Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

274. Pravilnik o financiranju športa v Občini Bovec, stran 576.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05 in 60/07), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) ter 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na 11. redni seji dne 21. 12. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o financiranju športa v Občini Bovec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih Občina Bovec zagotavlja v vsakoletnem proračunu.
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Bovec določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Bovec ter opredeljuje ostala sredstva za šport v občini, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
2. člen
Izvajalci športnih programov, ki na nivoju lokalne skupnosti lahko izvajajo športne programe so:
– športna društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Bovec,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno vadbo,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, kolikor so organizirani v skladu z Zakonom o društvih,
– imajo do občine poravnane vse obveznosti.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v občini.
Za sofinanciranje izvedbe športne prireditve lahko kandidira tudi izvajalec, ki ne izpolnjuje pogoja iz četrte alinee prvega odstavka tega člena.
V primeru, da izvajalci s sedežem v občini ne izpolnjujejo pogojev za športno vadbo otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se za izvajanje programov lahko sofinancira izvajalce s sedežem v drugi občini. Le-ti lahko kandidirajo za sofinanciranje športnih programov za šoloobvezne otroke usmerjene v kakovostni in vrhunski šport in športne prireditve, če se le-te odvijajo v Občini Bovec.
II. VSEBINE ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI
4. člen
S sredstvi občinskega proračuna se po tem pravilniku sofinancirajo športni programi z naslednjimi vsebinami:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
2. športna rekreacija,
3. kakovostni šport,
4. vrhunski šport,
5. šport invalidov,
6. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
7. športne prireditve,
8. športni objekti,
9. delovanje društev in zvez,
10. druge razvojne in strokovne naloge v športu kot so opredeljene v nacionalnem programu športa.
5. člen
Letni program določa programe športa in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu občine za sofinanciranje programov in nalog s področja športa. Letni program športa sprejme Občinski svet Občine Bovec.
Višina proračunskih sredstev je osnova za izračun vrednosti točke.
Vrednost točke se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, ki so določena v letnem programu za posamezen program oziroma nalogo s področja športa, zmanjšanim za planirana sredstva in skupnim številom točk na javni razpis prijavljenih izvajalcev za posamezen program oziroma nalogo s področja športa, če za posamezne programe v pravilniku ali letnemu programu ni določeno drugače.
III. MERILA, POGOJI IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
6. člen
Sredstva za programe športa se razdelijo:
1. za programe športa opredeljene od 1. do 5. točke 4. člena pravilnika – najmanj 70%,
2. za programe izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja kadrov opredeljenih v 6. točki 4. člena pravilnika – največ 5%,
3. za športne prireditve opredeljene v 7. točki 4. člena pravilnika – največ 15%,
4. za delovanje društev in zvez opredeljenih v 9. točki 4. člena pravilnika – največ 9%,
5. za druge razvojne in strokovne naloge v športu kot so določene v nacionalnem programu športa, opredeljene v 10. točki 4. člena pravilnika športa – največ 1% sredstev.
Z letnim programom se lahko določi drugačna razdelitev sredstev, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
Sredstva za tekoče vzdrževanje ter za investicije v športne objekte katerih lastnik je občina niso predmet tega pravilnika in jih določi občinski svet ob sprejemu proračuna.
7. člen
Športne panoge oziroma programi so razdeljeni v štiri skupine:
1. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih v katerih lahko posameznik osvoji naslov državnega prvaka,
2. skupina: izvajalci, ki izpolnjujejo programe v kolektivnih športih v katerih lahko ekipa osvoji naslov državnega prvaka,
3. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo športno-rekreativne programe,
4. skupina: izvajalci miselnih iger.
Izvajalce v individualnih in kolektivnih športih se razvršča po kriteriju razširjenosti in kakovosti v 3 razrede, in sicer:
1. razred – od 9 do 11 točk,
2. razred – od 4 do 8 točk,
3. razred – od 1 do 3 točke.
Izvajalci razvrščeni v 1. razred prejmejo 100%, izvajalci razvrščeni v 2. razred prejmejo 80%, izvajalci razvrščeni v 3. razred pa prejmejo 70% točk izračunanih na podlagi tabele 2.2 in 2.3.
a) Razširjenost
Kriterij – število članov s plačano članarino
– do 20 članov – 1 točka,
– od 21 do 80 članov – 2 točki,
– nad 80 članov – 3 točke.
Kriterij – število registriranih tekmovalcev
– do 6 registriranih tekmovalcev – 1 točka,
– od 7 do 20 registriranih tekmovalcev – 2 točki,
– nad 21 registriranih tekmovalcev – 3 točke.
b) Kvaliteta
Kriterij – število kategoriziranih športnikov
– nima kategoriziranih športnikov – 0 točk,
– do 5 kategoriziranih športnikov – 1 točka,
– nad 5 kategoriziranih športnikov – 2 točki.
Kriterij – uvrstitve na uradnih državnih prvenstvih
– uvrstitev do 5. mesta – 3 točke,
– uvrstitev od 6. do 10. mesta – 2 točki,
– uvrstitev po 10. mestu – 1 točka.
Upoštevajo se podatki dne 31.12. preteklega leta.
8. člen
Izvajalcem, ki kandidirajo za proračunska sredstva po posameznih vsebinah, se priznava programe, kot je navedeno v nadaljevanju.
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
– Za program Zlati sonček se sofinancira: tekmovalne knjižice, medalje, diplome in priročnike.
– Za program Ciciban planinec se sofinancira: propagandni material.
– Za program Naučimo se plavati se sofinancira 20-urne tečaje plavanja na skupino 10 otrok – neplavalcev.
Sofinancira se strokovni kader, najemnino objekta in priznanja (delfini, morski konjički).
– Za izvajanje drugih programov redne vadbe (interesne dejavnosti) se sofinancira do 60-urne programe v različnih disciplinah, na vadbeno skupino, ki šteje 12 do 20 otrok.
Sofinancira se strokovni kader in najemnino objekta.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabele 1.1.
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok (6–15 let)
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
– Za program Zlati sonček se sofinancira: tekmovalne knjižice, medalje, diplome in priročnike.
– Za program Krpan se sofinancira: tekmovalne knjižice, medalje, diplome in priročnike.
– Za program Naučimo se plavati se sofinancira 20-urne tečaje plavanja na skupino 10 otrok – neplavalcev.
Sofinancira se strokovni kader in najemnino objekta.
– Za izvajanje 20-urnih tečajev smučanja, tenisa, alpinizma in tečajev v drugih panogah se na skupino 10 otrok sofinancira strokovni kader.
– Za izvajanje drugih programov vadbe šoloobveznih otrok se sofinancira do 80-urne programe v različnih disciplinah na skupino, ki šteje 15 do 20 otrok.
Sofinancira se strokovni kader in najemnino objekta.
– Za izvajanje dejavnosti tabornikov in planincev se sofinancira do 160 ur programa na skupino, ki šteje od 12 do 15 otrok.
Sofinancira se strokovni kader.
– Šolska športna tekmovanja (po razpisu Zavoda za šport) na medobčinski, področni in državni ravni se sofinancira stroške organizacije in izpeljave šolskih športnih tekmovanj (priprave na tekmovanje, objekt, sodnike, priznanja, zdravniško službo, meritve, spremstvo in podobno), oziroma stroške za prijavnine, prevoze udeležencev na medobčinska, področna in državna tekmovanja, tako da se upoštevajoč planirano število udeležencev izbere najracionalnejšo obliko prevoza.
– Športna tekmovanja, pomembna za šolsko mladino, ki jih organizirajo šole.
Sofinancira se stroške organizacije oziroma stroške prevoza na tekmovanje.
Višino sofinanciranja tekmovanj predlaga komisija za izbor letnih programov športa.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabele 1.2.
1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo otrok, ki imajo interes, sposobnosti, da bi postali vrhunski športniki. Udeleženci teh programov so športniki registrirani pri panožni športni zvezi, vadijo v vadbeni skupini najmanj 2x tedensko, 9 mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna zveza.
– Za športno vadbo otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se sofinancira do 280-urne programe.
Sofinancira se strokovni kader, najem objekta, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabel 2.1, 2.2 in 2.3.
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
– Za športno vadbo otrok s posebnimi potrebami se sofinancira 80-urne programe v različnih panogah, na skupino v kateri je največ 10 otrok.
Sofinancira se strokovni kader in najem objekta.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabele 1.3.
1.3. Športna vzgoja mladine (15 do 20 let)
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
– Za športno vadbo mladine se sofinancira 80-urne programe v različnih panogah na skupino, v kateri je največ 20 mladih.
Sofinancira se strokovni kader in najem objekta.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabele 1.4.
1.3.2. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, registriranih pri panožni športni zvezi, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, vadijo v vadbeni skupini najmanj 3x tedensko, 10 mesecev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna zveza.
– Za športno vadbo mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport se sofinancira do 320-urne programe.
Sofinancira se strokovni kader in najem objekta.
– Dodatno se sofinancira program športnikov, ki imajo status kategoriziranega športnika tako, da prejme društvo za vsakega člana s tem statusom število točk določeno v tabeli 3., pod pogojem, da športnik nastopa za društvo in aktivno deluje v društvu.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabel 2.1, 2.2, 2.3 in 3.
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
– Za športno vadbo mladine s posebnimi potrebami se sofinancira 80-urne programe v različnih panogah, na skupino v kateri je največ 10 mladih.
Sofinancira se strokovni kader in najem objekta.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabele 1.3.
1.4. Interesna športna dejavnost študentov
– Za športno vadbo študentov se sofinancira 80-urne programe v različnih panogah, na skupino v kateri je največ 20 študentov
Sofinancira se strokovni kader in najem objekta.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabele 1.4.
1.5. Športna rekreacija (nad 20 let)
– Za rekreativno športno vadbo odraslih se sofinancira 80-urne programe v različnih športnih panogah, na skupino v kateri je največ 20 članov.
Sofinancira se najem objekta.
– Za rekreativno vadbo socialno in zdravstveno ogroženih občanov ter starejših od 65 let se poleg najemnine objekta lahko sofinancira tudi strokovni kader.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabele 1.5.
1.6. Kakovostni šport
V te programe sodijo priprave in športna tekmovanja športnikov v članskih kategorijah, ki so člani nacionalnih panožnih športnih zvez in nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka. Do sofinanciranja pri individualnih športnih panogah so upravičeni izvajalci, ki imajo vključene kategorizirane športnike državnega razreda, pri kolektivnih športih pa ekipe tekmujejo v I. ali II. državni ligi.
Za te programe se sofinancira do 320 ur najemnine objekta. Izvajalci, ki koristijo objekte za izvajanje treningov izven Občine Bovec brezplačno, lahko uveljavljajo stroške prevoza na treninge, vendar največ do višine cene najema objekta.
Dodatno se sofinancira program športnikov, ki imajo status kategoriziranega športnika tako, da prejme društvo za vsakega člana s tem statusom število točk določeno v tabeli 3 pod pogojem, da športnik nastopa za društvo in aktivno deluje v društvu.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabele 2.1, 2.2, 2.3 in 3.
1.7. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega športnika. Do sofinanciranja pri individualnih športnih panogah so upravičeni izvajalci, ki imajo vključene kategorizirane športnike mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda, pri kolektivnih športih pa ekipe tekmujejo v I. ali II. državni ligi.
Za te programe se sofinancira do 320 ur najemnine objekta. Izvajalci, ki koristijo objekte za izvajanje treningov izven Občine Bovec brezplačno, lahko uveljavljajo stroške prevoza na treninge, vendar največ do višine cene najema objekta.
– Programe vrhunskega športa v društvih se sofinancira tako, da za vsakega člana, ki ima status kategoriziranega športnika prejme društvo število točk določeno v tabeli 3 pod pogojem, da športnik nastopa za društvo in aktivno deluje v društvu.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabel 2.1, 2.2, 2.3 in 4.
1.8. Šport invalidov
– Za športno vadbo invalidov se sofinancira 80-urne programe na skupino v kateri je največ 10 invalidov.
Sofinancira se strokovni kader in najemnino objekta.
Podrobnejša merila za vrednotenje so razvidna iz tabele 1.3.
2. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Občina sofinancira izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, in sicer:
– udeležbo na tečajih za pridobitev in ohranitev strokovnih usposobljenosti, licenc, ki jih je potrdil Strokovni svet RS za šport,
– udeležbo na programih stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki jih organizirajo nacionalne panožne zveze,
– udeležbo na vzgojno-izobraževalnih programih izven sedeža fakultete študentom Fakultete za šport.
Pogoji za sofinanciranje strokovnega kadra so:
– da vlogo posreduje izvajalec na razpisu izbranih športnih programov,
– da imata izvajalec športnih programov in udeleženec izobraževanja podpisano pogodbo, v kateri se udeleženec zavezuje, da bo po končanem usposabljanju še najmanj tri leta deloval v občini kot strokovni sodelavec pri izvajanju letnega programa športa.
Sofinancira se:
– kotizacija za udeležbo na tečajih za pridobitev oziroma ohranitev strokovnih usposobljenosti ter seminarjih za strokovno izpopolnjevanje,
– stroške za izvajanje vzgojno izobraževalnih programov izven sedeža fakultete študentom Fakultete za šport po stroškovniku, ki ga pripravi fakulteta.
Predlog sofinanciranja izdela komisija za izbor letnih programov športa na osnovi prijave izvajalca, sofinanciranje pa se izvrši po predložitvi dokazil o uspešno opravljenem izobraževanju.
3. Sofinanciranje športnih prireditev in promocijske dejavnosti
– vrhunske športne prireditve
Sofinancira se vrhunske športne prireditve, organizirane s soglasjem občine, navedene v mednarodnem in državnem koledarju prireditev, na njej nastopajo uveljavljeni športniki in je odmevna v širšem prostoru (svetovna in evropska prvenstva, svetovni in evropski pokal, državna prvenstva, grand prix mitingi in turnirji).
– druge športne prireditve
Sofinancira se prireditve občinskega, medobčinskega oziroma medržavnega sodelovanja, pomembne za promocijo občine in popularizacijo športa, sofinancira se športno-rekreativne in športno-manifestativne prireditve, prijavljene v koledarju športnih prireditev v Sloveniji, projekte, ki jih organizira Zavod za šport Slovenije, namenjene različnim starostnim skupinam, pomembne za promocijo občine in popularizacijo športa.
Pri oblikovanju predloga sofinanciranja prireditev se upošteva vrsto prireditve, množičnost in tradicijo kot je razvidno iz tabele 4.
– Športne prireditve, posebej pomembne za občino, ki imajo namen pospeševanja športne aktivnosti in imajo promocijski učinek na šport, gospodarstvo in turizem se financirajo iz posebne proračunske postavke.
Društvo lahko na posamezen razpis kandidira z eno športno prireditvijo iz panoge, ki je registrirana v statutu društva in za katero izvedbo ima zagotovljenih 50% sredstev.
Občina lahko sofinancira: najemnino objekta, sodniške stroške, propagandni material, stroške nabave pokalov, medalj, zdravstvene službe, meritev.
4. Delovanje društev in zvez
Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in dohodkov zaposlenih.
– Za delovanje društev in zvez se prizna največ 10 točk. Društvom in zvezam, ki se na razpis prijavljajo samo z organiziranjem prireditve, se za delovanje prizna največ 7 točk.
5. Druge razvojne in strokovne naloge v športu kot so opredeljene v nacionalnem programu športa
Znanstvenoraziskovalna dejavnost, založniška dejavnost, informacijski sistem, spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje ter preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov se sofinancira v odvisnosti od finančnih sredstev v skladu s predlogom komisije za izbor letnega programa športa.
9. člen
Izvajalec športnih programov prejme za prijavljene programe največ toliko sredstev kot jih prijavi na razpis. Pridobljena sredstva ne morejo presegati predvidenega finančnega vrednotenja programov.
IV. POSTOPEK ZA IZBOR PROGRAMOV ŠPORTA
10. člen
Na podlagi letnega programa športa občinska uprava objavi javni razpis za zbiranje izvajalcev letnega programa športa.
Postopek javnega razpisa za zbiranje izvajalcev letnega programa športa vodi tričlanska komisija, jo imenuje župan občine z odločbo.
Javni razpis za izbor izvajalcev programov športa mora vsebovati:
– pogoje, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
– programe, ki bodo sofinancirani,
– način izbora programov,
– okvirna višina sredstev, ki je na razpolago,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok za predložitev vlog,
– rok v katerem bodo potencialni izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
11. člen
Občina mora na dan objave javnega razpisa omogočiti prejemnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati dokumentacijo.
Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek mora biti označen z »ne odpiraj« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
12. člen
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija. Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le popolne vloge. Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže.
13. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in pripravi županu predlog razdelitve finančnih sredstev na podlagi meril za vrednotenje programov športa v Občini Bovec.
14. člen
Občina mora predlagatelje o svoji odločitvi obvestiti in izbrane izvajalce športnih programov pozvati k podpisu pogodb.
15. člen
Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz razpisa in da ni bil izbran za izvajalca športnih programov neopravičeno, lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o izbiri v roku 8 dni od prejema sklepa, na župana občine.
Župan občine je dolžan pritožbo obravnavati, preveriti njene navedbe in v roku 15 dni ponovno odločiti s sklepom o izbiri. S sklepom lahko spremeni svojo prejšnjo odločitev. Sklep župana o pritožbi predlagatelja vloge je s tem dokončen.
V. FINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
16. člen
Športni programi se financirajo na podlagi pogodb o sofinanciranju letnega programa športa.
S pogodbo se opredeli:
– vsebino in obseg športnih programov,
– čas realizacije športnih programov,
– obseg sredstev za dogovorjene programe,
– določitve obdobja v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– način črpanja odobrenih sredstev
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
17. člen
Izvajalci športnih programov morajo Občini Bovec najkasneje do 31. januarja naslednjega leta podati letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
V primeru, da se pri pregledu poročil ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih program, jih je dolžan le-ta vrniti v občinski proračun vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Enako velja tudi v primeru, če se ugotovi, da je izvajalec prejel odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, vendar pa stroški dejansko ne nastanejo.
Če izvajalec do rokov, navedenih v prvem odstavku tega člena ne odda letnih poročil se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa nakazana proračunska sredstva vrniti v občinski proračun, vključno z zakonitimi obrestmi.
Župan lahko na podlagi zadržanih oziroma vrnjenih sredstev iz drugega in tretjega odstavka tega člena, razpoložljiva sredstva s posebnim sklepom razporedi izvajalcem programov, katerih rezultati opravičujejo povečan obseg sredstev, oziroma za realizacijo drugih programov na področju športa, za katere se ugotovi interes lokalne skupnosti.
18. člen
Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo porabe dodeljenih sredstev opravljajo organi in strokovne službe Občine Bovec.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Tabele s podrobnejšimi merili za vrednotenje programov so sestavni del tega pravilnika.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
21. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o financiranju športa v Občini Bovec, objavljen v Uradnem glasilu 23. 2. 2005.
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.
  Tabela 1
  Interesna športna vzgoja predšolskih otrok, šoloobveznih
otrok, mladine, otrok s posebnimi potrebami, študentov,
invalidov in športna rekreacija

  Tabela 1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

+-------------+------------+---------+-----------+-------------+
|Programi   |Velikost  |Število |Število  |Propagandno |
|       |skupine   |ur kadra |ur bjekta |gradivo   |
+-------------+------------+---------+-----------+-------------+
|Zlati sonček |      |     |      |Planirani  |
|       |      |     |      |stroški   |
+-------------+------------+---------+-----------+-------------+
|Ciciban   |      |     |      |Planirani  |
|planinec   |      |     |      |stroški   |
+-------------+------------+---------+-----------+-------------+
|Naučimo se  |10     |20    |20     |Planirani  |
|plavati   |      |     |      |stroški   |
+-------------+------------+---------+-----------+-------------+
|Programi   |12 do 20  |60    |60     |/      |
|redne vadbe |otrok    |     |      |       |
+-------------+------------+---------+-----------+-------------+


  Vrednost 1 ure strokovnega kadra 1 točka.
  Vrednost ure najema objekta 2 točki.
  Če število udeležencev ne dosega 50% se programa ne
financira.
  Tabela 1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
+-------------+------------+---------+-----------+-------------+
|Programi   |Velikost  |Število |Število  |Propagandno |
|       |skupine   |ur kadra |ur objekta |gradivo   |
+-------------+------------+---------+-----------+-------------+
|Zlati sonček |      |     |      |Planirani  |
|       |      |     |      |stroški   |
+-------------+------------+---------+-----------+-------------+
|Krpan    |      |     |      |Planirani  |
|       |      |     |      |stroški   |
+-------------+------------+---------+-----------+-------------+
|Naučimo se  |10     |20    |20     |Planirani  |
|plavati   |      |     |      |stroški   |
+-------------+------------+---------+-----------+-------------+
|Tečaji v   |10     |20    |/     |/      |
|različnih  |      |     |      |       |
|šport.dis.  |      |     |      |       |
+-------------+------------+---------+-----------+-------------+
|Programi   |15 do 20  |80    |80     |/      |
|redne vadbe |otrok    |     |      |       |
+-------------+------------+---------+-----------+-------------+
|Dejavnost  |12 do 15  |160   |/     |/      |
|tabornikov  |otrok    |     |      |       |
|in planincev |      |     |      |       |
+-------------+------------+---------+-----------+-------------+
|Šolska    |      |     |      |Planirani  |
|športna   |      |     |      |materialni  |
|tekmovanja  |      |     |      |stroški   |
|       |      |     |      |tekmovanj  |
|       |      |     |      |oziroma   |
|       |      |     |      |prevozi,   |
|       |      |     |      |prijavnine  |
+-------------+------------+---------+-----------+-------------+


  Vrednost 1 ure strokovnega kadra 1 točka.
  Vrednost ure najema objekta 2 točki.
  Če število udeležencev ne dosega 50% se programa ne
financira.

  Tabela 1.3. Interesna športna vzgoja otrok s posebnimi
potrebami, mladine s posebnimi potrebami in invalidov
+-------------+------------+---------+-----------+-------------+
|Programi   |Velikost  |Število |Število  |Propagandno |
|       |skupine   |ur kadra |ur objekta |gradivo   |
+-------------+------------+---------+-----------+-------------+
|Programi   |10     |80    |80     |/      |
|redne vadbe |      |     |      |       |
+-------------+------------+---------+-----------+-------------+


  Vrednost 1 ure strokovnega kadra 1 točka.
  Vrednost ure najema objekta 2 točki.
  Če število udeležencev ne dosega 50% se programa ne
financira.
  Tabela 1.4. Interesna športna vzgoja mladine in študentov
+-------------+------------+---------+-----------+-------------+
|Programi   |Velikost  |Število |Število  |Propagandno |
|       |skupine   |ur kadra |ur objekta |gradivo   |
+-------------+------------+---------+-----------+-------------+
|Programi   |20     |80    |80     |/      |
|redne vadbe |      |     |      |       |
+-------------+------------+---------+-----------+-------------+


  Vrednost 1 ure strokovnega kadra 1 točka.
  Vrednost ure najema objekta 2 točki.
  Če število udeležencev ne dosega 50% se programa ne
financira.

  Tabela 1.5. Športna rekreacija

+-------------+-----------+----------+-----------+-------------+
|PROGRAMI   |Velikost  |Število  |Število  |Propagandno |
|       |skupine  |ur kadra |ur objekta |gradivo   |
+-------------+-----------+----------+-----------+-------------+
|Programi   |20     |80pos.kat.|80     |/      |
|redne vadbe |      |     |      |       |
+-------------+-----------+----------+-----------+-------------+


  Vrednost 1 ure strokovnega kadra 1 točka.
  Vrednost ure najema objekta 2 točki.
  Če število udeležencev ne dosega 50% se programa ne
financira.

  Tabela 2
  Športna vzgoja otrok, mladine in članov usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport

  Tabela 2.1. Maksimalno število športnikov v vadbeni skupini
+------------+--------------------------------+--------+-------+
|      |      Otroci       |Mladina | Člani |
+------------+-----------+----------+---------+--------+-------+
|Panoga   |Cicibani/ke|Mlajši  |Starejši |    |    |
|      |      |dečki/ce |dečki/ce |    |    |
+------------+-----------+----------+---------+--------+-------+
|atletika  |15     |15    |10    |6    |6   |
+------------+-----------+----------+---------+--------+-------+
|alpinizem – |12     |10    |8    |6    |6   |
|športno   |      |     |     |    |    |
|plezanje  |      |     |     |    |    |
+------------+-----------+----------+---------+--------+-------+
|balinanje – |0     |12    |12    |8    |6   |
|kegljanje  |      |     |     |    |    |
+------------+-----------+----------+---------+--------+-------+
|golf    |0     |8     |8    |6    |6   |
+------------+-----------+----------+---------+--------+-------+
|karate-judo |15     |15    |10    |8    |6   |
+------------+-----------+----------+---------+--------+-------+
|kajak-kanu |10     |10    |8    |8    |6   |
+------------+-----------+----------+---------+--------+-------+
|smučanje-  |12     |10    |8    |6    |6   |
|alpsko   |      |     |     |    |    |
+------------+-----------+----------+---------+--------+-------+
|smučanje-  |0     |14    |10    |6    |6   |
|teki    |      |     |     |    |    |
+------------+-----------+----------+---------+--------+-------+
|tenis    |12     |10    |8    |6    |6   |
+------------+-----------+----------+---------+--------+-------+
|šah-dama  |10     |10    |8    |8    |6   |
+------------+-----------+----------+---------+--------+-------+
|košarka   |12     |12    |12    |12   |12   |
+------------+-----------+----------+---------+--------+-------+
|mali nogomet|10     |10    |10    |10   |10   |
+------------+-----------+----------+---------+--------+-------+
|nogomet   |18     |18    |18    |18   |18   |
+------------+-----------+----------+---------+--------+-------+
|odbojka   |12     |12    |12    |12   |12   |
+------------+-----------+----------+---------+--------+-------+


  Pri individualnih športnih panogah se v primeru manjšega
števila športnikov v vadbeni skupini lahko združuje vadbene
skupine iz različnih kategorij.
  Če pa je število udeležencev v vadbeni skupini manjše od 50%
se programa ne financira.

  Tabela 2.2. Maksimalno število ur vadbe, za katero se lahko
sofinancira strokovni kader in objekt po kategorijah
+--------------------------------------+-----------+-----------+
|Otroci usmerjeni v kakovostni in   |Mladi   |Člani   |
|vrhunski šport            |usmerjeni |usmerjeni |
|                   |v     |v     |
|                   |kakovostni |kakovostni |
|                   |in vrhunski|in     |
|                   |šport   |vrhunski  |
|                   |      |šport   |
+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+
|Cicibani/ke  |Mlajši   |Starejši |      |      |
|        |dečki/ce  |dečki/ce |      |      |
+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+
|120 ur     |240    |280    |320 ur   |320 ur   |
+---------------+-----------+----------+-----------+-----------+


  Vrednost 1 ure strokovnega kadra 1 točka.
  Vrednost ure najema objekta 2 točki.
  Najemnina objekta se sofinancira le izvajalcem, ki nimajo
zagotovljene brezplačne vadbe v občini. Osnova za
sofinanciranje najema objekta je pogodba o najemu objekta.
  Predlog sofinanciranja števila ur kadra in najema objekta
izdela komisija na podlagi podatkov iz plana vadbe, ki ga
izvajalec predloži ob razpisu.
  Izvajalcem se število doseženih točk po tej tabeli korigira
glede na razred, v katerega so razvrščeni. (7. člen
pravilnika).

  Tabela 2.3. Sofinanciranje materialnih stroškov programa
+--------------------------------------------+-----------------+
|Otroci usmerjeni v kakovostni in vrhunski  |Mladi usmerjeni |
|šport                    |v kakovostni   |
|                      |in vrhunski   |
|                      |šport      |
+---------------+-------------+--------------+-----------------+
|Cicibani/ke  |Mlajši    |Starejši   |         |
|        |dečki/ce   |dečki/ce   |         |
+---------------+-------------+--------------+-----------------+
|5 točk/otroka |7 točk/otroka|10 točk/otroka|14 točk/otroka  |
+---------------+-------------+--------------+-----------------+

  Izvajalcem se število doseženih točk po tej tabeli korigira
glede na razred, v katerega so razvrščeni. (7. člen
pravilnika).

  Tabela 3
  Sofinanciranje kategoriziranih športnikov
+------------------------------+-------------------------------+
|Razred            |Število točk na leto      |
+------------------------------+-------------------------------+
|Mladinski           |100              |
+------------------------------+-------------------------------+
|Državni            |120              |
+------------------------------+-------------------------------+
|Perspektivni         |150              |
+------------------------------+-------------------------------+
|Mednarodni          |190              |
+------------------------------+-------------------------------+
|Svetovni           |240              |
+------------------------------+-------------------------------+


  Upošteva se seznam kategoriziranih športnikov objavljenih v
Obvestilih OKS-ZŠZ.

  Tabela 4
  Sofinanciranje prireditev
+-------------+----------+-------------------------------------+
|Vrsta    |Vrhunske |Druge                |
|prireditve  |     +----------+-------------+------------+
|       |     |Občinske |Medobčinske |Meddržavne |
+-------------+----------+----------+-------------+------------+
|množičnost  |     |     |       |      |
+-------------+----------+----------+-------------+------------+
|Do 20    |40    |10    |20      |30     |
|udeležencev |     |     |       |      |
+-------------+----------+----------+-------------+------------+
|21 do 50   |50    |20    |30      |40     |
|udeležencev |     |     |       |      |
+-------------+----------+----------+-------------+------------+
|51–100    |60    |30    |40      |50     |
+-------------+----------+----------+-------------+------------+
|Nad 100   |70    |40    |50      |60     |
+-------------+----------+----------+-------------+------------+
|Nad 200   |80    |50    |60      |70     |
+-------------+----------+----------+-------------+------------+
|Nad300    |90    |60    |70      |80     |
+-------------+----------+----------+-------------+------------+


  Število pridobljenih točk za posamezno prireditev se
korigira s faktorjem za tradicijo 1,0 za enkratne prireditve,
ki se odvijajo do 3 leta, 1.2 za prireditve, ki se odvijajo
nepretrgoma več kot 3 leta.