Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008

Kazalo

325. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2008, stran 694.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB 2 – Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 100/02, 56/02, 127/06 in 14/07) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 10. seji dne 21. 1. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Brežice za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Brežice za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------------+---------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE    |     v EUR|
|BREŽICE ZA LETO 2008             |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |Skupina/Podskupina kontov      |   PLAN 2008|
+---------+------------------------------------+---------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |   27.865.097|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   17.267.154|
+---------+------------------------------------+---------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  |   14.976.575|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček   |   12.948.870|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |703 Davki na premoženje       |    967.045|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |704 Domači davki na blago in    |   1.060.660|
|     |storitve              |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |706 Drugi davki           |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI          |   2.290.579|
|     |(710+711+712+713+714)        |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |710 Udeležba na dobičku od     |    384.210|
|     |premoženja             |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |711 Takse in pristojbine      |    210.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |712 Denarne kazni          |     28.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in  |    154.400|
|     |storitev              |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki     |   1.513.969|
+---------+------------------------------------+---------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI         |   1.717.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |    617.000|
|     |sredstev              |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog    |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |   1.100.000|
|     |nemat. prem.            |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|73    |PREJETE DONACIJE          |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih   |        |
|     |virov                |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine   |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI         |   8.880.943|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |740 Transferni prih. iz dr.     |   7.447.363|
|     |javnofinan. institucij       |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz drž. pror. |   1.433.580|
|     |iz EU                |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |   30.719.848|
+---------+------------------------------------+---------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)|   6.288.647|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI     |   1.070.680|
|     |ZAPOSLENIH             |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |401 PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIAL.  |    171.400|
|     |VARNOST               |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  |   4.993.567|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     |     38.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |409 REZERVE             |     15.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413) |   7.474.569|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |410 SUBVENCIJE           |     87.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |411 TRANSFERI POSAMEZ. IN      |   3.585.780|
|     |GOSPODINJSTVOM           |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |412 TRANSFERI NEPROF. ORGAN. IN   |    878.607|
|     |USTANOVAM              |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  |   2.923.182|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO    |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI        |   16.784.056|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH    |   16.784.056|
|     |SREDSTEV              |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |    172.576|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI     |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |431 INV.TRAN. PRAV. IN FIZIČ.    |     20.000|
|     |OSEBAM, KI NISO PU         |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |432 INVES. TRANSFERI PU       |    152.576|
+---------+------------------------------------+---------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRESEŽEK) |   –2.854.751|
|     |(I-II)               |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |Skupina/Podskupina kontov      |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |        |
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|     |(750+751+752)            |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil  |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev   |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |752 Kupnine iz naslova privatizacije|        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |     31.151|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)    |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL.  |     31.151|
|     |DELEŽEV               |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |440 Dana posojila          |     31.151|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev  |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz    |        |
|     |naslova privatizacije        |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |    –31.151|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|     |V)                 |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA             |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |Skupina/Podskupina kontov      |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|50    |VII. ZADOLŽEVANJE          |   2.400.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE            |   2.400.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |500 Domače zadolževanje       |   2.400.400|
+---------+------------------------------------+---------------+
|55    |VIII. ODPLAČILO DOLGA        |    190.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA           |    190.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga    |    190.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH|    –675.902|
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)      |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)    |   2.210.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.- |   2.854.751|
|     |IX.=-III)              |        |
+---------+------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinski proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah tudi prihodki, požarne takse, prihodki takse za obremenjevanje vode, prihodki takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, samoprispevek KS Velika Dolina, ki se uporabi za namene iz Odloka o uvedbi samoprispevka, prihodki iz naslova komunalnega prispevka in prihodki iz naslova turistične takse, ter koncesijske dajatve od iger na srečo.
4. člen
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 10.000 €. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z drugo točko 49. člena Zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 20.864 € odloča župan, o uporabi polletno obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
5. člen
V proračunu občine se za leto 2008 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 116.700 €.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, ter za sofinanciranje programov na podlagi javnega poziva.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, oziroma se sredstva razporedijo na podlagi javnega poziva.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
6. člen
Med odhodki proračuna se zagotovijo sredstva za občinska praznovanja, reprezentanco, pokroviteljstva in promocijo občine. O porabi teh sredstev odloča župan oziroma od župana pooblaščena oseba in polletno poroča občinskemu svetu.
Sredstva se delijo na podlagi javnega poziva, ki se objavi na spletni strani Občine Brežice in po pravilniku ki ga sprejme župan.
7. člen
Neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Sredstva občinskega proračuna se prioritetno uporabijo tudi za namene sofinanciranja projektov, ki bodo v skladu z zakonom odobreni na državni oziroma regijski ravni in za katere bo pogojeno sofinanciranje iz občinskega proračuna.
Investicije, za katere zagotavlja sredstva proračun RS in je za njih pogojeno sofinanciranje občine, ali investicije občine, ki jih sofinancira proračun RS, se lahko pričnejo izvajati, ko je izdan sklep pristojnega ministrstva ali sklenjena ustrezna pogodba med občino in pristojnim ministrstvom.
V primerih uspešnega kandidiranja za sredstva na razpisih na državnem ali regionalnem nivoju, ki v bilanci proračuna niso planirana, se le-ta namenijo za povečanje programa dejavnosti za katera so pridobljena.
Kolikor bodo med letom v proračun nakazana nepredvidena namenska sredstva se pripravi rebalans občinskega proračuna.
8. člen
Neposredni uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim bila odobrena s proračunom ter so dolžni tekoče spremljati uresničevanje porabe sredstev glede na finančni načrt.
Investicije, planirane po krajevnih skupnostih, vodi občina lahko pa župan s pooblastilom, ki ga izda na vlogo krajevne skupnosti in predlog strokovnih služb, prenese vodenje investicije na KS.
V skladu s sklepom občinskega sveta o prevzemu poroštva za Sadjarsko zadrugo Posavja od Sklada za regionalni razvoj, se v okviru sredstev za kmetijstvo rezervirajo sredstva za zagotavljanje poroštvenih obveznosti občine, ki se sproščajo mesečno v skladu z dinamiko odplačevanja kredita.
9. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni predložiti županu zaključni račun in letno poročilo o realizaciji svojega finančnega načrta za preteklo leto do 28. februarja tekočega leta.
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, ki se v pretežnem delu financirajo iz proračunskih sredstev, so dolžni svoje finančne načrte sprejeti in jih uskladiti s sprejetim proračunom v roku 30 dni po sprejetju občinskega proračuna.
11. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in investicijska in vzdrževalna dela, storitve v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju, za kar je odgovoren predstojnik oddelka, ki blago, sredstva in investicijska oziroma vzdrževalna dela naroča.
12. člen
Župan z odredbo odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega programa dejavnosti, med proračunskimi postavkami, zajetimi v posebnem delu proračuna med dejavnostmi župan odloča z odredbo do vrednosti postavke 100.000 € v višini do 20.000 €, za vrednost postavke nad 100.000 € pa v višini do 20% vrednosti le-te.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko neposredni uporabnik samostojno prerazporedi proračunska sredstva med posameznimi konti v okviru proračunske postavke.
Župan o izvršenih prerazporeditvah iz prvega odstavka tega člena polletno poroča občinskemu svetu.
13. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, ki ne izvira iz obveznih dajatev največ do skupne višine 2.086 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatev ni mogoče izterjati.
V primeru, da pravna oseba oziroma podjetnik posameznik zaide v stečaj oziroma se v pravni osebi izvede postopek likvidacije in iz stečajne mase oziroma likvidacijske mase ni mogoče poplačati dolgov do proračuna Občine Brežice, župan po pravnomočnosti sodbe, oziroma izbrisa družbe iz sodnega registra, oziroma samostojnega podjetnika iz registra AJPES-a odpiše dolg ki ga je ta družba oziroma podjetnik posameznik dolžan Občini Brežice.
14. člen
Neposredni uporabnik lahko s pogodbami prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih le, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in če je investicija planirana v načrtu razvojnih programov.
15. člen
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe proračunskih sredstev odgovarja župan. Za nadziranje izvajanja pogodbe o upravljanju stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Brežice, sklenjene med Občino Brežice in Komunalnim stanovanjskim podjetjem d.d. Brežice, je odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
Za nadziranje Pogodbe o pobiranju komunalnih taks, komunalnega prispevka, izvajanje koncesijske pogodbe za izgradnjo, upravljanje in distribucijo zemeljskega plina na območju Občine Brežice, za nadziranje pobiranja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč ter turistične takse je odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
16. člen
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna občine in spremljanje porabe so:
Urad župana za: reprezentanco, pokroviteljstva, stroške občinskih praznovanj, splošne in tekoče proračunske rezerve, sredstev za sofinanciranje programov veteranskih organizacij, sredstev za politične stranke, delovanje občinskega sveta in nadzornega odbora, zlate poroke, delo občinske uprave-plače in načrt delovnih mest ter materialne stroške, zaščito in reševanje, požarno varnost.
Oddelek za družbene dejavnosti za: osnovno izobraževanje, otroško varstvo, kulturo, šport, raziskovanje, zdravstvo, delo z mladimi, grobišča NOB, socialno varstvo, javna dela s področja družbenih dejavnosti ter upravljanje in gospodarjenje z občinskim premoženjem s področja družbenih dejavnosti.
Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve za: upravljanje in gospodarjenje z občinskim premoženjem in premoženjem v kompleksu Slovenska vas, investicijsko vzdrževanje ter opremo občine in načrt gradenj in nabav Občinske uprave, kmetijstvo, turizem, komunalno infrastrukturo in nadzor, ceste, varstvo okolja, stanovanjsko gospodarstvo, malo gospodarstvo, obrt, trgovino, promet, takso za obremenjevanje okolja, vode, javna dela s področja komunalne infrastrukture in program odprodaje občinskega premoženja ter delovanja krajevnih skupnosti.
Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj za: sredstva za planske dokumente, prostorsko izvedbene načrte in prostorsko ureditvene pogoje, geodetske podlage za program prostorsko-izvedbenih aktov občine in vzpostavitev prostorskega geoinformacijskega sistema občine in investicije.
Vodje oddelkov so zadolženi in odgovorni za porabo sredstev ter spremljanje uresničevanja porabe glede na sprejeti namen in obseg sredstev v občinskem proračunu, vsak za svoje področje.
17. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računu Občine Brežice upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
18. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev, kar se mora izvesti s sprejemom rebalansa proračuna.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
19. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financiranja se Občina Brežice za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 2.400.000 €.
20. člen
Občina lahko v letu 2008 da poroštvo Občinski gasilski zvezi Brežice za najem kredita za nabavo gasilske avto lestve v višini največ do 480.000,00 €, po predhodni potrditvi na občinskem svetu.
Poroštvo občina lahko izda po uskladitvi finančne konstrukcije stroškov investicije v gasilsko avto lestev s potencialnimi sofinancerji. V pogodbi o najemu kredita je potrebno zagotoviti možnost predčasnega odplačila glavnice delno, ali v celoti.
21. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko kratkoročno zadolži. O najetju kratkoročnega posojila odloča župan, o čemer obvesti občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Financiranje Občine Brežice v letu 2008 se bo do sprejetja tega odloka vršilo po sklepu župana, oziroma občinskega sveta o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2008.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-55/2007
Brežice, dne 21. januarja 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.