Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008

Kazalo

316. Pravilnik o določitvi pogojev za obravnavo osebe kot stranke z neznatnim tveganjem za pranje denarja ali financiranje terorizma, stran 682.

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o določitvi pogojev za obravnavo osebe kot stranke z neznatnim tveganjem za pranje denarja ali financiranje terorizma
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da organizacija iz prvega odstavka 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/70; v nadaljnjem besedilu: zakon) določeno pravno osebo lahko obravnava kot stranko, za katero ocenjuje, da predstavlja neznatno tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma.
(2) S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Komisije 2006/70/ES z dne 1. avgusta 2006 o določitvi izvedbenih ukrepov za direktivo 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede opredelitve politično izpostavljene osebe in tehničnih meril za postopke poenostavljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke ter izjeme na podlagi finančne dejavnosti, ki poteka zgolj občasno ali v omejenem obsegu (UL L št. 214 z dne 4. 8. 2006, str. 29).
2. člen
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– javni organ je javnopravni subjekt, ki opravlja naloge v javnem interesu: to so državni organi (vlada, ministrstva in organi v njihovi sestavi, zlasti upravne enote), javne agencije, javni zavodi, javni skladi, javna podjetja, organi lokalne samouprave (občine, deli občin);
– drugo javno telo je subjekt, ki ni javni organ iz prve alineje tega člena, izvaja pa določena javna pooblastila, ki izhajajo iz tujega pravnega reda ali mednarodnih aktov.
3. člen
(1) V zvezi s 4. točko prvega odstavka 33. člena zakona organizacija iz prvega odstavka 4. člena zakona kot stranko, za katero ocenjuje, da obstaja neznatno tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, lahko obravnava javni organ ali drugo javno telo, ki hkrati izpolnjuje naslednje pogoje:
a) stranka izvaja javna pooblastila, ki izhajajo iz Pogodbe o Evropski uniji, pogodb o Skupnostih ali sekundarne zakonodaje Skupnosti;
b) istovetnost stranke je mogoče zanesljivo preveriti iz javno dostopnih virov;
c) stranka opravlja dejavnost, ki je splošno znana in pregledna, pri čemer je stranka v skladu z zakonodajo, ki ji je zavezana, dolžna redno opravljati revizijo poslovanja ali pa na drug način poskrbeti, da so njeni računovodski postopki in izkazi pregledni oziroma zanjo velja obveznost razkritja računovodskih izkazov v skladu s predpisi Skupnosti;
d) stranka je odgovorna instituciji Skupnosti ali organom države članice oziroma obstajajo drugačni primerni postopki nadzora, ki zagotavljajo nadzor nad dejavnostjo stranke.
Primeri strank, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, so med drugim: institucije EU (Svet, Parlament, Komisija itd), finančni organi EU (Evropska centralna banka, Evropska investicijska banka), decentralizirani organi EU – agencije (agencije Skupnosti, agencije za skupno zunanjo in varnostno politiko, agencije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, izvajalske agencije).
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena organizacija iz prvega odstavka 4. člena zakona v zvezi s 4. točko prvega odstavka 33. člena zakona kot stranko, za katero ocenjuje, da obstaja neznatno tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, lahko obravnava tudi drugo pravno osebo, ki ni javni organ ali javno telo, če hkrati izpolnjuje naslednje pogoje:
a) stranka ni kreditna ali finančna institucija, kot ju opredeljujeta 11. in 25. točka prvega odstavka 3. člena zakona, revizor, računovodja ali davčni svetovalec, notar, odvetnik ali odvetniška družba, oseba, ki nudi podjetniške ali fiduciarne storitve, igralnica ali pravna ali fizična oseba, ki trguje z blagom in prejema plačila v gotovini, ki znašajo 15.000 EUR ali več, vendar pa opravlja finančno dejavnost, za katero obstaja velika verjetnost, da bo zlorabljena za pranje denarja ali financiranje terorizma, zato je stranka v skladu z nacionalno zakonodajo države članice, ki prenaša Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (UL L št. 309 z dne 25. 11. 2005, str. 15; v nadaljnjem besedilu: direktiva 2005/60/ES), zavezana za izvajanje ukrepov za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ter financiranja terorizma;
b) istovetnost stranke je mogoče zanesljivo preveriti iz javno dostopnih virov;
c) stranka mora v skladu z nacionalno zakonodajo obvezno pridobiti dovoljenje za opravljanje finančnih dejavnosti (t.i. licenciranje), prav tako pa mora biti predpisan tudi odvzem dovoljenja, če pristojni organi v ustreznem postopku ugotovijo, da osebe, ki dejansko vodijo ali bodo vodile opravljanje dejavnosti stranke, ali osebe, ki so dejanski lastniki stranke, niso ustrezne (t.i. fit & proper testi);
d) stranka je pod nadzorom pristojnih organov, ki imajo širša, zlasti inšpekcijska pooblastila za nadzor nad izpolnjevanjem tako obveznosti iz nacionalne zakonodaje, ki prenaša direktivo 2005/60/ES kot tudi, kadar je potrebno, dodatnih obveznosti, ki izhajajo iz nacionalne zakonodaje;
e) v primeru neizpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz nacionalne zakonodaje, ki prenaša direktivo 2005/60/ES, se zoper stranko uvedejo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, vključno z možnostjo uvedbe ustreznih upravnih in prekrškovnih postopkov.
Primeri strank, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, so t.i. klasične zavarovalnice in pozavarovalnice.
4. člen
(1) Enako kot subjekt iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika se obravnavajo tudi njegove podružnice, če se je izpolnjevanje obveznosti iz direktive 2005/60/ES razširilo tudi nanje.
(2) Za izpolnitev pogoja iz c) točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika mora biti dejavnost, ki jo izvaja stranka, nadzorovana s strani pristojnih organov. Pri tem se nadziranje razume kot nadzor z največjimi pooblastili, vključno z možnostjo inšpekcijskih pregledov. Takšna preverjanja na kraju samem vključujejo pregled politik, postopkov, poslovnih knjig in evidenc ter pregledovanje vzorcev.
5. člen
Organizacija mora preveriti, ali so izpolnjeni pogoji iz prvega ali drugega odstavka 3. člena tega pravilnika ter od osebe, ki jo obravnava kot stranko, za katero ocenjuje, da predstavlja neznatno tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, pridobiti pisno izjavo o izpolnjevanju teh pogojev.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-21/2008/2
Ljubljana, dne 16. januarja 2008
EVA 2008-1611-0031
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance