Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008

Kazalo

313. Pravilnik o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko nastopa v vlogi tretje osebe, stran 680.

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 25. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko nastopa v vlogi tretje osebe
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da oseba lahko nastopa kot tretja oseba iz prvega odstavka 24. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07; v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen
Pojem, uporabljen v tem pravilniku, ima naslednji pomen:
– enakovredna tretja država je država, ki je uvrščena na seznam enakovrednih tretjih držav iz petega odstavka 25. člena zakona.
3. člen
(1) Poleg oseb iz 1. do 7. točke prvega odstavka 25. člena zakona je lahko tretja oseba iz prvega odstavka 24. člena zakona tudi banka, borznoposredniška družba, družba za upravljanje, pokojninska družba ali zavarovalnica, ki ima sedež:
a) v enakovredni tretji državi, ali
b) v tretji državi, v kateri je
– zavezana k izvajanju enakih ali enakovrednih določb o izvajanju pregleda stranke in upravljanju evidenc, kot so določene v zakonu, in
– nadzorovana glede izvajanja zahtev iz prejšnje alineje tega odstavka v skladu z zahtevami iz 36. in 37. člena Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (UL L št. 309 z dne 25. 11. 2005, str. 15).
(2) Tretja oseba iz prvega odstavka 24. člena zakona je lahko tudi podružnica ali hčerinska banka banke države članice, podružnica ali hčerinska družba družbe za upravljanje investicijskih skladov države članice, podružnica ali hčerinska družba borznoposredniške družbe države članice ali podružnica ali hčerinska zavarovalnica zavarovalnice države članice, ki ima sedež oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti v enakovredni tretji državi.
4. člen
Organizacija iz prvega odstavka 4. člena zakona preveri, ali so pogoji iz b) točke 3. člena tega pravilnika izpolnjeni, na podlagi informacij, ki jih pridobi od Urada RS za preprečevanje pranja denarja.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2008/2
Ljubljana, dne 16. januarja 2008
EVA 2008-1611-0028
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance