Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008

Kazalo

309. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, stran 654.

Na podlagi sedmega odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
1. člen
Organizacije iz prvega odstavka 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) sporočajo podatke o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR in vseh transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad) na enega od naslednjih načinov:
– po telefonu,
– po telefaksu,
– s priporočeno pisemsko pošiljko,
– po kurirju,
– z elektronskim prenosom podatkov,
– z navadno pisemsko pošiljko.
2. člen
(1) Organizacije iz prvega odstavka 4. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: organizacije) pošiljajo podatke uradu na obrazcih, ki sta skupaj s prilogo k obrazcu in navodilom o načinu izpolnjevanja obrazcev Priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Pri elektronskem prenosu podatkov pošiljajo organizacije podatke v obliki, ki jo določi urad, razen v primerih iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
3. člen
Organizacije sporočajo uradu podatke o transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, samo po telefonu, po telefaksu, s priporočeno pisemsko pošiljko, po kurirju ali z elektronskim prenosom podatkov.
4. člen
(1) Po telefonu ali po telefaksu se uradu sporoča samo podatke o transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, in to le, če transakcije še niso bile izvršene, njihova narava pa ne omogoča odlašanja izvršitve.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena morajo organizacije takoj, ko jim to okoliščine omogočajo, najkasneje pa naslednji delovni dan, sporočiti uradu podatke tudi na enega od ostalih načinov, predvidenih v 3. členu in v obliki, predpisani v 2. členu tega pravilnika.
(3) Če organizacija v primerih, ko v zvezi s transakcijo ali stranko obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, zaradi narave transakcije, ali ker transakcija sploh ni bila izvršena, ali iz drugih upravičenih razlogov ne more sporočiti podatkov še pred izvršitvijo transakcije, mora takoj, ko je to mogoče, oziroma takoj po zaznavi razlogov za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, sporočiti uradu podatke s priporočeno pisemsko pošiljko, po kurirju ali z elektronskim prenosom podatkov.
(4) V primerih, ko organizacija pri sporočanju podatkov o transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, priloži dokumentacijo, s katero utemeljuje obstoj razlogov za sum, sporoča podatke samo po kurirju ali s priporočeno pisemsko pošiljko.
5. člen
Organizacije pošiljajo uradu podatke o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR samo po kurirju, s priporočeno pisemsko pošiljko, z navadno pisemsko pošiljko ali z elektronskim prenosom podatkov.
6. člen
(1) Banke, pošta, hranilnice in družbe, ki opravljajo določene storitve plačilnega prometa, pošiljajo uradu podatke o gotovinskih transakcijah nad 30.000 EUR z elektronskim prenosom podatkov.
(2) Z elektronskim prenosom podatkov lahko podatke iz prejšnjega odstavka pošiljajo tudi druge organizacije, če se tako dogovorijo z uradom. Pri tem urad upošteva število transakcij, ki mu jih organizacija sporoči v določenem obdobju.
7. člen
Podatki, ki se pošiljajo uradu z elektronskim prenosom podatkov, morajo biti kodirani tako, da je zagotovljena njihova nerazpoznavnost.
8. člen
(1) Če zaradi tehničnih ovir elektronski prenos podatkov ni mogoč, organizacija o tem brez odlašanja pisno obvesti urad in zagotovi sporočanje podatkov na drugem nosilcu podatkov (npr. cd-rom, disketa).
(2) Če pride pri elektronskem prenosu podatkov do pošiljanja nepopolnih oziroma napačnih podatkov, se popravki podatkov pošiljajo z elektronskim prenosom samo na izrecno zahtevo urada.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 84/01, 83/02, 1/04).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2008/2
Ljubljana, dne 16. januarja 2008
EVA 2007-1611-0128
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance