Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008

Kazalo

310. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov odvetnika, odvetniške družbe ali notarja Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, stran 667.

Na podlagi petega odstavka 49. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu sporočanja podatkov odvetnika, odvetniške družbe ali notarja Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
1. člen
Odvetnik, odvetniška družba ali notar sporoča podatke o vseh transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad) na enega od naslednjih načinov:
– po telefonu,
– po telefaksu,
– s priporočeno pisemsko pošiljko,
– po kurirju,
– z elektronskim prenosom podatkov.
2. člen
(1) Odvetnik, odvetniška družba ali notar pošilja podatke uradu na obrazcu, ki je skupaj s prilogo k obrazcu in navodilom o načinu izpolnjevanja obrazca Priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Pri elektronskem prenosu podatkov odvetnik, odvetniška družba ali notar pošilja podatke v obliki, ki jo določi urad.
3. člen
(1) Po telefonu ali telefaksu se uradu sporoča podatke samo v primeru, če transakcija, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, še ni bila izvršena.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora odvetnik, odvetniška družba ali notar najpozneje naslednji delovni dan od dneva, ko je ugotovil razloge za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, sporočiti uradu podatke tudi na enega od ostalih načinov, predvidenih v 1. členu, in v obliki, predpisani v 2. členu tega pravilnika.
4. člen
Podatki, ki se pošiljajo uradu z elektronskim prenosom podatkov, morajo biti kodirani tako, da je zagotovljena njihova nerazpoznavnost.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2008/2
Ljubljana, dne 16. januarja 2008
EVA 2007-1611-0129
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance