Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

266. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisu v višje strokovno izobraževanje, stran 567.

Na podlagi 30. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisu v višje strokovno izobraževanje
1. člen
V Pravilniku o vpisu v višje strokovno izobraževanje (Uradni list RS, št. 6/05) se v drugem odstavku 2. člena črta besedilo, ki se glasi: »v posebni publikaciji ali v javnih občilih«.
V tretjem odstavku se številka »15« nadomesti s številko »22«.
2. člen
Sedma alineja prvega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– predvidene ukrepe za usklajevanje izvedbe vpisa,«.
3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
» 1) Kandidati za vpis v višje strokovne šole se prijavljajo v roku, ki je določen z razpisom za vpis. Prijavijo se z obrazcem »Prijava za vpis«, ki ga določi minister in ga objavi na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.
2) Prijavo za vpis kandidati pošljejo višješolski prijavni službi. V prijavi po prednostnem vrstnem redu navedejo, v katere višje strokovne šole oziroma študijske programe se želijo vpisati.
3) Prijavo za vpis mora kandidat poslati s priporočeno pošiljko ali jo osebno oddati. Prijavo je mogoče poslati tudi po elektronski poti, če je varno elektronsko podpisana in podpis overjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
4) Višješolska prijavna služba analizira vse prijave za vpis in pošlje podatke o tem vsem višjim strokovnim šolam.«
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »Prvo in drugo prijavo« nadomesti z besedilom »Prijavo za vpis«.
5. člen
V poglavju III. PRIJAVA NA RAZPIS se črta naslov 1. Spomladanska prijava na razpis in podnaslovi a) Prva prijava, b) Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, c) Roki za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev, č) Opravljanje preizkusov, d) Omejitev vpisa, e) Izbirni postopek v prvem roku, naslov 2. Jesenska prijava na razpis in podnaslovi a) Druga prijava, b) Izbirni postopek v drugem roku, c) Tretji rok.
6. člen
V prvem odstavku 11. člena se črta besedilo »s prvo prijavo«.
V tretjem odstavku se za besedo »upoštevata« doda besedilo »v izbirnem postopku«.
7. člen
V četrti alineji prvega odstavka 12. člena se na koncu besedila doda vejica in besedilo »ki je določen s študijskim programom.«.
8. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1) Če je število prijavljenih kandidatov za vpis v študijski program, naveden na prvem mestu, bistveno večje od razpisanega števila vpisnih mest, pristojni organ višje strokovne šole najpozneje v petih tednih po izteku roka za prijavo sprejme sklep o omejitvi vpisa.«.
9. člen
V prvem in drugem odstavku 20. člena se črta beseda »spomladi«.
10. člen
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»2) Višješolska prijavna služba po končanem vpisnem roku objavi podatke o še prostih vpisnih mestih.«.
11. člen
24. člen se spremni tako, da se glasi:
»1) Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi prijave za vpis in o tem obveščeni s strani višješolske prijavne službe, se opravi do 27. avgusta.
2) Še prosta mesta, do števila razpisanih mest, objavijo višje strokovne šole in višješolska prijavna služba do 1. septembra.
3) Na še prosta mesta se kandidati vpisujejo neposredno na višjo strokovno šolo z obrazcem, ki ga dobijo na šoli, in dokazili o izpolnjevanju pogojev za vpis.
4) Višje strokovne šole vpisujejo na še prosta mesta kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, do 1. oktobra po postopku, ki ga določi pristojni organ šole.«.
12. člen
25., 26. in 27. člen se črtajo.
13. člen
Prvi odstavek 28. člena se črta.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo prvi, drugi in tretji odstavek.
14. člen
V drugem odstavku 29. člena se besedilo »prvem in drugem roku« nadomesti z besedilom »postopku omejitve vpisa«.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-96/2007
Ljubljana, dne 16. januarja 2008
EVA 2007-3311-0095
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost