Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008

Kazalo

322. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje, stran 689.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, uradno prečiščeno besedilo) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-53/2007-5/ZP-13, z dne 22. 1. 2008, družba ENERGETIKA CELJE, javno podjetje d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje
1. člen
(1) S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in v skladu z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Celje, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Energetika Celje, javno podjetje d.o.o.
2. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1011 EUR/m3.
3. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
4. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 1,4100 EUR/mesec.
5. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 140/06).
7. člen
Ta akt začne veljati 1. februarja 2008.
Št. OM 02 2008
Celje, dne 16. januarja 2008
EVA 2008-2111-0039
Energetika Celje,
javno podjetje d.o.o.
Direktor
mag. Aleksander Mirt l.r.