Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008

Kazalo

327. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih programov, stran 697.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB1, Uradni list RS, št. 77/07) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 79/02), je Občinski svet Občine Brežice na 10. redni seji dne 21. 1. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih programov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik opredeljuje pogoje za zagotavljanje sredstev iz proračuna Občine Brežice za:
– sofinanciranje kulturnih projektov,
– sofinanciranje redne kulturne dejavnosti.
2. člen
Kulturne dejavnosti po tem pravilniku so vse oblike ljubiteljskega ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske, video, spletne, multimedialne dejavnosti.
3. člen
Iz proračuna Občine Brežice se praviloma sofinancirajo naslednje vsebine:
– kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu Občine Brežice,
– mednarodno kulturno sodelovanje,
– redno delo kulturnih društev oziroma njihovih sekcij na območju občine.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
4. člen
Izvajalci kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so:
– kulturna društva in njihove zveze,
– zavod in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture.
Kulturna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju kulturnih programov.
5. člen
Do sredstev so upravičeni izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Brežice,
– so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti in delujejo neprekinjeno že najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, materialne in prostorske pogoje za opravljanje kulturne dejavnosti,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– vodijo evidenco o članstvu (društva),
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Brežice.
Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, se določijo v javnem razpisu za posamezno proračunsko leto.
III. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA
6. člen
Občina Brežice sofinancira ljubiteljsko kulturno dejavnost v okviru proračunskih možnosti, v skladu z merili in kriteriji, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Kulturni programi, ki so že sofinancirani iz drugih postavk proračuna občine, niso predmet tega pravilnika.
7. člen
Župan Občine Brežice določi besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok.
Javni razpis se objavi do 30. novembra za naslednje proračunsko obdobje, v elektronskih in lokalnih tiskanih medijih, praviloma za vsako proračunsko leto posebej. Razpisni rok ne sme biti krajši od trideset in ne daljši od petinštirideset dni.
8. člen
Javni razpis vsebuje naslednje podatke:
– navedbo naročnika,
– predmet sofinanciranja,
– pogoji, ki jih prijavitelji in programi morajo izpolnjevati,
– pogoji za izbor programov ter okvirna višina programskih sredstev,
– vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev,
– kriterije in merila za izbor programov in dodelitev sredstev,
– določitev roka za porabo dodeljenih sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov in imena pooblaščenih oseb za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
9. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa,
– odpiranje in ugotavljanje popolnosti prijav,
– obravnava in priprava predlogov ter izdaja sklepa o izboru,
– obveščanje izvajalcev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenske porabe proračunskih sredstev,
– obravnava in ocena poročil o odobrenih programih.
Postopek javnega razpisa vodi 5-članska komisija, ki jo imenuje župan za vsak razpis posebej.
Člani komisije morajo imeti potrebne izkušnje, ki omogočajo strokovno presojo prispelih vlog.
Komisija ugotavlja popolnost vlog in vodi zapisnik o prispelih predlogih po predlagateljih in vsebinah. Odpiranje vlog ni javno.
Tehnična in administrativna opravila v zvezi z odpiranjem vlog za komisijo opravlja Oddelek za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: ODD).
10. člen
Predlagatelj lahko dopolnjuje oziroma spreminja vlogo do poteka razpisnega roka.
11. člen
Popolne predloge obravnava, pregleduje in ocenjuje strokovna komisija. Strokovna služba Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Brežice, za strokovno komisijo opravlja administrativno tehnična opravila.
Končni predlog mora biti oblikovan v roku štirideset dni od poteka roka za oddajo vlog.
12. člen
Na podlagi predloga strokovne komisije izda ODD sklep o izboru programov. Sklep o izboru programov se lahko izda po sprejemu proračuna Občine Brežice za tekoče proračunsko leto.
Kolikor je postopek za izbor programov izpeljan pred sprejetim proračunom Občine Brežice za tekoče leto, ODD predlagatelje o predlogu izbranih programov obvesti z obvestilom.
Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo v roku osmih dni od prejema sklepa. Pisno pritožbo posredujejo ODD.
O pritožbi odloča župan, ki svojo dokončno odločitev, zoper katero ni možna pritožba, posreduje v roku petnajstih dni od prejema pritožbe.
13. člen
Sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci se opravi v tridesetih dneh od pravnomočnosti sklepa o izboru.
Izbrani izvajalci morajo podpisano pogodbo vrniti Oddelku za družbene dejavnosti v desetih dneh od prejema, v nasprotnem primeru se smatra, da je izvajalec odstopil od vloge za sofinanciranje.
14. člen
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv, naslov, davčna in matična številka ter bančni račun izvajalca,
– vrste, vsebina in obseg programov,
– čas realizacije programov,
– višina dodeljenih sredstev,
– proračunska postavka,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo projekta,
– rok in način predložitve poročil in dokazil o izvedbi projekta in namenski porabi sredstev.
Z izvajalci kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, se lahko sklenejo večletne pogodbe, kadar izvajalec izvaja svojo dejavnost nepretrgoma vsaj pet let za program, ki se izvaja daljše obdobje, vendar največ za obdobje štirih let. S pogodbo se opredelijo programi, za katere občina izraža interes, da se izvajajo kontinuirano ter imajo večji občinski pomen. Finančna sredstva se v pogodbi opredelijo za tisto obdobje, za katero je potrjen občinski proračun. Za naslednja leta se sklenejo ustrezni aneksi, s katerimi pa obsega programov iz osnovne pogodbe ni možno širiti.
Namera o možnosti sklepanja večletnih pogodb mora biti najavljena v javnem razpisu.
Vrsta dokazil, s katerim izvajalci izkazujejo, katere programe, v kakšnem obsegu in na kakšen način izvajajo v posameznem letu, ter obdobje, v katerem morajo ta dokazila predložiti, se opredeli v razpisnih pogojih.
Izvajalci so o izvajanju programov dolžni poročati najmanj enkrat letno. Poročila oddajajo na obrazcih, ki jih pripravi strokovna služba Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Brežice. Poročila obravnava in oceni strokovna služba Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Brežice, praviloma pred vsakoletno objavo javnega razpisa.
IV. NADZOR IN NAMENSKA PORABA SREDSTEV
15. člen
Izvajalci, ki so bili izbrani na javnem razpisu, so dolžni programe izvajati v skladu s tem pravilnikom ter področnimi predpisi.
Prejemnik sredstev iz proračuna lokalne skupnosti je na zahtevo sofinancerja dolžan predložiti dokazila o namenski porabi sredstev.
Kolikor je ugotovljena nenamenska poraba sredstev iz proračuna lokalne skupnosti, se sofinanciranje takoj prekine, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
16. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem programov ljubiteljske kulture v Občini Brežice izvaja strokovna služba Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Brežice, župan pa lahko za izvedbo nadzora določi tudi Oddelek za družbene dejavnosti Občine Brežice ali pooblasti drugo osebo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ne glede na določbe 7. člena tega pravilnika se razpis za leto 2008 objavi do konca marca 2008.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 619-1/2007
Brežice, dne 21. januarja 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.