Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

279. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Pivka, stran 584.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), 1. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 72/02, 110/02, 15/03), 7. in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 10. seji dne 22. 1. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju športnih programov v Občini Pivka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Pivka določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, ki jih po sprejetih programskih nalogah Občina Pivka zagotavlja za uresničevanje javnega interesa na področju športa.
2. člen
Sredstva za športne programe, ki so opredeljeni v 5. členu tega pravilnika in določeni v letnem programu športa, se v okviru proračuna Občine Pivka izbranim izvajalcem razdelijo na podlagi javnega razpisa.
Poleg športnih programov iz prvega odstavka tega člena se iz javnih financ zagotavljajo tudi sredstva za:
– izvajanje strokovno operativnih in tehnično administrativnih del za potrebe izvajanja in spremljanja športnih programov;
– podeljevanje priznanj in nagrad športnikom in športnim delavcem;
– sofinanciranje akcij na področju športa.
Način in višina sofinanciranja zgoraj nanizanih strokovnih nalog v športu sta opredeljena v vsakoletnem letnem programu športa.
3. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva in klubi, registrirani po Zakonu o društvih;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja ali panoge;
– zavodi, zasebniki ali druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju športnih programov v Občini Pivka.
4. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se pravočasno prijavijo na javni razpis;
– da imajo sedež v Občini Pivka;
– da so najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih programov;
– da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 35 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalci kandidirajo za sredstva za enkratne akcije;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
Za uresničevanja javnega interesa v športu, opredeljenega v občinskem letnem programu športa, se iz proračuna Občine Pivka sofinancirajo naslednje vsebine športnih programov:
– športna vzgoja otrok in mladine v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja;
– interesna športna vzgoja predšolskih otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja otrok in mladine v športnih društvih;
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– športna dejavnost študentov;
– športno rekreativna dejavnost občanov;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
– razvojne in strokovne naloge v športu:
– delovanje društev in zvez društev na nivoju lokalne skupnosti,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– promocijska dejavnost,
– tradicionalne športne prireditve,
– založniška dejavnost,
– informacijski sistem na področju športa.
III. POSTOPEK IZBIRE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA (LPŠ)
6. člen
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan (na predlog izvršnega odbora Športne zveze Pivka), vsako leto pripravi predlog LPŠ ter ga posreduje v sprejem občinskemu svetu pred sprejemom proračuna ali ob sprejemu proračuna. Strokovna komisija praviloma šteje pet članov (predstavnik občinske uprave, predstavnik Športne zveze Pivka, predstavnik kolektivnih športov, predstavnik individualnih športov in predstavnik šolskega športa). Z LPŠ se določi programe športa, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev ter obseg in vrsto strokovnih in razvojnih nalog oziroma dejavnosti, potrebnih za uresničevanje teh programov. S sprejemom občinskega proračuna občinski svet določi višino sredstev za izvajanje LPŠ.
7. člen
Občinska uprava vsako leto takoj po sprejemu občinskega proračuna objavi javni razpis za izbiro izvajalcev LPŠ.
8. člen
Občinska uprava v roku določenim z razpisom zbere prijave programov posredovane na javni razpis. Strokovna komisija opravi pregled prispelih prijav in pripravi seznam nepopolnih prijav, ki ga posreduje občinski upravi. Izvajalci, ki so posredovali nepopolno prijavo, lahko le-to dopolnijo v roku 8 dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.
9. člen
Pri pripravi predloga razdelitve sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so bili posredovani v razpisnem roku. Strokovna komisija v skladu z merili iz tega pravilnika točkuje prijavljene programe, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene s tem pravilnikom in razpisno dokumentacijo, ter pripravi predlog sklepa o izbiri in sofinanciranju LPŠ v občini. Predlog sklepa posreduje strokovna komisija v sprejem županu.
10. člen
Župan v roku 8 dni od prejema predloga sklepa oziroma po sprejemu proračuna izda sklep o izbiri in sofinanciranju LPŠ v občini. Vlagatelj, ki meni, da mu sredstva niso bila dodeljena v skladu s pogoji in merili iz tega pravilnika in javnega razpisa, lahko v roku 8 dni vloži zahtevek oziroma pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa. Župan preveri utemeljenost pritožb in v roku 15 dni izda sklep, ki je dokončen.
11. člen
Župan z vsemi izvajalci LPŠ sklene pogodbo, v kateri se določi:
– ime, vsebino in obseg programov in nalog, ki jih občina sofinancira,
– čas realizacije programov,
– pričakovane dosežke,
– višino sofinanciranja,
– način nadzora,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
12. člen
Izvajalci LPŠ so dolžni dvakrat letno (do 15. julija in do 15. januarja) podati poročilo za preteklo obdobje o izvedbi programov. V primeru, da se na osnovi podanih poročil ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki so bili sofinancirani iz občinskega proračuna, je dolžan prejeta sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun. Če izvajalec do rokov, navedenih v pogodbi, ne odda letnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa prejeta proračunska sredstva vrniti v občinski proračun. Tako vrnjena sredstva se na predlog strokovne komisije dodeli izvajalcem športnih programov, ki presegajo planirane programe ali dosegajo nepričakovane izredne športne rezultate.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Sestavni del tega pravilnika so Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov v Občini Pivka.
14. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo enako kot velja za njegov sprejem.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Občini Pivka z dne 25. 4. 2002.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za proračunska leta od 1. 1. 2008 dalje.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.