Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

277. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2008, stran 582.

Na podlagi 1., 3., 10., 11., 13. in 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,14/95, 26/97, 20/95, 63/95, 73/95, 6/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98,12/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 77/04, 72/05, 21/06, 14/07 – ZSPDPO, 60/07), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 Odl. US: U-I-43/96, 56/98, 1/99 – ZNIDC, 59/99 Odl. US: U-I-43/99, 61/99 Odl. US: U-I-233/97, 79/99 – ZJF, 89/99 Odl. US: U-I-359/98, 119/02 Odl. US: U-I-165/00-7, 40/03 Odl. US: U-I-256/00-6, 90/05, 123/06 – ZFO-1) ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03, 75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 12. redni seji dne 17. 1. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Hrpelje - Kozina za leto 2008 (v nadaljevanju: proračun) določijo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih (v EUR):
+-------------------------------------------+------------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |PRIHODKI (I.+XI.)       |   7.106.743,00|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI        |   6.467.192,00|
|      |(70+71+72+73+74)        |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI        |   2.873.678,00|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |700 Davki na dohodek in    |   2.738.831,00|
|      |dobiček            |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |703 Davki na premoženje    |         0|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |704 Domači davki na blago in  |    134.847,00|
|      |storitve            |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI       |   1.508.279,00|
|      |(710+711+712+713+714)     |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in   |    651.847,00|
|      |odhodki od premoženja     |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki  |    856.432,00|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) |   1.097.448,00|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |720 Prihodki od prodaje    |    110.000,00|
|      |osnovnik sredstev       |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemlj. |    987.448,00|
|      |in nemat. premoženja      |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|73     |PREJETE DONACIJE        |         0|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |730 Prejete donacije iz    |         0|
|      |domačih virov         |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |731 Prejete donacije iz tujine |         0|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI      |    987.787,00|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |740 Transferni prih. iz drugih |    987.787,00|
|      |javnofinan. institucij     |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |   7.106.743,00|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI         |   1.291.362,00|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki   |    255.523,00|
|      |zaposlenim           |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za |     37.137,00|
|      |socialno varnost        |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |402 Izdatki za blago in    |    912.268,00|
|      |storitve            |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |403 Plačila domačih obresti  |         0|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |409 Sredstva izločena v    |     86.434,00|
|      |rezerve            |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI        |   1.650.524,00|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |410 Subvencije         |     26.925,00|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |411 Trans. posameznikom in   |    648.875,00|
|      |gospodinjstvom         |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |412 Trans.neprof. org. in   |    150.166,00|
|      |ustanovam           |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |413 Drugi tekoči domači trans. |    824.558,00|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI     |   3.635.127,00|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih |   3.635.127,00|
|      |sredstev            |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |    529.730,00|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |430 Investicijski transferi  |    529.730,00|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)  |    639.551,00|
|      |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ    |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|(75) IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |         |
|      |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |         |
|      |(751+751+752)         |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|(44) V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |         0|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV      |         |
|      |(440+441+442)         |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |         |
|      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |         |
|      |(IV. – V.)           |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA           |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|(50) VII. |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA(500)  |         0|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|(55)VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)     |         0|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA  |         0|
|      |RAČUNU             |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |    639.551,00|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |         0|
+-----------+-------------------------------+------------------+
|XI.    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB |    639.551,00|
|      |KONCU PRETEKLEGA LETA     |         |
+-----------+-------------------------------+------------------+
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Hrpelje - Kozina so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov splošnega in posebnega dela proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, ki so sestavni del Odloka o poračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2008.
V bilanci prihodkov in odhodkov so prihodki prikazani po njihovih vrstah in virih, odhodki pa v skupnih zneskih in po posameznih namenih. Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava, krajevne skupnosti), ki so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov, načrt razvojnih programov in obrazložitve, so priloga k temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah, tudi prihodki požarne takse, prihodki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki prejeti iz državnega proračuna za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, prihodki prejeti iz naslova državnega proračuna za sofinanciranje sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih, prihodki prejeti iz državnega proračuna za vzdrževanje gozdnih cest, prihodki prejeti iz državnega proračuna za izgradnjo vodovoda Golac–Poljane, prihodki prejeti iz državnega proračuna za sanacijo športne dvorane, prihodki prejeti iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izgradnjo odprtih širokopasovnih omrežij, prihodki prejeti iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za izgradnjo kanalizacije Hrpelje–Sever, morebitna sredstva donacij, sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij.
4. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če med občino in uporabnikom ni drugače določeno z odlokom ali pogodbo, upoštevajoč likvidnostni položaj proračuna.
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov ter v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi. Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku dana iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika.
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev preteklega leta tudi poročati. Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami ter ju poslati županu najkasneje do 28. februarja tekočega leta.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s tem členom odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno zaustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana to stori Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina.
5. člen
Če se v proračunskem letu ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča predstojnik neposrednega uporabnika – župan.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni možno.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe. V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo proračunsko postavko. Župan vključi nove obveznosti tako, da s sklepom določi, da se odpre nova proračunska postavka in opredeli višina za nov namen.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji, prav tako župan poroča občinskemu svetu o morebitnih prerazporeditvah.
6. člen
Občina kot neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu občine.
7. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi splošne proračunske rezervacije za premalo predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so nujni za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti,
– o porabi sredstev, ki so namenjena za krajevne skupnosti in daje KS soglasja,
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti,
– o odpisu oziroma delnem odpisu plačila dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v finančnem načrtu in načrtu razvojnih programov. Projekti, za katere se zaključek financiranje prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna ga morajo preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave, ki so zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Občine Hrpelje - Kozina.
9. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, izjemoma je plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna možno pred zakonskim rokom, z odredbo župana.
10. člen
Neposredni uporabniki proračuna plačujejo obveznosti za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del. Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le izjemoma in sicer ob primernem zavarovanju predplačil. Način zavarovanja predpiše minister, pristojen za finance.
Sredstva, ki jih krajevna skupnost prejme iz proračuna, so namenska. Odredbodajalec sredstev krajevne skupnosti je predsednik krajevne skupnosti. Za poplačilo obveznosti, ki se nanašajo na investicijske odhodke, je KS dolžna pridobiti soglasje župana. V primeru, da občinska uprava ali organ pristojen za nadzor ugotovi, da krajevna skupnost nenamensko uporablja sredstva, o tem obvesti izvrševalca proračuna, ki lahko začasno odredi ustavitev financiranje krajevne skupnosti s sredstvi proračuna.
11. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih uporabniki sredstev občinskega proračuna ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
12. člen
Župan v letu 2008 za odhodke za investicije in investicijske transfere razpiše javno naročilo v skladu s predpisi o javnem naročanju.
13. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, kot so: suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci. Proračunska rezerva se v letu 2008 ne oblikuje, ker je že dosegla zakonsko predpisano višino največ 1,5% prejemkov proračuna.
V skladu z 42. členom ZJF se s proračunom predvidi splošna proračunska rezervacija, ki sme znašati največ 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Za leto 2008 smo oblikovali višino splošne proračunske rezervacije v višini 82.261 EUR, ki je namenjena financiranju posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in predstavlja 1,16% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O porabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
14. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi so prihodek proračuna in stroški v zvezi z zagotavljanjem likvidnosti sredstev proračuna so izdatek proračuna.
V primeru zadolževanja, pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o zadolževanju.
15. člen
Javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine, pri čemer se izdana soglasja štejejo v možni obseg zadolževanja občine.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
V obdobju morebitnega začasnega financiranja občine v letu 2009, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2008 ter prilogi (posebni del proračuna in načrt razvojnih programov) se objavi na spletni strani občine ali v občinskem glasilu Občine Hrpelje - Kozina.
Št. 410-117/2007-3
Hrpelje, dne 17. januarja 2008
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič - Midre l.r.