Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008

Kazalo

311. Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah, stran 678.

Na podlagi osmega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, pod katerimi organizacijam iz prvega odstavka 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07; v nadaljnjem besedilu: zakon) za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah na podlagi prvega odstavka 38. člena zakona.
2. člen
Obveznost sporočanja gotovinskih transakcij iz prvega odstavka 38. člena zakona ne velja za revizijske družbe, samostojne revizorje ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja.
3. člen
(1) Organizaciji iz prvega odstavka 4. člena zakona ni treba sporočiti podatkov o določenih gotovinskih transakcijah, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:
1. stranka ima status pravne osebe;
2. stranka je registrirana za opravljanje vsaj ene izmed dejavnosti, ki je po predpisih, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti, uvrščena v:
– področje »G« Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe,
– področje »I« Gostinstvo;
3. stranka opravlja kot glavno vsaj eno izmed dejavnosti iz 2. točke tega odstavka;
4. če se gotovinska transakcija nanaša na strankino polaganje dnevnih iztržkov iz naslova prodaje blaga ali storitev v dobro računa, ki ga ima ta stranka odprtega pri katerikoli organizaciji iz 1. in 2. točke prvega odstavka 4. člena zakona.
(2) Organizaciji iz prvega odstavka 4. člena zakona prav tako ni treba sporočiti podatkov o določeni gotovinski transakciji, če to gotovinsko transakcijo opravlja stranka, za katero se v skladu s prvim odstavkom 33. člena zakona lahko opravi poenostavljen pregled stranke.
(3) Organizaciji iz 1., 2., 4. in 10. točke prvega odstavka 4. člena zakona pa ni potrebno sporočiti tudi podatkov o gotovinski transakciji, ki poteka med organizacijo iz 1., 2. ali 4. točke prvega odstavka 4. člena zakona in organizacijo iz 10. točke prvega odstavka 4. člena zakona in se hkrati nanaša na odkup ali prodajo tuje gotovine.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja za določene stranke niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah (Uradni list RS, št. 1/04).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2008/2
Ljubljana, dne 16. januarja 2008
EVA 2008-1611-0026
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister za finance