Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

284. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Tabor, stran 593.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt) ter 7. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je župan Občine Tabor sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Tabor
I.
Občina Tabor z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 21/90, 32/92, 69/93, 7/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 77/98) in prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Tabor (Uradni list RS, št. 32/99, 58/99, 96/02) – v nadaljevanju: prostorske sestavine prostorskega plana Občine Tabor.
II.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor bo potekala v prostorih Občine Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, od vključno torka, 5. 2. 2008 do vključno srede, 5. 3. 2008. Javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor bo v sredo, 20. 2. 2008, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, 1. nadstropje. Na javni obravnavi bosta pripravljalec in izdelovalec dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna pojasnila.
III.
S tem naznanilom Občina Tabor o poteku javne razgrnitve in javni obravnavi obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor, in sicer z naslednjimi parc. št.: 1123/1, 997/1, 997/3, 997/4, 997/13, 997/14, 997/15, 997/16, 997/17, 997/18, 998/1, 998/2 in 998/3, k.o. Ojstriška vas (območje Doma starejših občanov, varovanih stanovanj in stanovanjske gradnje) ter in 651/1, 653/1, 653/2, 654, 655, 656, 657/1, 657/3, 657/4, 657/6, 657/7, 659/1, 659/2, 694/1, 697 in 696, k.o. Ojstriška vas (območje Poslovne cone Tabor).
Navedba zemljiških parcel v območju, ki ga obravnava dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor, se razlikuje od 2. točke sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Tabor (Uradni list RS, št. 61/07) zaradi parcelacije, ki je bila naknadno izvedena ter zaradi povečanja območja obravnave na območju Poslovne cone Tabor skladno z izdelanimi strokovnimi podlagami.
IV.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Tabor na naslov: Občine Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, ali pa jih na razgrnitvenem mestu vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik, na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
Če pripombe in predloge poda lastnik nepremičnine iz točke III., mora poleg podatkov o nepremičnini navesti še svoje ime in priimek ter naslov.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v lokalnem časopisu Informator, na oglasni deski Občine Tabor ter na spletni strani Občine Tabor (www.obcina-tabor.si).
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.