnem obrobju osrednjega dela Novega mesta na območju KS Gotna vas. Leži na planjavi zahodno od glavne ceste G2-105 Novo mesto–Metlika med lokalno cesto LC 295090 na jugu in nekdanjim vojaškim kompleksom Jedinščica na severu. Vstop v naselje je možen preko javne makadamske poti (parc. št. 1161/3, k.o. Gotna vas), ki se odcepi od glavne ceste G2-105 ob nekdanjem vojaškem kompleksu Jedinščica. Severni del naselja omejuje širok koridor daljnovoda. Prostor je reliefno razgiban, teren je vrtačast in valovit. Naselje je zasilno že komunalno opremljeno (voda, elektrika) in je relativno oddaljeno od ostalih urbanih območij.
Območje prostorsko ureja Odlok o PUP za zunajmestni prostor. Le manjši del območja je plansko usklajen oziroma je stavbno zemljišče – cca 3.100 m2, preostali večji del naselja je območje gozdov, območje najboljših kmetijskih zemljišč in območje drugih kmetijskih zemljišč. Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (vir: Dejanska raba kmetijskih zemljišč, 2005) so zemljišča na območju naselja pozidana in sorodna zemljišča, večji del so gozdna območja, trajni travniki in pašniki ter kmetijske površine porasle z gozdnim drevjem.
V osrednjem delu naselja je bila narejena parcelacija, na robovih je še ohranjena stara parcelna struktura, značilne so večje parcele nepravilnih oblik, saj je bilo območje nekoč gozd ter trajni travniki in pašniki.
V osrednjem in južnem delu naselja je kar 7 parcel v lasti Kmetijske šole Grm. Na vzhodnem in osrednjem delu naselja sta še 4 parcele, ki so v lasti Republike Slovenije. V osrednjem delu je še ena parcela, ki je v lasti občine. Na zahodnem robu naselja so tri parcele, ki so v lasti zasebnikov. Nobene parcele ni, ki bi bila v lasti Romov.
V naselju sta zgrajeni dve zidani stanovanjski hiši brez dovoljenj, ostale romske družine pa imajo postavljene bivalne barake.
Glede na podatke stanja s terena, je v zadnjih petih letih nastalo precej novih objektov manjših dimenzij (pomožni objekti, lope). Ureditev oziroma gradnja objektov ni v skladu s PUP, gradnja objektov poteka brez potrebnih dovoljenj.
V naselju sedaj živi med 70 in 80 Romov in število ima tendenco povečanja.
Vse to so razlogi za takojšnjo pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bo podal osnovo za opredelitev trajno urejenega in komunalno opremljenega naselja.
2. člen
(okvirno območje podrobnega prostorskega načrta)
Območje predvidenega OPPN Romsko naselje Poganški vrh se nahaja v južnem delu Novega mesta oziroma južno od stanovanjskih naselij Jedinščica in Regrča vas, in sicer na lokaciji zahodno od glavne ceste G2-105 Novo mesto–Metlika ter med lokalno cesto LC 295090 Poganci–Stranska vas na jugu in nekdanjim vojaškim kompleksom Jedinščica na severu. Velikost širšega območja OPPN Romsko naselje Poganški vrh znaša približno 4,85 ha. Dve fazi realizacije, ki naj bi jih predvidel OPPN sta:
– 1. v izmeri 3.000 m2 zajema obstoječe stavbno zemljišče in dostopno cesto,
– 2. v izmeri 12.500 m2 zajema že pozidano, a ne stavbno zemljišče.
Predvidela naj bi se tudi dolgoročna končna možnost širitve naselja na dodatnih 33.000 m2, ki skupaj z opredeljenimi fazami tvorijo velikost širšega območja.
Okvirno območje naj tako obsega parc. št.: 588/2, 588/7, 588/8, 588/9, 558/2, 558/3, 584/2, 584/3, 582/1, 588/3, 589/17, 589/18, 589/16, 598/19, 589/15, 585, 558/1, 1161/3, 588/4 in dele parc. št.: 587/1, 582/2 in 579/3, vse k.o. Gotna vas.
Vse komunalne infrastrukturne ureditve naj se smiselno dopolnjujejo z ureditvami v sosednjih območjih ter z drugimi občinskimi obstoječimi ali predvidenimi prostorsko izvedbenimi akti. Preveri se možnost cestne navezave naselja na lokalno cesto LC 295090 Poganci–Stranska vas na jugu območja.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi analize prostora ter programskih izhodišč oziroma urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev, pridobljenih smernic in analize le-teh ter v skladu z veljavno zakonodajo.
Izdela se več variant (najmanj tri) strokovnih rešitev glede na tipologijo pozidave in parcelacijo prilagojeno načinu bivanja Romov in sicer v skladu s fazami izdelave OPPN.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
– Izdelava variantnih rešitev in osnutka – 30. 4. 2008;
– Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – 30 dni;
– Ministrstvo za okolje in prostor sporoči, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje;
– Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – 15 dni po prejetju smernic nosilcev urejanja prostora;
– V primeru, da je potrebno izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu, pristojno za okolje in prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila – v roku 15 dni;
– Javna razgrnitev z javno obravnavo – 30 dni;
– Stališča do pripomb – 15 dni prejemu pripomb in predlogov javnosti;
– Seznanitev lastnikov s stališči do pripomb, ki so jih podali v času javne razgrnitve;
– Izdelava predloga – 15 dni po potrditvi stališč;
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni;
– V primeru izvedbe CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN in izda potrdilo;
– Priprava usklajenega predloga – 15 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora;
– Sprejem usklajenega predloga OPPN z odlokom na OS in objava – 30. 9. 2008;
– Priprava končnega elaborata – 15 dni po objavi.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
1. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostor; za področje določitve urbanističnih pogojev;
2. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Seidlova cesta, 1, Novo mesto; za področje prometne in druge komunalne infrastrukture;
3. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto; za področje distribucije električne energije;
4. Komunala d.o.o. Novo mesto, Podbevškova 12, Novo mesto; za področje oskrbe z vodo in odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih vod ter ravnanja z odpadki;
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območje spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto; za področje odvajanja voda;
6. Telekom Slovenije, d.d., Regionalna enota TK omrežja vzhod, Novi trg 7a, Novo mesto; za področje kabelskih komunikacij;
7. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana; za področje zaščite in reševanja;
8. Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova c. 55, 1000 Ljubljana;
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
11. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ul. 2, 8000 Novo mesto;
12. druge gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, se šteje, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
Pripravo in izdelavo OPPN Romsko naselje Poganški vrh sofinancirata Ministrstvo za okolje in prostor in Mestna občina Novo mesto.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep o pričetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto ter se v vednost pošlje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 3505-2/2008
Novo mesto, dne 17. januarja 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.